MomsMail 2020, uge 44

Kære læser !

Den forløbne uges moms- og afgiftsnyheder koncentrerer sig om en hel del domme i straffesager og nyheder fra EU. Ind i mellem gemmer sig herudover bl.a. referat fra det seneste møde i Momskontaktudvalget, et par håndfulde afgørelser uden SKM-nummer og en enkelt dom fra EU-domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
10.000 virksomheder har måske fejl i deres momsindberetning
De nye afgiftssatser 2021
BREXIT: Nye regler for salg af varer til UK - hvad betyder det for dig?
Anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momsansættelse imødekommet

Afgørelser
Opkrævning af told - Debitor for toldskyld

Kendelser
Forsvarerbeskikkelse - straffesag - salær - regresret

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

10.000 virksomheder har måske fejl i deres momsindberetning

Et meget stort antal eksportvirksomheder har tilsyneladende svært ved at finde ud af, hvilke indberetninger de skal foretage omkring deres varesalg til kunder i andre EU-lande. Nu har Skattestyrelsen sendt breve til dem


BDO

De nye afgiftssatser 2021

Klimaaftalen af 22. juni 2020 indebærer, at en række afgifter ændres med henblik på at understøtte den grønne omstilling i samfundet. Ændringerne forventes at træde i kraft 1. januar 2021, men afventer vedtagelse i Folketinget.


PwC

BREXIT: Nye regler for salg af varer til UK - hvad betyder det for dig?

Den 31. december 2020 slutter overgangsperioden for BREXIT, og UK vil derefter ikke længere være en del af EU. Det betyder, at EU’s regler om moms ikke vil...


TVC Advokatfirma

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momsansættelse imødekommet

Der forelå særlige omstændigheder, hvorfor Landsskatteretten pålagde Skattestyrelsen at genoptage afgiftsyders momstilsvar, selvom anmodningen var indgivet for sent.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Opkrævning af told - Debitor for toldskyld

SKM2020.430.LSR

Sagen vedrørte et selskab, der havde været toldagent for en leverance af olie. Olien var frembudt for SKAT ved godkendt ankomstmeddelelse i Manifestsystemet, men blev herefter overpumpet fra skibet til en tank på havnen, før fortoldningsangivelsen var frigivet i toldsystemet. SKAT havde efteropkrævet told, idet man anså olien for unddraget toldtilsyn ved at være losset, før varerne var frigivet i toldsystemet, og at der dermed var opstået toldskyld efter EF-toldkodeks artikel 203. SKAT havde endvidere anset selskabet for at være debitor for toldskylden efter samme artikels stk. 3. Selskabet var uenig i denne efteropkrævning og henviste til, at det var fast praksis, at olie kunne losses efter telefonisk kontakt med toldmyndighederne, ligesom der i SKATs vejledning om Manifestsystemet fremgik, at varer måtte losses, når ankomstmeddelelsen var godkendt. Endvidere mente selskabet ikke, at de var debitor efter artikel 203, stk. 3, idet de ikke havde haft nogen indflydelse på de praktiske forhold omkring selve losningen. Landsskatteretten fandt, at varerne var blevet unddraget toldtilsyn, og at der derfor var opstået toldskyld efter toldkodeks artikel 203, stk. 1. Landsskatteretten fandt imidlertid ikke, at selskabet kunne anses for at være debitor efter samme artikels stk. 3, idet selskabet ikke vidste eller med rimelighed burde have vidst, at varerne var unddraget toldtilsyn. Landsskatteretten nedsatte på denne baggrund SKATs efteropkrævning i overensstemmelse med klagerens påstand.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Forsvarerbeskikkelse - straffesag - salær - regresret

SKM2020.439.VLR

I en administrativ straffesag havde T vedtaget et bødeforlæg på 15.000 kr. for en grov uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven og tilsvarende bøde på vegne af selskabet.

Byretten fastsatte salær på 12.425 kr. med tillæg af moms som skal betales af det offentlige. Salæret blev fastsat ud fra en samlet vurdering af sagens omfang og karakter sammenholdt med at den blev sluttet med et bødeforlæg på 15.000 kr., der blev vedtaget af T.

Kendelsen blev kæret af Skattestyrelsen med påstand om, at salæret betales endeligt af T.

Landsretten stadfæstede med hensyn til salærets størrelse, men ændrede byrettens afgørelse, således at T skal betale salæret. Der var ikke oplyst omstændigheder, som giver grundlag for at fravige udgangspunktet om at det offentlige skal have regresret overfor T i samme omfang, som der efter de gældende regler i retsplejeloven består regresret for det offentlige overfor en sigtet.


Indholdsfortegnelse 

Referater fra kontaktudvalg


Momskontaktudvalg, 22. september 2020.pdf

Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.442.ØLR

Straf - skattesvig - momssvig - fortsat forbrydelse - lang sagsbehandlingstid

T var tiltalt for skatte- og momssvig. For indkomstårene 2013 og 2014 havde han afgivet urigtige oplysninger til brug for skatteansættelsen, idet han havde selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med henholdsvis 189.378 kr. og 364.845 kr. For perioden 06.02.2014-27.02.2015 havde han afgivet urigtige oplysninger til brug for momskontrollen, idet han havde angivet for i alt 132.880 kr. for lidt i momstilsvar. Han havde derved unddraget for 132.880 kr. i moms og 204.159 kr. i skat.

T forklarede, at han ikke havde styr på regnskabet og ikke førte daglige kassekladder. Fakturaerne havde ikke fortløbende numre. Han havde ikke ansat en bogholder. Regnskabet fyldte ikke meget hos ham. Han var mere opsat på at kunderne fik en hurtig behandling af deres ordrer. Han havde selv tastet momsoplysningerne ind.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen henset til Ts forklaring om sin mangelfulde regnskabsmæssige håndtering af virksomhedens drift, herunder manglende bogføring og told- og skatteforvaltningens tilsidesættelse af regnskabsmaterialet, hvorfor T måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at han derved ville unddrage sig skat og moms. Retten frifandt for skattesvig for indkomståret 2013 og momssvig for 4. kvartal 2013, idet der var indtrådt strafferetlig forældelse. Der var ikke tale om en fortsat forbrydelse.

T idømtes en bøde på 100.000 kr. Ved bødefastsættelsen blev der henset til lang sagsbehandlingstid.

Landsretten fandt under hensyn til, at T fra virksomhedens opstart og frem til virksomhedens ophør systematisk har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om momstilsvar, med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, at der var tale om en fortsat forbrydelse, hvorfor T tillige blev dømt for momssvig for 4. kvartal 2013. T idømtes 40 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 130.000 kr.

SKM2020.441.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - chokoladeafgift - spiritusafgift

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 18. juni 2019 at have undladt at opbevare følgesedler og kvitteringer på sit forretningssted fra sit køb af i alt 24,364 kg. chokolade- og sukkervarer samt 23,05695 liter spiritus, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i chokoladeafgiftsloven og spiritusafgiftsloven.

T afgav ikke forklaring i retten.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 20.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., at bøden for førstegangsovertrædelser hæves til 10.000 kr. pr. overtrædelse. På baggrund af dette, og idet told- og skatteforvaltningen som myndighed i en situation som den foreliggende ikke har et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation, er en bøde på 10.000 kr. pr. forseelse ved en førstegangsforseelse passende, da bøden skal være af en sådan størrelse, at det ikke er attraktivt at undgå betaling af afgifterne for blandt andet varegrupperne omfattet af chokoladeafgiftsloven og spiritusafgiftsloven.

SKM2020.440.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - tobaksafgiftsloven - vandpibecafè

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 20. juni 2019 at have undladt at opbevare følgesedler og kvitteringer på sit forretningssted af i alt 2.521 gram tobaksafgiftspligtige varer i form af vandpibetobak udbudt til salg i caféen samt ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab som kunne danne grundlag for afgørelsen af, om afgiften var betalt, hvorfra varerne var leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere om der var betalt afgift efter tobaksafgiftsloven af varerne.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., at bøden for førstegangsovertrædelser hæves til 10.000 kr. pr. overtrædelse. På baggrund af dette, og idet told- og skatteforvaltningen som myndighed i en situation som den foreliggende ikke har et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation, er en bøde på 10.000 kr. pr. forseelse ved en førstegangsforseelse passende, da bøden skal være af en sådan størrelse, at det ikke er attraktivt at undgå betaling af afgifterne for blandt andet varegruppen omfattet af tobaksafgiftsloven.

SKM2020.438.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - chokoladeafgift - pant

T var tiltalt for i sin forretning ved i tiden op til den 26.08.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedrørende i alt 29,372 kg. chokolade- og sukkervarer. Endvidere var T tiltalt for i sin forretning at have markedsført varer i pantpligtig emballage, selvom de ikke var pantmærkede i overensstemmelse med pantbekendtgørelsens krav.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 15.000 kr., hvoraf bøden for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven udgør 10.000 kr.

SKM2020.437.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - tobaksafgift - tilståelsessag

T var tiltalt for i sin forretning ved i tiden op til den 13.06.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de tobaksvarer, i form af 2,399 kg. vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer.

T forklarede, at han ikke var klar over regnskabspligten ved udkørende salg. Vedrørende 211 g kunne han ikke finde fakturaerne, men resten var der faktura på, og de blev indsendt dagen efter. Han sælger over nettet og køber hos et dansk firma.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr.

SKM2020.436.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - chokoladeafgift - tobaksafgift - udeblivelsesdom

T var tiltalt for i sin forretning ved i tiden op til den 13.06.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer samt tobaksvarer, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedrørende i alt 7 kg. chokolade- og sukkervarer samt 2,301 kg. tobaksvarer.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 20.000 kr., 10.000 kr. pr. overtrådt lov.

SKM2020.435.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - tobaksafgift - virksomhed - udeblivelsesdom

Virksomheden var tiltalt for i tiden op til den 13.06.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de tobaksvarer, i form af 12,320 kg. vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer.

Virksomheden udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt virksomheden skyldig i tiltalen. Virksomheden idømtes en bøde på 10.000 kr.

SKM2020.434.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - chokoladeafgift

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 23.01.19 i sin forretning at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer samt nødder, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedrørende i alt 63,6 kg. chokolade- og sukkervarer samt 21,6 kg. nødder. Endvidere var T tiltalt for at have købt og indført 275,91 kg. chokolade- og sukkervarer fra Sverige beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen blev begyndt at have registreret sig som midlertidig registreret varemodtager til told- og skatteforvaltningen, anmeldt varetransporten og betalt afgiften her i landet.

T erkendte de faktiske forhold, men forklarede at det er hans revisor, der er skyld i at tingene ikke er foregået korrekt. Når han fik en følgeseddel eller kvittering afleverede han dem altid til revisor, der gennemså dem og gemte papirerne hos sig. Indkøb i Sverige har T foretaget. Det har hans revisor sagt god for. Han vidste ikke at han skulle lade sig registrere som varemodtager.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 30.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., at bøden for førstegangsovertrædelser hæves til 10.000 kr. pr. overtrædelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0003576
Told og importmoms
Klagen vedrører opgørelse af told og importmoms ved indførsel til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2020

Journalnr: 17/0990459
Udeholdt omsætning mm
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar herunder ved en ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 11-08-2020

Journalnr: 16/0995401
Fakturaer med moms
Klagen skyldes, at SKAT har krævet fejlagtigt faktureret moms indbetalt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2020

Journalnr: 16/0073698
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har reguleret virksomhedens fradrag for købsmoms, jf. momslovens § 43, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020

Journalnr: 19/0049977
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med da Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører samt foretaget skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2020

Journalnr: 20/0007556
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2020

Journalnr: 17/0988703
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønnet yderligere momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2020

Journalnr: 19/0063711
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten hjemviser Skattestyrelsens afgørelse til fornyet behandling.
Afsagt: 06-10-2020

Journalnr: 16/1837479
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har ændret selskabets tarifering af vandtætte stik til undervandsbrug fra KN positionskode 8536 90 10 00 med 0 % tarifmæssig told til KN positionskoderne 8544 42 90 90 med 3,3 % tarifmæssig told og 8536 6990 99 med 2,3 % tarifmæssig told. Dette medførte en samlet efteropkrævning af told hos selskabet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 08-10-2020

Journalnr: 19/0037073
Tab på finansielle kontrakter
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret grundlaget for beskatning af klageren, idet tab på finansielle kontrakter ikke er fradragsberettiget men alene kan fremføres til modregning til senere år. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-11-2020 - 01-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-734/19 ITH Comercial Timisoara
Dato: 12-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - den oprindeligt planlagte virksomhed opgives - regulering af fradrag for indgående moms - virksomhed i forbindelse med fast ejendom

Tidligere dokument: C-734/19 ITH Comercial Timisoara - Dom

Dom C-42/19 Sonaecom
Dato: 12-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 4 - begrebet »afgiftspligtig person« - blandet holdingselskab - artikel 17 - ret til fradrag for indgående moms - indgående moms, som et blandet holdingselskab har erlagt for konsulenttjenester vedrørende en markedsundersøgelse med henblik på en eventuel erhvervelse af kapitalandele i andre selskaber - opgivelse af erhvervelsesprojekterne - indgående moms, der er erlagt af et bankhonorar vedrørende organiseringen og tilrettelæggelsen af et obligationslån, med hvilket det tilsigtedes at sikre datterselskaberne de nødvendige midler til at gennemføre investeringer - ikke-gennemførte investeringer

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling

Dom C-77/19 Kaplan International colleges UK
Dato: 18-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra f) - levering af ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer til deres medlemmer - anvendelse på momsgrupper - artikel 11 - momsgruppe

Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Dom
Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Indstilling

Dom C-775/19 5th AVENUE Products Trading
Dato: 19-11-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - artikel 29, stk. 1, og artikel 29, stk. 3, litra a) - artikel 32, stk. 1, litra c), og artikel 32, stk. 5, litra b) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 157, stk. 2 - fastsættelse af toldværdien - de indførte varers transaktionsværdi - begrebet »betingelse for salget« - betaling til gengæld for indrømmelse af en eneforhandlingsret

Tidligere dokument: C-775/19 5th AVENUE Products Trading - Dom

Dom C-787/18 Sögård Fastigheter
Dato: 26-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - national lovgivning, der fastsætter regulering af fradrag for merværdiafgift (moms) for en anden afgiftspligtig person end den, der oprindeligt foretog fradraget - selskabs salg til privatpersoner af en ejendom, der har været udlejet af selskabet og af det selskab, der tidligere var ejer - ophør af momspligt ved salg af ejendommen til privatpersoner

Tidligere dokument: C-787/18 Sögård Fastigheter - Dom
Tidligere dokument: C-787/18 Skatteverket - Ny sag

Indstilling C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen
Dato: 26-11-2020
Toldunion

Appel - toldunion - Toldekspertgruppens konklusioner - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 211, stk. 6 - bevilling til aktiv forædling af visse kornorienterede elektriske stålprodukter - undersøgelse af de økonomiske forudsætninger - bindende karakter af Toldekspertgruppens konklusioner - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål

Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Indstilling
Tidligere dokument: C-572/18 P - thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Ny sag


Domme
C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 1999/62/EF - direktiv 2006/38/EF - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - artikel 7, stk. 9 - artikel 7a, stk. 1 og 2 - vejafgifter - princippet om, at infrastrukturomkostninger skal dækkes - omkostninger til drift - omkostninger til færdselspoliti - overskridelse af omkostningerne - direkte virkning - efterfølgende begrundelse af en for høj vejafgift - begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger

Domstolens dom:

1) Artikel 7, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/38/EF af 17. maj 2006, skal fortolkes således, at omkostninger til færdselspoliti ikke er omfattet af begrebet »omkostningerne til drift« i denne bestemmelses forstand.

2) Artikel 7, stk. 9, i direktiv 1999/62, som ændret ved direktiv 2006/38, skal fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for, at de vægtede gennemsnitlige vejafgifter overskrider infrastrukturomkostningerne til det pågældende infrastrukturnet med 3,8% eller 6%, på grund af ikke uvæsentlige beregningsfejl eller medregningen af omkostninger, der ikke er omfattet af begrebet »infrastrukturomkostninger« i denne bestemmelses forstand.

3) En borger kan direkte ved de nationale domstole påberåbe sig forpligtelsen til kun at medregne infrastrukturomkostninger som omhandlet i artikel 7, stk. 9, i direktiv 1999/62, som ændret ved direktiv 2006/38, der er pålagt ved denne bestemmelse samt ved dette direktivs artikel 7a, stk. 1 og 2, over for en medlemsstat, når denne ikke har overholdt disse bestemmelser eller har foretaget en ukorrekt gennemførelse heraf.

4) Direktiv 1999/62, som ændret ved direktiv 2006/38, sammenholdt med præmis 138 i dom af 26. september 2000, Kommissionen mod Østrig (C-205/98, EU:C:2000:493), skal fortolkes således, at det er til hinder for, at en for høj vejafgiftssats efterfølgende begrundes ved en ny beregning af infrastrukturomkostningerne, der fremlægges under en retssag.

Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

informal videoconference of the members of the customs cooperation working party (ccwp)

annex to the proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the eu-canada joint customs cooperation committee as regards the adoption of the decision concerning the mutual recognition of the partners in protection programme of canada and the authorised economic operators programme of the european union

proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the eu-canada joint customs cooperation committee as regards the adoption of the decision concerning the mutual recognition of the partners in protection programme of canada and the authorised economic operators programme of the european union

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i verdenstoldorganisationen for så vidt angår vedtagelsen af forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer med henblik på at sikre ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

den holdning, der skal indtages på unionens vegne i verdenstoldorganisationen for så vidt angår vedtagelsen af forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer med henblik på at sikre ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til hs-konventionen

council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the world customs organization (wco) with regard to the adoption of explanatory notes, classification opinions or other advice on the interpretation of the harmonized system and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the harmonized system under the harmonised system convention - adoption - commission statement

bilag til forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på unionens vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg eu/canada hvad angår vedtagelsen af afgørelsen om gensidig anerkendelse af canadas "partners in protection"-program og den europæiske unions program for autoriserede økonomiske operatører

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på unionens vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg eu/canada hvad angår vedtagelsen af afgørelsen om gensidig anerkendelse af canadas "partners in protection"-program og den europæiske unions program for autoriserede økonomiske operatører

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i verdenstoldorganisationen (wco) for så vidt angår vedtagelsen af forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer med henblik på at sikre ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system - vedtagelse

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/279 om at give malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/1768 om bemyndigelse af republikken kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/279 om at give malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

proposal for a council directive amending council directive 2006/112/ec as regards temporary measures in relation to value added tax for covid-19 vaccines and in vitro diagnostic medical devices in response to the covid-19 pandemic

rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i handelsudvalget, der er nedsat i henhold til den foreløbige partnerskabsaftale mellem det europæiske fællesskab på den ene side og stillehavslandene på den anden side, til ændringerne af visse bestemmelser i protokol ii om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde

udkast til afgørelse truffet af handelsudvalget nedsat i henhold til den foreløbige partnerskabsaftale mellem det europæiske fællesskab på den ene side og stillehavslandene på den anden side om ændring af visse bestemmelser i protokol nr. ii om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde

proposal for a council regulation opening and providing for the administration of autonomous union tariff quotas for imports of certain fishery products into the canary islands from 2021 to 2027 - decision to use the written procedure for the adoption

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i verdenstoldorganisationen (wco) for så vidt angår vedtagelsen af forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer med henblik på at sikre ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system - vedtagelse - erklæring fra kommissionen

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens afgørelse (eu) 2020/1573 af 28. oktober 2020 om ændring af afgørelse (eu) 2020/491 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2020 (meddelt under nummer c(2020) 7511)

berigtigelse til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1369 af 29. september 2020 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ( eut l 319 af 2.10.2020 )

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1577 af 21. september 2020 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

rådets afgørelse (eu) 2020/1581 af 23. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og georgien på den anden side, til ajourføringen af aftalens bilag xiii (tilnærmelse af toldlovgivningen)

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets afgørelse (eu) 2020/1532 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

Proposal for a council directive amending council directive 2006/112/ec as regards temporary measures in relation to value added tax for covid-19 vaccines and in vitro diagnostic medical devices in response to the covid-19 pandemic

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).
Fremsat den 30. oktober 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 29

Publikation fra Spillemyndigheden - Tal og tendenser - Danskernes spilleforbrug

Bilag 30

Orientering om handleplanen om skærpede krav og styrket kontrol med handel af tobak

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 9. oktober 2020 fra SIFA om foretræde vedrørende særregel for afgifter på SIFA TV Bingo, jf. SAU alm. del - bilag 8.  Svar  

Spm. 44

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre Kraka/Small Great Nations model til en CO2-afgift, som beskrevet i rapporten ”En klimareform der leverer de magiske 70 procent” offentliggjort på Small Great Nations hjemmeside (https://sgnation.dk/analyser/klimarapport)?  Svar  

Spm. 45

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre en CO2-afgift som foreslået af Dansk Industri i publikationen ”Grøn Skattereform der understøtter klima, vækst, beskæftigelse og velfærd”, offentliggjort på Dansk Industris hjemmeside (https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/pdfer/diverse/2020/9/master-di-publikation.pdf)?  Svar  

Spm. 46

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre en CO2-afgift som foreslået af Dansk Erhverv i publikationen ”Skattereform skal kickstarte den grønne omstilling” offentliggjort på Dansk Erhvervs hjemmeside (https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/04-politik/gron-skattereform-dansk-erhvervs-principper-_pdf.pdf)?  Svar  

Spm. 47

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre en CO2-afgift efter svensk model, som beskrevet under navnet ”Koldioxidskatt”?  Svar  

Spm. 48

Vil ministeren redegøre for, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030, hvis man hæver afgiften på olie og gas fra 62,3 kr. per gigajoule til henholdsvis 70, 80, 90 og 100 kr. pr. gigajoule, herunder hvor mange oliefyr og naturgasfyr der vil blive udfaset i hvert af årene?  Svar  

Spm. 49

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at reducere elafgiften yderligere ved forskellige niveauer (f.eks. 5 øre, 10 øre, etc.)?  Svar  

Spm. 50

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud at fremrykke udfasningen af PSO’en?  Svar  

Spm. 54

Vil ministeren redegøre for, om det efter gældende lov, herunder tobaksafgiftslovens § 28, stk. 1, er ulovligt, at sælge cigaretter til en pris lavere end afgiften plus moms? I bekræftende tilfælde bedes ministeren oplyse, om dette kan tolkes således, at der de facto er en minimumspris på salg af cigaretter. Endeligt bedes ministeren oplyse, hvordan det har kunne lade sig gøre, at Skattestyrelsen har udleveret stempelmærker med en pris, der er lavere end afgiften plus moms, hvis det er ulovligt.  Svar  

Spm. 785

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 332 redegøre for, hvorledes reglerne i ligningslovens § 8 A, stk. 3 vil kunne justeres, således at små landsdækkende foreninger med almenvelgørende eller almennyttige formål vil kunne få dispensation for kravene, herunder kravet for antal medlemmer, så der tages højde for foreningens rekrutteringsgrundlag?  Svar  

Spm. 786

Ifølge reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift udgør den forholdsmæssige afgift 2 pct. af den fulde beregnede registreringsafgift pr. måned de første 3 måneder af leasingkontrakten, 1 pct. pr. måned i de efterfølgende 33 måneder og 0,5 pct. pr. måned herefter. Profilen fastlægger et udgangspunkt for bilens værditab og dermed andelen af forholdsmæssig registreringsafgift. Vil ministeren redegøre for provenuet ved, at den forholdsmæssige afgift efter genberegning af bilens værdi på ny vil udgøre 2 pct. af den fulde (gen)beregnede registreringsafgift pr. måned de første 3 måneder efter genberegningen – dvs. i 5.-7. måned af bilens levetid ved genberegning efter fire måneder – 1 pct. pr. måned i de efterfølgende 33 måneder og 0,5 pct. pr. måned herefter? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.  Svar  

Spm. 787

Vil ministeren redegøre for provenuet ved, at private virksomheders køb af egne biler, der f.eks. anvendes af deres ansatte, også omfattes af genberegningsreglerne? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.  Svar  

Spm. 788

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at afskaffe reglen om, at der ikke foretages genberegning af et køretøjs værdi efter 36 måneder, således at der ikke længere er nogen begrænsning på, at der kan foretages genberegninger af et køretøjs værdi? Der henvises til slide 11 og 12 i De Danske Bilimportørers præsentation fra mødet den 17. september 2020 om anbefalingerne fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, jf. SAU alm. del – bilag 440. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse