MomsMail 2019, uge 44

Kære læser !

Ugens moms-nyheder bringer igen en hel del bilag fra Folketingets arbejde og - også igen - to håndfulde afgørelser fra Landsskatteretten. Det ser ud som om, Skatteankestyrelsen har fået hul på bunken med klager over momsafgørelser, og det kan vi vist alle kun værdsætte.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Overdragelse af aktiver eller momsfri virksomhedsoverdragelse
Vagtbiler i forsyningsbranchen
2020 - nye afgiftssatser med relevans for kraftvarmebranchen
Udlæg kan ikke altid viderefaktureres uden moms

Domme
Hæftelse for registreringsafgift - leasing - realitet

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Overdragelse af aktiver eller momsfri virksomhedsoverdragelse

To nylige afgørelser fra Skatterådet illustrerer fint, at det ikke er helt nemt at afgøre, hvornår der er tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, og hvornår der er tale om et momspligtigt salg af aktiver


BDO

Vagtbiler i forsyningsbranchen

Mange forsyningsvirksomheder har i høj grad brug for, at en eller flere medarbejdere er til at få fat på døgnet rundt. Ofte er det også nødvendigt, at den pågældende medarbejder har mulighed for at køre ud, fx ved ledningsbrud, forsyningssvigt eller andet. Når der stilles en varebil til rådighed...


PwC

2020 - nye afgiftssatser med relevans for kraftvarmebranchen

Vi har samlet et overblik over relevante afgiftssatser for afregning og godtgørelse for kraftvarmebranchen - se ændringerne for 2020 her.


PwC

Udlæg kan ikke altid viderefaktureres uden moms

For at anvende udlægsreglerne, hvor udlæg viderefaktureres uden tillæg af moms, skal man være opmærksom på, om den endelige kunde rent faktisk kunne have foretaget købet i eget navn og for egen regning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan viderefaktureringen af udlægget være momspligtigt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Hæftelse for registreringsafgift - leasing - realitet

SKM2019.542.HR

Højesteret fandt, at der ikke var tale om et reelt leasingforhold, og at betingelserne for afgiftsberigtigelse af køretøjet efter registreringsafgiftslovens § 3 b, derfor ikke var opfyldt.

Højesteret fandt desuden, at leasingtageren havde anvendt køretøjet med viden om, at der ikke var betalt korrekt afgift af køretøjet. På den baggrund hæftede leasingtageren for den fulde afgift, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5.

Højesteret var hermed enig i landsrettens begrundelse og resultat og stadfæstede derfor landsrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.534.VLR

Straf - momssvig - fiktiv faktura - købsmoms - frifindelse

T1 og T2 var tiltalte for momssvig af særlig grov karakter ved som henholdsvis direktør/daglig leder/bestyrer og ejer/daglig leder af en natklub, at have angivet 725.000 kr. i købsmoms vedrørende en fiktiv faktura. Virksomheden havde derved unddraget for 725.000 kr. i moms.

T1 forklarede at T2 var selskabets ansigt udadtil, men ikke meget mere end det. Han selv fungerede som konceptudvikler og daglig leder. Han havde ikke noget med regnskab, momsangivelser, mellemregningskonto med mere at gøre. Det var revisoren, der udfærdigede momsangivelserne. Renoveringsarbejdet foregik over 2 måneder og han havde en jævnlig kontakt med T2.

T2 forklarede at hans funktion i selskabet som direktør alene havde med bevillingsspørgsmålet at gøre.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen. Byretten fandt fakturaen fiktiv og de tiltalte må have indset dette som overvejende sandsynligt. T2 ansås for at have haft et videregående kendskab til de økonomiske transaktioner end af ham selv forklaret. T1 idømtes 6 måneders fængsel betinget af vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 725.000 kr. og T2 idømtes 4 måneders fængsel betinget af vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 725.000 kr.

Landsretten frifandt de tiltalte, idet det ikke var bevist, at fakturaen var fiktiv. Landsretten lagde til grund, at der blev gennemført en større ombygning af selskabet inden åbning af natklubben der blev gennemført over ca. 2 måneder og med omfattende forandringer. G11 ApS blev antaget til at udføre ombygningsarbejderne, og G11 ApS antog G15 ltd. til at udføre arbejderne, således at G15 ltd. i realiteten var G11 ApS's underleverandør. Den lagde vægt på fakturaen af den 3. oktober 2011, der var udstedt af G15 ltd. til G11 ApS med angivelse af dette selskabs adresse og cvr-nummer, ligesom det er anført, at den er betalt. Der var ikke oplysninger som talte for, at denne faktura ikke er reel. Landsretten fandt det efter en samlet bedømmelse ikke bevist, at G11 ApS ikke var selskabets reelle kontraktpart i forbindelse med ombygningen af lokalerne, eller at G11 ApS's faktura ikke har angået de arbejder, som blev udført i den forbindelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0818902
Erhvervelsesmoms
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet klageren betaling af erhvervelsesmoms, idet klageren har købt en Honda motorcykel i Sverige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-10-2019

Journalnr: 18/0003346
Genoptagelse af foreløbig fastsættelse
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af foreløbig fastsættelse af moms (FF). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2019

Journalnr: 16/1080456
Moms af ydelser fra udlandet
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet EU-moms, idet selskabet har købt momspligtige ydelser i et andet EU-land. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-10-2019

Journalnr: 19/0002919
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt købsmoms vedrørende brændstof og vedligeholdelse. Landsskatteretten godkender momsfradrag for vedligeholdelse.
Afsagt: 17-09-2019

Journalnr: 14/2413730
Salg af private heste
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT har fundet, at virksomheden ikke har godtgjort, at der er tale om salg af private heste. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-10-2019

Journalnr: 15/2193002
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-10-2019

Journalnr: 15/3070798
Økonomisk rådgivning
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til økonomisk rådgivning. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Afsagt: 04-10-2019

Journalnr: 18/0001364
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af skøde i forbindelse med et ejerskifte. SKAT har beregnet tinglysningsafgiften på baggrund af den seneste offentliggjorte ejendomsværdi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-11-2019 - 03-12-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-68/18 Petrotel-Lukoil
Dato: 07-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 21, stk. 3 - ingen afgiftsudløsende begivenhed - forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer sådanne produkter - artikel 2, stk. 3 - forpligtelse til at opnå en klassificering af energiprodukter med henblik på fastsættelse af punktafgiften - afgiftssats, der finder anvendelse på disse produkter - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-68/18 Petrotel-Lukoil - Dom
Tidligere dokument: C-68/18 Petrotel-Lukoil - Indstilling

Dom C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel
Dato: 14-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - ændring af en godkendt støtteordning - artikel 108, stk. 3, TEUF - anmeldelsespligt - forbud mod gennemførelse uden godkendelse fra Europa-Kommissionen - forordning (EU) nr. 651/2014 - fritagelse - artikel 58, stk. 1 - forordningens tidsmæssige anvendelsesområde - artikel 44, stk. 3 - rækkevidde - national lovgivning, der fastsætter en beregningsformel for delvis godtgørelse af energiafgifter

Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Indstilling
Tidligere dokument: C-585/17 Dilly's Wellnesshotel - Ny sag

Indstilling C-547/18 Dong Yang Electronics
Dato: 14-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - merværdiafgift - tjenesteydelser - leveringssted for tjenesteydelser - begrebet »fast forretningssted« som omhandlet i artikel 44 i momsdirektiv 2006/112/EF - datterselskab (med hjemsted i en medlemsstat) af et moderselskab med hjemsted i et tredjeland

Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Dom
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Indstilling
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Ny sag

Dom C-400/18 Infohos
Dato: 20-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f) - fritagelser - tjenesteydelser præsteret af selvstændige grupper af personer - ydelser leveret til medlemmer eller ikke-medlemmer

Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Dom
Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Indstilling
Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer Generel indstilling

Customs Union Working Party

Forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register Politisk enighed

Transmission and exchange of VAT-relevant payment data a) Amendments to the Directive on the common system of VAT as regards requirements for payment service providers b) Amendments to the Regulation on administrative cooperation in the field of VAT as regards measures to combat VAT fraud General approach

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1811 af 23. oktober 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1812 af 23. oktober 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om momskompensations til velgørende foreninger m.v.
Oprettelsesdato: 28-10-2019
Høringsfrist: 22-11-2019

Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område
Oprettelsesdato: 29-10-2019
Høringsfrist: 14-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 21 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).

Bilag

Bilag 4

Udkast til ændret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Fastsat ændret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil redegøre for, om det – som AutoBranchen Danmark foreslår i deres høringssvar, jf. bilag 1 – er muligt at målrette lovforslaget, så der ikke pålægges unødige byrder på den del af branchen, som ikke har problemer med regelefterlevelsen, men udelukkende rammer de brodne kar i branchen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorfor der med lovforslaget forventes et merprovenu, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om at nedsætte gebyret for anmodning om eksportgodtgørelse, således at forslaget bliver provenuneutralt? I benægtende fald bedes ministeren yde tekniskbistand til et ændringsforslag herom, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for den forventede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Motorstyrelsen for sager om anmodning af eksportgodtgørelse, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommet frem til at de skal koste 1.950 kr., hvis man ønsker at få udbetalt eksportgodtgørelse, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der i lovforslaget er taget højde for afgørelsen i EU-Domstolens sag C-552/15 (Kommissionen mod Irland), til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan det kan sikres, at lovforslaget målrettes, så det ikke rammer de dele af branchen, som efterlever reglerne, til skatteministeren

L 26 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 31. oktober 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at bekræfte, at det er tilsigtet med lovforslaget, at det offentlige får forrang til modregning i forbindelse med transport af fordringer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for de økonomiske konsekvenser ved at indføre automatiske afskrivninger af gæld, til skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 2

MFU spm. om der kan stilles færre og mindre bureaukratiske betingelser for, hvornår visse organisationer m.v. kan få godtgjort punktafgifter, når de anvendes til humanitære formål, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om ændringen af chokoladeafgiftsloven vil medføre øgede omkostninger i Skatteforvaltningen på ca. 1,5 mio. kr. til administration af ordningen, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om, hvad det forventede mer- eller mindreprovenu vil være for det samlede lovforslag, og de enkelte dele af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om danske rejsebureauer stilles dårligere end konkurrenter i alle andre EU-lande ved en eventuel enstemmig vedtagelse af den foreslåede værnsregel, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om lovforslagets del om ændrede momsregler for udtagning af investeringsgoder er blevet justeret, til skatteministeren

L 27 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 2

L 27 - svar på MFU spm. 2, om der kan stilles færre og mindre bureaukratiske betingelser for, hvornår visse organisationer m.v. kan få godtgjort punktafgifter, når de anvendes til humanitære formål, fra skatteministeren

Spm. 3

L 27 - svar på MFU spm. 3, om ændringen af chokoladeafgiftsloven vil medføre øgede omkostninger i Skatteforvaltningen på ca. 1,5 mio. kr. til administration af ordningen, fra skatteministeren

Spm. 4

L 27 - svar på MFU spm. 4 om, hvad det forventede mer- eller mindreprovenu vil være for det samlede lovforslag og de enkelte dele af lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 6

L 27 - svar på spm. 6, om danske rejsebureauer stilles dårligere end konkurrenter i alle andre EU-lande ved en eventuel enstemmig vedtagelse af den foreslåede værnsregel, fra skatteministeren

Spm. 7

L 27 - svar på spm. 7, om lovforslagets del om ændrede momsregler for udtagning af investeringsgoder er blevet justeret, fra skatteministeren

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 2

L 27 - svar på MFU spm. 2, om der kan stilles færre og mindre bureaukratiske betingelser for, hvornår visse organisationer m.v. kan få godtgjort punktafgifter, når de anvendes til humanitære formål, fra skatteministeren

Spm. 3

L 27 - svar på MFU spm. 3, om ændringen af chokoladeafgiftsloven vil medføre øgede omkostninger i Skatteforvaltningen på ca. 1,5 mio. kr. til administration af ordningen, fra skatteministeren

Spm. 4

L 27 - svar på MFU spm. 4 om, hvad det forventede mer- eller mindreprovenu vil være for det samlede lovforslag og de enkelte dele af lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 6

L 27 - svar på spm. 6, om danske rejsebureauer stilles dårligere end konkurrenter i alle andre EU-lande ved en eventuel enstemmig vedtagelse af den foreslåede værnsregel, fra skatteministeren

Spm. 7

L 27 - svar på spm. 7, om lovforslagets del om ændrede momsregler for udtagning af investeringsgoder er blevet justeret, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 44

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT - (Orientering nr. 8 - oktober 2019) - Kopi af UFO alm. del - bilag 8

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt en CO2-afgift på flys klimabelastning er imod gældende EU-lovgivning i fald, at afgiften afspejler en flyturs reelle klimabelastning – og ikke en fast værdi pr. brændstofenhed – som afhænger af flyets effektivitet, typen af brændstof, andelen af biobrændstof samt hvor højt et fly flyver.  Svar  

Spm. 10

Ministeren bedes udregne, hvor stort et provenu før og efter adfærd og tilbageløb staten vil får, hvis der indføres en CO2-afgift på 250 kr./ton CO2 for den reelle klimaeffekt af alle flyture fra Danmark op til 1.500 km.  Svar  

Spm. 13

Ministeren bedes redegøre for de seneste tre års nettogrænsehandelseffekt på diesel til transport.  Svar  

Spm. 53

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 296 (folketingsåret 2017-18) redegøre for Skattestyrelsens kontrolindsats med afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer i 2018 samt for første halvår af 2019?  Svar  

Spm. 56

Vil ministeren redegøre for provenuet samt effekten på det danske CO2-udslip af en forhøjelse af CO2-afgiften med henholdsvis 33 pct. og 50 pct. I svaret bedes pronuet opgjort før adfærd og tilbageløb, efter tilbageløb og efter adfærd og tilbageløb. Endvidere bedes væsentlige usikkerheder beskrevet.  Svar  

Spm. 67

Kan ministeren oplyse, om en medarbejder skal beskattes af værdien af en opsat el-ladestander på privatadressen, samt udgifterne til opsætning heraf, hvis en medarbejder får en el-varebil på gule plader stillet til rådighed af sin arbejdsgiver?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse