MomsMail 2020, uge 43

Kære læser !

Hermed den forløbne uges moms- og afgiftsnyheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Det bliver billigere at varme op med el
EU-varesalg B2B - Husk at indberette to...
De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag

Bindende svar
Moms på fast ejendom - særskilt levering af en bebygget grund
Værdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelser

Afgørelser
Overdragelse af skib anset som momspligtig

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

Beierholm

Det bliver billigere at varme op med el

En lovændring sidestiller opvarmning med proces

Beierholm

EU-varesalg B2B - Husk at indberette to...

Skattestyrelsen har i disse dage stor fokus på korrekt indberetning af virksomheders varesalg til virksomheder i andre EU-lande. Derfor indleder Skattestyrelsen nu en såkaldt oplysningskampagne. I den forbindelse sender Skattestyrelsen breve ud til omkring 10.000 danske virksomheder, som efter styrelsens vurdering har lavet fejl...

TVC Advokatfirma

De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag

Landsskatteretten har i den seneste tid truffet et ikke ubetydeligt antal afgørelser, som illustrerer, hvordan de skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for udfaldet af en skatte- eller afgiftssag.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms på fast ejendom - særskilt levering af en bebygget grund

SKM2020.419.SR

Spørger havde i en årrække udlejet en grund til ejeren af den bygning, der stod på grunden. Ejeren drev virksomhed fra bygningen, som var opført på grunden for mange år siden. Udlejningen var omfattet af en frivillig momsregistrering.

Der blev mellem Ejer af bygningen og Køber indgået aftale om, at Køber overtog ejendomsretten over bygningen, og tilsvarende indgået aftale om, at Køber samme dag overtog ejendomsretten over grunden fra Spørger. Der var tale om to indbyrdes afhængige aftaler.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger under de givne omstændigheder kan sælge grunden til Køber uden moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, første punktum, idet der er tale om særskilt levering af en bebygget grund.

 

Bindende svar: Værdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelser

SKM2020.415.SR

Sagen drejede sig om momsfritagelse af advokatydelser, der blev leveret i forbindelse med salg af selskabsandele, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e. Det fremgik af bestemmelsen, at transaktioner, herunder forhandlinger, i forbindelse med værdipapirer kunne fritages. Aktier eller anparter i et selskab var sådanne værdipapirer, og en rådgivers ydelser ved salg heraf kunne udgøre forhandlinger, som var omfattet af fritagelsen. Det var en betingelse for momsfritagelse, at rådgiver enten havde en bemyndigelse i forhold til aftalevilkår eller en fuldmagt i forhold til aftaleindgåelse.

Skatterådet kunne på baggrund af de konkrete forhold i sagen ikke bekræfte, at advokatydelserne var omfattet af momsfritagelsen.

 

Afgørelse: Overdragelse af skib anset som momspligtig

SKM2020.422.LSR

SKAT havde forhøjet et selskabs momstilsvar med 400.000 kr. vedrørende overdragelse af et skib, idet SKAT hverken anså overdragelsen for momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, om overdragelse af fast ejendom eller som en virksomhedsoverdragelse, der var undtaget for moms efter momslovens § 8, stk. 1, 3. og 4. punktum.

Landsskatteretten fandt, at skibet ikke var stationært, jf. EU-domstolens udtalelser i sag C-532/11 (Leichenich). Retten henviste til, at skibet ikke var gjort stationært ved hjælp af fortøjningsanordninger, der fastgjorde skibet til havnens bred og/eller bund, der ikke let kunne demonteres, og at skibet havde motor og havde været ude at sejle. Da de nye ejere af skibet ikke lod sig momsregistrere i forbindelse med overdragelsen og derfor ikke succederede i selskabets momsretlige forpligtelser, og da aftaleparterne ikke orienterede SKAT om overdragelsen, fandt Landsskatteretten heller ikke, at der var tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse.

Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0026625
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret på baggrund af forhøjelse af virksomhedsresultat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020

Journalnr: 19/0046429
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-10-2020 - 24-11-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 28-10-2020 dom i C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 1999/62/EF - direktiv 2006/38/EF - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - artikel 7, stk. 9 - artikel 7a, stk. 1 og 2 - vejafgifter - princippet om, at infrastrukturomkostninger skal dækkes - omkostninger til drift - omkostninger til færdselspoliti - overskridelse af omkostningerne - direkte virkning - efterfølgende begrundelse af en for høj vejafgift - begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger

Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Dom
Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Indstilling

Den 12-11-2020 dom i C-734/19 ITH Comercial Timisoara
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - den oprindeligt planlagte virksomhed opgives - regulering af fradrag for indgående moms - virksomhed i forbindelse med fast ejendom

Tidligere dokument: C-734/19 ITH Comercial Timisoara - Dom

Den 12-11-2020 dom i C-42/19 Sonaecom
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 4 - begrebet »afgiftspligtig person« - blandet holdingselskab - artikel 17 - ret til fradrag for indgående moms - indgående moms, som et blandet holdingselskab har erlagt for konsulenttjenester vedrørende en markedsundersøgelse med henblik på en eventuel erhvervelse af kapitalandele i andre selskaber - opgivelse af erhvervelsesprojekterne - indgående moms, der er erlagt af et bankhonorar vedrørende organiseringen og tilrettelæggelsen af et obligationslån, med hvilket det tilsigtedes at sikre datterselskaberne de nødvendige midler til at gennemføre investeringer - ikke-gennemførte investeringer

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling

Den 18-11-2020 dom i C-77/19 Kaplan International colleges UK
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra f) - levering af ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer til deres medlemmer - anvendelse på momsgrupper - artikel 11 - momsgruppe

Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Dom
Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Indstilling

Den 19-11-2020 dom i C-775/19 5th AVENUE Products Trading
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - artikel 29, stk. 1, og artikel 29, stk. 3, litra a) - artikel 32, stk. 1, litra c), og artikel 32, stk. 5, litra b) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 157, stk. 2 - fastsættelse af toldværdien - de indførte varers transaktionsværdi - begrebet »betingelse for salget« - betaling til gengæld for indrømmelse af en eneforhandlingsret

Tidligere dokument: C-775/19 5th AVENUE Products Trading - Dom

 

Indstillinger
C-581/19 Frenetikexito

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - flerhed af ydelser - kvalificering som én enkelt transaktion - sammensat ydelse - sekundær ydelse til hovedydelsen - to selvstændige ydelser - momsfritagelse - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning

Generaladvokatens indstilling:

1) Når en afgiftspligtig person leverer tjenesteydelser inden for områderne ernæring, fysisk fitness og fysisk velbefindende som i den foreliggende sag, udgør disse forskellige, indbyrdes uafhængige ydelser som omhandlet i direktiv 2006/112/EF.

2) Ernæringsrådgivning som i den foreliggende sag er kun en afgiftsfri behandlingsydelse som omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112, hvis den tjener et terapeutisk formål. Det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve dette.


C-593/19 SK Telecom

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112 - forebyggelse af dobbelt påligning eller ikke-påligning - artikel 59a - telesektor - mobiltelefoni - roamingydelser - tredjelandsstatsborgere, der midlertidigt opholder sig på en medlemsstats område - leveringssted - mulighed for flytning af dette sted til den pågældende medlemsstats område - krav om faktisk benyttelse eller udnyttelse på medlemsstatens område - dobbelt påligning, ikke-påligning eller konkurrenceforvridning - den afgiftsmæssige behandling i tredjelandet er ikke relevant

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 59a, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/88/EU af 7. december 2010, skal fortolkes således, at roamingydelser, der giver mulighed for at benytte et mobiltelefonnet i en medlemsstat, og som leveres af en mobiltelefonoperatør, der er etableret i et tredjeland, til brugere, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted i dette tredjeland, men som midlertidigt opholder sig på den pågældende medlemsstats område, skal anses for at være genstand for en »faktisk benyttelse« på denne medlemsstats område.

2) Artikel 59a, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/88, skal endvidere fortolkes således, at kravet om at undgå »dobbelt påligning eller ikke-påligning af afgifter eller konkurrenceforvridning« er opfyldt, når roamingydelser som beskrevet i det første spørgsmål ikke underlægges moms i Unionen, hvilket udgør et tilfælde af ikke-påligning af afgifter i den nævnte bestemmelses forstand. Den afgiftsmæssige behandling i et tredjeland er derimod irrelevant med henblik på anvendelsen af denne bestemmelse.


Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og georgien på den anden side, til ajourføringen af aftalens bilag xiii (tilnærmelse af toldlovgivningen)

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

council directive 2011/16/eu of 15 february 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing directive 77/799/eec

customs union working party

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/1768 om bemyndigelse af republikken kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/279 om at give malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

proposal for a council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/1768 authorising the republic of croatia to introduce a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

proposal for a council implementing decision amending implementing decision (eu) 2018/279 authorising malta to apply a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til de kanariske øer i perioden 2021-2027

council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the world customs organization (wco) with regard to the adoption of explanatory notes, classification opinions or other advice on the interpretation of the harmonized system and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the harmonized system under the harmonised system convention - adoption

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1524 af 19. oktober 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer tungt termopapir med oprindelse i republikken korea

afgørelse nr. 1/20 truffet af øpa-udvalget, der er nedsat i henhold til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem ghana på den ene side og det europæiske fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, af 20. august 2020 om vedtagelsen af protokol nr. 1 vedrørende definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde [2020/1526]

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1534 af 21. oktober 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

rådets afgørelse (eu) 2020/1532 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets afgørelse (eu) 2020/1494 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af tir-carneter (tir-konvention), for så vidt angår visse ændringer af denne konvention

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen, BEK nr 1507 af 19/10/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.), BEK nr 1502 af 19/10/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 19

Brev til EUU vedrørende udtalelse om regler for administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Bilag 22

EU-nyt, okt. 2020: EU-forslag i 2021 med relevans for Skatteudvalget

Bilag 25

Henvendelse af 22/10-20 fra 92-gruppen om forhandlinger om grøn bilbeskatning