MomsMail 2019, uge 43

Kære læser !

MomsMail for uge 43 er ikke så omfangsrig. Der er primært nyt fra Afgørelsesdatabasen, EU's organer (men ikke Domstolen) og fra Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
BREXIT - en lille én i pausen...
Nyt om skat, uge 43 - Regeringens lovprogram: Moms
Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne

Bindende svar
Momspligt - formidling af sommerhusudlejning

Afgørelser
Momspligtigt salg af byggegrund eller momsfritaget salg af fast ejendom
Tilbagebetaling af råstofafgift for nødder, der indgår i blandinger med både afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige bestanddele

Domme
Moms - skønsmæssig forhøjelse - fordeling på afgiftsperioder

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

BREXIT - en lille én i pausen...

Mest vi venter har vi samlet et par vittige kommentarer og billeder...


PwC

Nyt om skat, uge 43 - Regeringens lovprogram: Moms

Regeringen har fremlagt et lovforslag, som ændrer momsreglerne på en række områder. I denne episode af Nyt om Skat gennemgår vi nogle af de mest væsentlige ændringer.


SEGES

Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne

Når du skal købe julegaver til medarbejderne eller købe ind til firmajulefrokosten, kan det være fristende at køre en tur til Tyskland for at hente chokolade, slik, vin eller spiritus. Det er nemlig ofte billigere end her i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momspligt - formidling af sommerhusudlejning

SKM2019.518.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger handler i eget navn, men for andens regning, når de formidler ophold i et sommerhus i Danmark via en hjemmeside på vegne af danske udlejningsbureauer.

Skatterådet afviste at give bindende svar til de øvrige spørgsmål, som knyttede sig til en påtænkt disposition, da det ville være at ligestille med rådgivning, jf. skatteforvaltningslovens § 24.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momspligtigt salg af byggegrund eller momsfritaget salg af fast ejendom

SKM2019.530.LSR

Landsskatteretten fandt, at en spørger kunne sælge to ejendomme med bygninger momsfrit, idet Landsskatteretten ikke fandt, at transaktionen kunne kvalificeres som overdragelse af en byggegrund jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9 litra b og momsbekendtgørelsens § 59 stk. 1 samt EU-domstolens dom i sag C-71/18 (KPC Herning). Landsskatteretten fandt ikke, at det forhold, at købers forventning var, at tre af de overdragne bygninger skulle nedrives, kunne føre til et andet resultat. Landsskatteretten ændrede herefter besvarelsen af et bindende svar fra Skatterådet. Skattestyrelsen havde under henvisning til EU-domstolens dom erklæret sig enig heri.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagebetaling af råstofafgift for nødder, der indgår i blandinger med både afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige bestanddele

SKM2019.527.LSR

Klager fandtes ikke berettiget til at få tilbagebetalt råstofafgift af nødder, der indgik i blandinger. Landsskatteretten lagde vægt på, at de omhandlede nødder efter deres art var afgiftspligtige og fandt ikke, at det forhold, at nødderne indgik i blandinger kunne ændre herved. Landsskatteretten lagde vægt på, at nødderne ikke var forarbejdede i en sådan grad, at de havde mistet deres karakteristiske træk, og at man let og uden hjælpemidler kunne sortere de nødder, der indgik i blandingerne.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Moms - skønsmæssig forhøjelse - fordeling på afgiftsperioder

SKM2019.514.BR

SKAT havde foretaget en forhøjelse af sagsøgerens momstilsvar for årene 2008-2010. Den beløbsmæssige opgørelse var sket på baggrund af selskabets årsrapport og en momsafstemning modtaget fra selskabets revisor. SKAT foretog ikke en fordeling af denne forhøjelse på de enkelte afgiftsperioder, idet SKAT alene traf afgørelse om, at selskabet skulle efterbetale 281.793 kr., der inklusiv selskabets efterfølgende momsangivelser og momsbetalinger udgjorde selskabets akkumulerede momsrestance pr. 31. juni 2012. SKAT henførte beløbet til en samlet efterangivelse for 2. kvartal 2012.

Landsskatteretten stadfæstede SKATs forhøjelse for årene 2008-2010 og fordelte momstilsvaret matematisk over de otte kvartalsvise afgiftsperioder, som forhøjelsen omfattede.

Sagsøgeren gjorde for domstolene alene indsigelser mod SKATs manglende fordeling af forhøjelsen i afgiftsperioder. Retten fandt, at myndighederne med rette havde foretaget en skønsmæssig forhøjelse af sagsøgerens afgiftstilsvar, idet sagsøgeren ikke selv havde indberettet afgiftstilsvaret korrekt. Sagsøgeren havde ikke gjort gældende eller dokumenteret, at SKATs forhøjelse var åbenbart urimelig eller hvilede på et forkert grundlag. Landsskatteretten havde ikke foretaget en egentlig forhøjelse af tilsvaret, men havde blot fordelt tilsvaret på de relevante afgiftsperioder. Retten fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens afgørelse og Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.515.ØLR

Straf - skattesvig - aktier - sandsynlighedsforsæt

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter for indkomståret 2014. Han havde undladt rettidigt at oplyse om at skatteansættelsen var for lav, idet han ikke havde selvangivet en gevinst ved salg af aktier på 2.526.606 kr. Han havde derved unddraget for 914.928 kr. i skat.

T forklarede, at han brugte en internetmægler med en handelsportal, fordi den er nem at bruge og han mente de havde styr på tingene. Han brugte den ikke som bank. Han havde handlet efter behov forstået på den måde, at han jo handler for at tjene penge. Han regnede med at internetmægleren indrettede det, der skulle indberettes til told- og skatteforvaltningen. Internetmægleren havde hans cpr.nr. Som han har opfattet det, har internetmægleren indberettet det de skulle og T var ikke bekendt med at told- og skatteforvaltningen ikke havde fået alle oplysningerne. Til oplysningen på mæglerens hjemmeside om at han selv skal oplyse told- og skatteforvaltningen om at hvad tjent eller tabt, forklarede T at han nok havde skimmet det igennem, men ikke lige på det tidspunkt. Da T modtog årsopgørelsen kiggede han på den og syntes at det så fornuftigt ud når der udfor rubrik 66 var anført en gevinst på 207.142 kr. Pengene til at betale skatten havde stået og ventet. Da han fik en ny årsopgørelse betalte han.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund, at told- og skatteforvaltningen manglede oplysninger til at beregne gevinsten og betingelserne for at anvende skattekontrollovens § 16 var derfor ikke suspenderet efter skattekontrollovens § 1a, stk. 3. T måtte have indset det som overvejende sandsynligt, at han ville unddrage det offentlige skat da han undlod at reagere på årsopgørelsen. Den henså til, at T måtte være bekendt med skattepligten, at forslagets gevinst var alt for lille samt told- og skatteforvaltningens anførsel på forsiden af årsopgørelsen om, at den manglede oplysninger fra T. T idømtes 7 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 900.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på sagens karakter og beløbets størrelse, at skatten er betalt og at T ikke er tidligere straffet.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte fængselsstraffen til 6 måneder og tillægsbøden til 750.000 kr. på grund af en anden unddragelsesberegning efter anklagemyndighedens berigtigelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/0300990
Tarifering
Sagen drejer sig om, at SKAT har efteropkrævet selskabet told og importmoms for 664 indførsler af 10 forskellige rørfittings. Kravet mod selskabet er opstået som følge af, at SKAT har ændret varekoden på de forskellige former for rørfittings indført fra Schweiz og USA. SKAT har ændret selskabets tarifering fra position 7307.22.10.90 i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) med en toldsats på 0 til positionerne 7307.29.10.90 og 7307.22.90.90. med en toldsats på 3,7 %. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse for fem rørfittings af typen straight tube fittings, således at rette tarifering for disse er position 7307.22.10.90. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for to rørfittings af typerne tees union og cross union, således at rette tarifering for disse er position 7307.29.10.90.
Afsagt: 27-09-2019

Journalnr: 18/0013854
Hestehold og revisor
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms for udgifter til hestehold og udgifter til revisorhonorar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2019

Journalnr: 17/0990744
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens angivne momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2019

Journalnr: 18/0023746
Trafikspejl og vagtvætn
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms på trafikspejl og vagtværn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2019

Journalnr: 15/0844441
Trekantshandel
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets brug af trekantshandelreglerne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2019

Journalnr: 17/0990597
Underleverandørydelser
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for fremmed arbejde for en række af virksomhedens underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-09-2019

Journalnr: 15/0028939
Underleverandørydelser
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til nogle af underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2019

Journalnr: 18/0001184
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift, da det er SKATs opfattelse at køretøjet er anvendt i Danmark i strid med bestemmelserne i registreringsafgiftsloven samt registreringsbekendtgørelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-09-2019

Journalnr: 17/0584605
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told som følge af, at SKAT har ændret toldtarifkoden for fiskeudskæringer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-10-2019 - 26-11-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-68/18 Petrotel-Lukoil
Dato: 07-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 21, stk. 3 - ingen afgiftsudløsende begivenhed - forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer sådanne produkter - artikel 2, stk. 3 - forpligtelse til at opnå en klassificering af energiprodukter med henblik på fastsættelse af punktafgiften - afgiftssats, der finder anvendelse på disse produkter - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-68/18 Petrotel-Lukoil - Dom
Tidligere dokument: C-68/18 Petrotel-Lukoil - Indstilling

Dom C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel
Dato: 14-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - ændring af en godkendt støtteordning - artikel 108, stk. 3, TEUF - anmeldelsespligt - forbud mod gennemførelse uden godkendelse fra Europa-Kommissionen - forordning (EU) nr. 651/2014 - fritagelse - artikel 58, stk. 1 - forordningens tidsmæssige anvendelsesområde - artikel 44, stk. 3 - rækkevidde - national lovgivning, der fastsætter en beregningsformel for delvis godtgørelse af energiafgifter

Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Indstilling
Tidligere dokument: C-585/17 Dilly's Wellnesshotel - Ny sag

Indstilling C-547/18 Dong Yang Electronics
Dato: 14-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - merværdiafgift - tjenesteydelser - leveringssted for tjenesteydelser - begrebet »fast forretningssted« som omhandlet i artikel 44 i momsdirektiv 2006/112/EF - datterselskab (med hjemsted i en medlemsstat) af et moderselskab med hjemsted i et tredjeland

Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Dom
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Indstilling
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Ny sag

Dom C-400/18 Infohos
Dato: 20-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f) - fritagelser - tjenesteydelser præsteret af selvstændige grupper af personer - ydelser leveret til medlemmer eller ikke-medlemmer

Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Dom
Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Indstilling
Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Customs Union Working Party

Proposal for a Council Directive laying down the general arrangements for excise duty (recast) Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic register Political agreement

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax and Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty as regards defence effort within the Union framework General approach

Council Directive (EU) 2018/1910 of 4 December 2018 amending Directive 2006/112/EC as regards the harmonisation and simplification of certain rules in the value added tax system for the taxation of trade between Member States

Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1751 af 21. oktober 2019 om registrering af betegnelsen Havarti (BGB) i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1661 af 24. september 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1592 af 24. september 2019 om tilladelse til Portugal til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Ændring af momsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 21-10-2019
Høringsfrist: 22-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 21 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvornår det forventes, at de enkelte dele af reglerne om digitale salgsregistreringssystemer, jf. lovforslagets § 1, skal sættes i kraft, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet fsva. indførelsen af reglerne om digitale salgsregistreringssystemer forventes at indtræffe allerede i 2021, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke kriterier der stilles til de digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke kriterier der stilles til de digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor mange forskellige leverandører, ministeren forventer, kan levere det digitale salgsregistreringssystem, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor mange forskellige leverandører, ministeren forventer, kan levere det digitale salgsregistreringssystem, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke overvejelser der ligger til grund for valg af brancher, der pålægges digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke overvejelser der ligger til grund for valg af brancher, der pålægges digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om at redegøre for den forventede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Motorstyrelsen for sager om anmodning af eksportgodtgørelse, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommet frem til at de skal koste 1.950 kr., hvis man ønsker at få udbetalt eksportgodtgørelse, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der i lovforslaget er taget højde for afgørelsen i EU-Domstolens sag C-552/15 (Kommissionen mod Irland), til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan det kan sikres, at lovforslaget målrettes, så det ikke rammer de dele af branchen, som efterlever reglerne, til skatteministeren

L 26 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at redegøre for de økonomiske konsekvenser ved at indføre automatiske afskrivninger af gæld, til skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 23/10-19 fra FSR - danske revisorer om reglerne for udtagningsmoms m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 2

MFU spm. om der kan stilles færre og mindre bureaukratiske betingelser for, hvornår visse organisationer m.v. kan få godtgjort punktafgifter, når de anvendes til humanitære formål, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om ændringen af chokoladeafgiftsloven vil medføre øgede omkostninger i Skatteforvaltningen på ca. 1,5 mio. kr. til administration af ordningen, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om, hvad det forventede mer- eller mindreprovenu vil være for det samlede lovforslag, og de enkelte dele af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at nogle rejsebureauer reducerer deres momsbetaling ved hjælp af selskabskonstruktioner, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om danske rejsebureauer stilles dårligere end konkurrenter i alle andre EU-lande ved en eventuel enstemmig vedtagelse af den foreslåede værnsregel, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om lovforslagets del om ændrede momsregler for udtagning af investeringsgoder er blevet justeret, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/10-19 fra FSR - danske revisorer om reglerne for udtagningsmoms m.v., til skatteministeren

L 27 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 23/10-19 fra FSR - danske revisorer om reglerne for udtagningsmoms m.v.

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 23/10-19 fra FSR - danske revisorer om reglerne for udtagningsmoms m.v.

Almindelig del

Bilag

Bilag 39

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 8. november 2019, som er relevant for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 25

Ministeren bedes kommentere notat og præsentation fra Plantebranchens foretræde for udvalget den 24. oktober 2019 om chokoladeafgiften, jf. SAU alm. del - bilag 36.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse