MomsMail 2021, uge 42

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

Der har desværre været en fejl på robotten, der indsamler bilag fra Folketinget, hvorfor dokumenter fra lovforslag ikke er blevet indsamlet. Fejlen er nu rettet - bilagene ligger i de respektive uger de vedrører.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Kan tidligere betalt registreringsafgift modregnes en ny opkrævning?

Bindende svar
Momsfritagelse - skibe i udenrigsfart - bistand ved køb af brændstof

Domme
Momspligtig erhvervelse af en ny båd via et grænseoverskridende leasingarrangement

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

TVC Advokatfirma

Kan tidligere betalt registreringsafgift modregnes en ny opkrævning?

I denne uge har Landsskatteretten fundet, at Motorstyrelsen skulle modregne tidligere betalt registreringsafgift i forbindelse med en opkrævning af registreringsafgift på et andet grundlag end den oprindelige indregistrering.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momsfritagelse - skibe i udenrigsfart - bistand ved køb af brændstof

SKM2021.538.SR

Et selskab ville udføre en lang række aktiviteter og handlinger i forbindelse med indkøb af brændstof på vegne af sine kunder. Ydelserne ville bl.a. bestå i kontakt med kundernes leverandører, sikring af specifikationer og forsyningskontrol, overvågning af leverandørernes kvalitetskontrol, indgåelse af kontrakter på kundernes vegne, rådgivning om valg af brændstoftyper, tjek af testresultater, markedsovervågning, leverandørstyring og fakturakontrol. Skatterådet bekræftede, at selskabets ydelser til kunderne kunne anses for at blive udført for at dække et umiddelbart behov i forbindelse med kundernes skibe. Ydelser var derfor momsfritagne som ydelser præsteret for skibe i udenrigsfart.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Momspligtig erhvervelse af en ny båd via et grænseoverskridende leasingarrangement

SKM2021.543.BR

Sagen angik, om sagsøgeren, som var en privatperson, skulle betale dansk erhvervelsesmoms af en ny båd på over 7,5 meter, som sagsøgeren havde leaset ved et hollandsk leasingselskab, i medfør af momslovens § 11, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 6, nr. 2 (dagældende stk. 4, nr. 2), jf. § 65, stk. 2 (dagældende stk. 3).

Retten fandt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder og under hensyn til leasingarrangementets samlede karakter, at sagsøgeren måtte anses for at have erhvervet båden i momsmæssig henseende og derfor skulle betale dansk erhvervelsesmoms, idet leasingselskabet reelt alene havde fungeret som et uselvstændigt mellemled. Retten lagde herved vægt på, at sagsøgeren ikke bare havde rådet faktisk over båden, men at sagsøgeren også - i modsætning til leasingselskabet - havde haft en ejers økonomiske risiko i leasingperiodens løbetid, og at leasingselskabet trods det formelle ejerforhold havde været afskåret fra i leasingperioden at råde retligt over båden som en ejer, herunder ved salg eller yderligere pantsætning.

Sagen blev behandlet sammen med sagerne BS-28754/2019-KOL og BS-3190/2019-KOL, hvor retten nåede til samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0103598
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. april 2013 til den 30. juni 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-09-2021

Journalnr: 18/0005940
Forbrug af egne varer og skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar med baggrund i skønsmæssig forhøjelse af omsætning og moms af forbrug af egne varer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2021

Journalnr: 20/0007537
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar baseret på kontoudskrifter fra bank. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2021

Journalnr: 18/0000387
Forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms baseret på kontoudskrifter fra bank. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2021

Journalnr: 17/0988432
Momsfradrag - telefoni
Klagen vedrører ikke godkendt del af indgående moms der vedrører privat forbrug af telefoni. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2021

Journalnr: 21/0057620
Private udgifter
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms vedrørende ej godkendt fradrag for telefonudgifter og udgifter der er anset for private. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist vedrørende momsfradrag for telefonudgifter.
Afsagt: 29-09-2021

Journalnr: 20/0052604
Genoptagelse af Motorstyrelsens afgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på selskabets anmodning om genoptagelse af Motorstyrelsens (tidligere SKAT) afgørelse af 18. december 2017 vedrørende køretøj nr. 10, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten pålægger Motorstyrelsen at genoptage afgørelsen.
Afsagt: 20-09-2021

Journalnr: 18/0030549
Vandpibetobak
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har opkrævet klageren yderligere tobaksafgift for vandpibetobak. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.
Afsagt: 30-09-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-10-2021 - 23-11-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-221/20 A (Taxation en commun des petites brasseries) B (Taxation en commun des petites brasseries)
Dato: 28-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 92/83/EØF - punktafgifter - øl - artikel 4, stk. 2 - mulighed for at anvende reducerede punktafgiftssatser på øl, der er brygget af små uafhængige bryggerier - behandling af to eller flere små bryggerier som ét enkelt lille uafhængigt bryggeri - gennemførelsespligt

Tidligere dokument: C-221/20 A (Taxation en commun des petites brasseries) B (Taxation en commun des petites brasseries) - Dom

Dom C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs)
Dato: 28-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - tjenesteydelser - artikel 63 - momsens forfald - artikel 64, stk. 1 - begrebet »ydelse, der giver anledning til flere på hinanden følgende betalinger« - engangsydelse, for hvilken vederlaget betales i rater - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - begrebet »ikke-betaling af prisen«

Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Dom
Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Indstilling

Dom C-197/20 KAHL Roeper
Dato: 28-10-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 1521 90 91 og 1521 90 99 - fortolkning af de forklarende bemærkninger til underposition 1521 90 99 - bivoks, der er blevet smeltet og på ny bragt til at størkne inden dens indførsel

Tidligere dokument: C-197/20 KAHL Roeper - Dom

Dom C-398/20 ELVOSPOL
Dato: 11-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget for moms - ikke-betaling eller delvis betaling af prisen som følge af debitors insolvens - betingelser, der er fastsat i en national lovgivning for berigtigelse af udgående moms - betingelse om, at den fordring, der helt eller delvis ikke er betalt, ikke må være opstået i løbet af den periode på seks måneder, der gik forud for afsigelsen af konkursdekret vedrørende skyldnerselskabet - manglende overensstemmelse

Tidligere dokument: C-398/20 ELVOSPOL - Dom

Dom C-281/20 Ferimet
Dato: 11-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag - artikel 199 - ordning for omvendt betalingspligt - princip om afgiftsneutralitet - materielle betingelser for fradragsretten - leverandørens egenskab af afgiftspligtig person - bevisbyrde - svig - misbrug - faktura, der angiver en fiktiv leverandør

Tidligere dokument: C-281/20 Ferimet - Dom

Dom C-358/20 Promexor Trade
Dato: 18-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag af moms - inddragelse af en afgiftspligtig persons momsregistrering - nægtelse af fradragsretten - formelle betingelser

Tidligere dokument: C-358/20 Promexor Trade - Dom


Indstillinger
C-326/20 MONO

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2008/118/EF - artikel 12 - punktafgifter - fritagelse for harmoniseret punktafgift - punktafgiftspligtige varer, som er bestemt til at anvendes i diplomatiske eller konsulære forbindelser - betingelser - betalingen for de punktafgiftspligtige varer foretaget af de faktiske modtagere heraf - betaling ved hjælp af andre betalingsmidler end kontanter

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 12, stk. 1, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke betinger indrømmelsen af den fritagelse, der er fastsat heri, af, at betalingen for de punktafgiftspligtige varer, som er bestemt til at anvendes i diplomatiske eller konsulære forbindelser, sker ved hjælp af andre betalingsmidler end kontanter, at betalingen til leverandøren faktisk har fundet sted, og at den er blevet foretaget af de faktiske modtagere af disse varer, for så vidt som beviset for de nævnte varers tiltænkte anvendelse i diplomatiske eller konsulære forbindelser kan udledes af bl.a. fritagelsesattesten.

2) Artikel 12, stk. 2, i direktiv 2008/118 er til hinder for en national lovgivning, hvorefter punktafgiftsfritagelsen skal nægtes med den begrundelse, at køberen ikke har foretaget betaling for de punktafgiftspligtige varer ved hjælp af andre betalingsmidler end kontanter, uden at det er muligt ved hjælp af bl.a. fritagelsesattesten at bevise, at de i dette direktivs artikel 12, stk. 1, fastsatte fritagelsesbetingelser er opfyldt.


Domme
C-80/20 Wilo Salmson France

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167-171 og artikel 178, litra a) - ret til momsfradrag - tilbagebetaling af moms til afgiftspligtige personer, der er etableret i en anden medlemsstat end tilbagebetalingsmedlemsstaten - besiddelse af en faktura - direktiv 2008/9/EF - afvisning af tilbagebetalingsanmodningen - leverandørens »kreditering« af fakturaen - udstedelse af en ny faktura - ny tilbagebetalingsanmodning - afvisning

Domstolens dom:

1) Artikel 167-171 og 178 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, og Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112 til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, skal fortolkes således, at retten til tilbagebetaling af merværdiafgift (moms), der er pålagt en levering af varer, ikke kan udøves af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, hvis denne afgiftspligtige person ikke er i besiddelse af en faktura som omhandlet i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/45, vedrørende købet af de pågældende varer. Det er kun, hvis et dokument er behæftet med mangler af en sådan art, at de nationale skatte- og afgiftsmyndigheder ikke råder over de oplysninger, der er nødvendige for at underbygge en tilbagebetalingsanmodning, at det kan lægges til grund, at et sådant dokument ikke udgør en »faktura« som omhandlet i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/45.

2) Artikel 167-171 og 178 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/45, samt artikel 14, stk. 1, litra a), første alternativ, i direktiv 2008/9 skal fortolkes således, at de er til hinder for afvisning af en anmodning om tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) for en given tilbagebetalingsperiode alene med den begrundelse, at denne afgift forfaldt i en tidligere tilbagebetalingsperiode, selv om den først er blevet faktureret i den givne tilbagebetalingsperiode.

3) Artikel 167-171 og 178 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/45, samt direktiv 2008/9 skal fortolkes således, at en leverandørs ensidige annullation af en faktura, efter at tilbagebetalingsmedlemsstaten har vedtaget en afgørelse om afvisning af den anmodning om tilbagebetaling af merværdiafgift (moms), der var baseret på denne faktura, og idet denne afgørelse allerede er blevet endelig, samt denne leverandørs efterfølgende udstedelse af en ny faktura vedrørende de samme leveringer i en senere tilbagebetalingsperiode, uden at disse leveringer blev anfægtet, hverken har betydning for, om der foreligger en ret til tilbagebetaling af moms, som allerede er blevet udøvet, eller betydning for den periode, hvor retten skal udøves.

Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Indstilling


C-373/19 Dubrovin & Tröger - Aquatics

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning - skole- og universitetsundervisning - grundlæggende svømmeundervisning

Domstolens dom:

Begrebet »skole- og universitetsundervisning« som omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra i) og j), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det ikke omfatter svømmeundervisning, der gives af en svømmeskole.


C-396/20 CHEP Equipment Pooling

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - artikel 20, stk. 1 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - forhold, der kan gøres til genstand for en anmodning om supplerende oplysninger - uoverensstemmelse mellem det beløb, som anmodningen om tilbagebetaling lyder på, og det beløb, der er anført på de fremlagte fakturaer - princippet om god forvaltningsskik - princippet om momsens neutralitet - præklusionsfrist - konsekvenser for berigtigelsen af den afgiftspligtiges fejl

Domstolens dom:

Artikel 20, stk. 1, i Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, sammenholdt med princippet om afgiftsneutralitet og princippet om god forvaltningsskik, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for, at skatte- og afgiftsmyndigheden i tilbagebetalingsmedlemsstaten, i det tilfælde, hvor denne, i givet fald i lyset af de supplerende oplysninger, som den afgiftspligtige person har fremlagt, har opnået en sikkerhed for, at den faktisk betalte indgående merværdiafgift, som er anført på den faktura, der er vedlagt anmodningen om tilbagebetaling, er større end det beløb, som denne anmodning lyder på, alene tilbagebetaler moms svarende til det sidstnævnte beløb uden først med omhu og med de midler, som den finder mest hensigtsmæssige, at have opfordret den afgiftspligtige person til at berigtige sin tilbagebetalingsanmodning ved en anmodning, der betragtes som indgivet på datoen for den oprindelige anmodning.


C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - proceduren for særligt anvendelsesformål - tilladelse med tilbagevirkende kraft - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - artikel 211, stk. 2 - anvendelsesområde ratione temporis - betingelser i forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 294, stk. 2 - rækkevidde

Domstolens dom:

1) Artikel 211, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke finder anvendelse på en ansøgning om fornyelse af en tilladelse med tilbagevirkende kraft indgivet før den 1. maj 2016, som er den dato, hvor denne artikel finder anvendelse i medfør af EU-toldkodeksens artikel 288, stk. 2, selv om afgørelsen vedrørende denne ansøgning blev truffet efter denne dato.

2) Artikel 294, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1602/2000 af 24. juli 2000, skal fortolkes således, at toldmyndighedernes udstedelse af en ny bevilling med tilbagevirkende kraft for transaktioner og varer af samme art som dem, der var genstand for den oprindelige bevilling, ikke er underlagt betingelserne i denne artikels stk. 3.

Tidligere dokument: C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1816 af 12. oktober 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1820 af 18. oktober 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2017/325 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1821 af 18. oktober 2021 om accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i folkerepublikken kina, og om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2019/1198

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19), LOV nr 1956 af 19/10/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 18/10-21 fra Motorhistorisk Samråd

Bilag 5

Henvendelse af 20/10-21 fra Dansk Bilbrancheråd og Dansk Bilforhandler Union

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/10-21 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor Motorstyrelsen fortsætter med ikke at foretage partshøringer, selv efter styrelsen er blevet bekendt med Ombudsmandens beretning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om behovet for at indføre en særlig procedure for partshøring i sager om værdiansættelse af køretøjer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/10-21 fra Dansk Bilbrancheråd og Dansk Bilforhandler Union, jf. L 6 - bilag 5.

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 719

Vil ministeren redegøre for de fem afgifter, som har det største procentvise og nominelle dødvægtstab (forskellen mellem umildbart provenu og provenu efter tilbageløb- og adfærd)?  Svar  

Spm. 720

Vil ministeren redegøre for de fem afgifter, som har den største negative effekt på arbejdsudbuddet?  Svar  

Spm. 721

Vil ministeren redegøre for de fem afgifter, som har det største effekt på indkomstuligheden målt ved Gini-koefficienten generelt og øverste og nederste indkomstdomicil?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse