MomsMail 2020, uge 42

Kære læser !

Hermed den forløbne uges moms- og afgiftsnyheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
De bøvlede momsregler om tilgift
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel

Bindende svar
Lønsumsafgift - Opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget - 60/40-reglen
Værdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelser

Afgørelser
Ekstraordinær genoptagelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

De bøvlede momsregler om tilgift

I en ny afgørelse tiltrådte Landsskatteretten, at en kursusvirksomhed skulle betale udtagningsmoms med over 200.000 kr. af et parti iPads, som var indkøbt til anvendelse som præmier i konkurrencer for hurtig tilmelding


TVC Advokatfirma

Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak

Skattestyrelsen har meddelt, at der under et kontrolbesøg på en uregistreret virksomhed i Vejle-området er blev beslaglagt 2,8 ton vandpibetobak


TVC Advokatfirma

Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel

Skatteminister Morten Bødskov har sat et lovforslag i høring, der giver Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Lønsumsafgift - Opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget - 60/40-reglen

SKM2020.410.SR

Spørger er en finansiel virksomhed, der tidsregistrerer medarbejderens tid på to koder. Lønsum anvendt på ikke-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter (momspligtig medarbejderudleje) registreres på kode X og den resterende lønsum anvendt på blandede aktiviteter registreres på kode Y.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at tidsregistreringen på de to koder klart og utvetydigt fordeler medarbejderens tid mellem lønsumsafgiftspligtige og ikke-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, når en del af tidsregistreringen alene registrerer tid anvendt på blandede aktiviteter. Spørger skal derfor anvende 60/40-reglen for den samlede medarbejders lønsum.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en administrativ forenkling, hvor lønsum tidsregisteret på blandede aktiviteter kan indgå fuldt ud i lønsumsafgiftsgrundlaget, kan anvendes, da tidsregistreringen ikke klart og utvetydigt fordeler medarbejderes tid mellem lønsumsafgiftspligtige og ikke-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, og Spørger skal derfor anvende 60/40-reglen for den samlede medarbejders lønsum.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Værdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelser

SKM2020.409.SR

Sagen drejede sig om momsfritagelse af advokatydelser, der blev leveret i forbindelse med salg af selskabsandele, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e). Det fremgik af bestemmelsen, at transaktioner, herunder forhandlinger, i forbindelse med værdipapirer kunne fritages. Aktier eller anparter i et selskab var sådanne værdipapirer, og en rådgivers ydelser ved salg heraf kunne udgøre forhandlinger, som var omfattet af fritagelsen. Det var en betingelse for momsfritagelse, at rådgiver enten havde en bemyndigelse i forhold til aftalevilkår eller en fuldmagt i forhold til aftaleindgåelse.

Skatterådet kunne på baggrund af de konkrete forhold i sagen ikke bekræfte, at advokatydelserne var omfattet af momsfritagelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ekstraordinær genoptagelse

SKM2020.408.LSR

Klagen skyldtes, at Skattestyrelsen havde afslået en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2008 til 2010. Landsskatteretten fandt, at der var begået en myndighedsfejl i forbindelse med udskriften af årsopgørelsen for 2008. Det var således en registreringsfejl, at klageren for indkomstårene 2008 til 2010 var blevet anset for skattepligtig til Danmark, idet skattepligten ophørte den 30. juni 2007 i forbindelse med klagerens fraflytning. Landsskatteretten fandt herved, at betingelsen om "særlige omstændigheder" i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, var opfyldt. Klageren ansås dog senest for at have fået kundskab til fejlregistreringen i forbindelse med udsendelse af årsopgørelse for indkomståret 2010, da han modtog grøn check på 1.300 kr., der senere blev udbetalt. 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., ansås derfor ikke iagttaget. Landsskatteretten fandt endvidere ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse fristen for suspenderet, jf. § 27, stk. 2, sidste pkt. Landsskatteretten stadfæstede på den baggrund Skattestyrelsens afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0253108
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ved en ekstraordinær genoptagelse har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 14-09-2020

Journalnr: 19/0097932
Diverse udgifter
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 15/0524165
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 20/0002433
Genoptagelse af momsansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 13/0246383
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag for indgående moms bl.a. grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2020

Journalnr: 20/0021722
Salg af biler
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Forhøjelsen vedrører skønsmæssig ansat salgsmoms for fortjeneste af to biler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2020

Journalnr: 17/0902711
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter tilsvaret til det af klager påståede.
Afsagt: 21-09-2020

Journalnr: 17/0679981
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-09-2020

Journalnr: 20/0004314
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssigt ansat yderligere udgående salgsmoms. Landsskatteretten forhøjer beløbet.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 16/0792937
Tab på fordringer
Klagen angår nægtet momsmæssige fradrag for tab på fordringer i samhandelsforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2020

Journalnr: 17/0987490
Nedslag i spilleafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet har udbetalt udlodningsmidler til foreninger, der ikke kan anses for at have almennyttige eller velgørende formål. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-07-2020

Journalnr: 18/0017489
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift, da det er Motorstyrelsens opfattelse, at køretøjet er anvendt i Danmark i strid med bestemmelserne i registreringsafgiftsloven samt registreringsbekendtgørelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 18/0001351
Tilbagebetaling af gasafgift
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af gasafgift i henhold til den såkaldte el-patronordning, jf. gasafgiftslovens § 8, stk. 4. SKAT har anset anmodningen som for sent indsendt, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, 2.pkt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 21-09-2020

Journalnr: 19/0027044
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af en bodeling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 16/0778029
Tarifering af trehjulede ladcykler til børn
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told og antidumping told som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for et vareparti trehjulede ladcykler til børn. Landsskatteretten nedsætter SKATs opkrævning til 0 kr.
Afsagt: 14-09-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-10-2020 - 17-11-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-581/19 Frenetikexito
Dato: 22-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - flerhed af ydelser - kvalificering som én enkelt transaktion - sammensat ydelse - sekundær ydelse til hovedydelsen - to selvstændige ydelser - momsfritagelse - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning

Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Dom
Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Indstilling

Indstilling C-593/19 SK Telecom
Dato: 22-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112 - forebyggelse af dobbelt påligning eller ikke-påligning - artikel 59a - telesektor - mobiltelefoni - roamingydelser - tredjelandsstatsborgere, der midlertidigt opholder sig på en medlemsstats område - leveringssted - mulighed for flytning af dette sted til den pågældende medlemsstats område - krav om faktisk benyttelse eller udnyttelse på medlemsstatens område - dobbelt påligning, ikke-påligning eller konkurrenceforvridning - den afgiftsmæssige behandling i tredjelandet er ikke relevant

Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Dom
Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Indstilling

Dom C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)
Dato: 28-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 1999/62/EF - direktiv 2006/38/EF - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - artikel 7, stk. 9 - artikel 7a, stk. 1 og 2 - vejafgifter - princippet om, at infrastrukturomkostninger skal dækkes - omkostninger til drift - omkostninger til færdselspoliti - overskridelse af omkostningerne - direkte virkning - efterfølgende begrundelse af en for høj vejafgift - begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger

Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Dom
Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Indstilling

Dom C-734/19 ITH Comercial Timisoara
Dato: 12-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - den oprindeligt planlagte virksomhed opgives - regulering af fradrag for indgående moms - virksomhed i forbindelse med fast ejendom

Tidligere dokument: C-734/19 ITH Comercial Timisoara - Dom

Dom C-42/19 Sonaecom
Dato: 12-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 4 - begrebet »afgiftspligtig person« - blandet holdingselskab - artikel 17 - ret til fradrag for indgående moms - indgående moms, som et blandet holdingselskab har erlagt for konsulenttjenester vedrørende en markedsundersøgelse med henblik på en eventuel erhvervelse af kapitalandele i andre selskaber - opgivelse af erhvervelsesprojekterne - indgående moms, der er erlagt af et bankhonorar vedrørende organiseringen og tilrettelæggelsen af et obligationslån, med hvilket det tilsigtedes at sikre datterselskaberne de nødvendige midler til at gennemføre investeringer - ikke-gennemførte investeringer

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling


Domme
C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af momsgrundlaget - ikke-betaling eller kun delvis betaling af prisen - betingelser, der i medfør af national lovgivning pålægges for udøvelse af retten til nedsættelse - betingelse om, at debitor ikke må være under konkurs- eller likvidationsbehandling - betingelse om, at kreditor og debitor skal være momspligtige personer

Domstolens dom:

Artikel 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning, som betinger nedsættelsen af merværdiafgiftsgrundlaget (moms) af, at debitor på dagen for leveringen af varen eller ydelsen samt på dagen før indgivelsen af reguleringen af afgiftsangivelsen med henblik på at opnå denne nedsættelse skal være registreret som momspligtig og ikke må være taget under konkurs- eller likvidationsbehandling, og at kreditor på dagen før indgivelsen af reguleringen af afgiftsangivelsen selv fortsat er registreret som momspligtig.

Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Indstilling


C-543/19 Jebsen & Jessen

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 78 - artikel 236, stk. 1 - importprocedure - revision af toldangivelse - handelspolitik - antidumping - gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 - endelig antidumpingtold - pristilsagn - fritagelse - artikel 2, stk. 1 - krav om fremlæggelse af tilsagnsfaktura - manglende omtale af et forhold, som er opført i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82

Domstolens dom:

1) Artikel 2, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 af 21. januar 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 og om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 skal fortolkes således, at vareimport ikke kan fritages for den antidumpingtold, der er indført ved denne gennemførelsesforordnings artikel 1, når den faktura, der er nødvendig for at opnå en sådan fritagelse, i den erklæring, der er omhandlet i punkt 9 i gennemførelsesforordningens bilag, ikke anfører Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/87 af 21. januar 2015 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, men Kommissionens afgørelse 2008/899/EF af 2. december 2008 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2) En tilsagnsfaktura, der indeholder alle de oplysninger, som er opregnet i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82, kan ikke fremlægges med henblik på at opnå den fritagelse, der foreskrives i gennemførelsesforordningens artikel 2, stk. 1, som led i den procedure, som er fastsat i artikel 236 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013, og som er indledt med henblik på godtgørelse af antidumpingtold.

Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the association committee meeting in trade configuration established by the association agreement between the european union and the european atomic energy community and their member states, of the one part, and georgia, of the other, concerning the update of annex xiii (approximation of customs legislation) to the agreement - adoption

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1436 af 12. oktober 2020 om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1427 af 12. oktober 2020 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (eu) 2015/83 på importen af mononatriumglutamat med oprindelse i folkerepublikken kina, til også at omfatte importen af mononatriumglutamat i blanding eller opløsning med oprindelse i folkerepublikken kina

berigtigelse til rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1436 af 12. oktober 2020 om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef ( eut l 331 af 12.10.2020 )

berigtigelse til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2018/330 af 5. marts 2018 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036 ( eut l 63 af 6.3.2018 )

rådets afgørelse (eu) 2020/1494 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af tir-carneter (tir-konvention), for så vidt angår visse ændringer af denne konvention

rådets afgørelse (eu) 2020/1495 af 13. oktober 2020 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem den europæiske union og dens medlemsstater på den ene side og republikken korea på den anden side, til en henstilling om anvendelsen af artikel 27 i protokollen om definitionen af »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde

rådets afgørelse (eu) 2020/1496 af 13. oktober 2020 om undertegnelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og kongeriget norge i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) af 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets afgørelse (eu) 2020/1410 af 25. september 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1317 af 9. september 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1436 af 12. oktober 2020 om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 10

Orientering om grund- og nærhedsnotat om Kommissionens handlingsplan for toldområdet, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 736

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 369 og 370 (folketingsåret 2013-14) med de seneste tilgængelige oplysninger vedrørende skyggepriser, under forudsætning af at afviklingen af PSO er fuldt gennemført?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse