MomsMail 2021, uge 41

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Lejeres adgang til godtgørelse af elafgift
Elbilers skatte- og afgiftsmæssige forhold
Bliver det dyrere at lytte til musik og dyrke aerobics?
Regeringens lovprogram for 2021
Grøn skatteform vedtaget – støtte til erhvervslivet
Intrastat 2022: Nye regler og store byrdelettelser

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Lejeres adgang til godtgørelse af elafgift

Erhvervslejere, der betaler for deres strømforbrug til udlejeren, har mulighed for at få godtgjort afgiften af deres elforbrug, men det forudsætter, at de modtager en opgørelse fra udlejeren med bestemte oplysninger


BDO

Elbilers skatte- og afgiftsmæssige forhold

Har I afklaret jeres skattemæssige konsekvenser?Markedet for elbiler er i fuld udvikling, og det samme er markedet for tilhørende serviceydelser, som for eksempel opladning.


Deloitte

Bliver det dyrere at lytte til musik og dyrke aerobics?

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, som kan få betydning for jer, der opkræver Koda-afgift for brug af jeres musik og for jer, der driver fitnesscentre.


Deloitte

Regeringens lovprogram for 2021

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen præsenteret lovprogrammet for det kommende folketingsår. Læs mere om udvalgte punkter på skatteområdet nedenfor.


EY

Grøn skatteform vedtaget – støtte til erhvervslivet

Lovforslaget om Grøn Skattereform blev vedtaget 13. april 2021 og indeholder initiativer, der skal støtte grøn omstilling i erhvervslivet.


PwC

Intrastat 2022: Nye regler og store byrdelettelser

Den 1. januar 2022 træder ny EU-lovgivning i kraft, som medfører, at tærskelværdierne for indberetning til Intrastat hæves for både importører og eksportører....


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0098229
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har genoptaget og fastholdt en tidligere afgørelse om skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere, til over det dobbelte.
Afsagt: 10-09-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-10-2021 - 16-11-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-80/20 Wilo Salmson France
Dato: 21-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167-171 og artikel 178, litra a) - ret til momsfradrag - tilbagebetaling af moms til afgiftspligtige personer, der er etableret i en anden medlemsstat end tilbagebetalingsmedlemsstaten - besiddelse af en faktura - direktiv 2008/9/EF - afvisning af tilbagebetalingsanmodningen - leverandørens »kreditering« af fakturaen - udstedelse af en ny faktura - ny tilbagebetalingsanmodning - afvisning

Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Dom
Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Indstilling

Dom C-373/19 Dubrovin & Tröger - Aquatics
Dato: 21-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning - skole- og universitetsundervisning - grundlæggende svømmeundervisning

Tidligere dokument: C-373/19 Dubrovin & Tröger - Aquatics - Dom

Dom C-396/20 CHEP Equipment Pooling
Dato: 21-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - artikel 20, stk. 1 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - forhold, der kan gøres til genstand for en anmodning om supplerende oplysninger - uoverensstemmelse mellem det beløb, som anmodningen om tilbagebetaling lyder på, og det beløb, der er anført på de fremlagte fakturaer - princippet om god forvaltningsskik - princippet om momsens neutralitet - præklusionsfrist - konsekvenser for berigtigelsen af den afgiftspligtiges fejl

Tidligere dokument: C-396/20 CHEP Equipment Pooling - Dom

Dom C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht
Dato: 21-10-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - proceduren for særligt anvendelsesformål - tilladelse med tilbagevirkende kraft - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - artikel 211, stk. 2 - anvendelsesområde ratione temporis - betingelser i forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 294, stk. 2 - rækkevidde

Tidligere dokument: C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht - Dom
Tidligere dokument: C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht - Indstilling

Dom C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs)
Dato: 28-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - tjenesteydelser - artikel 63 - momsens forfald - artikel 64, stk. 1 - begrebet »ydelse, der giver anledning til flere på hinanden følgende betalinger« - engangsydelse, for hvilken vederlaget betales i rater - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - begrebet »ikke-betaling af prisen«

Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Dom
Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Indstilling

Dom C-221/20 A (Taxation en commun des petites brasseries) B (Taxation en commun des petites brasseries)
Dato: 28-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 92/83/EØF - punktafgifter - øl - artikel 4, stk. 2 - mulighed for at anvende reducerede punktafgiftssatser på øl, der er brygget af små uafhængige bryggerier - behandling af to eller flere små bryggerier som ét enkelt lille uafhængigt bryggeri - gennemførelsespligt

Tidligere dokument: C-221/20 A (Taxation en commun des petites brasseries) B (Taxation en commun des petites brasseries) - Dom

Dom C-197/20 KAHL Roeper
Dato: 28-10-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 1521 90 91 og 1521 90 99 - fortolkning af de forklarende bemærkninger til underposition 1521 90 99 - bivoks, der er blevet smeltet og på ny bragt til at størkne inden dens indførsel

Tidligere dokument: C-197/20 KAHL Roeper - Dom

Dom C-398/20 ELVOSPOL
Dato: 11-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget for moms - ikke-betaling eller delvis betaling af prisen som følge af debitors insolvens - betingelser, der er fastsat i en national lovgivning for berigtigelse af udgående moms - betingelse om, at den fordring, der helt eller delvis ikke er betalt, ikke må være opstået i løbet af den periode på seks måneder, der gik forud for afsigelsen af konkursdekret vedrørende skyldnerselskabet - manglende overensstemmelse

Tidligere dokument: C-398/20 ELVOSPOL - Dom

Dom C-281/20 Ferimet
Dato: 11-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag - artikel 199 - ordning for omvendt betalingspligt - princip om afgiftsneutralitet - materielle betingelser for fradragsretten - leverandørens egenskab af afgiftspligtig person - bevisbyrde - svig - misbrug - faktura, der angiver en fiktiv leverandør

Tidligere dokument: C-281/20 Ferimet - Dom


Domme
C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, artikel 168, litra a), artikel 250 og artikel 252 - fradrag for indgående afgift - fast ejendom - arbejdsværelse - solcelleanlæg - henførselsbeslutning, som giver ret til fradrag - meddelelse af en henførselsbeslutning - præklusionsfrist for udøvelse af fradragsretten - formodning for henførsel til den afgiftspligtige persons privatformue i mangel af meddelelse af henførselsbeslutningen - neutralitetsprincippet - retssikkerhedsprincippet - ækvivalensprincippet og proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009, sammenholdt med dets artikel 167, skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for nationale bestemmelser, der af en national ret fortolkes således, at når en afgiftspligtig person har ret til at beslutte at henføre et gode til virksomhedsformuen, og når den kompetente nationale skatte- og afgiftsmyndighed ikke senest ved udløbet af den lovbestemte frist for indgivelse af den årlige omsætningsafgiftsangivelse på grundlag af en udtrykkelig beslutning eller tilstrækkelige indicier har kunnet konstatere, at dette gode er blevet således henført, kan denne myndighed give afslag på retten til at fradrage merværdiafgift af det nævnte gode under henvisning til, at godet er blevet henført til den afgiftspligtige persons privatformue, medmindre det af de konkrete retsregler, ifølge hvilke der kan gøres brug af denne mulighed, fremgår, at en sådan mulighed er i strid med proportionalitetsprincippet.

Tidligere dokument: C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Protocol on Ireland and Nothern Ireland - Non-Paper - Customs

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1784 af 8. oktober 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i folkerepublikken kina

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1788 af 8. oktober 2021 om suspension af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (eu) 2021/1784 på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i folkerepublikken kina

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1774 af 5. oktober 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/1493 om tilladelse til ungarn til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1775 af 5. oktober 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/789 om bemyndigelse af ungarn til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1776 af 5. oktober 2021 om ændring af beslutning 2009/791/ef om bemyndigelse af forbundsrepublikken tyskland til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1778 af 5. oktober 2021 om at give forbundsrepublikken tyskland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1779 af 5. oktober 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1013/eu om bemyndigelse af republikken østrig til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1780 af 5. oktober 2021 om ændring af beslutning 2009/790/ef om bemyndigelse af republikken polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1805 af 12. oktober 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af valsetråd med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1811 af 14. oktober 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af calciumsilicium med oprindelse i folkerepublikken kina

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1812 af 14. oktober 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i folkerepublikken kina

meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og republikken cuba i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1777 af 5. oktober 2021 om tilladelse til italien til at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie til opvarmning og for elektricitet, der leveres til kommunen campione d'italia

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/1778 af 5. oktober 2021 om at give forbundsrepublikken tyskland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/1994 om tilladelse til kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af italien til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, bortset fra fritidsfartøjer [i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef]

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om tilladelse til estland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i rådets direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19).
Vedtaget den 14. oktober 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 9 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 13. oktober 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 9 - svar på spm. 1 om der har været uhensigtsmæssigheder i den måde, hvorpå virksomheder har fået afvist coronalån på pga. små fodfejl, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 9 - svar på spm. 1 (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 11

Publikation fra Skattestyrelsen: Momskontroller udløser opkrævninger på 270 mio. kr.

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Vil ministeren redegøre for, om regeringen agter at tilbageføre det forventede merprovenu fra udkast til lovforslag, jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), til branchen?  Svar  

Spm. 10

Vil ministeren kommentere artiklen "Hver femte dansker skylder det offentlige penge” bragt i Ekstra Bladet den 17. september 2021 og redegøre for, hvor mange af de 1,1 millioner skyldnere der er udlændinge, herunder af anden herkomst end danske, og fremsende en tabel over de 10 største udenlandske nationaliteter, der har gæld til det offentlige?  Svar  

Spm. 11

Vil ministeren redegøre for, hvilke retningslinjer der er i forhold til bankospil, og hvornår man skal betale afgift af gevinster på over 200 kroner.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse