MomsMail 2020, uge 41

Kære læser !

Hermed den forløbne uges moms- og afgiftsnyheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ny vejledning om trappemodellen for vandafledningsbidraget
Momsrådgivning om fast ejendom giver overblik og sikkerhed
Regeringens lovprogram for det kommende...
Gældsstyrelsens begrundelse i afgørelser om lønindeholdelse
Regeringens lovprogram 2020-21 på skatteområdet
"Momsbomben" ved kliniksalg - er måske - en fuser

Bindende svar
Momsfritagelse - værdipapirer - formidling - digitalt handelssystem
Moms på fast ejendom - salg af fast ejendom med stort jordtilliggende - funktionsdygtig bygning
Elektronisk aktivering af ekstraudstyr - registreringsafgift - afgiftspligtig værdi

Afgørelser
Forhøjelse af momstilsvar - Vederlagsfri overdragelse
Salg af lejligheder - Momsfrit eller momspligtigt salg - Etablering af lejligheder i loftsrum
Forholdsmæssig registreringsafgift - Leasing

Domme
Fritagelse for registreringsafgift - anvendelse af køretøj - rustvogne

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
5 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny vejledning om trappemodellen for vandafledningsbidraget

Energistyrelsen har udstedt en ny vejledning om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag.


BDO

Momsrådgivning om fast ejendom giver overblik og sikkerhed

Praksis og spillereglerne på området for fast ejendom har gennem de seneste år levet en temmelig omskiftelig tilværelse. Det har været svært for både virksomheder og rådgivere at blive helt kloge på, hvordan man skal forholde sig til momsregelsættet, når det hele tiden blev ændret eller justeret...


Beierholm

Regeringens lovprogram for det kommende...

Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning den 6. oktober 2020 fremlagt lovprogrammet for det kommende år.


Folketingets Ombudsmand

Gældsstyrelsens begrundelse i afgørelser om lønindeholdelse

Ombudsmanden gennemgik i en generel egen drift-undersøgelse Gældsstyrelsens begrundelser i afgørelser om lønindeholdelse, som styrelsen foretager via inddrivelsessystemet PSRM


PwC

Regeringens lovprogram 2020-21 på skatteområdet

Regeringen har i forbindelse med åbningen af Folketinget præsenteret et lovkatalog om ændringer inden for skat, moms og afgifter.


Redmark

"Momsbomben" ved kliniksalg - er måske - en fuser

Landsskatteretten har underkendt Skatterådets afgørelse, men der er et "men"


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momsfritagelse - værdipapirer - formidling - digitalt handelssystem

SKM2020.401.SR

Et pengeinstitut tilbyder sine kunder, at de kan investere i andelsklasser i investeringsforeninger, der er karakteriseret ved, at andelsklasserne er provisionsfri. Med andre ord betaler foreningerne ikke formidlingsprovision til formidlere af andelene i de pågældende andelsklasser. Investorerne deltager ikke i udgifterne til foreningernes formidlingsprovision til formidlere af de andre andelsklasser i foreningerne. Kunderne kan købe og sælge disse provisionsfrie andele i investeringsforeninger gennem et digitalt handelssystem. Vederlaget for at kunne handle andelene gennem systemet er uafhængig af omfanget af gennemførte handler. Skatterådet bekræftede, at vederlaget er fritaget for moms som forhandling henholdsvis transaktioner vedrørende værdipapirer.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - salg af fast ejendom med stort jordtilliggende - funktionsdygtig bygning

SKM2020.399.SR

Skatterådet bekræfter, at Ejendom X kan sælges uden moms. Ejendommen består af et areal på ca. 13.000 m2, hvorpå der ligger to bygninger - et klubhus på ca. 100 m2 (murstensbygning) og et udhus på ca. 40 m2 (træbeklædning).

Skatterådet bekræfter, at Ejendom Y kan sælges uden moms. Ejendommen består af et areal på ca. 700 m2, hvorpå der ligger et parcelhus på ca. 130 m2.

Bygningerne på de to arealer skal rives ned med henblik på opførelse af ca. 110 boliger på arealet i form af etageboliger og rækkehuse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elektronisk aktivering af ekstraudstyr - registreringsafgift - afgiftspligtig værdi

SKM2020.398.MOTORST

Skatterådet bekræftede, at værdien for aktivering af en hard- og softwarefunktion i et køretøj ikke skulle medregnes til den afgiftspligtige værdi, når brugeren af køretøjet købte aktivering af funktionen gennem en onlineplatform hos producenten. Skatterådet bekræftede endvidere, at værdien for aktivering af en hardwarefunktion, der er installeret i et køretøj, ikke skulle medregnes til den afgiftspligtige værdi, når brugeren købte aktivering af funktionen på en digital voucher hos forhandleren, såfremt brugeren købte voucheren efter at køretøjet var blevet leveret, eller hvis brugeren ikke selv havde købt køretøjet hos den forhandler, hvor voucheren blev købt.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at værdien for aktivering af en hardwarefunktion, der er installeret i et køretøj, ikke skulle medregnes til den afgiftspligtige værdi, når brugeren købte aktivering af funktionen på en digital voucher hos en forhandler samtidig med brugerens køb af køretøjet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar - Vederlagsfri overdragelse

SKM2020.406.LSR

En virksomhed, der leverede kursusydelser til virksomheder og privatpersoner, udleverede til nogle af kursusdeltagerne iPads, f.eks. til de deltagere, der først havde tilmeldt sig de enkelte kurser. SKAT havde forhøjet virksomhedens momstilsvar vedrørende de overdragne iPads, idet disse ansås som udtaget til vederlagsfri overdragelse, jf. momslovens § 5, stk. 1. Landsskatteretten bemærkede, at kunden betalte den samme pris, uanset om kunden tog imod en iPad eller ej. Da virksomheden endvidere ikke havde dokumenteret, at der var en direkte sammenhæng mellem de udleverede iPads og kundernes vederlag, stadfæstede Landsskatteretten SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Salg af lejligheder - Momsfrit eller momspligtigt salg - Etablering af lejligheder i loftsrum

SKM2020.403.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt salget af et selskabs ejerlejligheder var momspligtigt efter momslovens § 4, stk. 1, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a (levering af nye bygninger) eller momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, jf. momsbekendtgørelsens § 55, stk. 2 (levering af en gammel ombygget bygning). Henset til lovens ordlyd og forarbejderne, fandt Landsskatteretten, at selskabets indretning af to nyetablerede ejerlejligheder i en eksisterende uudnyttet tagetage udgjorde en nyopført tilbygning til den eksisterende ejendom, og at et efterfølgende særskilt salg af ejerlejlighederne var momspligtigt, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, litra a. Retten lagde bl.a. vægt på tidspunktet for ibrugtagningstilladelsen. Det forhold, at der ved en tidligere ombygning af ejendommen i 2007 blev etableret en trappe og en elevator til tagetagen, ændrede ikke herved. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forholdsmæssig registreringsafgift - Leasing

SKM2020.395.LSR

Et selskab drev bl.a. virksomhed med leasing af køretøjer. I forbindelse hermed havde selskabet indgået en storkundeaftale med SKAT vedrørende indregistrering af leasingkøretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. Storkundeaftalen gav leasingselskabet mulighed for selv at beregne den forholdsmæssige registreringsafgift. SKAT foretog kontrol i selskabet og opkrævede i forbindelse hermed fuld registreringsafgift for 16 køretøjer, som selskabet havde afregnet forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. SKAT begrundede dette med, at leasingkontrakterne for de 16 køretøjer fraveg den standardleasingkontrakt, som selskabet havde fået godkendt i forbindelse med indgåelsen af storkundeaftalen med SKAT. Fravigelserne af standardleasingkontrakten bestod bl.a. i, at egenfinansieringen oversteg 30 %, at leasingkontrakterne indeholdt tilføjelser, som ikke var godkendt af SKAT, og at selskabet havde opsagt leasingaftalerne uden for ét af de i storkundeaftalen godkendte vilkår. Landsskatteretten fandt under henvisning til SKM2018.77.HR og på baggrund af en konkret vurdering af hvert enkelt køretøj, at der ikke var grundlag for at opkræve fuld registreringsafgift for de 16 køretøjer.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fritagelse for registreringsafgift - anvendelse af køretøj - rustvogne

SKM2020.405.BR

En Mercedes stationcar blev af et bedemandsselskab indført som brugt til Danmark og indregistreret som afgiftsfri rustvogn. Ved en kontrol af køretøjet konstaterede politiet, at køretøjet var indrettet som sædvanlig personbil med bagsæder i kabinen. Retten fandt det ikke godtgjort, at køretøjet var specielt indrettet og udelukkende havde været anvendt til rustvognskørsel. Da betingelserne for afgiftsfritagelsen efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4, således ikke længere var opfyldt, jf. § 2, stk. 3, var det med rette, at SKAT havde efteropkrævet afgift af køretøjet efter lovens almindelige regler.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0172066
Genoptagelse af afgiftstilsvarene
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvarene for perioderne fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2008, jf. SKATs Styresignal om overdragelse af selskabsandele som led i virksomhedsoverdragelse, offentliggjort som SKM2011.721.SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-08-2020

Journalnr: 16/0777415
Gebyr for momsrefusion til turister
Klagen vedrører bindende svar om momspligten for gebyr for momsrefusion til turister. Landsskatteretten ændrer svaret.
Afsagt: 28-07-2020

Journalnr: 15/2433801
Køb af træpiller
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar vedrørende indgående afgift ved køb af træpiller. Landsskatteretten godkender momsfradrag i overvejende grad.
Afsagt: 17-09-2020

Journalnr: 19/0051897
Moms af fikseret lejeindtægt
Klagen vedrører opkrævning af moms af fikseret lejeindtægt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-09-2020

Journalnr: 16/1351240
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører opkrævning af momstilsvar ved uregistreret virksomhed og yderligere forhøjelse af angivet momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-08-2020

Journalnr: 16/0231479
Yderligere overskud og eget vareforbrug
Klagen vedrører yderligere momstilsvar af indkomstforhøjelse med yderligere overskud og af eget vareforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2020

Journalnr: 16/1439083
Yderligere salgsmoms
SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med bogført men ikke afregnet salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2020

Journalnr: 19/0058696
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret fra virksomhed med dyrkning og salg af frugter og grøntsager. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, dels ved at nedsætte tilsvaret i ét af de omhandlede år og hjemvise sagen til Skattestyrelsen fsv. angår et andet.
Afsagt: 06-07-2020

Journalnr: 18/0005269
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift med baggrund i solidarisk hæftelse. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Afsagt: 15-09-2020

Journalnr: 18/0000266
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs afslag på godtgørelse af tinglysningsafgift. SKAT har truffet afgørelse om, at der udover den faste tinglysningsafgift på 1.660 kr., skal betales 1,5 % i tinglysningsafgift af hovedstol. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2020

Journalnr: 18/0001151
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7 litra a. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 09-09-2020

Journalnr: 18/0000265
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift. SKAT har truffet afgørelse om, at der udover den faste tinglysningsafgift på 1.660 kr. skal betales 1,5 % i tinglysningsafgift af hovedstol. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2020

Journalnr: 16/0322630
Lønsumsafgiftsgrundlag
Klagen vedrører opkrævning af yderligere lønsumsafgift efter forhøjelse af virksomhedens resultat. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at afgiftsgrundlaget skal nedsættes som konsekvens af, at der godkendes yderligere fradrag for udgifter.
Afsagt: 14-09-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-10-2020 - 10-11-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Dato: 15-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af momsgrundlaget - ikke-betaling eller kun delvis betaling af prisen - betingelser, der i medfør af national lovgivning pålægges for udøvelse af retten til nedsættelse - betingelse om, at debitor ikke må være under konkurs- eller likvidationsbehandling - betingelse om, at kreditor og debitor skal være momspligtige personer

Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Dom
Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Indstilling

Dom C-543/19 Jebsen & Jessen
Dato: 15-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 78 - artikel 236, stk. 1 - importprocedure - revision af toldangivelse - handelspolitik - antidumping - gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 - endelig antidumpingtold - pristilsagn - fritagelse - artikel 2, stk. 1 - krav om fremlæggelse af tilsagnsfaktura - manglende omtale af et forhold, som er opført i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82

Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Dom
Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Indstilling

Indstilling C-581/19 Frenetikexito
Dato: 22-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - flerhed af ydelser - kvalificering som én enkelt transaktion - sammensat ydelse - sekundær ydelse til hovedydelsen - to selvstændige ydelser - momsfritagelse - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning

Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Dom
Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Indstilling

Indstilling C-593/19 SK Telecom
Dato: 22-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112 - forebyggelse af dobbelt påligning eller ikke-påligning - artikel 59a - telesektor - mobiltelefoni - roamingydelser - tredjelandsstatsborgere, der midlertidigt opholder sig på en medlemsstats område - leveringssted - mulighed for flytning af dette sted til den pågældende medlemsstats område - krav om faktisk benyttelse eller udnyttelse på medlemsstatens område - dobbelt påligning, ikke-påligning eller konkurrenceforvridning - den afgiftsmæssige behandling i tredjelandet er ikke relevant

Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Dom
Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Indstilling

Dom C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)
Dato: 28-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 1999/62/EF - direktiv 2006/38/EF - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - artikel 7, stk. 9 - artikel 7a, stk. 1 og 2 - vejafgifter - princippet om, at infrastrukturomkostninger skal dækkes - omkostninger til drift - omkostninger til færdselspoliti - overskridelse af omkostningerne - direkte virkning - efterfølgende begrundelse af en for høj vejafgift - begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger

Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Dom
Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Indstilling


Indstillinger
C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EØF - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af administrativt ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - afgørelse af, i hvilken medlemsstat punktafgifter forfalder - direktiv 76/308/EØF - artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 - gensidig bistand - efteropkrævning af afgift på de samme transaktioner i to medlemsstater - fordobling af punktafgiftskravet - prøvelseskompetencen for retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig - eventuelt afslag på anmodning om bistand

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 12, stk. 3 i Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger, som ændret ved Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001, sammenholdt med artikel 6 og 20 i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, som ændret ved Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992, skal fortolkes således, at kriterierne om det sted, hvor en overtrædelse eller uregelmæssighed faktisk er begået, som omhandlet i artikel 20 i direktiv 92/12 ikke kan vurderes af retten i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, i en sag til prøvelse af eksekutionsforanstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring i henhold til artikel 12, stk. 3, i direktiv 92/12. Da det ikke er foreneligt med den almindelige opbygning af direktiv 92/12, at de samme varer pålægges dobbelt punktafgift i flere medlemsstater, påhviler det imidlertid den ret i medlemsstaten, ved hvilken der er anlagt en retssag om fordringen vedrørende de punktafgifter, som vedrører de samme transaktioner og de samme varer, hvoraf der allerede er svaret afgift i en anden medlemsstat, at efterprøve, om de myndigheder, der anmoder om bistand, havde kompetence til at opkræve denne punktafgift.


Domme
C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra a) - fritagelse for forsikringstransaktioner - investeringsvirksomheders levering af ydelser vedrørende forvaltning af pensionsmidler til formueforvalteren - undtagelse af enhver skadeserstatningsrisikoforpligtelse - erhvervstilknyttet pensionsordning - national skatte- og afgiftspraksis - udøvelse af forsikringsvirksomhed - enheder med tilladelse - enheder uden en sådan tilladelse - begrebet »forsikringstransaktioner«

Domstolens dom:

Artikel 135, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at ydelser ved forvaltning af investeringer i en erhvervstilknyttet pensionsordning, med undtagelse af enhver skadeserstatningsforpligtelse, ikke kan kvalificeres som »forsikringstransaktioner« i denne bestemmelses forstand og omfattes følgelig ikke af den fritagelse for merværdiafgift (moms), der er fastsat i nævnte bestemmelse for sådanne transaktioner.

Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Indstilling


C-657/19 Finanzamt D

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra g) - levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring - udarbejdelse af rapporter om vurdering af plejebehov - afgiftspligtig person bemyndiget af plejeforsikrings lægetjeneste - organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter

Domstolens dom:

Artikel 132, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at:

- en uafhængig sagkyndigs udarbejdelse af vurderingsrapporter om plejebehov på vegne af lægetjenesten i en plejeforsikringsinstitution, som af sidstnævnte anvendes til at vurdere omfanget af de forsikredes rettigheder til støtte og social sikring, udgør en levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring, for så vidt som den er uomgængeligt nødvendig for at sikre en korrekt gennemførelse af transaktioner på dette område, og

- denne bestemmelse ikke er til hinder for, at denne sagkyndige nægtes anerkendelse som foretagende af almennyttig karakter, selv om vedkommende for det første efter anmodning fra den nævnte lægetjeneste - som har været genstand for en sådan anerkendelse - som underleverandør leverer ydelser vedrørende udarbejdelse af vurderingsrapporter om plejebehov, udgifterne til udarbejdelsen af disse rapporter for det andet indirekte og med et fast beløb afholdes af den pågældende plejeforsikringsinstitution, og den nævnte sagkyndige for det tredje i henhold til national ret har mulighed for direkte med denne forsikringsinstitution at indgå en aftale om udarbejdelse af de nævnte rapporter med henblik på at opnå denne anerkendelse, men ikke har gjort brug af denne mulighed.


C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1 og 5 - påbud om fremsendelse af oplysninger til en medlemsstats kompetente myndighed efter anmodning om udveksling af oplysninger fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat - person, der er i besiddelse af oplysninger, som den kompetente myndighed i den førstnævnte medlemsstat anmoder om skal fremsendes - skattepligtige person, som er genstand for den undersøgelse, der har givet anledning til anmodningen fra den kompetente myndighed i den anden medlemsstat - tredjeparter, som den skattepligtige person har juridiske, bankmæssige, finansielle eller mere generelt økonomiske forbindelser med - domstolsbeskyttelse - den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til adgang til effektive retsmidler - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - retsgrundlag - overholdelse af det væsentligste indhold af retten til adgang til effektive retsmidler - adgang til et retsmiddel, hvormed de berørte retssubjekter kan opnå effektiv prøvelse af alle de relevante faktiske og retlige spørgsmål samt effektiv retsbeskyttelse af de rettigheder, som de er tillagt i henhold til EU-retten - mål i almenhedens interesse, der er anerkendt af Unionen - bekæmpelse af international skatteunddragelse og skatteundgåelse - proportionalitetsprincippet - de oplysninger, som er omfattet af påbuddet om fremsendelse, skal kunne »forudses at være relevante« - domstolsprøvelse - rækkevidde - personlige, tidsmæssige og materielle forhold, der skal tages i betragtning

Domstolens dom:

1) Artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, sammenholdt med artikel 7 og 8 samt artikel 52, stk. 1, heri, skal fortolkes således

- at den er til hinder for, at lovgivningen i en medlemsstat, som gennemfører den procedure for udveksling af oplysninger efter anmodning, der er indført ved Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014, udelukker, at en afgørelse, hvorved den kompetente myndighed i denne medlemsstat pålægger en person, som er i besiddelse af oplysninger, at fremlægge disse oplysninger for den med henblik på at imødekomme en anmodning om udveksling af oplysninger fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, kan gøres til genstand for søgsmål, som anlægges af en sådan person, og

- at den ikke er til hinder for, at en sådan lovgivning udelukker, at en sådan afgørelse kan gøres til genstand for søgsmål, som anlægges af den skattepligtige person, som i denne anden medlemsstat er genstand for den undersøgelse, der har givet anledning til den nævnte anmodning, eller af tredjeparter, som er berørt af de omhandlede oplysninger.

2) Artikel 1, stk. 1, og artikel 5 i direktiv 2011/16, som ændret ved direktiv 2014/107, skal fortolkes således, at en afgørelse, hvorved den kompetente myndighed i en medlemsstat pålægger en person, som er i besiddelse af oplysninger, at fremlægge disse oplysninger for den med henblik på at imødekomme en anmodning om udveksling af oplysninger fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, sammenholdt med denne anmodning, skal anses for at vedrøre oplysninger, der ikke forekommer åbenlyst blottet for enhver forventet relevans, når den angiver identiteten på den person, som er i besiddelse af de omhandlede oplysninger, identiteten på den skattepligtige person, som er genstand for den undersøgelse, der har givet anledning til anmodningen om udveksling af oplysninger, og den periode, som sidstnævnte anmodning dækker, og når den angår kontrakter, faktureringer og betalinger, der, omend de ikke er præcist identificeret, er afgrænset ved hjælp af kriterier vedrørende for det første den omstændighed, at de er blevet henholdsvis indgået eller foretaget af den person, som er i besiddelse af oplysninger, for det andet den omstændighed, at de angår den periode, som undersøgelsen dækker, og for det tredje deres forbindelse til den berørte skattepligtige person.


C-330/19 Exter

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - artikel 121, stk. 1 - proceduren for aktiv forædling - overgang til fri omsætning - toldskylds opståen - fastsættelse af toldskylden - begrebet »beskatningselementer« - hensyntagen til en præferencetoldforanstaltning

Domstolens dom:

Artikel 121, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for anvendelsen af en præferencetoldforanstaltning, som indebærer en nedsat toldsats, og som var gældende på tidspunktet for antagelse af angivelsen om varernes henførsel under proceduren for aktiv forædling, men som var suspenderet på datoen for antagelsen af angivelsen om disse varers overgang til fri omsætning.


C-476/19 Combinova

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - EU-toldkodeksen - artikel 124, stk. 1, litra k) - toldskyldens ophør i tilfælde af varernes manglende anvendelse - begrebet »anvendt vare« - procedure for aktiv forædling - toldskyld opstået som følge af manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med proceduren for aktiv forædling - manglende fremlæggelse af afslutningsopgørelsen inden for den fastsatte frist

Domstolens dom:

Artikel 124, stk. 1, litra k), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at den anvendelse af varer, som denne bestemmelse henviser til, alene omfatter en anvendelse, der går ud over de forædlingsprocesser, som toldmyndighederne har tilladt under proceduren for aktiv forædling i denne forordnings artikel 256, og ikke en anvendelse, der er i overensstemmelse med de tilladte forædlingsprocesser.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/279 om at give malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

customs union working party

informal videoconference of the members of the customs cooperation working party (ccwp)

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af tir-carneter (tir-konvention), for så vidt angår visse ændringer af denne konvention

udkast til ændringer til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af tir-carneter (tir-konvention)

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

bilag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem den europæiske union og dens medlemsstater på den ene side og republikken korea på den anden side, til en henstilling om anvendelsen af artikel 27 i protokollen om definitionen af "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde - vedtagelse

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af tir-carneter, for så vidt angår forslaget om ændring af konventionen - vedtagelse

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system - vedtagelse

end of written procedure council implementing decision authorising germany to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port in accordance with article 19 of directive 2003/96/ec - adoption

council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the customs committee established under the free trade agreement between the european union and its member states, of the one part, and the republic of korea, of the other part, as regards a recommendation on the application of article 27 of the protocol concerning the definition of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation - adoption

council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the 66th session of the harmonized system committee of the world customs organization in relation to the envisaged adoption of classification opinions, classification decisions, amendments to the harmonized system explanatory notes or other advice on the interpretation of the harmonized system and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the harmonized system under the harmonized system convention - adoption - commission statement

informal videoconference of the members of the high level working party (taxation)

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system - vedtagelse - erklæring fra kommissionen

arbejdsdokument fra kommissionens tjenestegrene anden toårige rapport om fremskridtene hen imod udvikling af eu-toldunionen og dens forvaltning

rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem den europæiske union og dens medlemsstater på den ene side og republikken korea på den anden side, til en henstilling om anvendelsen af artikel 27 i protokollen om definitionen af "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde - vedtagelse

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1407 af 6. oktober 2020 om accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i folkerepublikken kina, og om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2019/1198

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1408 af 6. oktober 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål med oprindelse i indonesien, folkerepublikken kina og taiwan

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1409 af 29. september 2020 om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i folkerepublikken kina i henhold til forordning (ef) nr. 88/97 (meddelt under nummer c(2020) 6574)

rådets afgørelse (eu) 2020/1410 af 25. september 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1289 af 9. september 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1290 af 9. september 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1288 af 9. september 2020 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1291 af 9. september 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1279 af 9. september 2020 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/1768 om bemyndigelse af republikken kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), LBK nr 1451 af 08/10/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
Oprettelsesdato: 05-10-2020
Høringsfrist: 30-10-2020

Ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift og bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Oprettelsesdato: 06-10-2020
Høringsfrist: 17-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 2

Regeringens lovprogram 2020-21

Bilag 8

Henvendelse af 9/10-20 fra SIFA - Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg om foretræde vedrørende særregel for afgifter på SIFA TV Bingo

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Vil ministeren tilsende udvalget en oversigt over, hvilke love inden for ministeriets lovgivningsområde, der har indsat en revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervågning, eller hvor der på anden vis er besluttet/givet tilsagn om overvågning/evaluering, med angivelse af temaet for revision/evalueringen/overvågningen, og hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ?  Svar  

Spm. 9

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser, såfremt alle lønsumsafgiftspligtige virksomheder ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af elafgift?  Svar  

Spm. 10

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser, såfremt virksomheder omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter) ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af energiafgifter?  Svar  

Spm. 11

Kan ministeren bekræfte, at en eventuel ligestilling af erhvervslivets elafgifter vil fjerne behovet for løbende at refundere det øvrige erhvervslivs betalte elafgift ned til processatsen? Dvs. refusion af differencen mellem den almindelige elafgift på 89,2 øre/kWh og elafgiften for proces-el på 0,4 øre/kWh. I bekræftende fald bedes ministeren skønne, hvor stor en administrativ besparelse dette vil repræsentere for skatteforvaltningen.  Svar  

Spm. 12

Ser ministeren nogen udfordringer i at ligestille lønsumsafgiftspligtige virksomheder med momspligtige virksomheder? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse hvilke udfordringer.  Svar  

Spm. 21

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 9. oktober 2020 fra SIFA om foretræde vedrørende særregel for afgifter på SIFA TV Bingo, jf. SAU alm. del - bilag 8.  Svar  

Spm. 725

Det nævnes i beretning 12/2019 om momskontrollen, at Skatteministeriet har oplyst, at momsgabet i Danmark ligger på niveau med sammenlignelige lande. Dog fremgår det af beretningens figur 2 på side 6, at eks. Sverige har et momsgab, der er markant lavere. Vil ministeren kommentere på dette og oplyse, om Danmark kan drage nytte af erfaringer fra Sverige eller andre sammenlignelige lande?  Svar  

Spm. 729

Vil ministeren oplyse, hvorfor det tværoffentlige samarbejde om etablering af et fællesoffentligt kontaktregister med telefonnumre og e-mailadresser er ophørt ultimo 2019, jf. side 12 i beretning 12/2019 om momskontrollen?  Svar  

Spm. 731

Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteforvaltningen ikke har taget eksisterende sanktionshjemler i brug til at sanktionere virksomheder, der ikke indberetter moms efter fire foreløbige fastansættelser og virksomheder, der ikke betaler og har restance. Det drejer sig om dagbøder og påbud samt kreditbegrænsning og sikkerhedsstillelse. Vil ministeren redegøre for, hvorfor disse sanktionshjemler ikke tages i brug straks, uden at en arbejdsgruppe skal vurdere mulighederne først, som det nævnes i ministerredegørelsen til beretning 12/2019 om momskontrollen? Og vil ministeren oplyse, hvornår det forventes, at de eksisterende sanktionshjemler om dagbøder, påbud, sikkerhedsstillelse og kreditbegrænsning tages i brug?  Svar  

Spm. 733

I Skatteforvaltningens handleplan for foreløbige fastansættelser fra 2019 indgår det, at beløbsfastsættelsen ændres ved den femte foreløbige fastansættelse i træk, således at den femte fastansættelse beløbsfastsættes ud fra de fire foregående perioder. Vil ministeren oplyse, hvordan det hænger sammen med, at det fremgår i ministerredegørelsen til beretning 12/2019 om momskontrollen, at virksomheder ved den fjerde fastansættelse i træk vil få deres momsregistrering inddraget?  Svar  

Spm. 734

Vil ministeren oplyse, hvor meget registreringsafgiften bør nedsættes, såfremt afgiften alene skal dække de eksterne omkostninger ved bilkørsel (under forudsætning af, at øvrige afgifter på bilkørsel fastholdes)?  Svar  

Spm. 735

Vil ministeren oplyse, hvad niveauet for en evt. stykafgift på biler skal være, hvis den skal sikre staten samme provenu som registreringsafgiften, den grønne ejerafgift og vægtafgiften og oplyse virkningen på arbejdsudbud, BNP og indkomstuligheden målt ved Gini-koefficienten samt redegøre for evt. andre samfundsøkonomiske virkninger?  Svar  

Spm. 740

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med henholdsvis 40 pct., 50 pct., 60 pct. og 70 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at der ikke indføres yderligere tiltag til nedbringelse af danske udledninger ud over de allerede vedtagne? Ministeren bedes tage højde for, at kvotesektoren allerede er kvotebelagt. Ministeren bedes oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP.  Svar  

Spm. 741

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift på udledninger uden for kvotesektoren skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at direkte tilskud til VE udfases over en passende årrække? Ministeren bedes samtidig oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet samt BNP.  Svar  

Spm. 749

Vil ministeren redegøre for om provenuet for isafgiften følger med i det forventede salg af is i Danmark?  Svar  

Spm. 750

Vil ministeren redegøre for, hvad udviklingen har været i salg af is fra 2001 og frem til i dag?  Svar  

Spm. 764

Vil ministeren redegøre for de samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser ved en afgift på væddemål og onlinekasino på henholdsvis 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 42 og 45 pct.? De statsfinansielle konsekvenser bedes opgjort henholdsvis som umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb samt provenu efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

Spm. 765

Vil ministeren oplyse den samfundsøkonomisk optimale afgiftssats på henholdsvis onlinekasino og væddemål?  Svar  

Spm. 769

Vil ministeren redegøre for, hvorfor provenuet ved at hæve benzin- og dieselafgifterne med 69 øre resulterer i et provenu efter tilbageløb og adfærd på 0,5 mia. kr., jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 154 og 278 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), mens det i svar på SAU alm. del – spørgsmål 664 (folketingsåret 2019-20) fremgår, at det giver et provenu efter tilbageløb og adfærd på 0,7 mia. kr. at hæve afgifterne på benzin og diesel med 50 øre?  Svar  

Spm. 784

Vil ministeren redegøre for, om der i Europa-Kommissionens direktivforslag om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, jf. SAU alm. del – bilag 437, ligger nogle former for begrænsninger i mulighederne for at indhente oplysninger fra andre landes skattemyndigheder? I givet fald bedes ministeren præcisere, på hvilke måder og inden for hvilke områder dette måtte være tilfældet.  Svar  

Spm. 792

Vil ministeren bekræfte, at der er ændret i reglerne omkring gæld til det offentlige i forbindelse med ansøgning om en alkoholbevilling, således at et CVR-nummer godt må have større gæld end 50.000 kr. , hvis bare gælden er koblet på en anden branchekode en restauration? Mener ministeren, at det er rimeligt, at der kan udstedes en alkoholbevilling til et CVR-nummer, der har en gæld til det offentlige på over 50.000 kr., og mener ministeren, at det er rimeligt, at der kan udstedes en alkoholbevilling til et personligt ejet selskab, hvor der på ejerens CPR-nummer er gæld til det offentlige på over 50.000 kr.?  Svar  

Spm. 803

Vil ministeren, inden lovforslaget fremsættes, indføre en undtagelse i forslag til lov om ændring af lov om afgift af visse emballager, poser og engangsservice (emballageafgiftsloven), opkrævningsloven, lov om afgifter af spil, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og virksomhedsskatteloven, jf. SAU alm. del – bilag 410, således at spil på hestevæddeløb ikke omfattes af afgiftsstigningen fra 20 pct. til 28 pct.? I benægtende fald bedes ministeren begrunde, hvorfor hestevæddeløb skal omfattes af afgiftsstigningen.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 19

Om ulovlige cigaretter på markedet.  Svar  

Spm. S 35

Om at undtage SIFA TV-Bingo for afgiftsstigning.  Svar  

Spm. S 36

Om SIFA TV-Bingo.  Svar  

Spm. S 37

Om SIFA TV-Bingo.  Svar  

Spm. S 38

Om at en CO2-afgift kan komme til at skævvride Danmark.  Svar  

Spm. S 39

Om en CO2-afgift, der ikke kommer til at koste arbejdspladser eller konkurrenceevne.  Svar  

Spm. S 9

Om afgiftsregler for importerede veterankøretøjer.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse