MomsMail 2019, uge 41

Kære læser !

Denne uges MomsMail er en blandet pose bolcher med nyt fra alle kilder, bl.a. - og nok naturligvis med baggrund i mængden af sidste uges lovforslagsfremsættelser - en hel del bilag fra Folketingets Skatteudvalg.

God læselyst og god efterårsferie.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Omlægning af overskudsvarmeafgiften i høring
Importmoms – pas på!
Skatte- og afgiftsforslag 2019/2020
Mandskabsvogne – ingen børn på bagsædet

Udkast til styresignal
Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - udkast til styresignal

Bindende svar
Afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på solceller, og leveret til lejer
Gavekort - moms og praksis før 1/1 2019
Is, Konsumisafgift, Chokoladeafgift

Afgørelser
Registreringsafgift som følge af ombygningen af en personbil

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Omlægning af overskudsvarmeafgiften i høring

Skatteministeriet har den 13. september 2019 sendt en ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af [...]


Beierholm

Importmoms – pas på!

Kender du betingelserne for momsfradrag ved køb af varer uden for EU?


Dansk Revision

Skatte- og afgiftsforslag 2019/2020

Få et overblik over Skatte- og afgiftsforslag i folketingssamlingen 2019/2020


SEGES

Mandskabsvogne – ingen børn på bagsædet

Mandskabsvogne er meget brugte indenfor visse brancher – og findes også i landbruget. De er fritaget for registreringsafgift, men må slet ikke bruges privat – og reglerne fortolkes strengt. Bare en enkelt privat tur kan koste dyrt i registreringsafgift.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - udkast til styresignal

SKM2019.497.SR

Dette styresignal erstatter SKM2008.848.SKAT og ændrer retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret ved en anden. Er en borger eller en virksomhed repræsenteret ved en anden, er Skatteforvaltningen som udgangspunkt forpligtet til at korrespondere med partsrepræsentanten. Ligeledes er Skatteforvaltningen som udgangspunkt berettiget til udelukkende at korrespondere med partsrepræsentanten, herunder fx om sagens afgørelse, med bindende virkning for parten. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at sende en kopi af en afgørelse og eventuel brevveksling i sagen til parten, medmindre parten frabeder sig dette.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på solceller, og leveret til lejer

SKM2019.497.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kan levere elektricitet uden afgift til en lejer, når elektriciteten er produceret på solceller, og solcelleanlægget er placeret på en bygning og elektriciteten anvendes af lejer i lokaler placeret i en anden bygning på samme matrikel.

Skatterådet kunne bekræfte, at svaret vil være det samme, hvis spørger vælger at placere solcelleanlægget på jorden og elektriciteten anvendes af lejer i lokaler beliggende på samme matrikel.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Gavekort - moms og praksis før 1/1 2019

SKM2019.496.SR

Sagen omhandler den momsmæssige behandling af de beløb, som opstår når et gavekort ikke indløses indenfor gyldighedsperioden. Spørgsmålene bliver efter Spørgers ønske besvaret med baggrund i de regler der var gældende før 1. januar 2019, hvor de nye momsregler for vouchere trådte i kraft.

For så vidt angår spørgsmål 2 kan det imod Spørgers ønske ikke bekræftes, at Spørger (efter de reg-ler, der var gældende før 1/1 2019) ikke skal afregne moms af den indtægt, der opstår når et gavekort ikke indløses, når der er tale om gavekort, som Spørger i henhold til en aftale har solgt på vegne af en anden virksomhed, og når indtægten tilfalder Spørger.

For så vidt angår Spørgsmål 3 kan det i overensstemmelse med Spørgers ønske bekræftes, at Spør-ger (efter de regler, der var gældende før 1/1 2019) ikke skal afregne moms af den indtægt der op-står når et gavekort ikke indløses, når der er tale om gavekort, som Spørger i henhold til en aftale har solgt på vegne af en anden virksomhed, og når indtægten tilfalder aftaleparten.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Is, Konsumisafgift, Chokoladeafgift

SKM2019.495.SR

Virksomheden ønskede bekræftet, at to konkrete produkter indeholdende både is og chokolade var omfattet af konsum-isafgiftsloven, og ikke også af chokoladeafgiftsloven.

Skatterådet bekræftede, at en flødeis med kagebund og brunt chokoladeovertræk var afgiftspligtig efter konsum-isafgiftslovens § 1, stk. 1.

Isen havde en fast konsistens, som var opnået ved frysning, og opbevares, transporteres, sælges og konsumeres i frossen tilstand, og opfyldte derfor de karakteristika, der er kendetegnet for en konsumis.

Da der var tale om en is omfattet af konsum-isafgiftslovens vareområdet, var den ikke afgiftspligtig efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Endvidere ønskede spørger bekræftet, hvorvidt det samme gjorde sig gældende for mørk chokoladeflødeis med mørke chokoladestykker, som indeholder x% kakaopulver og x% kakaomasse, som sælges i bøtter.

Skatterådet bekræftede, at dette var tilfældet, da der var tale om konsum-is omfattet af konsumisafgiftslovens vareområdet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Registreringsafgift som følge af ombygningen af en personbil

SKM2019.498.LSR

Ombygning af en personbil Porsche 911 Coupe udløste pligt til at betale registreringsafgift på ny. Ombygningen bestod i, at personbilen ved karosseriændringer i form af to påsvejsede forskærme og forkofanger blev ombygget til en nyere model med en større motor, nye bremser mv. Ved indsættelsen af den større motor skete der en effektforøgelse med mere end 20 procent i forhold til den originale motor. Personbilen blev af Landsskatteretten anset for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet efter ombygningen. Landsskatteretten henviste herved til, at allerede fordi, at motoreffekten blev forøget med mere end 20 %, havde personbilen mistet sin afgiftsmæssige identitet. Personbilen blev anset for importeret med den originale 2,7 L motor, idet der ikke var grundlag for at anse personbilen for importeret med en anden motor end den originale.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.494.VLR

Straf - lang sagsbehandlingstid - rådighed over sommerbolig - ikke forældet

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter og for forsætligt at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget for indkomstårene 2007-11. Han havde undladt at selvangive værdi af frie sommerboliger med i alt 1.569.820 kr. Sommerboligerne var ejede af T's selskab. T eller Ts nærtstående havde reserveret de to sommerboliger flere gange. Han havde derved unddraget for 518.523 kr. i skat og 109.401 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T forklarede at han blev overrasket over brevet fra told- og skatteforvaltningen, hvori de foreslog at ændre hans skat for 2007-2009. Om baggrunden for den manglende selvangivelse af fri bolig i årene 2010 og 2011 har T forklaret, at han ikke var enig i Landsskatterettens afgørelse fra 23. april 2012, og at han ikke tænkte på at ændre i sin selvangivelse for 2011, som var udfærdiget af revisor og sendt ind, da afgørelsen fra Landsskatteretten kom. Han drøftede ikke selvangivelsen for 2011 med revisor efter afgørelsen fra Landsskatteretten. Hans egne reservationer af ferieboligerne dækkede over perioder, hvor boligerne blev sat i stand, gjort rent m.v.

Byretten fandt det ikke tilstrækkeligt bevist, at T havde forsæt til skattesvig. Ved at undlade at selvangive værdi af frie sommerboliger i årene 2007-2011 har han handlet groft uagtsomt. T idømtes en grov uagtsomhedsbøde på 518.000 kr. Bøden blev ikke nedsat som følge af lang sagsbehandlingstid, under henvisning til sagens kompleksitet, herunder at en del heraf må tilskrives T's forhold.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til en tredjedel til 130.000 kr. Den samlede sagsbehandlingstid fandtes at have oversteget det rimelige og T burde kompenseres herfor, jf. straffelovens § 82, nr. 13.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-10-2019 - 12-11-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-4/18 Winterhoff Eisenbeis
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra a) - fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse - det offentlige postvæsen - direktiv 97/67/EF - befordringspligtig virksomhed - privat erhvervsdrivende, der leverer en tjeneste bestående i forkyndelse af dokumenter fra domstole og administrative myndigheder

Tidligere dokument: C-4/18 Winterhoff Eisenbeis - Dom

Dom C-189/18 Glencore Agriculture Hungary
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og 168 - ret til fradrag af moms - nægtelse - svig - bevisoptagelse - princippet om iagttagelse af retten til forsvar - ret til at blive hørt - aktindsigt - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - effektiv domstolsprøvelse - princippet om processuel ligestilling - kontradiktionsprincippet - national lovgivning eller praksis, hvorefter skatte- og afgiftsmyndighederne i forbindelse med en kontrol af den af en afgiftspligtig person udøvede ret til momsfradrag er bundet af de faktiske konstateringer og de juridiske kvalifikationer, som de nævnte myndigheder har foretaget inden for rammerne af relaterede administrative procedurer, som denne afgiftspligtige person ikke var part i

Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Dom
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Ny sag

Dom C-270/18 UPM France
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 5, tredje afsnit - fritagelse for mindre elektricitetsproducenter, der er underlagt beskatning af den producerede elektricitet - fravær under den tildelte overgangsperiode af en national afgift på det endelige elektricitetsforbrug - artikel 14, stk. 1, litra a) - obligatorisk afgiftsfritagelse for energiprodukter og elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet

Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Dom
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Indstilling
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Ny sag

Dom C-692/17 Paulo Nascimento Consulting
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - transaktioner, der består i ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån - transaktioner vedrørende fordringer, dog ikke inddrivelse af fordringer - overdragelse mod vederlag til tredjemand af en processuel stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse

Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Dom
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Indstilling
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Ny sag

Dom C-653/18 Unitel
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 146 - fritagelse ved udførsel - begrebet »levering af varer« - artikel 131 - betingelser, der er fastsat af medlemsstaterne - proportionalitetsprincippet - princippet om afgiftsneutralitet - bevis - svig - en medlemsstats praksis, der består i, at retten til fritagelse nægtes, når køberen af de udførte varer ikke er identificeret

Tidligere dokument: C-653/18 Unitel - Dom
Tidligere dokument: C-653/18 Unitel - Ny sag

Dom C-579/18 Comida paralela 12
Dato: 17-10-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 8 og 38 - debitor for punktafgift som følge af uretmæssig indførsel af varer på en medlemsstats område - begreb - selskab med civilretligt ansvar for forhold begået af dets direktør

Tidligere dokument: C-579/18 Comida paralela 12 - Dom
Tidligere dokument: C-579/18 Comida paralela 12 - Ny sag

Dom C-68/18 Petrotel-Lukoil
Dato: 07-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 21, stk. 3 - ingen afgiftsudløsende begivenhed - forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer sådanne produkter - artikel 2, stk. 3 - forpligtelse til at opnå en klassificering af energiprodukter med henblik på fastsættelse af punktafgiften - afgiftssats, der finder anvendelse på disse produkter - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-68/18 Petrotel-Lukoil - Dom
Tidligere dokument: C-68/18 Petrotel-Lukoil - Indstilling


Indstillinger
C-211/18 Idealmed III

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter- det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer- artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge afgiftssystem - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 132, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at hospitalsbehandling og pleje udført af et andet organ end et offentligretligt organ under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer, er omfattet af den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse, uafhængigt af andelen af disse ydelser i forhold til de øvrige ydelser, som dette organ leverer. Det tilkommer den nationale ret at vurdere, om tjenesteydelserne leveres under samme sociale betingelser som dem, der gælder for offentligretlige organer. Ved denne vurdering skal denne ret navnlig tage hensyn til, om disse ydelser leveres på grundlag af en obligatorisk eller alternativ sygeforsikring, mellem hvilke den forsikrede skal træffe et valg, og som opfylder grundlæggende medicinske behov.

2) Hverken artikel 377 i direktiv 2006/112, sammenholdt med direktivets artikel 391, eller princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, princippet om beskyttelse af velerhvervede rettigheder, princippet om ligebehandling, princippet om forbud mod forskelsbehandling, princippet om neutralitet og princippet om at undgå konkurrenceforvridning er til hinder for, at et organ, som i henhold til den nationale lovgivning, der gennemfører dette direktivs artikel 391, har valgt en afgiftsordning for sin virksomhed i overensstemmelse med de almindelige regler, bliver omfattet af fritagelsesordningen, der er fastsat i direktivets artikel 132, stk. 1, litra b), inden udløbet af den periode, inden for hvilken den afgiftspligtige person skulle forblive under en afgiftsordning efter eget valg.


Domme
C-573/18 C (TVA og subventions agricoles)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a) - afgiftsgrundlag - tilskud, der er direkte forbundet med prisen - forordning (EU) nr. 2200/96 - artikel 11, stk. 1, og artikel 15 - landbrugsproducentorganisationer, der har oprettet en driftsfond - producentorganisations leveringer til sine medlemmer mod betaling, som ikke dækker den fulde indkøbspris - tilskud, der udbetales af driftsfonden

Domstolens dom:

Artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag skal fortolkes således, at under omstændigheder som de i hovedsagerne foreliggende, hvor en »producentorganisation« som omhandlet i artikel 11 Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager køber goder hos leverandører i tidligere led, leverer disse goder til sine tilsluttede medlemmer og fra disse modtager en betaling, der ikke dækker indkøbsprisen, er et beløb, som en driftsfond i henhold til denne forordnings artikel 15 udbetaler til producentorganisationen for leveringen af disse goder til producenterne, en del af vederlaget for denne levering og skal anses for et tilskud, der er direkte forbundet med prisen for denne transaktion, og som udbetales af en tredjemand.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Customs Cooperation Working Party, Plenary

Customs Union Working Party (Morning Only)

Customs Union Working Party (Morning Only)

 

Nyt fra Kommissionen

Taxation: Commission refers Hungary to the Court for failing to apply the minimum EU excise duty on cigarettes

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1669 af 30. september 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (BOB))

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1670 af 1. oktober 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser Grana Padano (BOB)

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1683 af 2. oktober 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser Crème d'Isigny (BOB)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1684 af 2. oktober 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Banon (BOB))

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1686 af 8. oktober 2019 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af positivt ladet valleprotein-isolat fra komælk som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1687 af 8. oktober 2019 om ændring af bilag 1 til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2179 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1688 af 8. oktober 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af blandinger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland, Trinidad og Tobago samt Amerikas Forenede Stater

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1693 af 9. oktober 2019 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1703 af 4. oktober 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Cidre de Normandie/Cidre normand (BGB))

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1706 af 10. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

Rådets afgørelse (EU) 2019/1707 af 17. juni 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Handelsudvalget, der er nedsat i henhold til den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side, for så vidt angår en henstilling om at foretage visse ændringer i aftalen for at tage hensyn til Samoas tiltrædelse og andre Stillehavsølandes tiltrædelse i fremtiden

Rådets afgørelse (EU) 2019/1708 af 7. oktober 2019 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om at forlænge en WTO-fritagelse, der giver USA mulighed for at indrømme præferencetoldbehandling i henhold til USA's Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

Rådets Afgørelse (EU) 2019/1709 af 7. oktober 2019 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd vedrørende vedtagelse af en afgørelse om at forlænge en WTO-fritagelse, der giver udviklingslande, der er medlemmer, mulighed for at indrømme præferencetoldbehandling af produkter fra de mindst udviklede lande

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 26 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at bekræfte, at det er tilsigtet med lovforslaget, at det offentlige får forrang til modregning i forbindelse med transport af fordringer, til skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 27 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 16

Henvendelse af 8/10-19 fra GRAKOM, Aller Media A/S og Egmont Publishing A/S om nulmoms og lønsumsafgift på digitale nyhedsmedier

Bilag 17

Henvendelse af 8/10-19 fra Plante Branchen, Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer om foretræde om chokoladeafgiften

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt en CO2-afgift på flys klimabelastning er imod gældende EU-lovgivning i fald, at afgiften afspejler en flyturs reelle klimabelastning – og ikke en fast værdi pr. brændstofenhed – som afhænger af flyets effektivitet, typen af brændstof, andelen af biobrændstof samt hvor højt et fly flyver.  Svar  

Spm. 10

Ministeren bedes udregne, hvor stort et provenu før og efter adfærd og tilbageløb staten vil får, hvis der indføres en CO2-afgift på 250 kr./ton CO2 for den reelle klimaeffekt af alle flyture fra Danmark op til 1.500 km.  Svar  

Spm. 13

Ministeren bedes redegøre for de seneste tre års nettogrænsehandelseffekt på diesel til transport.  Svar  

Spm. 83

Der synes at være stor forskel på den tidligere ministers udtalelser i februar og til Rigsrevisionens beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem, som blev offentliggjort i september 2019. Den tidligere minister udtalte i artiklen ”Trods lammende kritik slår skatteministeren fast: I år kommer der styr på inddrivelsen af danskernes gæld” bragt i Berlingske den 12. februar 2019, bl.a.: ”Så i 2019, altså i år, har vi normaliseret gældsinddrivelsen fremadrettet”, ”For ny gæld, der opstår, vil borgerne opleve i 2019, at systemet vil fungere i forhold til at bede folk om at betale.” og ”Jeg har ikke grundlag for at tro, at den plan, der er lagt for normalisering i løbet af 2019, ikke skulle blive fulgt”. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, hvad der har ændret sig i udviklingen af det nye inddrivelsessystem fra februar 2019 til Rigsrevisionens beretning i september 2019.  Svar  

Spm. 96

Vil ministeren redegøre for, hvor meget danske bilister betaler i samlede skatter og afgifter i løbet af 1 år? Ministeren bedes opgøre det for årene 2016, 2017 og 2018 i både 2019-pl og 2020-pl. Ministeren bedes endvidere selvstændigt opgøre bilisters betaling af p-afgifter pr. år.  Svar  

Spm. 100

Ministeren bedes redegøre for den provenumæssige virkning af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1487 af 10. december 2018 om registreringsafgift, som træder i kraft den 1. oktober 2019. Ministeren bedes opgøre dette i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

Spm. 111

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 60-62 (folketingsåret 2018-19, 2. samling) bedes ministeren oplyse, hvornår ministeren forventer at have svar på, om chokoladeafgiftsloven kan justeres inden for de rammer, EU-reglerne sætter, således at der ikke vil være forskelle i afgiften på henholdsvis plantebaseret kakaodrik og mælkebaseret kakaodrik. Ministeren bedes endvidere bekræfte, at han vil orientere udvalget, når Skatteministeriet har undersøgt problemstillingen.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse