MomsMail 2019, uge 40

Kære læser !

MomsMail i denne uge er præget af Folketingets åbning og dermed en række rådgiveres gennemgange af lovprogrammet på Skatteministeriets område - og i halen herpå materiale fra Folketingets skatteudvalg i form af lovforslag og -bilag.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Omlægning af overskudsvarmeafgiften i høring
Den nye regerings første lovkatalog
Moms af personaleudgifter
Regeringens lovpakke på skatteområdet
Moms på fast ejendom
Ændring af momsloven
Det nye lovprogram byder på ændringer af afgiftsområdet
Regeringens lovprogram 2019/20 - forventede lovforslag
Sagsfremstilling og retsmøde i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling om fuldt medhold
Regeringens lovprogram for 2019/20 - Afgifter
Regeringens lovprogram for 2019/20 - Moms
Folketingsåret 2019/2020 er skudt igang

SKM-meddelelse
Liste over anerkendte flyselskaber for 2019

Bindende svar
Om fællesregistreringer i tredjelande
Elektroniske vouchere - tilgodebeviser - "indløsning" til kontanter mv.

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Omlægning af overskudsvarmeafgiften i høring

Skatteministeriet har den 13. september 2019 sendt en ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af [...]


BDO

Den nye regerings første lovkatalog

Folketinget er åbnet, og regeringen har traditionen tro offentliggjort fremsatte lovforslag til denne folketingssamling. Skatteministeren står for 22 forslag


BDO

Moms af personaleudgifter

Det kan være svært at forstå, hvorfor momsen af udgifter til morgenbrød til personalemøder kan fratrækkes, mens det modsatte er tilfældet for moms af udgifter til æbler og pærer til personalets frugtskål, men sådan er det


Beierholm

Regeringens lovpakke på skatteområdet

I forbindelse med Statsministerens åbningstale bliver lovkataloget for det kommende folketingsår samtidig offentliggjort. Nedenfor er omtalt de planlagte tiltag, som helt naturligt flugter med de tilkendegivelser, der blev givet under valgkampen og under regeringsdannelsen


Beierholm

Moms på fast ejendom

Dansk praksis om momspligt på bebyggede grunde er underkendt af EU-domstolen


Deloitte

Ændring af momsloven

Lovprogrammet for 2019-2020 indeholder det største antal ændringer af momsreglerne i mange år; både lettelser og stramninger. Bl.a. sker der en række ændringer i reglerne for EU-varehandel med henblik på at lette og tydeliggøre rapporteringsforpligtelser ved kædehandler og konsignationslagre.


Deloitte

Det nye lovprogram byder på ændringer af afgiftsområdet

Punktafgifterne for emballage og tobak forhøjes, og der indføres øget kontrol på motorområdet. Samtidigt sker der bl.a. nedsættelse af overskudsvarmeafgiften, og velgørende organisationer får mulighed for godtgørelse af afgiften på chokolade, kaffe mv.


EY

Regeringens lovprogram 2019/20 - forventede lovforslag

Regeringen har den 1. oktober 2019 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2019/20. EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem, når de er fremsat og vedtaget.


Folketingets Ombudsmand

Sagsfremstilling og retsmøde i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling om fuldt medhold

Landsskatterettens udtalelse i en konkret sag gav ombudsmanden anledning til at indlede en generel undersøgelse af, om der skal udarbejdes en sagsfremstilling, inden Landsskatteretten stadfæster en bebyrdende afgørelse i de sager, hvor Skatteankestyrelsen indstiller, at klageren gives fuldt medhold.


PwC

Regeringens lovprogram for 2019/20 - Afgifter

Det kommende folketingsår har både nye og allerede kendte afgiftsforslag på programmet.


PwC

Regeringens lovprogram for 2019/20 - Moms

På momsområdet kan vi imødese to betydelige ændringer i løbet af det kommende år.


Redmark

Folketingsåret 2019/2020 er skudt igang

- kommende ændringer i skatte- og momslovgivningen


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Liste over anerkendte flyselskaber for 2019

SKM2019.482.SKTST

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret for 2019, og Skattestyrelsen har anerkendt, at yderligere 2 selskaber, i alt 22 flyselskaber er godkendt for 2019 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen skal søge Skattestyrelsen en gang årligt.

I listen er angivet en række betingelser, som skal være opfyldt for at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms for de enkelte luftfartøjer


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Om fællesregistreringer i tredjelande

SKM2019.480.SR

Skatterådet udtalte bl.a., at det forhold, at en filial indgår i en fællesregistrering i et tredjeland, momsmæssigt kan sidestilles med, at filialen er fællesregistreret efter reglerne i den danske momslovs § 47, stk. 4. Ifølge det bindende svar er det dog en betingelse, at det pågældende tredjeland både har et momssystem, der generelt er sammenligneligt med momssystemet i EU-landene, og samtidigt har regler om fællesregistreringer, der er sammenlignelige med reglerne i momssystemdirektivet og momsloven.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elektroniske vouchere - tilgodebeviser - "indløsning" til kontanter mv.

SKM2019.474.SR

Sagen omhandler en lang række spørgsmål i relation til de nye regler om den momsmæssige behandling af vouchere.

Imod Spørgers ønske kan Skatterådet ikke bekræfte, at elektroniske gavekort ikke kan være omfattet af definitionen for vouchere til ét formål, jf. det nye regelsæt i momsloven.

Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at et gavekort, hvorpå det er angivet, at et evt. restbeløb op til f.eks. 5% af pålydende/50 kr. udbetales ved indløsning, ikke er omfattet af definition for en voucher til ét formål.

Endvidere kan Skatterådet ikke bekræfte, at udstedelse af et nyt gavekort på et ikke-anvendt restbeløb på et tidligere udstedt gavekort (omfattet af definitionen for voucher til ét formål) ikke er momspligtigt.

Derimod kan Skatterådet i overensstemmelse med Spørgers ønske svare bekræftende på en række spørgsmål om den momsmæssige behandling af en række transaktioner i forskellige handelskæder og på spørgsmål om fradragsret.

Endvidere kan Skatterådet bekræfte, at et konkret tilgodebevis skal anses for at være en voucher i momslovens forstand.

Et enkelt spørgsmål afvises, da det omhandler udformningen af en faktura og ikke den momsmæssige konsekvens af en konkret disposition.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.476.ØLR

Salær i straffesag - sagen endnu ikke afsluttet - kære frist - kæremål afvist

I en administrativ straffesag havde byretten tillagt T's forsvarer et salær på 19.585,80 kr. med tillæg af moms ved beslutning af den 9. maj 2019. Retten sendte beslutningen til politiet den 9. maj 2019 og politiet afviste den 20. maj 2019 at betale fakturaen under henvisning til, at salærmeddelelsen vedrørte Skattestyrelsen. Skattestyrelsen modtog elektronisk en kopi af beslutningen den 2. august 2019. Den blev videreformidlet fra en central visiteringsfunktion til en sagsbehandler den 5. august 2019. Sagsbehandleren gjorde sig på grund af ferieafholdelse først den 19. august 2019 bekendt med salærmeddelelsen.

Skattestyrelsen kærede byrettens beslutning af 9. maj 2019 og gjorde gældende at beslutningen var truffet på et ufuldstændigt grundlag, at straffesagen mod T ikke endeligt er afsluttet, at forsvareren som professionel aktør må formodes at være bekendt med reglerne om tilkendelse af salær og at kære fristen først skal regnes fra det tidspunkt, hvor sagsbehandleren havde lejlighed til at gøre sig bekendt med indholdet af beslutningen, den 19. august 2019.

Landsretten afviste kæremålet, idet kæremålet var for sent iværksat. Skattestyrelsen havde modtaget oplysninger om salærfastsættelsen fra forsvareren den 2. august 2019 og allerede fordi kæremålet ikke var iværksat inden 14 dage efter dette tidspunkt, afvises kæremålet.

SKM2019.475.VLR

Straf - skattesvig - medarbejderaktier

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter for indkomstårene 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015. Han havde angivet sin skattepligtige indkomst for lavt for årene 2012,2013 og 2015. For 2010 og 2011 havde han undladt rettidigt at oplyse om at skatteansættelserne var for lave. Han havde ikke medregnet avancer på i alt 1.458.360 kr. ved salg af sine medarbejderaktier. Han havde derved unddraget for 566.534 kr. i skat i alt.

T forklarede, at han var klar over at avancerne var skattepligtige og han havde set advarsler i selvangivelserne, men at han ville rette op, når han fik orden på sit liv. Han havde aldrig tænkt sig at snyde med skat, men han kunne ikke overskue tingene på grund af helbredsmæssige og personlige problemer.

Byretten fandt T skyldig for indkomståret 2015, men frifandt T for de øvrige år efter anklagemyndighedens påstand. T idømtes 40 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 345.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på størrelserne af det unddragne beløb. Unddragelserne har ikke været så let konstaterbare, at dette kan tillægges formildende betydning.

T påstod formildelse af tillægsbøden i landsretten.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Der var ikke grundlag for at nedsætte tillægsbøden, idet T ikke er selvanmelder, men godt vidste, at han skulle betale skat af aktieavancen, havde afsat midler hertil og først betalte den unddragne skat, da skattemyndighederne rettede henvendelse til ham.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0001047
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-08-2019

Journalnr: 15/2131588
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-08-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-10-2019 - 05-11-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-573/18 C (TVA og subventions agricoles)
Dato: 09-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a) - afgiftsgrundlag - tilskud, der er direkte forbundet med prisen - forordning (EU) nr. 2200/96 - artikel 11, stk. 1, og artikel 15 - landbrugsproducentorganisationer, der har oprettet en driftsfond - producentorganisations leveringer til sine medlemmer mod betaling, som ikke dækker den fulde indkøbspris - tilskud, der udbetales af driftsfonden

Tidligere dokument: C-573/18 C (TVA og subventions agricoles) - Dom
Tidligere dokument: C-573/18 C - Ny sag

Indstilling C-211/18 Idealmed III
Dato: 10-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter- det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer- artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge afgiftssystem - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling

Dom C-4/18 Winterhoff Eisenbeis
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra a) - fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse - det offentlige postvæsen - direktiv 97/67/EF - befordringspligtig virksomhed - privat erhvervsdrivende, der leverer en tjeneste bestående i forkyndelse af dokumenter fra domstole og administrative myndigheder

Tidligere dokument: C-4/18 Winterhoff Eisenbeis - Dom

Dom C-189/18 Glencore Agriculture Hungary
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og 168 - ret til fradrag af moms - nægtelse - svig - bevisoptagelse - princippet om iagttagelse af retten til forsvar - ret til at blive hørt - aktindsigt - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - effektiv domstolsprøvelse - princippet om processuel ligestilling - kontradiktionsprincippet - national lovgivning eller praksis, hvorefter skatte- og afgiftsmyndighederne i forbindelse med en kontrol af den af en afgiftspligtig person udøvede ret til momsfradrag er bundet af de faktiske konstateringer og de juridiske kvalifikationer, som de nævnte myndigheder har foretaget inden for rammerne af relaterede administrative procedurer, som denne afgiftspligtige person ikke var part i

Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Dom
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Ny sag

Dom C-270/18 UPM France
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 5, tredje afsnit - fritagelse for mindre elektricitetsproducenter, der er underlagt beskatning af den producerede elektricitet - fravær under den tildelte overgangsperiode af en national afgift på det endelige elektricitetsforbrug - artikel 14, stk. 1, litra a) - obligatorisk afgiftsfritagelse for energiprodukter og elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet

Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Dom
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Indstilling
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Ny sag

Dom C-692/17 Paulo Nascimento Consulting
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - transaktioner, der består i ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån - transaktioner vedrørende fordringer, dog ikke inddrivelse af fordringer - overdragelse mod vederlag til tredjemand af en processuel stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse

Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Dom
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Indstilling
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Ny sag

Dom C-653/18 Unitel
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 146 - fritagelse ved udførsel - begrebet »levering af varer« - artikel 131 - betingelser, der er fastsat af medlemsstaterne - proportionalitetsprincippet - princippet om afgiftsneutralitet - bevis - svig - en medlemsstats praksis, der består i, at retten til fritagelse nægtes, når køberen af de udførte varer ikke er identificeret

Tidligere dokument: C-653/18 Unitel - Dom
Tidligere dokument: C-653/18 Unitel - Ny sag

Dom C-579/18 Comida paralela 12
Dato: 17-10-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 8 og 38 - debitor for punktafgift som følge af uretmæssig indførsel af varer på en medlemsstats område - begreb - selskab med civilretligt ansvar for forhold begået af dets direktør

Tidligere dokument: C-579/18 Comida paralela 12 - Dom
Tidligere dokument: C-579/18 Comida paralela 12 - Ny sag


Indstillinger
C-401/18 Herst

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - punktafgiftspligtige varer - fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres inden for Unionen - kædetransaktion - henførsel af varebevægelsen til en bestemt levering inden for en forsyningskæde - transport af punktafgiftspligtige varer i henhold til afgiftssuspensionsordningen - EU-rettens forrang - grænser for en overensstemmende fortolkning - princippet in dubio mitiu

Generaladvokatens indstilling:

1) Når den eneste grænseoverskridende varebevægelse skal henføres til en bestemt levering i en kædetransaktion, er det afgørende, hvem der ved den grænseoverskridende transport af varen bærer risikoen for varens hændelige undergang. Denne levering er den afgiftsfrie levering inden for Fællesskabet, og leveringsstedet ligger dér, hvor transporten påbegyndtes.

2) Princippet om momsneutralitet eller andre EU-retlige principper er ikke til hinder for anvendelse af det forfatningsmæssige princip in dubio mitius i national ret, der i situationer, hvor retsforskrifter er tvetydige og objektivt set kan fortolkes på flere måder, pålægger offentlige myndigheder at vælge den fortolkning, der tilgodeser den person, som er underlagt retsforskriften (i nærværende sag den momspligtige person).


Domme
C-329/18 Altic

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - erhvervelse af fødevarer - fradrag for indgående afgift - afslag på fradrag - eventuelt fiktiv leverandør - momssvig - krav vedrørende erhververens kendskab - forordning (EF) nr. 178/2002 - krav om fødevarers sporbarhed og om identifikation af leverandøren - forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 882/2004 - registreringspligt for ledere af fødevarevirksomheder - indvirkning på retten til momsfradrag

Domstolens dom:

1) Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for, at en afgiftspligtig person, der er involveret i fødevarekæden, nægtes retten til fradrag af erlagt indgående merværdiafgift (moms) med den blotte begrundelse - såfremt den viser sig at være behørigt konstateret, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve - at denne afgiftspligtige person ikke har overholdt de forpligtelser, der vedrører identifikationen af dennes leverandører med henblik på fødevarernes sporbarhed, og som påhviler den pågældende i medfør af artikel 18, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. Den manglende overholdelse af disse forpligtelser kan imidlertid udgøre et blandt andre forhold, som tilsammen og samstemmende kan tyde på, at den afgiftspligtige person vidste eller burde have vidst, at den pågældende deltog i en transaktion, der var led i momssvig, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at bedømme.

2) Artikel 168, litra a), i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/45, skal fortolkes således, at det med henblik på fastlæggelsen af, om en afgiftspligtig person, der er involveret i fødevarekæden, vidste eller burde have vidst, at den pågældende deltog i en transaktion, som var led i momssvig, ikke er relevant, at personen ikke kontrollerede, om den pågældendes leverandører var blevet registreret hos de kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne og artikel 31, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.


C-42/18 Cardpoint

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) sjette direktiv 77/388/EØF - afgiftsfritagelser - artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) - transaktioner vedrørende betalinger - tjenesteydelser leveret af et selskab til en bank i forbindelse med driften af pengeudbetalingsautomater

Domstolens dom:

Artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag skal fortolkes således, at levering af tjenesteydelser til en bank i forbindelse med driften af pengeudbetalingsautomater, som består i at gøre automaterne funktionsdygtige og vedligeholde dem, at varetage opfyldningen heraf, at installere hardware og software heri til læsning af data på hævekort, at sende en autoriseringsforespørgsel om en pengeudbetaling til den bank, som har udstedt det hævekort, der benyttes, at udbetale de ønskede penge og at registrere udbetalingstransaktionerne, ikke henhører under de i denne bestemmelse omhandlede transaktioner vedrørende betalinger, som er fritaget for merværdiafgift.

Tidligere dokument: C-42/18 Cardpoint - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Customs Cooperation Working Party, Plenary

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale med Amerikas Forenede Stater om tildelingen til USA af en andel af det toldkontingent, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1661 af 24. september 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1662 af 1. oktober 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1404 af 6. september 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19
Oprettelsesdato: 02-10-2019
Høringsfrist: 06-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 21 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).
Fremsat den 2. oktober 2019

L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).
Fremsat den 2. oktober 2019

L 26 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).
Fremsat den 2. oktober 2019

L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).
Fremsat den 2. oktober 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Samlede høringssvar
Supplerende høringsskema
Supplerende høringssvar

L 26 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - L 26
Høringssvar - L 26

L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema L27
Høringssvar samlet L 27
Høringsskema L223

L 27 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 2

Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2019-20

Bilag 9

Forslag til finanslov for 2020 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Spørgsmål og svar

Spm. 63

Ministeren bedes i skemaform opliste samtlige gebyrer og rentesatser, som SKAT kan pålægge borgere og virksomheder ved for sent indbetalte skatter og afgifter, så man får overblik over renter og gebyrer ved den enkelte fristoverskridelse, herunder ønskes det for rentesatser tydeligt anført, om renten er en års-rente eller en månedsrente, og endvidere oplyst, om den fulde rente pålignes, så snart betalingsdatoen overskrides, eller om det kun er den forholdsmæssige del af renten, svarende til antallet af dage betalingen forfalder for sent, der pålægges.  Svar  

Spm. 84

Under henvisning til afsløringerne fra Finans.dk og Information, hvor det fremgår, hvordan 14 personer inkl. to jihadister har begået momssvindel og oparbejdet en milliongæld til staten, bedes ministeren redegøre for, hvordan Skatteforvaltningen fremadrettet vil sikre, at den type svindel minimeres, og hvordan samarbejdet med politiet forbedres i sager med svindel, der bl.a. involvere jihadister og terrormistænkte.  Svar  

Spm. 94

Ministeren bedes bekræfte, at EU’s Plastdirektiv vil medføre, at engangsservice fremstillet af plastik forventes at blive forbudt fra 2021, og at den danske afgift på engangsservice herefter ikke længere vil være pålagt engangsservice fremstillet af plastik, men derimod engangsservice fremstillet af forgængeligt materiale. Kan ministeren endvidere oplyse, om engangsservice fremstillet af plastik generelt er lettere eller tungere end konkurrerende engangsservice fremstillet af forgængelige materialer (f.eks. bambus, etc.)?  Svar  

Spm. 111

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 60-62 (folketingsåret 2018-19, 2. samling) bedes ministeren oplyse, hvornår ministeren forventer at have svar på, om chokoladeafgiftsloven kan justeres inden for de rammer, EU-reglerne sætter, således at der ikke vil være forskelle i afgiften på henholdsvis plantebaseret kakaodrik og mælkebaseret kakaodrik. Ministeren bedes endvidere bekræfte, at han vil orientere udvalget, når Skatteministeriet har undersøgt problemstillingen.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse