MomsMail 2021, uge 39

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Godtgørelse af elafgift til virksomheder, der køber ladestandere
Afgift på overskudsvarme – nye regler fra næste år
MobilePay-betalinger udløste en regning for både skat og moms
Moms - fast ejendom
Afgift på overskudsvarme – nye regler fra næste år
Godtgørelse af elafgift til virksomheder, der køber ladestandere
MobilePay-betalinger udløste en regning for både skat og moms
Nye momsregler pr. 1. juli 2021 for bilforhandlere og leasingselskaber
Ny teknologiafgift i 2022?

Styresignaler
Ændring og præcisering af praksis for inddrivelse af tvangsbøder

Afgørelser
Fradrag af indgående moms - Rette omkostningsbærer

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
3 domme

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms - fast ejendom

Helt tilbage i november 2019 vedtog Folketinget lovforslag L27A, som medførte, at momslovens regelsæt om udtagning kommer til at omfatte investeringsgoder, hvilket bl.a. også vil sige fast ejendom. På daværende tidspunkt var der ingen ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringen, men ændringen er...


BDO

Afgift på overskudsvarme – nye regler fra næste år

Supermarkeder, datacentre og formentlig en hel del virksomheder indenfor fødevarebranchen ser ud til at blive blandt de store vindere ved de nye regler for afgift på overskudsvarme


BDO

Godtgørelse af elafgift til virksomheder, der køber ladestandere

Virksomheder, der selv opstiller ladestandere til elbiler, kan ikke få godtgjort elafgiften, hvis de stiller standeren vederlagsfrit til rådighed for medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser.


BDO

MobilePay-betalinger udløste en regning for både skat og moms

Dem, der sælger private genstande på Facebook eller på forskellige markeder, modtager ofte betaling fra køberne via MobilePay.


EY

Nye momsregler pr. 1. juli 2021 for bilforhandlere og leasingselskaber

Bilforhandlere, biludlejningsvirksomheder og køreskoler skal være ekstra opmærksomme, når de sælger biler, der er fuldt indregistrerede.


PwC

Ny teknologiafgift i 2022?

Uden større opmærksomhed er den såkaldte blankmedieordning blevet udvidet til at omfatte en række nye medier, herunder smartphones og tablets.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Ændring og præcisering af praksis for inddrivelse af tvangsbøder

SKM2021.507.GÆLDST

Beskrivelse af ændring og præcisering af praksis for håndtering af tvangsbøder under inddrivelse, herunder tilskrivning af renter, beregning af retsafgift ved udlæg og placering i dækningsrækkefølgen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fradrag af indgående moms - Rette omkostningsbærer

SKM2021.506.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt det klagende selskab var berettiget til fradrag for købsmoms af udgiften til rådgivere i forbindelse med køb af aktierne i et selskab. For så vidt angår fakturaer, som af rådgiverne var udstedt til det klagende selskabs ejer, holdingselskabet, fandt Landsskatteretten, at det klagende selskab ikke opfyldte betingelserne for at fradrage købsmomsen. Landsskatteretten henså herved til, at rådgivningsydelserne ikke kunne anses for leveret til det klagende selskab til brug for det klagende selskabs udøvelse af afgiftspligtig økonomisk virksomhed, idet en forudsætning for at være berettiget til fradrag for indgående afgift er, at ydelsen skal være leveret til den afgiftspligtige person, der anmoder om fradraget. Som sagen forelå oplyst, var rådgivningsydelserne faktureret til og betalt af holdingselskabet samt leveret til og anvendt af moderselskab 2 som led i erhvervelse af aktier. Med hensyn til fakturaer, som af rådgiverne var udstedt til sælgeren af aktierne, fandt Landsskatteretten ligeledes, at det klagende selskab ikke opfyldte betingelserne for at fradrage købsmomsen. Der blev herved henset til, at rådgivningsydelserne blev leveret til og betalt af sælgeren, og at det klagende selskab ikke var berettiget til fradrag af indgående moms af ydelser leveret til en anden afgiftspligtig person. For så vidt angår fakturaer, som rådgiverne havde udstedt til det klagende selskab, fandt Landsskatteretten, at det klagende selskab var berettiget til et fradrag af den indgående moms af disse fakturaer, jf. momslovens kapitel 9. Landsskatteretten bemærkede herved, at den aktivitet, som det klagende selskab udøvede i forbindelse med besiddelse af aktier i datterselskabet og dets datterselskaber, ikke udgjorde økonomisk virksomhed i momslovens forstand, og at det klagende selskab herudover udøvede selvstændig økonomisk virksomhed i forbindelse med levering af administrations- og managementydelser til datterselskabet og dets datterselskaber, jf. momslovens § 3, stk. 1, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten hjemviste herefter den talmæssige opgørelse af fradragets størrelse til Skattestyrelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0038255
Køb af arbejdskraft
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabet som betalingspligtig af moms i forbindelse med køb af arbejdskraft fra et hollandsk selskab, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, jf. § 16 stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 17/0567437
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse salgsmomsen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 16/0269724
Telefonudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af telefonudgifter der ikke er anset for at vedrøre en personligt drevet virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 20/0038418
Udeholdt omsætning mm
Klagen vedrører forhøjelse af købsmoms af udeholdt omsætning og nedsat fradrag for moms af varekøb, øvrige udgifter samt biludgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-10-2021 - 02-11-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-717/19 Boehringer Ingelheim
Dato: 06-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af prisnedsættelse efter det tidspunkt, hvor transaktionen har fundet sted - bidrag, som en farmaceutisk virksomhed betaler til den statslige sygeforsikringsinstitution - artikel 273 - administrative formaliteter, der er fastsat i den nationale lovgivning for udøvelsen af retten til nedsættelse - princippet om afgiftsneutralitet og om proportionalitet

Tidligere dokument: C-717/19 Boehringer Ingelheim - Dom

Dom C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation)
Dato: 14-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, artikel 168, litra a), artikel 250 og artikel 252 - fradrag for indgående afgift - fast ejendom - arbejdsværelse - solcelleanlæg - henførselsbeslutning, som giver ret til fradrag - meddelelse af en henførselsbeslutning - præklusionsfrist for udøvelse af fradragsretten - formodning for henførsel til den afgiftspligtige persons privatformue i mangel af meddelelse af henførselsbeslutningen - neutralitetsprincippet - retssikkerhedsprincippet - ækvivalensprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation) - Dom
Tidligere dokument: C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation) - Indstilling

Dom C-80/20 Wilo Salmson France
Dato: 21-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167-171 og artikel 178, litra a) - ret til momsfradrag - tilbagebetaling af moms til afgiftspligtige personer, der er etableret i en anden medlemsstat end tilbagebetalingsmedlemsstaten - besiddelse af en faktura - direktiv 2008/9/EF - afvisning af tilbagebetalingsanmodningen - leverandørens »kreditering« af fakturaen - udstedelse af en ny faktura - ny tilbagebetalingsanmodning - afvisning

Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Dom
Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Indstilling

Dom C-373/19 Dubrovin & Tröger - Aquatics
Dato: 21-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning - skole- og universitetsundervisning - grundlæggende svømmeundervisning

Tidligere dokument: C-373/19 Dubrovin & Tröger - Aquatics - Dom

Dom C-396/20 CHEP Equipment Pooling
Dato: 21-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - artikel 20, stk. 1 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - forhold, der kan gøres til genstand for en anmodning om supplerende oplysninger - uoverensstemmelse mellem det beløb, som anmodningen om tilbagebetaling lyder på, og det beløb, der er anført på de fremlagte fakturaer - princippet om god forvaltningsskik - princippet om momsens neutralitet - præklusionsfrist - konsekvenser for berigtigelsen af den afgiftspligtiges fejl

Tidligere dokument: C-396/20 CHEP Equipment Pooling - Dom

Dom C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht
Dato: 21-10-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - proceduren for særligt anvendelsesformål - tilladelse med tilbagevirkende kraft - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - artikel 211, stk. 2 - anvendelsesområde ratione temporis - betingelser i forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 294, stk. 2 - rækkevidde

Tidligere dokument: C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht - Dom
Tidligere dokument: C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht - Indstilling

Dom C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs)
Dato: 28-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - tjenesteydelser - artikel 63 - momsens forfald - artikel 64, stk. 1 - begrebet »ydelse, der giver anledning til flere på hinanden følgende betalinger« - engangsydelse, for hvilken vederlaget betales i rater - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - begrebet »ikke-betaling af prisen«

Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Dom
Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Indstilling

Dom C-221/20 A (Taxation en commun des petites brasseries) B (Taxation en commun des petites brasseries)
Dato: 28-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 92/83/EØF - punktafgifter - øl - artikel 4, stk. 2 - mulighed for at anvende reducerede punktafgiftssatser på øl, der er brygget af små uafhængige bryggerier - behandling af to eller flere små bryggerier som ét enkelt lille uafhængigt bryggeri - gennemførelsespligt

Tidligere dokument: C-221/20 A (Taxation en commun des petites brasseries) B (Taxation en commun des petites brasseries) - Dom

Dom C-197/20 KAHL Roeper
Dato: 28-10-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 1521 90 91 og 1521 90 99 - fortolkning af de forklarende bemærkninger til underposition 1521 90 99 - bivoks, der er blevet smeltet og på ny bragt til at størkne inden dens indførsel

Tidligere dokument: C-197/20 KAHL Roeper - Dom


Indstillinger
C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 66, litra b) - artikel 167 - tidspunkt for retten til at fradrage indgående moms - udlejning og fremleje af fast ejendom til industriel eller kommerciel anvendelse

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 167 i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national ordning, hvorefter retten til at fradrage indgående moms indtræder allerede på det tidspunkt, hvor transaktionen udføres, også selv om momskravet over for leverandøren eller tjenesteyderen i henhold til en national undtagelsesbestemmelse i medfør af direktivets artikel 66, litra b), først forfalder, når vederlaget indgår, og vederlaget endnu ikke er blevet betalt.


C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 17 - energiprodukter, der anvendes af energiintensive anlæg omfattet af Unionens emissionshandelssystem - punktafgiftsfritagelse

Generaladvokatens indstilling:

Republikken Polen frifindes.

Europa-Kommissionen betaler sagsomkostningerne.


Domme
C-856/19 Kommissionen mod Hongrie (Taux d’accise sur les cigarettes)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2011/64/EU - artikel 10, stk. 2 og 3 - punktafgifter på forarbejdet tobak - samlet punktafgiftssats for cigaretter, der er lavere end den fastsatte minimumssats - interne vanskeligheder - risiko for alvorlige forstyrrelser af den offentlige orden - forpligtelse til loyalt samarbejde

Domstolens dom:

1) Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 10, stk. 2 og 3, i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og ‑satserne for forarbejdet tobak, idet Ungarn efter udløbet af overgangsperioden, der gik til og med den 31. december 2017, på cigaretter har anvendt en samlet punktafgiftssats på under 60% af den vejede gennemsnitlige detailsalgspris på cigaretter, der overgår til frit forbrug, og har opkrævet en punktafgift, der er lavere end 115 EUR pr. 1 000 stk. cigaretter.

2) Ungarn betaler sagsomkostningerne.


C-299/20 Icade Promotion

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 392 - ordning med afgift af fortjenstmargenen - anvendelsesområde - levering af fast ejendom og byggegrunde købt med henblik på videresalg - afgiftspligtig person, der ikke har fradragsret i forbindelse med erhvervelsen af fast ejendom - momspligtigt videresalg - begrebet »byggegrunde«

Domstolens dom:

1) Artikel 392 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at bestemmelsen tillader, at ordningen med afgift af fortjenstmargenen anvendes på transaktioner med levering af byggegrunde, både når erhvervelsen af grundene har været pålagt merværdiafgift (moms), uden at den afgiftspligtige person, der videresælger dem, har haft ret til at fradrage denne afgift, og når erhvervelsen ikke har været pålagt moms, mens den pris, som den afgiftspligtige videreforhandler betalte ved købet af goderne, indeholdt et momsbeløb, som den oprindelige sælger havde betalt i tidligere led. Bortset fra dette tilfælde finder denne bestemmelse imidlertid ikke anvendelse på leveringer af byggegrunde, hvis første erhvervelse ikke har været pålagt moms, enten fordi denne erhvervelse ligger uden for momsens anvendelsesområde, eller fordi den er fritaget herfor.

2) Artikel 392 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at denne bestemmelse udelukker anvendelse af ordningen med afgift af fortjenstmargenen på levering af byggegrunde, når disse grunde, som var ubebyggede ved erhvervelsen, mellem tidspunktet for erhvervelsen og tidspunktet for den afgiftspligtige persons videresalg heraf er blevet til byggegrunde, men at den ikke er til hinder for anvendelsen af denne ordning på levering af byggegrunde, når disse grunde mellem tidspunktet for erhvervelsen og tidspunktet for den afgiftspligtige persons videresalg heraf, har undergået ændringer, såsom f.eks. en opdeling i parceller eller udførelsen af byggemodningsarbejder, der muliggør installation af net til forsyning af disse grunde, herunder bl.a. installation af gas- eller elektricitetsnet.

Tidligere dokument: C-299/20 Icade Promotion - Indstilling


C-186/20 Hydina SK

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (moms) - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 10-12 - udveksling af oplysninger - afgiftskontrol - frister - udsættelse af afgiftskontrollen ved udveksling af oplysninger - overskridelse af den frist, der er fastsat for meddelelse af oplysninger - indvirkning på lovligheden af afgiftskontrollens udsættelse

Domstolens dom:

Artikel 10 i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, sammenholdt med 25. betragtning hertil, skal fortolkes således, at den ikke fastsætter frister, hvis overskridelse kan påvirke lovligheden af udsættelsen af en afgiftskontrol, hvorom der er fastsat bestemmelse i den bistandssøgende medlemsstats nationale ret, indtil den bistandssøgte medlemsstat har meddelt de oplysninger, der er anmodet om inden for rammerne af den mekanisme for administrativt samarbejde, der er indført ved denne forordning.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3, 5 og 6, i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteforvaltningsloven og dødsboskatteloven (Ændringer med henblik på at understøtte overførsel af fordringer til nyt inddrivelsessystem, automatiseret modregning og håndtering af indbetalinger på gæld med retskrafttvivl eller mistanke om datafejl m.v.), BEK nr 1850 af 23/09/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, BEK nr 1869 af 23/09/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 342

Skatteankestyrelsens halvårsrapport 1. halvår 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 659

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser af, at it-systemet Skattekontoen endnu ikke er koblet til det nye inddrivelsessystem PSRM?  Svar  

Spm. 660

Vil ministeren oplyse, hvornår man forventer, at it-systemet Skattekontoen kobles til det nye inddrivelsessystem PSRM, og samtidig redegøre for, hvad der forhindrer, at det ikke allerede er sket?  Svar  

Spm. 665

Vil ministeren redegøre for reglerne i forbindelse med opsætning af solceller på erhvervsejendommes tag, herunder de afgiftsmæssige konsekvenser for henholdsvis ejer og lejer? I den forbindelse bedes ministeren redegøre for, hvilken betydning det har, hvem der ejer solcelleanlægget.  Svar  

Spm. 667

Vil ministeren oplyse, hvor store tab ministeren forventer, at staten lider som konsekvens af konkursramte virksomheder, der ikke er i stand til at indfri de lån, staten har stillet til rådighed under COVID-19?  Svar  

Spm. 687

Vil ministeren redegøre for udviklingen i grænsehandlen med cigaretter, hvis gennemsnitsprisen på en pakke cigaretter er henholdsvis 60, 70, 80, 90 eller 100 kr.? I redegørelsen bedes Sverige blive inkluderet.  Svar  

Spm. 688

Vil ministeren redegøre for udviklingen i den illegale handel med cigaretter, hvis gennemsnitsprisen på en pakke cigaretter er henholdsvis 60, 70, 80, 90 eller 100 kr.?  Svar  

Spm. 690

Mener ministeren, at det er rimeligt, at skadelidte, der får erstatning i lyset af bagudrettet tilgodehavende, som opdages med baggrund i fejl begået af myndighederne, derefter af Skatteforvaltningen bliver pålagt procenttillæg og morarenter af beløb, der lægges på de respektive år?  Svar  

Spm. 691

Vil ministeren redegøre for, hvad provenueffekten ville være, hvis man undtog virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. om året fra chokoladeafgiften?  Svar  

Spm. 708

Vil ministeren opgøre, hvor stort afgiftstabet vil være år for år, hvis alle varebiler og 25 pct. af lastbilstransporten når at blive elektrificeret inden 2030?  Svar  

Spm. 724

Husstande, der ejer en ladestander, nyder ikke de samme afgiftsfordele på el til biler som husstande, der har et abonnement ved en ladeoperatør. Vil ministeren redegøre for, hvilke udfordringer der er i at sidestille ovenstående to situationer?  Svar  

Spm. 725

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt afgiftsfritaget el fra solceller pålægges afgift, når denne anvendes til opladning af elbil i en privat husstand?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse