MomsMail 2019, uge 39

Kære læser !

Igen en MomsMail med en del nyheder spredt ud over et meget bredt område. Bl.a. bringer vi i denne uge nyheden om, at sidste runde i sagen om erstatning for betalt smøreolieafgift kommer til at foregå i Højesteret, da Procesbevillingsnævnet netop har meddelt tilladelse til anke hertil.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Omlægning af overskudsvarmeafgiften i høring
Ønsker du hurtig og løbende opdateringer i forbindelse med finanslovforslaget for 2020 på skatteområdet?
Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives
Overskudsvarmeafgift - regelændring på vej
EU-Domstolen underkender dansk momspraksis om byggegrunde

Afgørelser
Nedsættelse af tilbagebetalt elafgift
Registrering af køretøjer - Inddragelse af faste prøveskilte

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Omlægning af overskudsvarmeafgiften i høring

Skatteministeriet har den 13. september 2019 sendt en ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af [...]


Deloitte

Ønsker du hurtig og løbende opdateringer i forbindelse med finanslovforslaget for 2020 på skatteområdet?

Allerede nu har Regeringen løftet sløret for flere af de emner på skatteområdet, som de ønsker at se nærmere på i forbindelse med det kommende finanslovsforslag for 2020. Vi giver dig muligheden for at holde dig opdateret med nyheder direkte i din indbakke.


OECD

Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives

Taxing polluting sources of energy is an effective way to curb emissions that harm the planet and human health, and the income generated can be used to ease the low-carbon transition for vulnerable households. Yet 70% of energy-related CO2 emissions from advanced and emerging economies are entirely untaxed, offering little incentive to move to cleaner energy, according to a new OECD report.


PwC

Overskudsvarmeafgift - regelændring på vej

Lovforslag om ændring af reglerne for overskudsvarmeafgift er på trapperne - læs her, hvilke ændringer der foreslås, og hvad din virksomhed skal være opmærksom på.


SEGES

EU-Domstolen underkender dansk momspraksis om byggegrunde

En ny dom fra EU-Domstolen betyder, at salg af en ejendom med en funktionsdygtig bygning, som køber agter at rive ned for at bygge nyt, ikke kan være et momspligtigt salg af byggegrund.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Nedsættelse af tilbagebetalt elafgift

SKM2019.469.LSR

Landsskatteretten fandt, at et dampbefugtningsanlæg måtte anses for at fremstille rumvarme, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 1. punktum, hvorfor der ikke var grundlag for at tilbagebetale elafgift med afgiften af elektricitet forbrugt i anlægget. Landsskatteretten fandt heller ikke grundlag for at ændre den af SKAT (nu Skattestyrelsen) foretagne beløbsmæssige opgørelse af den ikke-godtgørelsesberettigede afgift.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Registrering af køretøjer - Inddragelse af faste prøveskilte

SKM2019.465.LSR

Landsskatterettens flertal fandt, at det var med rette, at SKAT (nu Motorstyrelsen) havde inddraget et selskabs faste prøveskilte, der var anvendt i strid med registreringsbekendtgørelsens § 81 jf. § 78, stk. 6. Landsskatterettens flertal lagde vægt på, at en bil, som selskabet ifølge det oplyste skulle importere i salgsøjemed, på standsningstidspunktet var ført af en person, der efter en konkret vurdering ikke kunne anses for ansat i selskabet. Et retsmedlem fandt, at personen måtte anses for at være ansat i selskabet, og at der derfor ikke var grundlag for at inddrage prøveskiltene.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Landsskatterettens og Skatteministeriets departements kompetence

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en række virksomheder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2019.

Sagen vedrører EU-Domstolens dom af 10. juni 1999 i sag C-346/97 Braathens, hvorefter Skatteministeriet besluttede at indstille opkrævningen af den danske smøreolieafgift. En række købere af afgiftsbelagt smøreolie rejste herefter krav mod skattemyndighederne om tilbagebetaling af smøreolieafgift, hvilket skattemyndighederne afslog, hvorefter denne sag blev indbragt for Vestre Landsret. Landsretten frifandt Skatteministeriet for den principale og subsidiære påstand.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0239157
Fraførsel fra toldoplag
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet told og importmoms af et parti varer, der blev fraført toldoplag, inden de var frigivet i NCTS systemet og henført under en toldprocedure. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019

Journalnr: 17/0792215
Selvstændig økonomisk virksomhed mv.
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT dels ikke har anset stutteridriften for at være drevet som selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1 samt ikke har anset det for dokumenteret, at der er leveret finansielle ydelser omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11. Landsskatteretten ændrer afgørelsen for så vidt angår stutteridriften, der anses for selvstændig økonomisk virksomhed.
Afsagt: 10-07-2019

Journalnr: 18/0005161
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT skønsmæssigt har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 03-07-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-09-2019 - 29-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-329/18 Altic
Dato: 03-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - erhvervelse af fødevarer - fradrag for indgående afgift - afslag på fradrag - eventuelt fiktiv leverandør - momssvig - krav vedrørende erhververens kendskab - forordning (EF) nr. 178/2002 - krav om fødevarers sporbarhed og om identifikation af leverandøren - forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 882/2004 - registreringspligt for ledere af fødevarevirksomheder - indvirkning på retten til momsfradrag

Tidligere dokument: C-329/18 Altic - Dom
Tidligere dokument: C-329/18 Altic - Ny sag

Dom C-42/18 Cardpoint
Dato: 03-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) sjette direktiv 77/388/EØF - afgiftsfritagelser - artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) - transaktioner vedrørende betalinger - tjenesteydelser leveret af et selskab til en bank i forbindelse med driften af pengeudbetalingsautomater

Tidligere dokument: C-42/18 Cardpoint - Dom
Tidligere dokument: C-42/18 Cardpoint - Indstilling
Tidligere dokument: C-42/18 Cardpoint - Ny sag

Indstilling C-401/18 Herst
Dato: 03-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - punktafgiftspligtige varer - fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres inden for Unionen - kædetransaktion - henførsel af varebevægelsen til en bestemt levering inden for en forsyningskæde - transport af punktafgiftspligtige varer i henhold til afgiftssuspensionsordningen - EU-rettens forrang - grænser for en overensstemmende fortolkning - princippet in dubio mitiu

Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Dom
Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Indstilling

Dom C-573/18 C (TVA og subventions agricoles)
Dato: 09-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a) - afgiftsgrundlag - tilskud, der er direkte forbundet med prisen - forordning (EU) nr. 2200/96 - artikel 11, stk. 1, og artikel 15 - landbrugsproducentorganisationer, der har oprettet en driftsfond - producentorganisations leveringer til sine medlemmer mod betaling, som ikke dækker den fulde indkøbspris - tilskud, der udbetales af driftsfonden

Tidligere dokument: C-573/18 C (TVA og subventions agricoles) - Dom
Tidligere dokument: C-573/18 C - Ny sag

Indstilling C-211/18 Idealmed III
Dato: 10-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter- det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer- artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge afgiftssystem - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling

Dom C-4/18 Winterhoff Eisenbeis
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra a) - fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse - det offentlige postvæsen - direktiv 97/67/EF - befordringspligtig virksomhed - privat erhvervsdrivende, der leverer en tjeneste bestående i forkyndelse af dokumenter fra domstole og administrative myndigheder

Tidligere dokument: C-4/18 Winterhoff Eisenbeis - Dom

Dom C-189/18 Glencore Agriculture Hungary
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og 168 - ret til fradrag af moms - nægtelse - svig - bevisoptagelse - princippet om iagttagelse af retten til forsvar - ret til at blive hørt - aktindsigt - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - effektiv domstolsprøvelse - princippet om processuel ligestilling - kontradiktionsprincippet - national lovgivning eller praksis, hvorefter skatte- og afgiftsmyndighederne i forbindelse med en kontrol af den af en afgiftspligtig person udøvede ret til momsfradrag er bundet af de faktiske konstateringer og de juridiske kvalifikationer, som de nævnte myndigheder har foretaget inden for rammerne af relaterede administrative procedurer, som denne afgiftspligtige person ikke var part i

Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Dom
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Ny sag

Dom C-270/18 UPM France
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 5, tredje afsnit - fritagelse for mindre elektricitetsproducenter, der er underlagt beskatning af den producerede elektricitet - fravær under den tildelte overgangsperiode af en national afgift på det endelige elektricitetsforbrug - artikel 14, stk. 1, litra a) - obligatorisk afgiftsfritagelse for energiprodukter og elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet

Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Dom
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Indstilling
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Ny sag

Dom C-692/17 Paulo Nascimento Consulting
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - transaktioner, der består i ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån - transaktioner vedrørende fordringer, dog ikke inddrivelse af fordringer - overdragelse mod vederlag til tredjemand af en processuel stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse

Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Dom
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Indstilling
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Ny sag

Dom C-653/18 Unitel
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 146 - fritagelse ved udførsel - begrebet »levering af varer« - artikel 131 - betingelser, der er fastsat af medlemsstaterne - proportionalitetsprincippet - princippet om afgiftsneutralitet - bevis - svig - en medlemsstats praksis, der består i, at retten til fritagelse nægtes, når køberen af de udførte varer ikke er identificeret

Tidligere dokument: C-653/18 Unitel - Dom
Tidligere dokument: C-653/18 Unitel - Ny sag

Dom C-579/18 Comida paralela 12
Dato: 17-10-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 8 og 38 - debitor for punktafgift som følge af uretmæssig indførsel af varer på en medlemsstats område - begreb - selskab med civilretligt ansvar for forhold begået af dets direktør

Tidligere dokument: C-579/18 Comida paralela 12 - Dom
Tidligere dokument: C-579/18 Comida paralela 12 - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

23rd MEETING 19-09-2019

 • VEG 085 - Minutes 23rd VEG meeting 19-09-2019
 • VEG 084 - Draft explanatory notes on 2020 quick fixes
 • Agenda 23rd VEG meeting 19-09-2019
 • Nyt fra Rådet

  Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise duties/Energy taxation)

  BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Komitéen for Oprindelsesregler, der er nedsat ved aftalen om oprindelsesregler (WTO-GATT 1994), som er knyttet som bilag til den slutakt, der blev undertegnet i Marrakesh den 15. april 1994.

  Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Komitéen for Oprindelsesregler, der er nedsat ved aftalen om oprindelsesregler (WTO-GATT 1994), som er knyttet som bilag til den slutakt, der blev undertegnet i Marrakesh den 15. april 1994

  Customs Union Working Party

  Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

   

  Nyt fra Parlamentet

  Kommissionens Gennemførelsesforordning om berigtigelse af den danske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 873/2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur  

  Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Unionens vegne af den aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt  

  Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den aftale i form a brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt  

  Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side, for så vidt angår ændring af aftalens protokol 4 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om ordninger for administrativt samarbejde  

   

  Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

  Berigtigelse til Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer ( EUT L 348 af 29.12.2017 )

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1584 af 25. september 2019 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, som blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1343/2013 over for importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1590 af 26. september 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter

  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1592 af 24. september 2019 om tilladelse til Portugal til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1593 af 24. september 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1594 af 24. september 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/805/EU om tilladelse til Republikken Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

   

  Nyt fra EUR_LEX

  Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i forvaltningskomiteen for den internationale konvention om harmonisering af kontrol af varer ved grænserne

   


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 50

  Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 10. oktober 2019, som er relevant for Skatteudvalget

  Spørgsmål og svar

  Spm. 57

  Ministeren bedes oplyse de provenumæssige konsekvenser, såfremt alle lønsumsafgiftspligtige virksomheder ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af energiafgifter.  Svar  

  Spm. 58

  Ministeren bedes vurdere, om det vil være foreneligt med EU’s regler at sidestille gruppen af lønsumsafgiftspligtige virksomheder, der er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter), med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af energiafgiften, jf. elafgiftslovens §11, herunder om det vil være muligt at gøre dette alene i forhold til elafgiften, men ikke afgiften på brændsler. Hvis det ikke vurderes at være foreneligt, bedes ministeren anføre de konkrete EU-regler, der står i vejen for dette.  Svar  

  Spm. 59

  Ministeren bedes oplyse, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være, hvis gruppen af lønsumsafgiftspligtige virksomheder omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter), får adgang til refusion af energiafgifter på lige fod med momspligtige virksomheder. Ministeren bedes angive det umiddelbare provenutab og provenutabet efter tilbageløb og adfærd. Svaret bedes opdelt i henholdsvis elafgiften og afgiften på brændsler.  Svar  

  Spm. 60

  Er ministeren enig i, at det er helt urimeligt, at kakaomælk er fritaget for chokoladeafgift, mens der bliver pålagt en – meget høj – afgift på plantebaseret kakaodrik? Såfremt ministeren er uenig, bedes det oplyst, hvilke argumenter der er for denne forskelsbehandling.  Svar  

  Spm. 61

  Er der nogen lovteknisk, EU-retslig eller anden juridisk begrundelse for, at § 1, stk. 2, nr. 3 i Chokoladeafgiftsloven, der undtager kakaomælk fra chokoladeafgift, ikke kan udvides til også at gælde andre kakaodrikke som f.eks. plantebaserede kakaodrik – i betragtning af, at både ”drik” og ”kakao” må antages at være veldefinerede begreber?  Svar  

  Spm. 62

  Er ministeren enig i, at provenutabet ved at afgiftsfritage plantebaserede kakaodrik fra chokoladeafgiften vil være minimalt, da afgiften er så høj, at salget af plantebaseret kakaodrik – og dermed provenuet – er minimalt? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser ved at afgiftsfritage plantebaserede kakaodrikke fra chokoladeafgiften.  Svar  

  Spm. 100

  Ministeren bedes redegøre for den provenumæssige virkning af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1487 af 10. december 2018 om registreringsafgift, som træder i kraft den 1. oktober 2019. Ministeren bedes opgøre dette i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

  Spm. 110

  Ministeren bedes redegøre for udviklingen i antallet af virksomheder, som er momsregistreret, og kun har en ansat, opgjort måned for måned de seneste 72 måneder. I svaret bedes antallet opgjort ved angivelse af henholdsvis nye registreringer i hver måned samt samlet antal momsregistrerede virksomheder med kun en ansat. Antallet bedes endvidere opstillet grafisk i en tabel eller lign.

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse