MomsMail 2022, uge 38

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Afklaring af moms, skat og afgifter ved gratis el-opladning af biler?
Skattestraffesager og rådgiveransvar
Ændring af procedure om partshøring i pristjeksager

SKM-meddelelse
Landsskatterettens afgørelse i SKM2022.264.LSR om momspligt ved udlejning af ferielejlighed - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse

Bindende svar
Moms - ladestandere - prisafslag
Afgift af naturgas - Afgiftsgodtgørelse af renseprocesser - Rensning af processpildevand
Blanding af gas - biogas - naturgas

Afgørelser
Sikkerhedsstillelse for registreringsafgift - Selvanmeldelser
Modregning af tinglysningsafgift i gaveafgiftsberegning - Ejendomsoverdragelse til kommanditselskab
Moms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom
Museums fradragsret for moms af omkostninger til udstillinger

Domme
Registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c - afgiftsgodtgørelse ved udførsel af brugte motorkøretøjer
Landsskatteretten var berettiget og forpligtet til at annullere en ugyldig "afgørelse" - Fældning, flisning, bortkørsel mv. af træ var momspligtige ydelser - SKATs afgørelse over for indehaver af enkeltmandsvirksomhed var gyldig

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

EY

Afklaring af moms, skat og afgifter ved gratis el-opladning af biler?

Et nyligt bindende svar omkring virksomheders facilitering af gratis opladning af elbiler giver større klarhed for virksomheder.


TVC Advokatfirma

Skattestraffesager og rådgiveransvar

Antallet af skattestraffesager stiger, og det vurderes også af Skattestyrelsens straffesagsenheder, hvorvidt rådgiver – eksempelvis skatte- eller afgiftsyderes revisor – har handlet strafbart.


TVC Advokatfirma

Ændring af procedure om partshøring i pristjeksager

Den 1. oktober 2022 ændrer Motorstyrelsen deres procedure for partshøring i sager, hvor selvanmelders værdiansættelse af et brugt køretøj reguleres.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Landsskatterettens afgørelse i SKM2022.264.LSR om momspligt ved udlejning af ferielejlighed - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse

SKM2022.453.SKTST

Skattestyrelsen har endnu ikke udarbejdet styresignal om betydningen for dansk praksis af Landsskatterettens afgørelse i SKM2022.264.LSR. Styresignalet forventes udsendt i løbet af 2023. Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse. Muligheden for ekstraordinær genoptagelse er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - ladestandere - prisafslag

SKM2022.449.SR

Spørger kan som operatør af ladestandere til el-biler få godtgjort elafgiften for elforbruget i ladestanderen. Da det er kunden, som har afholdt udgiften til elafgift i forbindelse med indkøb af elektricitet fra en elleverandør, vil Spørger tilbagebetale elafgiftsgodtgørelsen til kunden.

Hovedspørgsmålet er herefter, hvordan Spørger momsmæssigt skal behandle elafgiftsgodtgørelsen, når den tilbagebetales til kunden, og elafgiftsgodtgørelsen overstiger det vederlag, som Spørger har modtaget fra kunden.

I SKM2021.376 har Skatterådet bekræftet, at når hjemtagelsen og videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen knytter sig til Spørgers vederlag for levering af udleje og drift af ladebokse, kan videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen anses for et prisafslag omfattet af momslovens § 27, stk. 4.

Skatterådet kan ikke bekræfte:

at der kan ske momsregulering, jf. momslovens § 27, stk. 4, for den del af prisafslaget, der overstiger vederlaget for leverancen. at momsreguleringen, jf. momslovens § 27, stk. 4, skal foretages i samme afgiftsperiode, som salgsmomsen afregnes. Det betyder, at hvis momsen af leveringen er bogført i en afgiftsperiode, er der ikke noget i vejen for, at kreditnotaen vedrørende prisafslaget udstedes og bogføres i en anden afgiftsperiode. at hvis prisafslaget overstiger det vederlag, som prisafslaget knytter sig til, kan den resterende del af prisafslaget danne grundlag for regulering af salgsmomsen vedrørende andre salgstransaktioner til kunden, fx salg af fødevarer. at en privat forbruger, der udlejer sin ladestander, kan opgøre udlejningsresultatet efter bestemmelsen i ligningslovens § 15 Q, stk. 1, da en ladestander ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af denne bestemmelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgift af naturgas - Afgiftsgodtgørelse af renseprocesser - Rensning af processpildevand

SKM2022.439.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at afgiften af naturgas anvendt til dampproduktion, hvor dampen indsprøjtes i processpildevand i forbindelse med påkrævet rensning af processpildevandet fra fremstillingen af produkter bestemt for afsætning (proces), kunne godtgøres efter procesundtagelserne i gasafgiftsloven § 10.

Skatterådet kunne bekræfte, at afgiften af naturgas anvendt til dampproduktion, hvor dampen indsprøjtes i processpildevandet i forbindelse med påkrævet rensning af processpildevand fra lovpligtige storskalaforsøg, kunne godtgøres efter procesundtagelserne i gasafgiftsloven § 10. Produkterne fra storskalaforsøgene blev ikke afsat.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Blanding af gas - biogas - naturgas

SKM2022.438.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers brug af gas under normal drift kunne anses for at være biogas en time inden anormal drift og til og med en time efter, at normal drift var etableret. Anormal drift indtrådte på det tidspunkt, hvor spørgers biogasproduktion var mindre end biogasanlæggets eget forbrug. Der var normal drift, når spørgers produktion af biogas oversteg spørgers aftag af gas.

Når biogas blev tilført gasnettet, hvor der også var naturgas, da skete der en blanding af biogas og naturgas, hvorfor hele blandingen og al gas i gasnettet skulle afgiftsberigtiges som naturgas.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Sikkerhedsstillelse for registreringsafgift - Selvanmeldelser

SKM2022.452.LSR

Sagen angik fastsættelsen af størrelsen af den sikkerhedsstillelse, som selskabet som selvanmelder skulle stille i henhold til registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 5, og stk. 2. Landsskatteretten fandt, at Motorstyrelsen i henhold til ordlyden og bemærkningerne til registreringsafgiftslovens § 15, stk. 2, skal fastsætte sikkerhedsstillelsen ud fra en samlet konkret vurdering af selskabets årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar, forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer, hvor der kan tages udgangspunkt i den trappemodel, som Motorstyrelsen har fastsat i styresignalet af 14. november 2019, offentliggjort som SKM2019.562.MOTORST. Landsskatteretten fandt herved, at sikkerhedsstillelsen ud fra en konkret og individuel vurdering af selskabets forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer kunne fastsættes til en højere eller lavere sikkerhedsstillelse i forhold til den i trappemodellen anførte sikkerhedsstillelse. På baggrund af en konkret vurdering af selskabets gennemsnitlige månedlige afgiftstilsvar, forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer fandt Landsskatteretten, at Motorstyrelsens krav om en sikkerhedsstillelse på 7.500.000 kr. ikke stod mål med det afgiftstilsvar, som selskabet hæftede for, særligt henset til at selskabets gennemsnitlige månedlige afgiftstilsvar ikke oversteg grænsen på 5.000.000 kr. i trappemodellen med mere end 15 pct., og at selskabets egenkapital blev anset for tilstrækkelig til at dække det gennemsnitlige månedlige afgiftstilsvar. Landsskatteretten ændrede derfor Motorstyrelsens afgørelse og nedsatte sikkerhedsstillelsen fra 7.500.000 kr. til 5.000.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Modregning af tinglysningsafgift i gaveafgiftsberegning - Ejendomsoverdragelse til kommanditselskab

SKM2022.451.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke kunne ske fradrag af tinglysningsafgiften i gaveafgiften i henhold til boafgiftslovens § 29, stk. 2, idet ejendomsoverdragelsen civilretligt var sket til kommanditselskabet og ikke til sønnen, som i skattemæssig henseende ejede en ideel anpart af de overdragne ejendomme. Spørgsmålet om der kunne ske fradrag af tinglysningsafgift i henhold til boafgiftslovens § 29, stk. 2, havde ikke relation til selve værdiansættelsen af gaven, hvorfor skatteforvaltningens adgang til ændring heraf ikke var omfattet af 6 måneders fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Moms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom

SKM2022.446.LSR

I forbindelse med en klage over et bindende svar fra Skatterådet fandt Landsskatteretten, at virksomhedens påtænkte levering af ydelser havde sit momsmæssige leveringssted i Danmark, idet særreglen i momslovens § 18 om levering af ydelser i relation til virksomhedens faste ejendom fandt anvendelse.

Virksomhedens påtænkte ydelse bestod af opformering af spinatfrø, der blandt andet blev sået i, gødet og høstet fra specifikke dele af virksomhedens jord. Landsskatteretten fandt, at virksomhedens faste ejendom, som virksomhedens jord var en del af, udgjorde en central og væsentlig bestanddel af den påtænkte ydelse, jf. momsforordningens artikel 31a, stk. 1, litra a).

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Museums fradragsret for moms af omkostninger til udstillinger

SKM2022.445.LSR

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets besvarelse af et spørgsmål om en fonds ret til fradrag for indgående moms af udgifter til udstillinger, hvortil der ikke var modtaget udstillingssponsorater. Landsskatteretten fandt, at betingelserne for fradrag efter momslovens § 38, stk. 1, ikke var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c - afgiftsgodtgørelse ved udførsel af brugte motorkøretøjer

SKM2022.448.ØLR

Sagen angik, om sagsøgeren, der var selvanmelder, opfyldte betingelserne for opnåelse af afgiftsgodtgørelse i henhold til registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c af 98 brugte køretøjer. Alle køretøjer var afmeldt fra Køretøjsregisteret. Sagen angik nærmere, om det var en betingelse for opnåelse af godtgørelse, at sagsøgeren kunne dokumentere, at køretøjerne var udført på det tidspunkt, da sagsøgeren 'godkendte'/'lukkede' sine månedsangivelser den 15ende i den følgende måned. Sagsøgeren havde for Landsskatteretten og domstolene fremlagt bevis for indregistrering i udlandet af 70 af de 98 køretøjer på varierende tidspunkter, der lå op til halvandet år efter tidspunkterne for 'godkendelse'/'lukning' af månedsangivelserne.

For så vidt angik de 28 køretøjer fandt landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn, hvorefter det ikke var fundet tilstrækkeligt dokumenteret, at køretøjerne var udført. Landsretten frifandt derfor Skatteministeriet for denne del. For så vidt angik de 98 køretøjer udtalte landsretten, at en fortolkning af regelsættet, hvorefter retten til eksportgodtgørelse fortabes, hvis dokumentation for udførsel først foreligger efter tidspunktet for lukning af månedsangivelsen, må kræve sikker hjemmel, hvilken betingelse landsretten ikke fandt opfyldt efter lovens ordlyd og forarbejder. Landsretten tog sagsøgerens subsidiære påstand om hjemvisning til Motorstyrelsen af opgørelsen af det godtgørelsesberettigede beløb vedrørende de 70 køretøjer til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Landsskatteretten var berettiget og forpligtet til at annullere en ugyldig "afgørelse" - Fældning, flisning, bortkørsel mv. af træ var momspligtige ydelser - SKATs afgørelse over for indehaver af enkeltmandsvirksomhed var gyldig

SKM2022.443.VLR

Sagen, der var anlagt af en enkeltmandsvirksomhed og dens indehaver, angik, om SKATs afgørelse om forhøjelse af virksomhedens momstilsvar var gyldig, selv om afgørelsen ikke henviste til virksomheden eller dens CVR-nr. Endvidere angik sagen, om Landsskatterettens annullation af den oprindelige "afgørelse" i klagesagen, hvis indhold var i uoverensstemmelse med Landsskatterettens retsmedlemmers votum, var gyldig. Endelig angik sagen, om virksomheden skulle afregne moms af fældning, flisning, bortkørsel mv. i forbindelse med køb af træ på rod, eller om virksomheden kunne fratrække værdien af den flis, som blev aftaget fra kunderne, forinden beregning af moms.

Landsretten tiltrådte, at SKATs afgørelse var gyldig. Landsretten tiltrådte videre, at Landsskatterettens oprindelige "afgørelse" var ugyldig, og at Landsskatteretten var berettiget og forpligtet til at annullere den. Landsskatterettens afgørelse om annullation af den oprindelige "afgørelse" var ikke ugyldig som følge af partshøringsfejl. Landsretten tiltrådte herefter, at virksomheden skulle beregne moms af værdien af virksomhedens leverancer før fradrag af værdien af den frembragte træflis. (Stadfæstelse af SKM2022.6.BR)


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:

Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af skoleundervisning
21-1229043

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i EU-Domstolens domme i sagerne C-449/17, A&G Fahrschul, C-47/19, HA og C-373/19, Dubrovin & Tr&

246;ger Aquatics, praksis i relation til momsfritagelsen af skole- og universitetsundervisning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Praksisændringen består i, at momsfritagelsen alene kan bringes i anvendelse, såfremt der er tale om undervisning, som medfører en overførsel af viden og færdigheder vedrørende en bred og varieret mængde af emner såvel som elevernes og de studerendes uddybning og udvikling af denne viden og disse færdigheder, efterhånden som de skrider fremad og specialiserer sig inden for de forskellige dele af skolesystemet.

Det er på den baggrund Skattestyrelsens vurdering, at EU-Domstolen med dommene underkender dansk praksis, hvorefter enkeltfagsundervisning i sprog, musik, legemsøvelser mv. kan omfattes af momsfritagelsen.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Børne- og undervisningsministeriet
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Fitness & Helse Organisation
 • Dansk Folketoplysnings Samråd
 • Danske Fysioterapeuter
 • DI
 • Danske HF & VUC
 • Danske Yoga og Meditationslærere
 • De Danske Danseskoler
 • FSR - danske revisorer
 • GoTutor
 • Kræftens Bekæmpelse
 • PT Danmark
 • SMV Danmark
 • Ældresagen
 • MentorDanmark ApS

 • Indholdsfortegnelse 

  Høringssvar til udkast til styresignal:

  Udkast til styresignal - Praksisændring - Momsfritagelse af faglig undervisning
  22-0351652

  Skattestyrelsen ændrer praksis i relation til momsfritagelsen af faglig undervisning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Ændringen sker med baggrund i, at EU's momskomité har vedtaget en guideline om momsfritagelsen.

  Praksisændringen består i, at undervisning kan momsfritages som faglig undervisning, såfremt undervisningen fører til tilegnelse af viden eller færdigheder, der hovedsageligt anvendes med henblik på en bestemt erhvervsuddannelsesaktivitet.

  Herved ændres kravet om, at faglig undervisning alene må have et erhvervsmæssigt sigte.

  Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Dansk Erhverv
 • Børne- og undervisningsministeriet
 • Dansk Fitness & Helse Organisation
 • Dansk Folketoplysnings Samråd
 • Danske Fysioterapeuter
 • DI
 • Danske HF & VUC
 • De Danske Danseskoler
 • Danske Yoga og Meditationslærere
 • GoTutor
 • Kræftens Bekæmpelse
 • FSR - danske revisorer
 • SMV Danmark
 • PT Danmark
 • MentorDanmark ApS
 • Ældresagen

 • Indholdsfortegnelse 

  Høringssvar til udkast til styresignal:

  Udkast til styresignal - Præcisering - Momsfritagelse af aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter
  22-0348231

  Skattestyrelsen præciserer praksis i relation til momsfritagelsen af kulturelle aktiviteter i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6. Ændringen sker med baggrund i, at momsfritagelsen af undervisning ikke længere omfatter undervisning i enkeltfag på aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter.

  Præciseringen består i, at undervisningsydelser berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven kan anses for omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, når disse ydelser leveres af aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter. Dette med henvisning til, at den folkeoplysende undervisning under hensyn til dens vision, historie, og samfundsmæssige betydning må anses for en af være en del af dansk kultur.

  Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Børne- og undervisningsministeriet
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Fitness & Helse Organisation
 • Danske Fysioterapeuter
 • Dansk Folketoplysnings Samråd
 • Danske HF & VUC
 • DI
 • Danske Yoga og Meditationslærere
 • FSR - danske revisorer
 • De Danske Danseskoler
 • Kræftens Bekæmpelse
 • GoTutor
 • PT Danmark
 • SMV Danmark
 • MentorDanmark ApS
 • Ældresagen

 • Indholdsfortegnelse 

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 18/0028557
  Forhøjelse af momstilsvar
  Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar primært med baggrund i nægtede momsfradrag. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
  Afsagt: 29-08-2022

  Journalnr: 18/0010132
  Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
  Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
  Afsagt: 31-08-2022

  Journalnr: 20/0004586
  Fritagelse for registreringsafgift
  Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a. Landsskatteretten imødekommer anmodningen om fritagelse.
  Afsagt: 31-08-2022

  Journalnr: 19/0028432
  Registreringsafgift
  Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om, at sagens køretøj er omfattet af registreringspligt, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1-3 (bekendtgørelse nr. 599 af 31. maj 2017). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 29-08-2022


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 26-09-2022 - 25-10-2022

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Dom C-235/21 RAIFFEISEN LEASING
  Dato: 29-09-2022
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 203 - salg og tilbageleasing (sale and lease back) - artikel 226 - oplysninger, det er obligatorisk at anføre på fakturaen - mulighed for at sidestille en skriftlig aftale med en faktura

  Tidligere dokument: C-235/21 RAIFFEISEN LEASING - Dom
  Tidligere dokument: C-235/21 RAIFFEISEN LEASING - Indstilling

  Dom C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O
  Dato: 06-10-2022
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af ydelser mod vederlag - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) - ydelse af lån - aftale om indirekte deltagelse

  Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Dom
  Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Indstilling

  Dom C-293/21 Vittamed technologijos
  Dato: 06-10-2022
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående moms - varer og tjenesteydelser, som den afgiftspligtige person anvender til at fremstille investeringsgoder - artikel 184-187 - regulering af fradrag - pligt til at regulere momsfradraget i tilfælde af, at denne afgiftspligtige person tages under likvidation, og personen slettes af registret over momspligtige personer

  Tidligere dokument: C-293/21 Vittamed technologijos - Dom

  Dom C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“
  Dato: 13-10-2022
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger, der skal sikre en korrekt opkrævning af momsen - artikel 325, stk. 1, TEUF - pligt til at bekæmpe ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser - en afgiftspligtig juridisk persons momsgæld - national lovgivning, der fastsætter solidarisk hæftelse for den ikke-afgiftspligtige administrerende direktør af den juridiske person - handlinger, der er foretaget i ond tro af den administrerende direktør - formindskelse af den juridiske persons formue, der medfører insolvens - manglende betaling af de momsbeløb, som den juridiske person skylder, inden for de fastsatte frister - morarenter - proportionalitet

  Tidligere dokument: C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Dom
  Tidligere dokument: C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Indstilling

  Dom C-397/21 HUMDA
  Dato: 13-10-2022
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - salg, der ikke er momspligtige - uretmæssigt faktureret og erlagt moms - leverandørens likvidation - skatte- og afgiftsmyndighedens afslag på at tilbagebetale den uretmæssigt betalte moms til aftageren - effektivitetsprincippet, princippet om afgiftens neutralitet og princippet om forbud mod forskelsbehandling

  Tidligere dokument: C-397/21 HUMDA - Dom

  Indstilling C-571/21 RWE Power
  Dato: 13-10-2022
  Fiskale bestemmelser

  Om artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, for så vidt som den bestemmer, at elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet, fritages for beskatning, under hensyntagen til artikel 21, stk. 3, andet punktum, i direktiv 2003/96 fortolkes således, at denne fritagelse også omfatter processer, hvor energiprodukterne udvindes i åbne brud og i kraftværkerne gøres mere egnet til anvendelsen i kraftværkerne, såsom brydning, frasortering af fremmedelementer og knusning til den størrelse, der er nødvendig for driften af kedlen

  Dom C-542/21 Mikrotikls
  Dato: 20-10-2022
  Toldunion

  Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8517 - underposition 8517 70 11 og 8517 70 19 - antenner til routere

  Tidligere dokument: C-542/21 Mikrotikls - Dom

  Dom C-166/21 Kommissionen mod Pologne (Exonération de l’accise sur l’alcool utilisé pour la fabrication de médicaments)
  Dato: 24-11-2022
  Fiskale bestemmelser

  Traktatbrud - punktafgifter for alkohol og alkoholholdige drikkevarer - direktiv 92/83/EØF - fritagelse for harmoniseret punktafgift - artikel 27, stk. 1, litra d) - alkohol, der anvendes til fremstilling af lægemidler - artikel 27, stk. 6 - betingelse om omsætning af varer under en afgiftssuspensionsordning - proportionalitet - bevisbyrde

  Tidligere dokument: C-166/21 Kommissionen mod Pologne (Exonération de l’accise sur l’alcool utilisé pour la fabrication de médicaments) - Indstilling


  Domme
  C-330/21 The Escape Center

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en nedsat momssats på visse leveringer af varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 14) - begrebet »adgang til brug af sportsfaciliteter« - fitnesscentre - personlig instruktion eller holdinstruktion

  Domstolens dom:

  Artikel 98, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med nr. 14) i bilag III til dette direktiv,

  skal fortolkes således, at

  en levering af tjenesteydelser, der består i indrømmelse af en adgang til brug af et fitnesscenters sportsfaciliteter og i levering af personlig instruktion eller holdinstruktion, kan pålægges en nedsat merværdiafgiftssats, når denne instruktion er knyttet til brugen af disse faciliteter og er nødvendig for udøvelsen af sporten og den fysiske træning, eller når denne instruktion er en biydelse til brugen af de nævnte faciliteter eller til en effektiv brug heraf.


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  ST 12392 2022 INIT - I/A-PUNKTSNOTE. Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EU om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem – Vedtagelse

  CM 4311 2022 REV 1 - NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA. Law Enforcement Working Party (Customs)

  ST 12546 2022 ADD 1 - FORSLAG. BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, vedrørende ajourføringen af bilag XV (tilnærmelse af toldlovgivningen) til aftalen

  ST 12546 2022 INIT - FORSLAG. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, vedrørende ajourføringen af bilag XV (tilnærmelse af toldlovgivningen) til aftalen

  ST 12101 2022 INIT - LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER. RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Sverige tilladelse til at anvende nedsatte punktafgiftssatser på benzin, umærket gasolie og tilsvarende brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

  ST 12646 2022 INIT - I/A-PUNKTSNOTE. Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Sverige tilladelse til at anvende nedsatte punktafgiftssatser på benzin, umærket gasolie og tilsvarende brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF – Vedtagelse

   

  Nyt fra Parlamentet

  rapport fra kommissionen til europa-parlamentet og rådet 40. årsrapport fra kommissionen til europa-parlamentet og rådet om eu's antidumping-, antisubsidie- og beskyttelsesforanstaltninger samt om tredjelandes brug af handelsbeskyttelsesaktiviteter over for eu i 2021

   

  Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1610 af 13. september 2022 om ændring af forordning (ef) nr. 738/2000 for så vidt angår tarifering af et motorkøretøj med et hydraulisk løfteaggregat, som en påmonteret en arbejdsplatform, i den kombinerede nomenklatur

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1624 af 20. september 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2018/607 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i folkerepublikken kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra marokko og republikken korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

  kommissionens delegerede forordning (eu) 2022/1636 af 5. juli 2022 om supplerende regler til rådets direktiv (eu) 2020/262 vedrørende fastsættelse af strukturen og indholdet af de dokumenter, der udveksles i forbindelse med punktafgiftspligtige varers bevægelser, og om fastsættelse af tærskler for tab som følge af varernes art

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1637 af 5. juli 2022 om gennemførelsesbestemmelser til rådets direktiv (eu) 2020/262 for så vidt angår anvendelse af dokumenter i forbindelse med punktafgiftspligtige varers bevægelser under en afgiftssuspensionsordning og ved punktafgiftspligtige varers bevægelser efter overgang til forbrug og om den formular, der skal anvendes til fritagelsesattesten

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1638 af 20. september 2022 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif for så vidt angår underposition 9505 10 (juletræspynt og anden julepynt)

   


  Indholdsfortegnelse 

  Høringsportalen

  Varsling af kommende offentlig høring over lovforslag vedrørende indefrysningsordningen
  Oprettelsesdato: 23-09-2022
  Høringsfrist: 26-09-2022

  Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om en børne- og ungeydelse, pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven (Nedsættelse af den almindelige elafgift i første halvår, forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023, fremrykning af alderspensionens lave loft for personer født i 1961 og indførelse af skattepligt på udbytter til udenlandske stater og deres institutioner)
  Oprettelsesdato: 23-09-2022
  Høringsfrist: 26-09-2022


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 301

  Borger- og retssikkerhedschefens beretning 2021, fra skatteministeren

  Bilag 303

  Henvendelse af 20/9-22 fra Klaus Bjerre, Århus C, om bagatelgrænse på importmoms som opkræves for Toldstyrelsen

  Bilag 304

  Orientering nr. 19 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

  Bilag 305

  Orientering nr. 20 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

  Bilag 306

  Orientering nr. 21 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

  Bilag 307

  Brev vedrørende fremdriften i arbejdet for Undersøgelseskommissionen om SKAT

  Bilag 310

  Plancher anvendt af Skatteministeriet under ekspertmøde den 22. september 2022 om elektronisk simulerede væddemål

  Bilag 311

  Samlenotat vedr. ECOFIN den 4. oktober 2022, fra finansministeren

  Bilag 312

  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-368/22, Danish Fluid Systems Technologies

  Bilag 313

  Kopi af FIU alm. del - svar på spm. 473 om ministeren vil udarbejde et stablet områdediagram, hvor X-aksen er kr./KwH fra 0 til 15 kr., og Y-aksen er kr., og hvor man nedefra kan se basisproduktionsprisen på el, og herefter akkumulerende opad de øvrige elementer i slutbrugerprisen, fra skatteministeren

  Bilag 314

  Lovudkast - udkast til forslag til lov om ændring af lovom afgift af elektricitet, lov om en børne- og ungeydelse, pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven (Nedsættelse af den almindelige elafgift i første halvår af 2023, forhøjelseaf børne- og ungeydelsen i 2023, fremrykning af forhøjelse af aldersopsparingens lave loft, udvidelse af perioden for aldersopsparingens høje loft og indførelse af skattepligtpå udbytter til udenlandske stater og deres institutioner) samt resumé, fra skatteministeren

  Spørgsmål og svar

  Spm. 649

  Hvor mange indberetninger har Motorstyrelsen modtaget gennem deres whistleblowerordning, siden den blev indført, og hvor mange indberetninger er der blevet fulgt op på?  Svar  

  Spm. 718

  Ministeren bedes udarbejde en oversigt over effekterne på de offentlige finanser (umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd), arbejdsudbud, ginikoefficienten og BNP ved at nedsætte benzin- og dieselafgiften til EU’s minimumsgrænse på henholdsvis 2,65 kr. pr. liter og 2,46 kr. pr. liter i hvert af årene 2023-2025, 2030 og 2035. Hertil ønskes selvfinansieringsgraden oplyst. Adfærdsvirkningen ønskes ydermere fordelt på indenlandsk forbrugsadfærd, grænsehandelsadfærd og arbejdsudbudsadfærd.  Svar  

  Spm. 720

  Vil ministeren oplyse, hvor stort et merprovenu der forventes i 2022, hvis prisen for gas, olie og benzin stiger med henholdsvis 10 pct., 25 pct. og 50 pct. i forhold til prisniveauet den 1. januar 2021?  Svar  

  Spm. 746

  Justitsministeren nævner i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 240, at Justitsministeriet har anmodet de svenske skattemyndigheder om en udtalelse om de gældende svenske regler om gældssanering, og at ministeriet vil vende tilbage overfor Folketinget, når udtalelsen er modtaget. Vil ministeren oplyse, hvornår ministeriet forventer at modtage tilbagemeldingen fra Sverige? Vil ministeren derudover oplyse, hvornår nabotjekket af reglerne for gældssanering, som oplyst i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 421, forventes afsluttet, og hvornår Skatteudvalget kan forvente en afrapportering?  Svar  

  Spm. 747

  Skatteministeren nævner i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 421 på side 11, at Gældstyrelsen vil kunne oprette et samarbejde med erhvervscentrene. Vil ministeren tage initiativ til det, og kunne information til iværksættere om den nødvendige fuldmagt inkorporeres i initiativet?  Svar  

  Spm. 751

  Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. august 2022 fra Spilnu.dk om præsentation til foretræde den 31. august 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd, jf. SAU alm. del - bilag 281.  Svar  

  Spm. 752

  Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. august 2022 fra Spillebranchen om præsentation til foretræde den 31. august 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd, jf. SAU alm. del - bilag 282.  Svar  

  Spm. 778

  Ministeren bedes redegøre for, hvorfor corona-lån (lønkompensation) er indrettet på en sådan måde, at de ikke kan indfries før tid, herunder redegøre for:- Hvor mange corona-lån er der udstedt?- I hvor mange tilfælde har myndighederne nægtet, at lånet indfries før tid?- Om statskassen løber en risiko ved at nægte, at lånet indfries før tid, hvis låneren går konkurs?  Svar  

  Spm. 790

  Vil ministeren redegøre for, hvorvidt han vil inddrage SIFA TV-bingo, når ministeren genåbner aftalen om afgiftsstigninger på væddemål og onlinekasino?

  Spm. 791

  Vil ministeren undersøge mulighederne for at undtage SIFA TV-bingo, så de kan gå fri af afgiftsstigningen fra 20 til 28 pct. af bruttospilleindtægten? Øgningen af afgifter truer SIFA TV-bingo med lukning, selvom det er i SIFA TV-bingos dna at generere midler til understøttelse af lokale idrætsklubber, og derved gøre noget godt for lokallivet.

  Spm. 792

  Vil ministeren redegøre for årsagen til, at SIFA TV-bingo bliver behandlet på lige fod med store væddemål og onlinecasinoer som f.eks. Danske Spil?

  Spm. 794

  Vil ministeren redegøre for, hvorfor Motorstyrelsen ikke sikrer sig lovhjemmel, inden man træffer afgørelser om at nægte udbetaling af eksportgodtgørelse? Der henvises til en afsagt dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. En autoforhandler havde i 2016 søgt om eksportgodtgørelse for en række køretøjer. Autoforhandleren fik dog ikke udbetalt godtgørelsen, da skattemyndighederne var af den opfattelse, at der ikke forelå dokumentation for, at køretøjerne var udført af landet på ansøgningstidspunktet. Østre Landsret gav ikke Skatteministeriet medhold i, at retten til eksportgodtgørelse fortabes, hvis dokumentation for udførsel først foreligger efter det tidspunkt, hvor forhandleren har godkendt månedsangivelsen for den måned, hvori der ansøges om godtgørelse. Landsretten fandt, at den af Skatteministeriet forfægtede fortolkning af reglerne om eksportgodtgørelse krævede sikker hjemmel, og at en sådan sikker hjemmel hverken fremgik af ordlyden af de relevante bestemmelser i registreringsafgiftsloven eller forarbejderne til disse (Kilde: Ny dom fra Østre Landsret underkender Motorstyrelsens praksis om godtgørelse af registreringsafgift – Bachmann Partners (bachmann-partners.dk)

  Spm. 795

  Kan Motorstyrelsen redegøre for, om der findes andre sager indenfor eksportområdet, hvor Motorstyrelsen har truffet afgørelser uden lovhjemmel?

  Spm. 796

  Hvilke tiltag har Motorstyrelsen taget for at sikre, at fremtidige afgørelser er lovhjemlet?

  Spm. 798

  Vil ministeren redegøre for, hvor stort merprovenuet for staten vil være som følge af praksisændringen vedrørende moms, som blev varslet af Skattestyrelsen ved udkast til styresignal af den 7. juli 2022 jf. sagsnummer 21-1229043, herunder om muligt hvordan merprovenuet fordeler sig på de forskellige aktiviteter, herunder fitness, personlig træning, dans m.v.  Svar  

  Spm. 799

  Ministeren bedes kommentere på præsentationerne anvendt under Skatteudvalgets høring den 7. september 2022 om fremtiden for almennyttige lotteri- og bankovirksomhed, jf. SAU alm. del – bilag 288. Herudover bedes ministeren kommentere på, om høringen den 7. september 2022 i øvrigt har givet anledning til refleksioner.

  Spm. 801

  Vil ministeren redegøre for udviklingen af markedet for virtuelle væddemål hvert år fra 2010 og frem til i dag, herunder hvor meget virtuelle væddemål udgør i kroner og øre, og hvor stor en procentdel virtuelle væddemål udgør af det landbaserede spilmarked.

  Spm. 802

  Vil ministeren – i lyset af den stigende inflation og energikrisen – redegøre for, hvor stort statens merprovenu fra momsindtægter forventes at blive for indeværende år?

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse