MomsMail 2021, uge 38

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme
Slut med billigere nikotinholdige alternativer til tobaksprodukter
Politisk enighed om tryghed ved udfasning af "corona-momslån"
Væsentlig myndighedsfejl førte til ændret afgørelse

Afgørelser
Delvist momsfradrag - Udgifter til produktion/opsætning af udstillinger
Forhøjelse af momstilsvar - Fradrag for købsmoms af motorbrændstof
Afvisning af anmodning om bindende svar - Spørgsmålet vedrører ikke den afgiftsmæssige/skattemæssige virkning for spørgeren

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme

Et bredt politisk flertal har indgået en ny aftale om at fremme udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesektoren ved en forenkling af reglerne for prisregulering og en reducering af afgifterne. Energieffektiviseringsordningen forventes at træde i kraft i 2022.

PwC

Slut med billigere nikotinholdige alternativer til tobaksprodukter

Regeringen vil indføre ny afgift på nikotinprodukter, som fx kommer til at ramme de populære nikotinposer.

PwC

Politisk enighed om tryghed ved udfasning af "corona-momslån"

Regeringen og et bredt flertal af Folketinget ønsker at yde hjælp til de virksomheder, der fortsat er økonomisk ramt af coronorakrisen. Der er derfor politisk...

TVC Advokatfirma

Væsentlig myndighedsfejl førte til ændret afgørelse

Landsskatteretten har ændret en afgørelse med henvisning til utilstrækkelig partshøring.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Delvist momsfradrag - Udgifter til produktion/opsætning af udstillinger

SKM2021.482.LSR

Landsskatteretten fandt, at en forening ikke havde godtgjort, at betingelserne for fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, var opfyldt for udgifter til produktion/opsætning af udstillinger. Der blev herved henset til, at de af foreningen indkøbte varer og ydelser til produktion/opsætning af udstillinger havde en direkte og umiddelbar tilknytning til foreningens momsfritagne transaktioner. Landsskatteretten bemærkede hertil, at foreningen indkøbte varerne og ydelserne uanset, om foreningen gennemførte de påtænkte momspligtige aktiviteter eller ej, og at varerne og ydelserne på baggrund af deres objektive indhold måtte anses for at blive indkøbt til brug for foreningens afgiftsfritagne virksomhed efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 6. Den årsagsforbindelse, hvorefter foreningen ikke ville have haft de momspligtige indtægter, såfremt udstillingen ikke havde været der, kunne ikke anses for at udgøre en direkte og umiddelbar tilknytning. Der bestod således ikke den fornødne direkte og umiddelbare sammenhæng mellem de indkøbte varer og ydelser til produktion/opsætning af udstillinger og de påtænkte aktiviteter i form af arrangementet "Arrangement X" og udlejning af udstillingssalen, hvorfor foreningen ikke havde fradragsret for købsmomsen af udgifterne til produktion/opsætning af udstillinger som følge af disse aktiviteter, jf. momslovens § 37, stk. 1, modsætningsvist.

 

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar - Fradrag for købsmoms af motorbrændstof

SKM2021.481.LSR

Landsskatteretten fandt, at det ikke kunne lægges til grund, at en virksomheds ydelser kunne kvalificeres som momsfritaget personbefordring, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 15.

Virksomhedens kunder blev sejlet ud til en fastsat lokation for at kunne få oplevelsen af at fiske på en attraktiv lokation, hvorefter de blev sejlet tilbage igen.

Landsskatteretten bemærkede, at en kvalifikation af en ydelse som personbefordring forudsætter, at der sker transport af en person fra ét sted til et andet, og at hovedformålet med transporten er at blive transporteret fra ét sted til et andet.

Landsskatteretten fandt, at virksomhedens ydelser ikke kunne kvalificeres som personbefordring. Der blev henset til, at kunderne blev sejlet ud til en fastsat lokation og tilbage igen, og at hovedformålet med denne transport var at fiske på denne attraktive lokation.

Dermed var ydelserne momspligtige, jf. momslovens § 4.

 

Afgørelse: Afvisning af anmodning om bindende svar - Spørgsmålet vedrører ikke den afgiftsmæssige/skattemæssige virkning for spørgeren

SKM2021.479.LSR

Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afvisning af at svare på en anmodning om et bindende svar på nogle spørgsmål omkring moms og sommerhusudlejning. Landsskatteretten lagde ud fra de af spørgeren afgivne oplysninger til grund, at spørgeren ikke formidlede de pågældende aftaler om sommerhusudlejning og rengøring, ligesom spørgeren ikke selv leverede rengøring. Der forelå ikke oplysninger om, at spørgeren påtænkte at formidle lejeaftaler eller at levere rengøring i fremtiden. Spørgeren havde derfor ikke foretaget - og påtænkte heller ikke at foretage - de dispositioner, som de stillede spørgsmål angik. Da spørgeren havde stillet de pågældende spørgsmål på egne vegne - og ikke i egenskab af partsrepræsentant for et medlem, som udlejede eller formidlede udlejning af sommerhuse med rengøring - var betingelserne for at få et bindende svar efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2, ikke opfyldt.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0991679
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet interessentskabets momstilsvar, idet SKAT har anset interessentskabets overdragelser af en række faste ejendomme for momspligtige transaktioner, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 17/0992218
Momsfradraf
Klagen vedrører ikke godkendt del af indgående moms, da udgifterne dels ikke ses dokumenterede dels ikke ses at ligge inden for virksomhedens ramme. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 10-08-2021

Journalnr: 14/3203240
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 18/0005046
Momsfritagelsen for forsikringsydelser
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset ydelser leveret af selskabet for ikke at være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-09-2021 - 26-10-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 30-09-2021 dom i C-299/20 Icade Promotion
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 392 - ordning med afgift af fortjenstmargenen - anvendelsesområde - levering af fast ejendom og byggegrunde købt med henblik på videresalg - afgiftspligtig person, der ikke har fradragsret i forbindelse med erhvervelsen af fast ejendom - momspligtigt videresalg - begrebet »byggegrunde«

Tidligere dokument: C-299/20 Icade Promotion - Dom
Tidligere dokument: C-299/20 Icade Promotion - Indstilling

Den 30-09-2021 dom i C-186/20 Hydina SK
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (moms) - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 10-12 - udveksling af oplysninger - afgiftskontrol - frister - udsættelse af afgiftskontrollen ved udveksling af oplysninger - overskridelse af den frist, der er fastsat for meddelelse af oplysninger - indvirkning på lovligheden af afgiftskontrollens udsættelse

Tidligere dokument: C-186/20 Hydina SK - Dom

Den 06-10-2021 dom i C-717/19 Boehringer Ingelheim
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af prisnedsættelse efter det tidspunkt, hvor transaktionen har fundet sted - bidrag, som en farmaceutisk virksomhed betaler til den statslige sygeforsikringsinstitution - artikel 273 - administrative formaliteter, der er fastsat i den nationale lovgivning for udøvelsen af retten til nedsættelse - princippet om afgiftsneutralitet og om proportionalitet

Tidligere dokument: C-717/19 Boehringer Ingelheim - Dom

Den 14-10-2021 dom i C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, artikel 168, litra a), artikel 250 og artikel 252 - fradrag for indgående afgift - fast ejendom - arbejdsværelse - solcelleanlæg - henførselsbeslutning, som giver ret til fradrag - meddelelse af en henførselsbeslutning - præklusionsfrist for udøvelse af fradragsretten - formodning for henførsel til den afgiftspligtige persons privatformue i mangel af meddelelse af henførselsbeslutningen - neutralitetsprincippet - retssikkerhedsprincippet - ækvivalensprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation) - Dom
Tidligere dokument: C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation) - Indstilling

Den 21-10-2021 dom i C-80/20 Wilo Salmson France
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167-171 og artikel 178, litra a) - ret til momsfradrag - tilbagebetaling af moms til afgiftspligtige personer, der er etableret i en anden medlemsstat end tilbagebetalingsmedlemsstaten - besiddelse af en faktura - direktiv 2008/9/EF - afvisning af tilbagebetalingsanmodningen - leverandørens »kreditering« af fakturaen - udstedelse af en ny faktura - ny tilbagebetalingsanmodning - afvisning

Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Dom
Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Indstilling

Den 21-10-2021 dom i C-373/19 Dubrovin & Tröger - Aquatics
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) og j) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning - skole- og universitetsundervisning - grundlæggende svømmeundervisning

Tidligere dokument: C-373/19 Dubrovin & Tröger - Aquatics - Dom

Den 21-10-2021 dom i C-396/20 CHEP Equipment Pooling
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - artikel 20, stk. 1 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - forhold, der kan gøres til genstand for en anmodning om supplerende oplysninger - uoverensstemmelse mellem det beløb, som anmodningen om tilbagebetaling lyder på, og det beløb, der er anført på de fremlagte fakturaer - princippet om god forvaltningsskik - princippet om momsens neutralitet - præklusionsfrist - konsekvenser for berigtigelsen af den afgiftspligtiges fejl

Tidligere dokument: C-396/20 CHEP Equipment Pooling - Dom

Den 21-10-2021 dom i C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - proceduren for særligt anvendelsesformål - tilladelse med tilbagevirkende kraft - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - artikel 211, stk. 2 - anvendelsesområde ratione temporis - betingelser i forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 294, stk. 2 - rækkevidde

Tidligere dokument: C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht - Dom
Tidligere dokument: C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht - Indstilling

 

Indstillinger
C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - begrebet »behørigt anerkendte institutioner« - begrebet »under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer«

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 132, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der som betingelse for momsfritagelse foreskriver, at et privathospital enten skal have indgået en forsyningsaftale med udbydere af lovpligtig ulykkesforsikring, eller være en del af en delstats hospitalsplan, eller have indgået en forsyningsaftale med en national eller regional sygesikringsordning. Disse betingelser kan i særdeleshed ikke anses for at være sociale betingelser i den betydning, der følger af dette direktivs artikel 132, stk. 1, litra b).

En betingelse som den, der er nævnt af den tyske regering - hvorefter et privathospital, der ønsker at gøre en momsfritagelse gældende, i det foregående afgiftsår skal have udført mindst 40% af de fakturerede hospitalsydelser for beløb, der er lavere end det beløb, der dækkes af vedkommende sociale sikringsinstitutioner - kan dog udgøre en social betingelse i medfør af artikel 132, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112, hvis offentligretlige organer er underlagt en tilsvarende betingelse.

2) Udtrykket »under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer«, som angivet i artikel 132, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112, skal fortolkes således, at det henviser til alle de betingelser, som private institutioner skal opfylde med henblik på at være underlagt enten samme eller tilsvarende bestemmelser som de betingelser, der regulerer forholdet mellem offentligretlige organer og deres patienter, som de private institutioner skal opfylde under alle de omstændigheder, hvor de yder hospitalsbehandling, pleje eller transaktioner i nær tilknytning hertil. En privat institution kan opfylde betingelsen gennem forpligtelser, som institutionen har påtaget sig i relation til patienter gennem aftale.


Høringsportalen

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19
Oprettelsesdato: 24-09-2021
Høringsfrist: 25-10-2021

 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 336

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 640 om kommentar til henvendelsen af 2/8-21 fra Danske Soloselvstændige om udskydelse af moms og revidering af tilbagebetalingstid på coronalån, fra skatteministeren

Bilag 337

Analyse af emballageafgiften på engangsservice og plastikbæreposer, fra Skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 570

Vil ministeren beregne provenukonsekvenserne og de samfundsøkonomiske gevinster ved nedsættelse af registreringsafgiften per 5 procentpoint indtil fuld afskaffelse, hvis den progressive afgift er afskaffet først? Ministeren bedes også redegøre for, hvad der driver eventuelle forskelle i forhold til svaret på SAU alm. del – spørgsmål 99 (folketingsåret 2019-20).  Svar  

Spm. 615

Hvad har Motorstyrelsen gjort for at hjælpe de bilforhandlere m.fl., der i god tro og uden myndighedsvejledning har indsendt anmodning om brug af overgangsordningen en eller flere dage for sent?  Svar  

Spm. 616

Finder ministeren det rimeligt, at bilforhandlere m.fl. ikke kan benytte overgangsordningen til de nye bilafgifter, fordi anmodningen om at benytte ordningen er indsendt en dag for sent? Ministeren bedes tage i betragtning, at ingen myndigheder vejledte bilforhandlerne fra L129 blev fremsat i Folketinget i december til februar, hvor lovgivningen blev vedtaget, selvom lovforslaget havde virkning fra december.  Svar  

Spm. 617

Finder ministeren det proportionalt, at bilforhandlere m.fl., der får afslag på at benytte overgangsordningen til de nye bilafgifter, kan risikere at betale over hundredetusinde kroner ekstra i registreringsafgift, fordi anmodningen er indsendt få dage for sent, men stadig inden Motorstyrelsen påbegynder sagsbehandlingen?  Svar  

Spm. 644

Vil ministeren redegøre for, hvor mange små virksomheder der er kommet i økonomisk klemme, fordi de har lavet mindre fodfejl i forbindelse med ”coronalån”? Der henvises til artiklen ”Simpel fodfejl kan koste danske virksomheder afgørende coronalån: »Det er grotesk, at så lille en fejl kan få så stor en konsekvens«” bragt i Berlingske den 6. august 2021.  Svar  

Spm. 654

Vil ministeren redegøre for, hvor meget ekstra likviditet det ville sikre for virksomheder, der indbetaler moms halvårligt, hvis de får mulighed for momslån for enten 1. kvartal 2021 eller for 1. halvår 2021? Beløbet bedes opgjort både samlet set for virksomhederne og gennemsnitteligt pr. virksomhed.  Svar  

Spm. 664

Ministeren bedes redegøre for, hvilke muligheder der er for at fratrække moms i frivillige idrætsforeninger på det, der bliver brugt til drift, herunder internet, programmer til GDPR-registrering af medlemmer, økonomiprogrammer og lignende.  Svar  

Spm. 708

Vil ministeren opgøre, hvor stort afgiftstabet vil være år for år, hvis alle varebiler og 25 pct. af lastbilstransporten når at blive elektrificeret inden 2030?  Svar  

Spm. 709

Vil ministeren opgøre udgiften til henholdsvis etablering, afgiftstab og støtteudbud (teknologineutral, markedsbaseret pulje efter samme model som Klimaaftalen fra juni 2020), hvis der skal etableres CCS-anlæg, der fanger yderligere 3 mio. t CO2 i 2030, heraf 1 mio. t på affaldsforbrændingsanlæg? Støttebehovet bedes opgjort for henholdsvis gældende forventning til kvoteprisen, jf. Opdateret 2025-fremskrivning, august 2021, og en kvotepris, der stiger til 800 kr. i 2030. Ministeren bedes endvidere oplyse, om støttepuljen til CCS og tilhørende CO2-reduktion fra Klimaaftalen juni 2020 er indregnet i regeringens økonomiske fremskrivninger og i klimafremskrivningen 2021?  Svar  

Spm. 710

Vil ministeren opgøre CO2-effekten og provenueffekten (før og efter tilbageløb og adfærd) år for år frem til 2030, hvis kvoteprisen og CO2-afgiften sættes til 400 kr. i 2022 og 2023, 600 kr. i 2024 og 2025 og 800 kr. herefter? Besvarelsen bedes suppleret med et scenarie, hvor energiafgifterne på motorbrændstoffer - i det omfang det er muligt - reduceres tilsvarende, så den gennemsnitlig pris på motorbrændstoffer er uændret før og efter den forhøjede CO2-afgift. Om muligt bedes CO2-effekten opgjort på sektorer efter samme inddeling som Klimafremskrivning 2021.  Svar  

Spm. 719

Vil ministeren redegøre for de fem afgifter, som har det største procentvise og nominelle dødvægtstab (forskellen mellem umildbart provenu og provenu efter tilbageløb- og adfærd)?  Svar  

Spm. 720

Vil ministeren redegøre for de fem afgifter, som har den største negative effekt på arbejdsudbuddet?  Svar  

Spm. 721

Vil ministeren redegøre for de fem afgifter, som har det største effekt på indkomstuligheden målt ved Gini-koefficienten generelt og øverste og nederste indkomstdomicil?  Svar  

Spm. 722

Vil ministeren oplyse niveauet for den samfundsøkonomisk optimale tobaksafgift, herunder virkningen ved forskellige afgiftsniveauer på samfundsøkonomien og de offentlige finanser via forskellige kanaler, såsom grænsehandel og arbejdsudbud?  Svar  

Spm. 723

Vil ministeren redegøre for, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker antallet af rygere, og hvad det forventede provenu og BNP-virkningen bliver? Virkningen bedes oplyst umiddelbart, samt efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd, gerne med inddeling af adfærdsvirkningerne på forbrugsadfærd, grænsehandel, arbejdsudbud, m.v.  Svar