MomsMail 2020, uge 38

Kære læser !

Hermed den forløbne uges moms- og afgiftsnyheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Elafgift: Økonomisk og administrativ lettelse til virksomhederne
Praksisændring og genoptagelse for...
Notat om svar på supplerende spørgsmål fremsat i forlængelse af Statsrevisorernes behandling af beretning nr. 12/2019 om momskontrollen
Notat om beretning om momskontrollen

Bindende svar
Moms, fast ejendom, momsfrit salg efter udlejning

Domme
Betingelser for nedslag i spilleafgift - udlodninger - velgørende og almennyttige formål - ekstraordinær genoptagelse -

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Elafgift: Økonomisk og administrativ lettelse til virksomhederne

Fra næste år får virksomhederne godtgjort elafgift af deres energiforbrug til rumvarme, komfortkøling og varmt vand med samme sats som for energi til procesformål. Private med stort elforbrug får også en lettelse


Beierholm

Praksisændring og genoptagelse for...

Ændringen omfatter kraftvarmeværker, der fyrer i forskellige kedler m.v., men udvinder varmen i én fælles turbine


Rigsrevisionen

Notat om svar på supplerende spørgsmål fremsat i forlængelse af Statsrevisorernes behandling af beretning nr. 12/2019 om momskontrollen

Rigsrevisionen har udarbejdet et faktuelt notat om baggrunden for fastsættelsen af Skatteministeriets foreløbige momstilsvar og Kammeradvokatens vurdering heraf. Notatet er udarbejdet som svar på et supplerende spørgsmål fremsat i forlængelse af Statsrevisorernes behandling af beretning nr. 12/2019 om momskontrollen.

Der er i notatet redegjort for:

  • baggrunden for fastsættelsen af Skatteministerierets foreløbige momstilsvar
  • Kammeradvokatens vurdering af SKATs praksis frem til ultimo 2011 vedrørende foreløbige fastsættelser af moms.

Notatet er udarbejdet som en faktuel redegørelse og indeholder derfor ingen vurderinger.


Rigsrevisionen

Notat om beretning om momskontrollen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2019 om momskontrollen.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Skatteministeriets initiativer for at styrke opfølgningen over for virksomheder, der ikke angiver moms
  • Skatteministeriets initiativer for at styrke kontrollen med, at virksomheder angiver korrekt moms
  • Skatteministeriets initiativer for at styrke reaktionen over for virksomheder, der ikke betaler moms.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms, fast ejendom, momsfrit salg efter udlejning

SKM2020.383.SR

Anmodningen vedrører den momsmæssige behandling af ejerlejligheder, der er opført med henblik på salg (momspligtig aktivitet, ret til fradrag), men i stedet lejes ud (momsfritaget aktivitet, ingen ret til fradrag), for derefter at blive solgt.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at lejligheder, der er færdiggjort i indeværende regnskabsår med henblik på salg, men først udlejes det efterfølgende regnskabsår, kan anses for at udgøre udlejningsejendomme, der vil kunne sælges momsfrit. Lejlighederne vil være sat til salg (momspligtig aktivitet) på tidspunktet for opgørelsen af reguleringsbeløbet.

Skatterådet bekræfter, at lejligheder, der er færdiggjort i indeværende regnskabsår med henblik på salg, men udlejes i samme regnskabs år, kan anses for at udgøre udlejningsejendomme, der vil kunne sælges momsfrit. Lejlighederne vil ikke være sat til salg (momspligtig aktivitet) på tidspunktet for opgørelsen af reguleringsbeløbet, og hele den fratrukne moms vil skulle berigtiges på én gang.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Betingelser for nedslag i spilleafgift - udlodninger - velgørende og almennyttige formål - ekstraordinær genoptagelse -

SKM2020.376.BR

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren, som udbød spil på spilleautomater, var berettiget til nedslag i spilleafgiften i henhold til den dagældende spilleafgiftslovs § 13 på baggrund af en række udlodninger til en Y1-sk sportsforening.

Ifølge bestemmelsen kunne der ske nedslag i spilleafgiften ved udlodning af midler til velgørende og almennyttige foreninger med formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17 (tidligere nr. 18).

På baggrund af de foreliggende oplysninger om den pågældende forenings formål, struktur, aktiviteter, medlemsgrundlag og økonomiske forhold fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at foreningen havde et formål af almennyttig karakter, og betingelserne for nedslag i spilleafgiften var derfor ikke opfyldt.

Retten fandt desuden, at sagsøgeren havde handlet mindst groft uagtsomt ved ikke forud for udlodningerne at sikre sig dokumentation for foreningens velgørende formål. Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret var derfor opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.379.BR

Straf - ordensbøde - prøvesag - indberetningspligtig virksomhed - undladte renteindberetninger

Indkøbsforeningen var tiltalt for ved grov uagtsomhed at have undladt senest den 22. januar 2018 at indberette årlige renteoplysninger for 2017, selvom indkøbsforeningen var tilmeldt som indberetningspligtig virksomhed.

Indkøbsforeningen udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt indkomstforeningen skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr.

SKM2020.378.ØLR

Straf - told - armbåndsur - smugleri i lufthavn

T var tiltalt for ved den 26. maj 2018 ca. kl. 14.50 at have smuglet et armbåndsur ind med værdi svarende til 132.306,27 kr. ved indrejse i lufthavnen. T gik ind i grøn sluse i Y2-lufthavn uden at angive armbåndsuret til fortoldning. Han havde derved unddraget for 33.084 kr. i told.

T forklarede, at da han købte armbåndsuret i udlandet lavede juveleren tolddokumenterne. T skrev under på dem og fik forklaret toldprocessen i udlandet. Han erindrer ikke om han fik at vide, at uret skulle angives til de danske toldmyndigheder når han ankom til lufthavnen. Han fik først momsen fra udlandet tilbagebetalt senere. Han havde tidligere fået stjålet et ur, så han havde gemt det godt på sig. Han var ved en fejl gået igennem grøn sluse i stedet for rød.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt det bevist, at T forsætligt undlod at angive armbåndsuret til fortoldning under henvisning til, at T kendte forskellen mellem rød og grøn sluse fra tidligere rejser og lagde til grund, at T rejste for at hente det omhandlede armbåndsur, som T havde købt nogle måneder tidligere, at rejsen varede ca. 24 timer i alt, at T havde anmodet om momsrefusion i udlandet og var gået igennem grøn sluse uden at angive til fortoldning. T idømtes 20 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

SKM2020.377.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - chokoladeafgift

T var tiltalt for i sin forretning ved kontrolbesøg den 21. marts 2019 at have udbudt 3,350 kg. chokoladeafgiftspligtige varer til salg uden at han på forretningsstedet opbevarede følgesedler eller kvittering for de afgiftspligtige varer i forretningen, samt ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften var betalt og hvorfra varerne var leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere om der var betalt afgift efter chokoladeafgiftsloven.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Ved fastsættelsen af bødens størrelse lagde retten vægt på, at det følger af bemærkningerne til lov 1554/2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., at bøden i de omhandlede tilfælde i førstegangstilfælde fastsættes til 10.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/4862349
Hundepension
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar da drift af hundepension er ikke anset for udlejning af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-07-2020

Journalnr: 19/0007921
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020

Journalnr: 15/0681580
Nægtet momsfritagelse
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet selskabets leverancer ikke er anset for omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten godkender fritagelse delvist.
Afsagt: 19-08-2020

Journalnr: 18/0000390
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse afmomstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2020

Journalnr: 16/1040266
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar samt privat brug af PC
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af udgående moms (salgsmoms), ej godkendt fradrag for indgående moms samt moms af yderligere privat anvendelse af PC. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse til nul og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 19-08-2020

Journalnr: 16/0369391
Udeholdt moms
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2020

Journalnr: 15/2146959
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører fastsættelse af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 17/0563791
Energiafgift - tung proces
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at tilbagebetale godtgørelse af CO2-, gas- og elafgift. Det skyldes blandt andet, at selskabets proces ikke anses for tung proces efter proceslisten (bilag 1 til CO2-afgiftsloven) og at selskabet ikke har anmeldt bundfradrag efter CO2-afgiftslovens § 9 c, stk. 1, 3. punktum og at selskabet har handlet groft uagtsomt. SKAT har undladt et genoptage en enkelt periode, hvor tilsvaret er negativt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, men genoptager også den periode, hvor tilsvaret er negativt.
Afsagt: 10-08-2020

Journalnr: 17/0711150
Ekstraordinær genoptagelse af selskabets godtgørelse af mineralolie-, gas- og elafgift
Sagen omhandler, hvorvidt SKAT har været berettiget til at foretage ekstraordinær genoptagelse af selskabets godtgørelse af mineralolie-, gas- og elafgift. Landsskatteretten godkender ekstraordinær genoptagelse med en mindre ændring af beløbet.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 15/2968928
Ugyldighed
Sagen vedrører spørgsmål om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig på grund af manglende fremsendelse af agterskrivelse forud for afgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-09-2020 - 20-10-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-501/19 UCMR - ADA
Dato: 01-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - vederlag for spredning til almenheden af musikværker - betaling af en ikkeeksklusiv licens gennem brugerne af værkerne - organisation til kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder, der opkræver disse vederlag på vegne af indehaverne af disse rettigheder

Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Dom
Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Indstilling

Dom C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques)
Dato: 01-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser -bilag III, nr. 1) - begrebet »levnedsmidler« samt »produkter, der normalt er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler« - afrodisiske produkter

Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Dom
Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Indstilling

Dom C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 06-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1 og 5 - påbud om fremsendelse af oplysninger til en medlemsstats kompetente myndighed efter anmodning om udveksling af oplysninger fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat - person, der er i besiddelse af oplysninger, som den kompetente myndighed i den førstnævnte medlemsstat anmoder om skal fremsendes - skattepligtige person, som er genstand for den undersøgelse, der har givet anledning til anmodningen fra den kompetente myndighed i den anden medlemsstat - tredjeparter, som den skattepligtige person har juridiske, bankmæssige, finansielle eller mere generelt økonomiske forbindelser med - domstolsbeskyttelse - den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til adgang til effektive retsmidler - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - retsgrundlag - overholdelse af det væsentligste indhold af retten til adgang til effektive retsmidler - adgang til et retsmiddel, hvormed de berørte retssubjekter kan opnå effektiv prøvelse af alle de relevante faktiske og retlige spørgsmål samt effektiv retsbeskyttelse af de rettigheder, som de er tillagt i henhold til EU-retten - mål i almenhedens interesse, der er anerkendt af Unionen - bekæmpelse af international skatteunddragelse og skatteundgåelse - proportionalitetsprincippet - de oplysninger, som er omfattet af påbuddet om fremsendelse, skal kunne »forudses at være relevante« - domstolsprøvelse - rækkevidde - personlige, tidsmæssige og materielle forhold, der skal tages i betragtning

Tidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont

Indstilling C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 07-10-2020
Fiskale bestemmelser

Rådets direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Dom C-330/19 Exter
Dato: 07-10-2020
Toldunion

Toldunion. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 23. april 2019 - Staatssecretaris van Financiën mod Exter BV

Tidligere dokument: C-330/19 Exter - Dom

Dom C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra a) - fritagelse for forsikringstransaktioner - investeringsvirksomheders levering af ydelser vedrørende forvaltning af pensionsmidler til formueforvalteren - undtagelse af enhver skadeserstatningsrisikoforpligtelse - erhvervstilknyttet pensionsordning - national skatte- og afgiftspraksis - udøvelse af forsikringsvirksomhed - enheder med tilladelse - enheder uden en sådan tilladelse - begrebet »forsikringstransaktioner«

Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Dom
Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Indstilling

Dom C-657/19 Finanzamt D
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra g) - levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring - udarbejdelse af rapporter om vurdering af plejebehov - afgiftspligtig person bemyndiget af plejeforsikrings lægetjeneste - organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter

Tidligere dokument: C-657/19 Finanzamt D - Dom

Indstilling C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EØF - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af administrativt ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - afgørelse af, i hvilken medlemsstat punktafgifter forfalder - direktiv 76/308/EØF - artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 - gensidig bistand - efteropkrævning af afgift på de samme transaktioner i to medlemsstater - fordobling af punktafgiftskravet - prøvelseskompetencen for retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig - eventuelt afslag på anmodning om bistand

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Dom C-330/19 Exter
Dato: 08-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - artikel 121, stk. 1 - proceduren for aktiv forædling - overgang til fri omsætning - toldskylds opståen - fastsættelse af toldskylden - begrebet »beskatningselementer« - hensyntagen til en præferencetoldforanstaltning

Tidligere dokument: C-330/19 Exter - Dom

Dom C-476/19 Combinova
Dato: 08-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - EU-toldkodeksen - artikel 124, stk. 1, litra k) - toldskyldens ophør i tilfælde af varernes manglende anvendelse - begrebet »anvendt vare« - procedure for aktiv forædling - toldskyld opstået som følge af manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med proceduren for aktiv forædling - manglende fremlæggelse af afslutningsopgørelsen inden for den fastsatte frist

Tidligere dokument: C-476/19 Combinova - Dom

Dom C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Dato: 15-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af momsgrundlaget - ikke-betaling eller kun delvis betaling af prisen - betingelser, der i medfør af national lovgivning pålægges for udøvelse af retten til nedsættelse - betingelse om, at debitor ikke må være under konkurs- eller likvidationsbehandling - betingelse om, at kreditor og debitor skal være momspligtige personer

Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Dom
Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Indstilling

Dom C-543/19 Jebsen & Jessen
Dato: 15-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 78 - artikel 236, stk. 1 - importprocedure - revision af toldangivelse - handelspolitik - antidumping - gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 - endelig antidumpingtold - pristilsagn - fritagelse - artikel 2, stk. 1 - krav om fremlæggelse af tilsagnsfaktura - manglende omtale af et forhold, som er opført i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82

Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Dom
Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Indstilling


Indstillinger
C-288/19 Finanzamt Saarbrücken

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse- skatter og afgifter-merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af ydelser eller varer mod vederlag - artikel 45-leveringssted for tjenesteydelser - artikel 56 - leveringssted for udlejning af transportmidler - vederlagsfri tilrådighedsstillelse af firmabiler til arbejdstagere

Generaladvokatens indstilling:

1) Bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 26, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved direktiv 208/8/EU af 12. februar 2008, skal fortolkes således, at i en situation, hvor en afgiftspligtig person vederlagsfrit stiller et køretøj, der ejes af den pågældendes virksomhed, til rådighed for sin medarbejder, hvor denne medarbejder ikke afstår fra en del af sin løn eller fra andre fordele, som skal betales af den afgiftspligtige, og den pågældende heller ikke udfører ekstra arbejde for at have fået stillet køretøjet til rådighed for sig, kan denne tilrådighedsstillelse ikke anses for at være levering af ydelser mod vederlag.

2) Når en national ret fastslår, at køretøjet, som ejes af den afgiftspligtige persons virksomhed, er stillet til rådighed til privat brug for en medarbejder i en periode på mere end 30 dage mod vederlag som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112 og i Domstolens praksis vedrørende denne bestemmelse, skal artikel 56, stk. 2, i dette direktiv fortolkes således, at begrebet »udlejning af et transportmiddel, som ikke er korttidsudlejning«, ligeledes gælder en sådan tilrådighedsstillelse.


C-420/19 Heavyinstall

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger- anmodning om retsbevarende foranstaltninger - retsafgørelse fra den bistandssøgende medlemsstat med henblik på vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger - kompetence for retten i den bistandssøgte medlemsstat til at vurdere, om betingelserne for vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger i henhold til dens nationale lovgivning og administrative praksis er opfyldt

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 16 i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger skal fortolkes således, at i tilfælde af, at der indgives en anmodning om gensidig bistand vedrørende vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger, der ledsages af et dokument som omhandlet i bestemmelsens stk. 1, andet afsnit, som udgøres af en afgørelse fra en ret i den bistandssøgende medlemsstat, er retten i den bistandssøgte medlemsstat bundet til denne rets opfattelse med hensyn til behovet - dvs. om betingelserne er opfyldt - for vedtagelse af de retsbevarende foranstaltninger, der er anmodet om, samt med hensyn til muligheden for at vedtage retsbevarende foranstaltninger i den bistandssøgende medlemsstat.


Domme
C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - artikel 9, stk. 1 - artikel 193 - begrebet »afgiftspligtig person« - aftale om fælles aktivitet - partnerskab - henføring af en økonomisk transaktion til én af partnerne - bestemmelse af den afgiftspligtige person

Domstolens dom:

Artikel 9, stk. 1, og artikel 193 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en fysisk person, som med en anden fysisk person har indgået en aftale om fælles aktivitet udgørende et partnerskab, der ikke har status som juridisk person og er kendetegnet ved den omstændighed, at den førstnævnte person har ret til at handle på vegne af samtlige partnere, men indgår alene og i eget navn i relationer med tredjeparter, når vedkommende foretager dispositioner, der udgør økonomisk virksomhed, som det pågældende partnerskab udøver, skal anses for »afgiftspligtig person« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2006/112 og for selv at skulle betale den merværdiafgift, der skyldes i henhold til dette direktivs artikel 193, for så vidt som vedkommende har handlet i eget navn eller for tredjemands regning som kommissionær som omhandlet i nævnte direktivs artikel 14, stk. 2, litra c), og artikel 28.

Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune) - Indstilling


C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 17, stk. 2, litra a) - fradrag for indgående afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - udvidelse af en vejstrækning tilhørende en kommune - bogføring af omkostninger hidrørende fra anlægsarbejder som del af den afgiftspligtige persons generalomkostninger - afgørelse af, om der foreligger en direkte og umiddelbar tilknytning til den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed - vederlagsfri levering - levering sidestillet med en levering mod vederlag - artikel 5, stk. 6

Domstolens dom:

1) Artikel 17, stk. 2, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person har ret til at fradrage den indgående merværdiafgift for arbejder med udvidelse af en kommunevej udført til fordel for en kommune, når denne vejstrækning både anvendes af denne afgiftspligtige person i forbindelse med dennes økonomiske virksomhed og af offentligheden, for så vidt som disse udvidelsesarbejder ikke er gået videre, end hvad der var nødvendigt for at give nævnte afgiftspligtige person mulighed for at udøve sin økonomiske virksomhed, og for så vidt som omkostningerne herfor er indeholdt i prisen for de udgående transaktioner foretaget af samme afgiftspligtige person.

2) Sjette direktiv 77/388, navnlig dets artikel 2, stk. 1, skal fortolkes således, at en tilladelse til drift af et stenbrud, der ensidigt er udstedt af en myndighed i en medlemsstat, ikke udgør den samlede modværdi, som en afgiftspligtig person - der uden modydelse i penge har udført arbejder med udvidelse af en kommunevej - modtager, således at disse arbejder ikke udgør en transaktion mod vederlag i dette direktivs forstand.

3) Artikel 5, stk. 6, i sjette direktiv 77/388 skal fortolkes således, at arbejder, til fordel for en kommune, med udvidelse af en kommunevej, der er åben for offentligheden, men som anvendes af den afgiftspligtige person, som vederlagsfrit har udført disse arbejder, i forbindelse med dennes økonomiske virksomhed og af offentligheden, ikke udgør en transaktion, der skal sidestilles med en levering af goder, som foretages mod vederlag i denne bestemmelses forstand.


C-674/19 Skonis ir kvapas

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - punktafgiftsstruktur og -satser for forarbejdet tobak - direktiv 2011/64/EU - artikel 2, stk. 2 - artikel 5, stk. 1 - begrebet »produkter, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak« - begrebet »røgtobak« - vandpibetobak

Domstolens dom:

Artikel 2 og 5 i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak skal fortolkes således, at vandpibetobak, der består af op til 24% tobak og andre stoffer som sukkeropløsning, glycerin, aromastoffer og konserveringsmiddel, skal kvalificeres som »produkt, som delvis består af andre stoffer end tobak« i disse bestemmelsers forstand, og følgelig i sin helhed og uanset indholdet af andre stoffer deri anses for røgtobak, som er underlagt punktafgift på tobak.


C-791/18 Stichting Schoonzicht

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - investeringsgoder i form af fast ejendom - momsfradrag - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - regulering på én gang af hele dette fradrag efter første ibrugtagning af det pågældende gode - reguleringsperiode

Domstolens dom:

Artikel 184-187 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at disse bestemmelser ikke er til hinder for en national lovgivning, som indeholder en reguleringsordning, der finder anvendelse på investeringsgoder, og som fastsætter en fordeling af reguleringen over flere år, i medfør af hvilken hele det oprindeligt foretagne fradrag for dette gode i det år, hvor det pågældende gode blev taget i brug for første gang, hvilket ligeledes svarer til det første reguleringsår, bliver genstand for en regulering på én gang, når det i forbindelse med denne første ibrugtagning viser sig, at dette fradrag ikke svarer til det fradrag, som den afgiftspligtige person var berettiget til at foretage på grundlag af den faktiske brug af det nævnte gode.

Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

regulation (eu) no 952/2013 of the european parliament and of the council of 9 october 2013 laying down the union customs code

informal videoconference of the members of the working party on tax questions (indirect taxation / vat)

customs union working party

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse der bemyndiger sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the 66th session of the harmonized system committee of the world customs organization in relation to the envisaged adoption of classification opinions, classification decisions, amendments to the harmonized system explanatory notes or other advice on the interpretation of the harmonized system and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the harmonized system under the harmonized system convention - decision to use the written procedure for adoption

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens delegerede forordning (eu) 2020/1274 af 1. juli 2020 om fastsættelse af en fast nedsættelse af importtolden for sorghum, som importeres til spanien fra tredjelande

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1277 af 9. september 2020 om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse 2013/680/eu om bemyndigelse af kongeriget danmark og kongeriget sverige til at forlænge anvendelsen af en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168, 169, 170 og 171 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1279 af 9. september 2020 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1288 af 9. september 2020 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1289 af 9. september 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1290 af 9. september 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1291 af 9. september 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1296 af 16. september 2020 om ændring af forordning (ef) nr. 88/97 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i folkerepublikken kina fra den ved rådets forordning (ef) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (eøf) nr. 2474/93

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse der bemyndiger sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

kommissionens delegerede forordning (eu) 2020/1274 af 1. juli 2020 om fastsættelse af en fast nedsættelse af importtolden for sorghum, som importeres til spanien fra tredjelande

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., LBK nr 1349 af 01/09/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, LBK nr 1353 af 02/09/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af toldloven (Til- pasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.)
Oprettelsesdato: 18-09-2020
Høringsfrist: 16-10-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 424

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol)

Bilag 431

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark om fokuseret indsats overfor skyldnere med motorgæld

Bilag 433

Henvendelse af 17/9-20 fra Knud Larsen, Hvidovre om åbent brev "El-biler er en dyr blindgyde"

Bilag 435

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af toldloven(Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.)

Bilag 436

Henvendelse af 18/9-20 fra Finans og Leasing vedrørende foretræde om Eldrup-Kommissionens oplæg til fremme af grønne biler

Spørgsmål og svar

Spm. 677

Vil ministren redegøre for, om salg af skins er omfattet af brugtmomsordningen?  Svar  

Spm. 723

Vil ministeren redegøre for, hvor meget registreringsafgiften ændrer sig for følgende biler i 2021, såfremt Kommissionen for grøn omstilling af personbiler modellerne 1-4 på. hhv. s. 162, 170, 178 og 211 i delrapporten ”Veje til en grøn bilbeskatning” implementeres som foreslået? Alle beregninger bedes sammenholdt med registreringsafgiften for de samme biler i 2020.  Svar  

Spm. 724

Vil ministeren oplyse baggrunden for, at en virksomhed kan få fire foreløbige fastansættelser, førend skattemyndighederne skrider ind og annullerer momsregistreringen, hvilket reelt betyder, at de mindste virksomheder kan undlade at indberette moms i op til to år?  Svar  

Spm. 725

Det nævnes i beretning 12/2019 om momskontrollen, at Skatteministeriet har oplyst, at momsgabet i Danmark ligger på niveau med sammenlignelige lande. Dog fremgår det af beretningens figur 2 på side 6, at eks. Sverige har et momsgab, der er markant lavere. Vil ministeren kommentere på dette og oplyse, om Danmark kan drage nytte af erfaringer fra Sverige eller andre sammenlignelige lande?  Svar  

Spm. 726

Vil ministeren oplyse, hvad baggrunden er for, at skattemyndighederne sætter en foreløbig fastansættelse af moms på lige netop 8.000 kr. for nye virksomheder, der ikke har indberettet moms?  Svar  

Spm. 727

Vil ministeren kommentere på, om en højere foreløbig fastansættelse af moms for nye virksomheder end 8.000 kr. vil give incitamenter til, at flere virksomheder indberetter moms uden først at have fået foreløbige fastansættelser? Dette set i lyset af, at 85 pct. af de virksomheder med foreløbige fastansættelser, der blev kontrolleret i perioden 2016 -2018, fik forhøjet deres momstilsvar med i alt 576 mio. kr., jf. side 17 i beretning 12/2019 om momskontrollen.  Svar  

Spm. 728

Vil ministeren oplyse, om det tages i betragtning, om en virksomhed har skattegæld i forvejen, når skattemyndighederne giver en foreløbige fastansættelser af moms?  Svar  

Spm. 729

Vil ministeren oplyse, hvorfor det tværoffentlige samarbejde om etablering af et fællesoffentligt kontaktregister med telefonnumre og e-mailadresser er ophørt ultimo 2019, jf. side 12 i beretning 12/2019 om momskontrollen?  Svar  

Spm. 730

Vil ministeren redegøre for, om antallet af virksomheder på 113.615 virksomheder i 2016, der havde 0-angivelser, jf. side 32 i beretning 12/2019 om momskontrollen, er udtryk for et problem?  Svar  

Spm. 731

Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteforvaltningen ikke har taget eksisterende sanktionshjemler i brug til at sanktionere virksomheder, der ikke indberetter moms efter fire foreløbige fastansættelser og virksomheder, der ikke betaler og har restance. Det drejer sig om dagbøder og påbud samt kreditbegrænsning og sikkerhedsstillelse. Vil ministeren redegøre for, hvorfor disse sanktionshjemler ikke tages i brug straks, uden at en arbejdsgruppe skal vurdere mulighederne først, som det nævnes i ministerredegørelsen til beretning 12/2019 om momskontrollen? Og vil ministeren oplyse, hvornår det forventes, at de eksisterende sanktionshjemler om dagbøder, påbud, sikkerhedsstillelse og kreditbegrænsning tages i brug?  Svar  

Spm. 732

Vil ministeren oplyse, hvornår det forventes, at den arbejdsgruppe, der skal foretage en struktureret gennemgang af eksisterende sanktionshjemler, har færdiggjort sit arbejde?  Svar  

Spm. 733

I Skatteforvaltningens handleplan for foreløbige fastansættelser fra 2019 indgår det, at beløbsfastsættelsen ændres ved den femte foreløbige fastansættelse i træk, således at den femte fastansættelse beløbsfastsættes ud fra de fire foregående perioder. Vil ministeren oplyse, hvordan det hænger sammen med, at det fremgår i ministerredegørelsen til beretning 12/2019 om momskontrollen, at virksomheder ved den fjerde fastansættelse i træk vil få deres momsregistrering inddraget?  Svar  

Spm. 734

Vil ministeren oplyse, hvor meget registreringsafgiften bør nedsættes, såfremt afgiften alene skal dække de eksterne omkostninger ved bilkørsel (under forudsætning af, at øvrige afgifter på bilkørsel fastholdes)?  Svar  

Spm. 735

Vil ministeren oplyse, hvad niveauet for en evt. stykafgift på biler skal være, hvis den skal sikre staten samme provenu som registreringsafgiften, den grønne ejerafgift og vægtafgiften og oplyse virkningen på arbejdsudbud, BNP og indkomstuligheden målt ved Gini-koefficienten samt redegøre for evt. andre samfundsøkonomiske virkninger?  Svar  

Spm. 736

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 369 og 370 (folketingsåret 2013-14) med de seneste tilgængelige oplysninger vedrørende skyggepriser, under forudsætning af at afviklingen af PSO er fuldt gennemført?  Svar  

Spm. 740

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med henholdsvis 40 pct., 50 pct., 60 pct. og 70 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at der ikke indføres yderligere tiltag til nedbringelse af danske udledninger ud over de allerede vedtagne? Ministeren bedes tage højde for, at kvotesektoren allerede er kvotebelagt. Ministeren bedes oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP.  Svar  

Spm. 741

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift på udledninger uden for kvotesektoren skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at direkte tilskud til VE udfases over en passende årrække? Ministeren bedes samtidig oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet samt BNP.  Svar  

Spm. 742

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP ved en ændring i afgiften på henholdsvis benzin og diesel på 0,5 kr./liter, 1 kr./liter og 2 kr./liter? Tallene ønskes opgjort i umiddelbar provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Endvidere bedes virkningen på grænsehandlen oplyst.  Svar  

Spm. 749

Vil ministeren redegøre for om provenuet for isafgiften følger med i det forventede salg af is i Danmark?  Svar  

Spm. 750

Vil ministeren redegøre for, hvad udviklingen har været i salg af is fra 2001 og frem til i dag?  Svar  

Spm. 751

Vil ministeren redegøre for, hvilke kontrolindsatser Skattestyrelsen har foretaget for at sikre, at isbarer indbetaler isafgifter?  Svar  

Spm. 758

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 18. september 2020 fra Finans og Leasing vedrørende foretræde om Eldrup-Kommissionens oplæg til fremme af grønne biler, jf. SAU alm. del - bilag 436.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse