MomsMail 2019, uge 38

Kære læser !

Ugens MomsMail omfatter en hel del nyt fra alle kilder og med registreringsafgiften som det fremtædende lovområde.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Det bliver markant dyrere at have gæld til det offentlige
Moms ved salg af ydelser vedrørende fast ejendom i udlandet
Lovforslag om ny overskudsvarmeafgift
Afgiften på overskudsvarme ændres – en fordel eller ulempe?
Borgerne får hurtige og klare svar i Skattestyrelsens Kundecenter
Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives
Overblik: Konsekvenserne af et hard-Brexit
Erhvervsaffaldsgebyr dømt ulovligt
Ændringer af spilleafgiftsloven

Styresignaler
Praksis vedrørende betaling af rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told mv. når en EU-forordning er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanser
Genoptagelse - praksisændring som følge af Højesterets dom SKM2018.77.HR, om ikke godkendte ændringer i en leasingaftale, som er uden betydning for tilladelsen - styresignal

Bindende svar
Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for lystfartøjsforsikringer

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Det bliver markant dyrere at have gæld til det offentlige

Regeringen vil med virkning fra nytår afskaffe fradragsretten for både private og virksomheder for renter af gæld til Gældsstyrelsen og det uden samtidig at nedsætte rentesatsen


BDO

Moms ved salg af ydelser vedrørende fast ejendom i udlandet

Den omstændighed, at en virksomhed i skattemæssig forstand har et fast driftssted i et andet land, indebærer ikke i sig selv, at virksomheden i momsmæssig henseende har et fast forretningssted samme sted.


BDO

Lovforslag om ny overskudsvarmeafgift

Skatteministeriet har netop sendt et lovforslag om ny overskudsvarmeafgift i høring. Høringsfristen er den 11. oktober, og lovforslagets formål er at øge udnyttelsen af overskudsvarme. Vi inviterer i samarbejde med Danskfjernvarme til temadag i Kolding den 8. oktober.


Deloitte

Afgiften på overskudsvarme ændres – en fordel eller ulempe?

Formålet med de nye regler er at øge udnyttelsen af overskudsvarme og lempe virksomhedernes administrative byrder; om reglerne i sidste ende viser sig at være en fordel eller ulempe for den enkelte afhænger af de konkrete forhold hos virksomheden.


Folketingets Ombudsmand

Borgerne får hurtige og klare svar i Skattestyrelsens Kundecenter

Skattestyrelsens Kundecenter giver generelt hurtige og klare svar. Det viser en undersøgelse af 300 sagsforløb i Kundecenteret, som ombudsmanden netop har gennemført.


OECD

Taxes on polluting fuels are too low to encourage a shift to low-carbon alternatives

Taxing polluting sources of energy is an effective way to curb emissions that harm the planet and human health, and the income generated can be used to ease the low-carbon transition for vulnerable households. Yet 70% of energy-related CO2 emissions from advanced and emerging economies are entirely untaxed, offering little incentive to move to cleaner energy, according to a new OECD report.


Plesner

Overblik: Konsekvenserne af et hard-Brexit

Der er fortsat en større risiko for, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober 2019 uden en aftale om betingelserne for deres udtræden. Enhver virksomhed, der har samhandel med Storbritannien, bør derfor stadig forberede sig nøje på et no-deal Brexit. Plesner giver her et opdateret overblik over konsekvenserne inden for en række centrale juridiske områder.


PwC

Erhvervsaffaldsgebyr dømt ulovligt

Østre Landsret har ved dom af 28. august 2019 fastslået, at Københavns Kommune har opkrævet erhvervsaffaldsgebyr ulovligt. Dommen har betydning for opkrævet erhvervsaffaldsgebyr i alle kommuner.


Revisionsinstituttet

Ændringer af spilleafgiftsloven

I takt med udviklingen af sociale medieplatforme er brugen af konkurrencer steget det seneste årti, og hermed har spilleafgiftsloven oplevet ændringer - senest 1. januar 2019, hvor en mindre justering af loven trådte i kraft.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Praksis vedrørende betaling af rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told mv. når en EU-forordning er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanser

SKM2019.456.TOLDST

Toldstyrelsen fastsætter med baggrund i EU-domstolens dom i sagen C-365/15, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, praksis for, hvornår der opnås rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told.

Der skal betales rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af importafgifter, herunder antidumpingtold, der er opkrævet i henhold til en EU-forordning, der efterfølgende er blevet ændret og/eller annulleret af EU-domstolen som følge af, at den har været i strid med EU-retten. Konsekvensen af dette er, at virksomhederne skal stilles som om, at den pågældende forordning ikke havde eksisteret.

Praksis anvendes, når told er opkrævet i strid med EU-retten. I de situationer har de berørte parter, som har betalt de pågældende skatter eller afgifter, ret til at opnå tilbagebetaling af de opkrævede beløb, og ret til rentegodtgørelse af de beløb, der tilbagebetales. Der er tale om en praksis, der har virkning fra den 18. januar 2017.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Genoptagelse - praksisændring som følge af Højesterets dom SKM2018.77.HR, om ikke godkendte ændringer i en leasingaftale, som er uden betydning for tilladelsen - styresignal

SKM2019.455.MOTORST

Styresignalet beskriver ændring af praksis efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 6, 1. pkt., vedrørende bortfald af leasingaftaler og opkrævning af fuld registreringsafgift ved ikke godkendte ændringer, som ikke har betydning for den tidligere tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Praksisændringen sker på baggrund af Højesterets dom i SKM2018.77.HR, som fastslår, at bestemmelsen i § 3 b, stk. 6, 1. pkt., i den dagældende registreringsafgiftslov ikke giver fornøden hjemmel til - i strid med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger - at anse en tilladelse til forholdsmæssig registreringsafgift for bortfaldet, som følge af ikke godkendte ændringer i leasingaftalen, når der er tale om ændringer, som er uden betydning for tilladelsen, herunder afgiftsberegningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for lystfartøjsforsikringer

SKM2019.457.SR

Skatterådet bekræftede, at der ikke skulle betales afgift af forsikringen på en almennyttig foreningsbevaringsværdige fiskerbåd, da foreningen udgjorde en erhvervsmæssig enhed, hvorved fartøjet udelukkende blev anvendt til erhvervsmæssige formål. Som følge af at medlemmerne betalte kontingent, var foreningens medlemsaktivitet levering af tjenesteydelser mod vederlag. Dermed var forsikringen ikke afgiftspligtig efter lystfartøjsforsikringsafgiftsloven.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-09-2019 - 22-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-329/18 Altic
Dato: 03-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - erhvervelse af fødevarer - fradrag for indgående afgift - afslag på fradrag - eventuelt fiktiv leverandør - momssvig - krav vedrørende erhververens kendskab - forordning (EF) nr. 178/2002 - krav om fødevarers sporbarhed og om identifikation af leverandøren - forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 882/2004 - registreringspligt for ledere af fødevarevirksomheder - indvirkning på retten til momsfradrag

Tidligere dokument: C-329/18 Altic - Dom
Tidligere dokument: C-329/18 Altic - Ny sag

Dom C-42/18 Cardpoint
Dato: 03-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) sjette direktiv 77/388/EØF - afgiftsfritagelser - artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) - transaktioner vedrørende betalinger - tjenesteydelser leveret af et selskab til en bank i forbindelse med driften af pengeudbetalingsautomater

Tidligere dokument: C-42/18 Cardpoint - Dom
Tidligere dokument: C-42/18 Cardpoint - Indstilling
Tidligere dokument: C-42/18 Cardpoint - Ny sag

Indstilling C-401/18 Herst
Dato: 03-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - punktafgiftspligtige varer - fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres inden for Unionen - kædetransaktion - henførsel af varebevægelsen til en bestemt levering inden for en forsyningskæde - transport af punktafgiftspligtige varer i henhold til afgiftssuspensionsordningen - EU-rettens forrang - grænser for en overensstemmende fortolkning - princippet in dubio mitiu

Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Dom
Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Indstilling

Dom C-573/18 C (TVA og subventions agricoles)
Dato: 09-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a) - afgiftsgrundlag - tilskud, der er direkte forbundet med prisen - forordning (EU) nr. 2200/96 - artikel 11, stk. 1, og artikel 15 - landbrugsproducentorganisationer, der har oprettet en driftsfond - producentorganisations leveringer til sine medlemmer mod betaling, som ikke dækker den fulde indkøbspris - tilskud, der udbetales af driftsfonden

Tidligere dokument: C-573/18 C (TVA og subventions agricoles) - Dom
Tidligere dokument: C-573/18 C - Ny sag

Indstilling C-211/18 Idealmed III
Dato: 10-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter- det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer- artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge afgiftssystem - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling

Dom C-4/18 Winterhoff Eisenbeis
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra a) - fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse - det offentlige postvæsen - direktiv 97/67/EF - befordringspligtig virksomhed - privat erhvervsdrivende, der leverer en tjeneste bestående i forkyndelse af dokumenter fra domstole og administrative myndigheder

Tidligere dokument: C-4/18 Winterhoff Eisenbeis - Dom

Dom C-189/18 Glencore Agriculture Hungary
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og 168 - ret til fradrag af moms - nægtelse - svig - bevisoptagelse - princippet om iagttagelse af retten til forsvar - ret til at blive hørt - aktindsigt - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - effektiv domstolsprøvelse - princippet om processuel ligestilling - kontradiktionsprincippet - national lovgivning eller praksis, hvorefter skatte- og afgiftsmyndighederne i forbindelse med en kontrol af den af en afgiftspligtig person udøvede ret til momsfradrag er bundet af de faktiske konstateringer og de juridiske kvalifikationer, som de nævnte myndigheder har foretaget inden for rammerne af relaterede administrative procedurer, som denne afgiftspligtige person ikke var part i

Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Dom
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Ny sag

Dom C-270/18 UPM France
Dato: 16-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 5, tredje afsnit - fritagelse for mindre elektricitetsproducenter, der er underlagt beskatning af den producerede elektricitet - fravær under den tildelte overgangsperiode af en national afgift på det endelige elektricitetsforbrug - artikel 14, stk. 1, litra a) - obligatorisk afgiftsfritagelse for energiprodukter og elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet

Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Dom
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Indstilling
Tidligere dokument: C-270/18 UPM France - Ny sag

Dom C-692/17 Paulo Nascimento Consulting
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - transaktioner, der består i ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån - transaktioner vedrørende fordringer, dog ikke inddrivelse af fordringer - overdragelse mod vederlag til tredjemand af en processuel stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse

Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Dom
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Indstilling
Tidligere dokument: C-692/17 Paulo Nascimento Consulting - Ny sag

Dom C-653/18 Unitel
Dato: 17-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 146 - fritagelse ved udførsel - begrebet »levering af varer« - artikel 131 - betingelser, der er fastsat af medlemsstaterne - proportionalitetsprincippet - princippet om afgiftsneutralitet - bevis - svig - en medlemsstats praksis, der består i, at retten til fritagelse nægtes, når køberen af de udførte varer ikke er identificeret

Tidligere dokument: C-653/18 Unitel - Dom
Tidligere dokument: C-653/18 Unitel - Ny sag

Dom C-579/18 Comida paralela 12
Dato: 17-10-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 8 og 38 - debitor for punktafgift som følge af uretmæssig indførsel af varer på en medlemsstats område - begreb - selskab med civilretligt ansvar for forhold begået af dets direktør

Tidligere dokument: C-579/18 Comida paralela 12 - Dom
Tidligere dokument: C-579/18 Comida paralela 12 - Ny sag


Domme
C-700/17 Peters

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) og c) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - manglende fortrolighedsforhold mellem behandleren og patienten

Domstolens dom:

1) Artikel 132, stk. 1, litra b) og c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at behandlingsydelser som de i hovedsagen omhandlede, der udføres af en speciallæge i klinisk kemi og laboratoriediagnostik, kan omfattes af fritagelsen for merværdiafgift i dette direktivs artikel 132, stk. 1, litra c), hvis de ikke opfylder samtlige betingelser for anvendelse af fritagelsen i nævnte direktivs artikel 132, stk. 1, litra b).

2) Artikel 132, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at den deri fastsatte fritagelse for merværdiafgift ikke er betinget af, at den pågældende behandlingsydelse udføres inden for et fortrolighedsforhold mellem patienten og behandleren.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til, at Tjekkiet anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Portugal til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/805/EU om tilladelse til Republikken Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Customs Union Working Party

List of working papers (WK) distributed in the Working Party on Customs Union in the period January - June 2019

BERIGTIGELSE til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1922 af 10. oktober 2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (Den Europæiske Unions Tidende L 319 af 14. december 2018)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 17-09-2019
Høringsfrist: 23-09-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 43

Lovudkast - høring af lovforslag vedrørende omlægning af beskatning af overskudsvarme, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, om regeringen vil indføre differentierede cigaretpriser og i bekræftende fald hvornår?  Svar  

Spm. 94

Ministeren bedes bekræfte, at EU’s Plastdirektiv vil medføre, at engangsservice fremstillet af plastik forventes at blive forbudt fra 2021, og at den danske afgift på engangsservice herefter ikke længere vil være pålagt engangsservice fremstillet af plastik, men derimod engangsservice fremstillet af forgængeligt materiale. Kan ministeren endvidere oplyse, om engangsservice fremstillet af plastik generelt er lettere eller tungere end konkurrerende engangsservice fremstillet af forgængelige materialer (f.eks. bambus, etc.)?  Svar  

Spm. 96

Vil ministeren redegøre for, hvor meget danske bilister betaler i samlede skatter og afgifter i løbet af 1 år? Ministeren bedes opgøre det for årene 2016, 2017 og 2018 i både 2019-pl og 2020-pl. Ministeren bedes endvidere selvstændigt opgøre bilisters betaling af p-afgifter pr. år.  Svar  

Spm. 98

Ministeren bedes redegøre for det årlige antal og beløbsmæssige omfang af foreløbige fastsættelser af skat og moms for virksomheder for hvert af årene i perioden 2006-2018. Ministeren bedes derudover oplyse, opstillet i tabelformat, hvor mange gange de implicerede virksomheder har fået foretaget foreløbige fastsættelser på tværs af hele perioden. Endelig bedes ministeren oplyse, hvordan de offentlige restancer fra virksomheder fordeler sig på tværs af virksomheder, som henholdsvis har fået foretaget foreløbige fastsættelser én gang, to gange, tre gange, fire gange, fem gange og så videre op til det maksimale antal gange, skatteforvaltningen har foretaget foreløbige fastsættelser for den samme virksomhed i hele perioden 2006-2018. De offentlige restancer bedes oplyst som absolutte tal, som andel af de samlede offentlige restancer fra virksomheder i hele perioden, som andel af de samlede offentlige restancer i hele perioden, og som andel af det samlede skatte- og momsprovenu for virksomheder i hele perioden. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 218 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse