MomsMail 2022, uge 37

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Konsekvenser ved nedsættelse af elafgiften
Omlægning af energiafgifterne til en CO2-afgift indføres allerede nu som en stigning af energiafgifterne

Bindende svar
Kan et selskab tilbyde medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres el-biler uden skatte-, afgifts- og momsmæssige konsekvenser

Domme
Registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1 - værdiansættelse af brugt liebhaverkøretøj
Mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 18 - spørgsmål om afgiftspligt af produkter, der ikke indeholdt mineralolie

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Konsekvenser ved nedsættelse af elafgiften

Selvom elregningerne nærmest er eksploderet, så vil en nedsættelse af elafgiften til EU-minimum kun hjælpe lidt. Det gælder både for erhvervslivet og for borgerne


PwC

Omlægning af energiafgifterne til en CO2-afgift indføres allerede nu som en stigning af energiafgifterne

Danmark har sat en ambitiøs målsætning om 70 % reduktion i udledningen af CO2 i 2030. Derfor har et bredt flertal i folketinget indgået en aftale, som går ud...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Kan et selskab tilbyde medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres el-biler uden skatte-, afgifts- og momsmæssige konsekvenser

SKM2022.432.SR

Sagen vedrørte en virksomhed, der som en del af deres grønne profil havde indkøbt el-biler til anvendelse i deres drift og derfor ønskede at investere i en ladestander, der ville være placeret på virksomhedens adresse/domicil. Spørger ville selv forestå driften heraf for egen regning og risiko.

Udover den helt erhvervsmæssige anvendelse af el-ladestanderen, ønskede spørger også at tillade medarbejderne gratis at oplade deres private el-biler hos spørger. Derudover ønskede spørger også at tilbyde kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres biler, når de var på erhvervsmæssigt besøg hos spørger.

Spørger havde derfor nærmere spurgt til fradragsret for el-udgifterne til opladning af medarbejdere og kunder m.fl. 's private biler samt om eventuel beskatning af dette gode. Derudover var der stillet spørgsmål om fradragsret for moms af udgifterne til den nævnte opladning, samt om godtgørelse for elafgiften til de nævnte opladninger.

Skatterådet kunne dertil bekræfte, at udgifterne til opladning af medarbejdernes private el-biler måtte anses for at være et lønaccessorium og dermed en fradragsberettiget lønudgift. Skatterådet fandt dog, at når en arbejdsgiver har stillet gratis opladning af medarbejdernes private el-biler til rådighed på arbejdspladsen skulle benyttelse af ladestationerne betragtes som et skattepligtigt personalegode, der skulle beskattes ud fra markedsprisen. Godet ville dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, således godet kunne beskattes, hvis den samlede værdi af sådanne goder, herunder julegaver, fra eller flere arbejdsgivere oversteg 1.200 kr. pr. år. i 2022.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at spørger kunne foretage fradrag for udgifter til gratis opladning af kunder, leverandører og andre samarbejdspartneres private biler, men at udgiften måtte anses som repræsentationsudgifter, hvor fradragsretten ville være begrænset til 25 pct. af de afholdte udgifter.

Derudover fandt Skatterådet, at værdien af sådanne opladninger for kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere kunne anses for at være indenfor det typiske udgiftsniveau for en skattefri repræsentationsydelse som eksempelvis en middag på en restaurant og at værdien af sådanne opladninger ansås at kunne være meget beskeden. Endelig foregik opladningen hos spørger, mens kunderne m.fl. var hos spørger i erhvervsmæssigt ærinde, og dermed i tilknytning til udførelsen af arbejde, og dermed indkomsterhvervelsen, i forhold til den virksomhed, som modtageren repræsenterede. På denne baggrund fandt Skatterådet, at kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser ikke skulle beskattes af værdien af den gratis opladning af deres biler.

For så vidt angik spørgsmål om elafgift ønskede spørger det bekræftet, at spørger kunne få godtgørelse for elafgiften af den elektricitet, der blev anvendt i spørgers ladestander til gratis opladning af medarbejdernes private el-biler, spørgers kunders, leverandørers og andre samarbejdspartneres el-biler på spørgers adresse/domicil.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at betingelserne for, at spørger kunne få godtgørelse for elafgiften efter elafgiftsloven var opfyldt, idet lovens krav om momsfradragsret ikke var opfyldt, jf. spørgsmål 11 og 12.

Skatterådet kunne derimod bekræfte, at spørger kunne få godtgørelse efter særordningen, jf. § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 (med senere ændringer), for elafgiften af den elektricitet, der blev anvendt til gratis opladning af spørgers medarbejders private el-biler samt spørgers kunders, leverandørers og andre samarbejdspartneres el-biler. Der var henset til, at spørger kunne anses som forbruger af elektriciteten i henhold til særordningen, da elektriciteten blev forbrugt af virksomheden ved opladningen, uanset at ladeydelsen blev anvendt gratis til spørgers medarbejders private el-biler, samt spørgers kunders, leverandørers og andre samarbejdspartneres el-biler. Det var forudsat at ladestanderen blev drevet for spørgers regning og risiko, og at spørger var involveret i driften af denne ladestander, samt de øvrige betingelser i særordningen var opfyldt.

For så vidt angik spørgsmålet om momsfradrag kunne Skatterådet ikke bekræfte, at spørger havde fradragsret for moms af udgifter (elektricitet og anskaffelse, drift og vedligeholdelse af ladestander) til opladning af:

Spørgers egne personbiler medarbejdernes egne personbiler kunder, leverandører og andre samarbejdspartneres private personbiler

Skatterådet kunne dog bekræfte, at spørger havde fradragsret for moms af udgifter (elektricitet og anskaffelse, drift og vedligeholdelse af ladestander) til opladning af spørgers egne varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton.

Endelig afviste Skatterådet at besvare spørgsmål 13, da det stillede spørgsmål ikke havde karakter af en skatte, afgifts- eller momsmæssig disposition, men derimod handlede om virksomhedens administration til håndtering af de skattemæssige regler.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1 - værdiansættelse af brugt liebhaverkøretøj

SKM2022.436.BR

Sagen angik værdiansættelsen af en brugt Ferrari. Motorankenævnet havde skønnet værdien til 1,8 mio. kr. En under sagen udpeget skønsmand havde skønnet værdien til 1,2 mio. kr.

Byretten bemærkede, at Motorankenævnet som følge af sin sammensætning og funktion har både en særlig sagkundskab og erfaring ved vurdering af køretøjer, hvorfor der kræves et sikkert grundlag for at tilsidesætte Motorankenævnets afgørelse.

Retten bemærkede videre, at der efter bevisførelsen ikke var påvist fejl ved Motorankenævnets værdiansættelse, og der er hverken på baggrund af skønsmandens vurdering af en teoretisk handelspris eller den øvrige bevisførelse fornødent grundlag for at tilsidesætte Motorankenævnets værdiansættelse. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 18 - spørgsmål om afgiftspligt af produkter, der ikke indeholdt mineralolie

SKM2022.435.BR

Retten tiltrådte, at de omhandlede smøreolieprodukter efter lovens ordlyd og forarbejder var afgiftspligtige i medfør af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 18, selv om de ikke indeholdt mineralolie.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0091621
Fremmed arbejde mm
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet der er nægtet fradrag for købsmomsen for udgifter til fremmed arbejde samt sket forhøjelse af salgsmomsen vedrørende ikke bogførte indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-08-2022

Journalnr: 18/0002289
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter tilsvaret.
Afsagt: 21-08-2022

Journalnr: 22/0051999
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende ølafgift uden for den ordinære genoptagelsesfrist. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-08-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-09-2022 - 18-10-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-330/21 The Escape Center
Dato: 22-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en nedsat momssats på visse leveringer af varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 14) - begrebet »adgang til brug af sportsfaciliteter« - fitnesscentre - personlig instruktion eller holdinstruktion

Tidligere dokument: C-330/21 The Escape Center - Dom

Dom C-235/21 RAIFFEISEN LEASING
Dato: 29-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 203 - salg og tilbageleasing (sale and lease back) - artikel 226 - oplysninger, det er obligatorisk at anføre på fakturaen - mulighed for at sidestille en skriftlig aftale med en faktura

Tidligere dokument: C-235/21 RAIFFEISEN LEASING - Dom
Tidligere dokument: C-235/21 RAIFFEISEN LEASING - Indstilling

Dom C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O
Dato: 06-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af ydelser mod vederlag - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) - ydelse af lån - aftale om indirekte deltagelse

Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Dom
Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Indstilling

Dom C-293/21 Vittamed technologijos
Dato: 06-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående moms - varer og tjenesteydelser, som den afgiftspligtige person anvender til at fremstille investeringsgoder - artikel 184-187 - regulering af fradrag - pligt til at regulere momsfradraget i tilfælde af, at denne afgiftspligtige person tages under likvidation, og personen slettes af registret over momspligtige personer

Tidligere dokument: C-293/21 Vittamed technologijos - Dom

Dom C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“
Dato: 13-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger, der skal sikre en korrekt opkrævning af momsen - artikel 325, stk. 1, TEUF - pligt til at bekæmpe ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser - en afgiftspligtig juridisk persons momsgæld - national lovgivning, der fastsætter solidarisk hæftelse for den ikke-afgiftspligtige administrerende direktør af den juridiske person - handlinger, der er foretaget i ond tro af den administrerende direktør - formindskelse af den juridiske persons formue, der medfører insolvens - manglende betaling af de momsbeløb, som den juridiske person skylder, inden for de fastsatte frister - morarenter - proportionalitet

Tidligere dokument: C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Dom
Tidligere dokument: C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Indstilling

Dom C-397/21 HUMDA
Dato: 13-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - salg, der ikke er momspligtige - uretmæssigt faktureret og erlagt moms - leverandørens likvidation - skatte- og afgiftsmyndighedens afslag på at tilbagebetale den uretmæssigt betalte moms til aftageren - effektivitetsprincippet, princippet om afgiftens neutralitet og princippet om forbud mod forskelsbehandling

Tidligere dokument: C-397/21 HUMDA - Dom

Indstilling C-571/21 RWE Power
Dato: 13-10-2022
Fiskale bestemmelser

Om artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, for så vidt som den bestemmer, at elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet, fritages for beskatning, under hensyntagen til artikel 21, stk. 3, andet punktum, i direktiv 2003/96 fortolkes således, at denne fritagelse også omfatter processer, hvor energiprodukterne udvindes i åbne brud og i kraftværkerne gøres mere egnet til anvendelsen i kraftværkerne, såsom brydning, frasortering af fremmedelementer og knusning til den størrelse, der er nødvendig for driften af kedlen


Domme
C-227/21 HA.EN.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - salg af fast ejendom mellem afgiftspligtige personer - sælger, over for hvem der er indledt en insolvensbehandling - national praksis, hvorefter køberen nægtes fradragsret med den begrundelse, at vedkommende havde eller burde have haft kendskab til sælgerens vanskeligheder med hensyn til at betale den skyldige udgående moms - svig og misbrug af rettigheder - betingelser

Domstolens dom:

Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med princippet om afgiftsneutralitet, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national praksis, hvorefter køberen i forbindelse med salg af en fast ejendom mellem afgiftspligtige personer nægtes ret til at fradrage den indgående merværdiafgift (moms) alene af den grund, at køberen vidste eller burde have vidst, at sælgeren var i økonomiske vanskeligheder eller insolvent, og at denne omstændighed kunne have til følge, at sælgeren ikke ville eller ikke kunne indbetale momsen til statskassen.

Tidligere dokument: C-227/21 HA.EN. - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 12089 2022 INIT - LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER. RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EU om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

ST 12546 2022 ADD 1 - PROPOSAL. ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee meeting in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other, concerning the update of Annex XV (Approximation of customs legislation) to the Agreement

ST 12546 2022 INIT - PROPOSAL. Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Association Committee meeting in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other, concerning the update of Annex XV (Approximation of customs legislation) to the Agreement

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1504 af 6. april 2022 om nærmere regler for anvendelsen af rådets forordning (eu) nr. 904/2010 for så vidt angår oprettelse af et centralt elektronisk system med betalingsoplysninger (cesop) til bekæmpelse af momssvig

kommissionens afgørelse (eu) 2022/1511 af 7. september 2022 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2022 (meddelt under nummer c(2022) 6284)

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1522 af 8. september 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1523 af 8. september 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1524 af 8. september 2022 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens afgørelse (eu) 2022/1511 af 7. september 2022 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2022 (meddelt under nummer c(2022) 6284) (kun den franske, den lettiske, den nederlandske, den portugisiske, den slovenske og den tyske udgave er autentiske)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Nedsættelse af den almindelige elafgift i fjerde kvartal 2022 og i 2023 og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag for indkomstårene 2022 og 2023), LOV nr 1268 af 13/09/2022. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om vejafgift
Oprettelsesdato: 15-09-2022
Høringsfrist: 12-10-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 298

Lovudkast: Forslag til lov om vejafgift

Spørgsmål og svar

Spm. 622

Hvad vil det koste at give virksomheder skattefradrag for bankgebyrer for erhvervskonto, således at gebyret kan fratrækkes for kontoen i det skattemæssige regnskab?  Svar  

Spm. 652

Vil ministeren overveje at indføre en model i lighed med den model, der allerede findes ved eksport af biler, så ingen biler kan køre rundt på de danske veje uden at betale afgift?  Svar  

Spm. 684

Ministeren bedes redegøre for, hvilke andre lande, der har indført afgift på landbrugets ikke-energirelaterede udledninger.  Svar  

Spm. 703

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt der er forskning, der påviser, at spilreklamer påvirker lysten til pengespil?  Svar  

Spm. 704

Vil ministeren belyse, om der i dag føres kontrol med gamingudbydere, som tilbyder pengespils-lignende spiloplevelser til børn, eksempelvis gennem loot-boxes og skinbetting?  Svar  

Spm. 705

Vil ministeren kommentere, hvorledes han ser forskellen på de spil, der tilbydes af regulerede spil-udbydere med licens og de pengespils-lignende spil, der foregår eksempelvis gennem loot-boxes og skinbetting?  Svar  

Spm. 706

Vil ministeren redegøre for eventuelle effekter af et spilreklameforbud i andre lande?  Svar  

Spm. 707

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter adfærd samt den deraf følgende selvfinansieringsgrad ved at ændre på parametrene i beregningen af registreringsafgiften på personbiler, herunder afgiftssatser, grænser, nedslag og tillæg. Beregningen bedes gennemført for 2022 og 2030.  Svar  

Spm. 708

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter adfærd samt den deraf følgende selvfinansieringsgrad ved at ændre på parametrene i beregningen af den løbende ejerafgift på personbiler. Beregningen bedes gennemført for 2022 og 2030.  Svar  

Spm. 731

Vil ministeren oplyse de eksterne omkostninger pr. km på hhv. benzin, diesel, lavemissions og nulemissions personbiler opdelt på de forskellige eksternaliteter? Vil ministeren endvidere oplyse beskatningen pr. km. (såvel gennemsnitlig som marginal) opdelt på samme biltyper og skattekilde?  Svar  

Spm. 732

Ministeren bedes opgøre, hvor meget Aalborg Portland skulle have betalt ekstra om året i skatter, hvis virksomheden ikke var omfattet af den rabat, som det nye CO2-afgiftsystem tildeler virksomheder, der arbejder med ”mineralogiske processer”. Beløbet bedes opgøres fordelt pr. medarbejder, idet spørgeren bemærker, at Aalborg Portland oplyser på sin hjemmeside, at virksomheden beskæftiger 335 medarbejdere i Danmark.  Svar  

Spm. 753

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 30. august 2022 om muligheden for at indføre differentieret og lavere moms på fødevarer, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål V.  Svar  

Spm. 777

Det fremgår af et svar til Skatteudvalget af den 26. august 2022 (alm. del – svar på spm. 646), at udenlandske studerendes misligholdte SU-gæld er steget til 939 mio. kr. Der ønskes en opgørelse over den misligholdte gæld, hvor der for hver nationalitet opgøres antal skyldnere, samlet beløb og gennemsnitlig gæld pr. skyldner.  Svar  

Spm. 785

Vil ministeren oversende en tabeloversigt, der viser, hvilke af regeringens stramninger af skatter, afgifter og fiskale gebyrer siden sommeren 2019 der ikke er forligsbelagte, og hvilke af stramningerne der er forligsbelagte, samt hvilke partier der indgår i forligskredsen?

Spm. 786

I forlængelse af ministerens besvarelse af 5. november 2021 af SAU alm. del – spørgsmål 2 bedes ministeren tilsende udvalget en opdateret oversigt over, hvilke love inden for ministeriets lovgivningsområde, der har indsat en revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervågning, eller hvor der på anden vis er besluttet/givet tilsagn om overvågning/evaluering, med angivelse af temaet for revisionen/evalueringen/overvågningen, og hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ. Ministeren bedes endvidere i oversigten oplyse, hvilke love der har en solnedgangsbestemmelse.

Spm. 787

Hvordan forholder ministeren sig til Dansk e-Mobilitets forsalg til justering af reglerne for refusion af elafgift af el anvendt i ladestandere?Der henvises til følgende: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/TRU/bilag/373/2614766.pdf

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1272

Om enstemmigheden på skatteinitiativer i EU.

Spm. S 1273

Om et forstærket samarbejde generelt på skatteområdet.

Samrådsspørgsmål

Spm. Æ

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 4. oktober 2022, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse