MomsMail 2021, uge 37

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Momsmæssig fællesregistrering
Afviklingen af moms- og A-skattelån
Momsregler ved salg til private forbrugere i EU
Brexit giver fortsat udfordringer med moms og told
Værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer
Overskudsvarmeafgift - Udnyttelse af industriens overskudsvarme

Bindende svar
Momsfritagelse - Almennyttig forening - amatørsport

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Momsmæssig fællesregistrering

Det kan medføre betydelige administrative lettelser at lade fx koncernforbundne selskaber fællesregistrere for moms, og i nogle tilfælde kan det faktisk også føre til en reduktion af den samlede momsregning


BDO

Afviklingen af moms- og A-skattelån

De små virksomheder skal indenfor en periode på kun otte måneder til næste år finde penge til betaling af 2,5 års moms. Dem, der ikke kan betale deres gæld, kan få en afdragsordning hos Skattestyrelsen, men højst for 24 måneder


EY

Momsregler ved salg til private forbrugere i EU

Flere virksomheder end tidligere skal nu afregne udenlandsk moms af deres fjernsalg af varer til private forbrugere i andre EU-lande


EY

Brexit giver fortsat udfordringer med moms og told

Selvom Brexit blev en realitet 1. januar 2021, er der stadig udfordringer for danske virksomheder, der handler med UK.


Folketingets Ombudsmand

Værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer

Egen drift-undersøgelse af 30 klagesager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer


PwC

Overskudsvarmeafgift - Udnyttelse af industriens overskudsvarme

Ændring af reglerne for overskudsvarmeafgift er på trapperne - læs her, hvilke ændringer der foreslås, og hvad din virksomhed skal være opmærksom på.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momsfritagelse - Almennyttig forening - amatørsport

SKM2021.478.SR

Spørger driver en amatørsportsforening indenfor søsport. Som led heri fortager Spørger udlejning af havnepladser, bådstativer, samt ydelser i nær tilknytning hermed.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers ydelser i den konkrete sag opfylder betingelserne for at være en almennyttig forening hvormed ydelserne er momsfritaget.

Derudover bekræfter Skatterådet, at Spørgers momsfritaget ydelser ikke bliver påvirket af, at Spørger driver momsfritaget udlejning af fast ejendom samt momspligtig erhvervsmæssig udlejning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0062269
Tobaksafgift og moms
Klagen vedrører det af Skattestyrelsen opkrævede tobaksafgift og erhvervelsesmoms. Afgifts- og momstilsvaret er opgjort på baggrund af en optælling af de varer, som Skattestyrelsen fandt ved en kontrol. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 17/0990186
Moms af sagsomkostninger
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms af sagsomkostninger, som selskabet er blevet pålagt at betale i flere retssager. Videre at SKAT ikke har godkendt selskabets anmodning om fradrag af indgående moms vedrørende udgifter afholdt af modparten (SKAT) til advokatydelser i forbindelse med to sager mod SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-08-2021

Journalnr: 18/0005080
Moms og lønsumsafgift - konsekvensrettelse
Klagen vedrører opgørelse af moms af ydelseskøb og lønsumsafgift i forbindelse med forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 23-08-2021

Journalnr: 19/0068814
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 15/3289671
Ydelse mod reduktion af overskudsandel
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabet for momspligtig af den transaktion, der består i at stille et leaset køretøj til rådighed for kommanditist, mod reduktion i dennes løbende aconto andel af årets overskud i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-08-2021

Journalnr: 19/0016488
Rejsegods
Klagen vedrører Toldstyrelsens opkrævning af øl-, vin- og spiritusafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 18-08-2021

Journalnr: 18/0001928
Rejsegods
Klagen vedrører SKATs opkrævning af spiritusafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-08-2021

Journalnr: 16/1560059
Antidumpingtold
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet antidumpingtold vedrørende bolte importeret i marts 2014. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 21/0013512
Gældseftergivelse
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-09-2021 - 19-10-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-299/20 Icade Promotion
Dato: 30-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 392 - ordning med afgift af fortjenstmargenen - anvendelsesområde - levering af fast ejendom og byggegrunde købt med henblik på videresalg - afgiftspligtig person, der ikke har fradragsret i forbindelse med erhvervelsen af fast ejendom - momspligtigt videresalg - begrebet »byggegrunde«

Tidligere dokument: C-299/20 Icade Promotion - Dom
Tidligere dokument: C-299/20 Icade Promotion - Indstilling

Dom C-186/20 Hydina SK
Dato: 30-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (moms) - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 10-12 - udveksling af oplysninger - afgiftskontrol - frister - udsættelse af afgiftskontrollen ved udveksling af oplysninger - overskridelse af den frist, der er fastsat for meddelelse af oplysninger - indvirkning på lovligheden af afgiftskontrollens udsættelse

Tidligere dokument: C-186/20 Hydina SK - Dom

Dom C-717/19 Boehringer Ingelheim
Dato: 06-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af prisnedsættelse efter det tidspunkt, hvor transaktionen har fundet sted - bidrag, som en farmaceutisk virksomhed betaler til den statslige sygeforsikringsinstitution - artikel 273 - administrative formaliteter, der er fastsat i den nationale lovgivning for udøvelsen af retten til nedsættelse - princippet om afgiftsneutralitet og om proportionalitet

Tidligere dokument: C-717/19 Boehringer Ingelheim - Dom

Dom C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation)
Dato: 14-10-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, artikel 168, litra a), artikel 250 og artikel 252 - fradrag for indgående afgift - fast ejendom - arbejdsværelse - solcelleanlæg - henførselsbeslutning, som giver ret til fradrag - meddelelse af en henførselsbeslutning - præklusionsfrist for udøvelse af fradragsretten - formodning for henførsel til den afgiftspligtige persons privatformue i mangel af meddelelse af henførselsbeslutningen - neutralitetsprincippet - retssikkerhedsprincippet - ækvivalensprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation) - Dom
Tidligere dokument: C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation) - Indstilling


Domme
C-21/20 Balgarska natsionalna televizia

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af ydelser mod vederlag - udelukkelse af audiovisuelle medietjenester, der udbydes til TV-seere, og som finansieres ved statsligt tilskud, idet TV-seerne ikke betaler gebyrer herfor - artikel 168 - ret til fradrag - afgiftspligtig person, der foretager såvel afgiftspligtige transaktioner som transaktioner, der ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde

Domstolens dom:

1) Artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en national public service-TV-stations virksomhed, som består i til TV-seere at levere audiovisuelle medietjenester, som finansieres ved statslige tilskud, og for hvis TV-transmission TV-seerne ikke betaler gebyrer, ikke udgør en levering af en ydelse mod vederlag i denne bestemmelses forstand.

2) Artikel 168 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at den nationale public service-TV-udbyder har ret til at fradrage den indgående merværdiafgift (moms), der er betalt for køb af varer og ydelser, der anvendes i forbindelse med dennes virksomhed, der giver ret til fradrag, og at denne ikke har ret til at fradrage den indgående moms, der er betalt for køb af varer og ydelser, der anvendes i forbindelse med virksomhed, der ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde. Det tilkommer medlemsstaterne at fastsætte metoderne og kriterierne med henblik på fordelingen af indgående moms mellem afgiftspligtige transaktioner og transaktioner, der ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde, idet der tages hensyn til dette direktivs formål og opbygning under overholdelse af proportionalitetsprincippet.

Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Indstilling


C-341/20 Kommissionen mod Italie (Droits d’accise - Carburant des bateaux de plaisance)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra c) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof med henblik på sejlads i farvande i Den Europæiske Union - fritagelse, som alene indrømmes fritidsfartøjer, der er genstand for en charterkontrak

Domstolens dom:

1) Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 14, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, idet den udelukkende indrømmer en fritagelse for punktafgift for motorbrændstof, der anvendes af fritidsfartøjer, når disse fartøjer er genstand for en charterkontrakt, uafhængigt af, på hvilken måde disse fartøjer faktisk anvendes.

2) Den Italienske Republik betaler sagsomkostningerne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1474 af 14. september 2021 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (eu) 2015/2384 og gennemførelsesforordning (eu) 2017/271 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i folkerepublikken kina, til også at omfatte importen af visse typer folie af aluminium afsendt fra thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i thailand eller ej

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1475 af 14. september 2021 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (eu) 2019/915 på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i folkerepublikken kina, til også at omfatte import af visse typer folie af aluminium i ruller afsendt fra thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i thailand eller ej

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1483 af 15. september 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i folkerepublikken kina og taiwan efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19
Oprettelsesdato: 16-09-2021
Høringsfrist: 23-09-2021

Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 17-09-2021
Høringsfrist: 15-10-2021

Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven
Oprettelsesdato: 17-09-2021
Høringsfrist: 15-10-2021

Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 17-09-2021
Høringsfrist: 15-10-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 325

Publikation fra Skatteministeriet: Aktuelle skattetal - Flere familier køber grønne biler som supplement

Bilag 327

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter og sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak m.v.)

Bilag 328

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (Ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.)

Bilag 332

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om en styrket skattekontrol – etape 2)

Bilag 333

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19

Spørgsmål og svar

Spm. 584

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste at tilbagerulle emballageafgiften på engangsservice og bæreposer, som blev tredoblet pr. 1. januar 2020, jf. Finanslovsaftale 2020, udelukkende på engangsplast?  Svar  

Spm. 668

Er der afsat midler i finanslovsforslaget 2022 til afskrivninger på de lån, staten har stillet til rådighed under COVID-19? Og i bekræftende fald hvor store midler og hvor i finanslovsforslaget fremgår dette?  Svar  

Spm. 683

Vil ministeren i tabelform og grafisk vurdere, hvordan de økonomiske effekter, herunder fordelingseffekterne, af højere priser på cigaretter påvirker forskellige indkomstgrupper, der som minimum omfatter kontanthjælpsmodtagere, almindelige LO-arbejdere, pensionister, funktionærer og direktører, ud fra en gennemsnitspris pr. pakke på 60, 70, 80, 90 og 100 kr.?  Svar  

Spm. 684

Vil ministeren i tabelform og grafisk anskueliggøre den årlige provenueffekt og den akkumulerede varige provenueffekt frem til 2030 fra tobaksafgiften, forudsat at gennemsnitsprisen på 20 cigaretter fra 1. januar 2023 politisk besluttes til henholdsvis 65-100 kr., anskueliggjort med 5 kroners intervaller?  Svar  

Spm. 685

Vil ministeren i tabelform og grafisk anskueliggøre den årlige provenueffekt og den akkumulerede varige provenueffekt frem til 2030 fra tobaksafgiften forudsat en årlig indeksering af afgiften på 1,8 pct. fra den 1. januar 2022?  Svar  

Spm. 686

Vil ministeren – evt. med bidrag fra finansministeren – oplyse, hvilken effekt en forhøjelse af afgiften på cigaretter vil have for graden af ulighed målt ved Ginikoefficienten, såfremt afgiften hæves, således at gennemsnitsprisen på en pakke cigaretter er henholdsvis 65, 70, 80, 90 eller 100 kr.?  Svar  

Spm. 687

Vil ministeren redegøre for udviklingen i grænsehandlen med cigaretter, hvis gennemsnitsprisen på en pakke cigaretter er henholdsvis 60, 70, 80, 90 eller 100 kr.? I redegørelsen bedes Sverige blive inkluderet.  Svar  

Spm. 688

Vil ministeren redegøre for udviklingen i den illegale handel med cigaretter, hvis gennemsnitsprisen på en pakke cigaretter er henholdsvis 60, 70, 80, 90 eller 100 kr.?  Svar  

Spm. 689

Vil ministeren kvantificere de negative eksternaliteter i forbindelse med forbrug af de forskellige typer tobaks- og nikotinprodukter (herunder cigaretter, cigarer, pibetobak, tyggetobak, nikotinposter, e-væsker) og vurdere, hvad det optimale afgiftsniveau burde være, såfremt afgifterne alene skulle afspejle de negative eksternaliteter?  Svar  

Spm. 690

Mener ministeren, at det er rimeligt, at skadelidte, der får erstatning i lyset af bagudrettet tilgodehavende, som opdages med baggrund i fejl begået af myndighederne, derefter af Skatteforvaltningen bliver pålagt procenttillæg og morarenter af beløb, der lægges på de respektive år?  Svar  

Spm. 691

Vil ministeren redegøre for, hvad provenueffekten ville være, hvis man undtog virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. om året fra chokoladeafgiften?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse