MomsMail 2020, uge 37

Kære læser !

Hermed den forløbne uges moms- og afgiftsnyheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ny afgift på ikke-genanvendt plastemballage træder måske allerede i kraft fra 1. januar 2021

SKM-meddelelse
Liste over anerkendte flyselskaber for 2020

Bindende svar
Tinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Afgiftspantebrev
Tinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Afgiftspantebrev
Brug af egenfremstillet biogas til fremstilling af biogas

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Ny afgift på ikke-genanvendt plastemballage træder måske allerede i kraft fra 1. januar 2021

Som en del af EU’s genoprettelsesaftale som følge af COVID-19, skal alle EU-lande nu betale afgift af ikke-genanvendt plastemballage.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Liste over anerkendte flyselskaber for 2020

SKM2020.363.SKTST

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret for 2020, og Skattestyrelsen har anerkendt, at i alt 21 flyselskaber er godkendt for 2020. Skattestyrelsen har anerkendt at i alt 21 flyselskaber for 2020 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen skal søge Skattestyrelsen en gang årligt.

I listen er angivet en række betingelser, som skal være opfyldt for at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms for de enkelte luftfartøjer.

Skattestyrelsen præciserer, at selskaberne i forbindelse med ansøgning om optagelse på listen over luftfartsselskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigsfart, skal indsende oplysninger om omsætningsfordeling og en fordeling over fløjne kilometer i det seneste regnskabsår. Videre opfordres selskaberne til at vedlægge ansøgningen en beskrivelse af selskabets aktiviteter, en oversigt over selskabets flåde og selskabets ejerforhold.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Afgiftspantebrev

SKM2020.374.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at et pantebrev som er fuldt indfriet, men stadig tinglyst. Kunne omdannes til et afgiftspantebrev, således at dette kunne anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse for den variable tinglysningsafgift på 1,45 pct. Det er uden betydning, om indfrielsen af pantebrevet er sket ordinært eller ekstraordinært.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Afgiftspantebrev

SKM2020.373.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at et pantebrev som er fuldt indfriet, men stadig tinglyst, kunne omdannes til et afgiftspantebrev, således at dette kunne anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse for denne variable tinglysningsafgift på 1,45 pct.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Brug af egenfremstillet biogas til fremstilling af biogas

SKM2020.368.SR

Spørger fremstiller biogas. Biogassen opgraderes og sælges til tredjemand, som sælger en del af biogassen direkte tilbage til spørger. Spørger anvender den tilbagekøbte biogas til fremstilling af biogas. Skatterådet kan bekræfte, at den tilbagekøbte biogas efter gasafgiftsloven er biogas, samt at brug af den tilbagekøbte biogas til fremstilling af biogas er fritaget for afgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 8.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0861975
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset selskabets salg af en ejendom for at være momspligtigt, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-08-2020

Journalnr: 14/3545194
Moms ved skrotning af biler
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med af en regulering af for meget fratrukket købsmoms samt manglende betaling af salgsmoms af virksomhedens levering af affaldsbehandlingsydelser for biler indleveret til affaldsbehandling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-08-2020

Journalnr: 16/1564436
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 12-08-2020

Journalnr: 13/5370806
Elafgiftsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagers anmodning om godtgørelse af elafgift, da udlejer ikke har specificeret afgiften på huslejefakturaen. SKAT har videre anført, at der ikke er mulighed for genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 05-08-2020

Journalnr: 18/0002398
Lønsumsafgift - konsekvensændring
Klagen vedrører opgørelse af lønsunmsafgift i forbindelse med at SKAT har nægtet fradrag for en række udgifter ved opgørelse af indkomsten. Med baggrund i sagen vedr. den skattepligtige indkomst ændrer Landsskatteretten SKATs afgørelse.
Afsagt: 21-08-2020

Journalnr: 18/0003492
Tinglysning af skøve
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-08-2020

Journalnr: 15/2093925
Aktiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har givet selskabet afslag på dets ansøgning om bevilling til aktiv forædling med tilbagevirkende kraft. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 20-07-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-09-2020 - 13-10-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune)
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - artikel 9, stk. 1 - artikel 193 - begrebet »afgiftspligtig person« - aftale om fælles aktivitet - partnerskab - henføring af en økonomisk transaktion til én af partnerne - bestemmelse af den afgiftspligtige person

Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune) - Dom
Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune) - Indstilling

Dom C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 17, stk. 2, litra a) - fradrag for indgående afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - udvidelse af en vejstrækning tilhørende en kommune - bogføring af omkostninger hidrørende fra anlægsarbejder som del af den afgiftspligtige persons generalomkostninger - afgørelse af, om der foreligger en direkte og umiddelbar tilknytning til den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed - vederlagsfri levering - levering sidestillet med en levering mod vederlag - artikel 5, stk. 6

Tidligere dokument: C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie - Dom

Dom C-674/19 Skonis ir kvapas
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgiftsstruktur og -satser for forarbejdet tobak - direktiv 2011/64/EU - artikel 2, stk. 2 - artikel 5, stk. 1 - begrebet »produkter, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak« - begrebet »røgtobak« - vandpibetobak

Tidligere dokument: C-674/19 Skonis ir kvapas - Dom

Dom C-791/18 Stichting Schoonzicht
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - investeringsgoder i form af fast ejendom - momsfradrag - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - regulering på én gang af hele dette fradrag efter første ibrugtagning af det pågældende gode - reguleringsperiode

Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Dom
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Indstilling
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Ny sag

Indstilling C-288/19 Finanzamt Saarbrücken
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse- skatter og afgifter-merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af ydelser eller varer mod vederlag - artikel 45-leveringssted for tjenesteydelser - artikel 56 - leveringssted for udlejning af transportmidler - vederlagsfri tilrådighedsstillelse af firmabiler til arbejdstagere

Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Dom
Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Indstilling

Indstilling C-420/19 Heavyinstall
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger- anmodning om retsbevarende foranstaltninger - retsafgørelse fra den bistandssøgende medlemsstat med henblik på vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger - kompetence for retten i den bistandssøgte medlemsstat til at vurdere, om betingelserne for vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger i henhold til dens nationale lovgivning og administrative praksis er opfyldt

Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Dom
Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Indstilling

Indstilling C-501/19 UCMR - ADA
Dato: 01-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - vederlag for spredning til almenheden af musikværker - betaling af en ikkeeksklusiv licens gennem brugerne af værkerne - organisation til kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder, der opkræver disse vederlag på vegne af indehaverne af disse rettigheder

Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Dom
Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Indstilling

Dom C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques)
Dato: 01-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser -bilag III, nr. 1) - begrebet »levnedsmidler« samt »produkter, der normalt er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler« - afrodisiske produkter

Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Dom
Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Indstilling

Dom C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 06-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1 og 5 - påbud om fremsendelse af oplysninger til en medlemsstats kompetente myndighed efter anmodning om udveksling af oplysninger fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat - person, der er i besiddelse af oplysninger, som den kompetente myndighed i den førstnævnte medlemsstat anmoder om skal fremsendes - skattepligtige person, som er genstand for den undersøgelse, der har givet anledning til anmodningen fra den kompetente myndighed i den anden medlemsstat - tredjeparter, som den skattepligtige person har juridiske, bankmæssige, finansielle eller mere generelt økonomiske forbindelser med - domstolsbeskyttelse - den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til adgang til effektive retsmidler - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - retsgrundlag - overholdelse af det væsentligste indhold af retten til adgang til effektive retsmidler - adgang til et retsmiddel, hvormed de berørte retssubjekter kan opnå effektiv prøvelse af alle de relevante faktiske og retlige spørgsmål samt effektiv retsbeskyttelse af de rettigheder, som de er tillagt i henhold til EU-retten - mål i almenhedens interesse, der er anerkendt af Unionen - bekæmpelse af international skatteunddragelse og skatteundgåelse - proportionalitetsprincippet - de oplysninger, som er omfattet af påbuddet om fremsendelse, skal kunne »forudses at være relevante« - domstolsprøvelse - rækkevidde - personlige, tidsmæssige og materielle forhold, der skal tages i betragtning

Tidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont

Indstilling C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 07-10-2020
Fiskale bestemmelser

Rådets direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Dom C-330/19 Exter
Dato: 07-10-2020
Toldunion

Toldunion. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 23. april 2019 - Staatssecretaris van Financiën mod Exter BV

Tidligere dokument: C-330/19 Exter - Dom

Dom C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra a) - fritagelse for forsikringstransaktioner - investeringsvirksomheders levering af ydelser vedrørende forvaltning af pensionsmidler til formueforvalteren - undtagelse af enhver skadeserstatningsrisikoforpligtelse - erhvervstilknyttet pensionsordning - national skatte- og afgiftspraksis - udøvelse af forsikringsvirksomhed - enheder med tilladelse - enheder uden en sådan tilladelse - begrebet »forsikringstransaktioner«

Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Dom
Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Indstilling

Dom C-657/19 Finanzamt D
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra g) - levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring - udarbejdelse af rapporter om vurdering af plejebehov - afgiftspligtig person bemyndiget af plejeforsikrings lægetjeneste - organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter

Tidligere dokument: C-657/19 Finanzamt D - Dom

Indstilling C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EØF - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af administrativt ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - afgørelse af, i hvilken medlemsstat punktafgifter forfalder - direktiv 76/308/EØF - artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 - gensidig bistand - efteropkrævning af afgift på de samme transaktioner i to medlemsstater - fordobling af punktafgiftskravet - prøvelseskompetencen for retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig - eventuelt afslag på anmodning om bistand

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Dom C-330/19 Exter
Dato: 08-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - artikel 121, stk. 1 - proceduren for aktiv forædling - overgang til fri omsætning - toldskylds opståen - fastsættelse af toldskylden - begrebet »beskatningselementer« - hensyntagen til en præferencetoldforanstaltning

Tidligere dokument: C-330/19 Exter - Dom

Dom C-476/19 Combinova
Dato: 08-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - EU-toldkodeksen - artikel 124, stk. 1, litra k) - toldskyldens ophør i tilfælde af varernes manglende anvendelse - begrebet »anvendt vare« - procedure for aktiv forædling - toldskyld opstået som følge af manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med proceduren for aktiv forædling - manglende fremlæggelse af afslutningsopgørelsen inden for den fastsatte frist

Tidligere dokument: C-476/19 Combinova - Dom


Indstillinger
C-449/19 WEG Tevesstraße

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fritagelse vedrørende udlejning af fast ejendom - national bestemmelse om fritagelse af en sammenslutning af ejeres levering af varme til ejerne

Generaladvokatens indstilling:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter en sammenslutning af ejeres levering af varme til ejerne er fritaget for merværdiafgift, for så vidt som den modværdi, som denne sammenslutning modtager til gengæld for leveringen af varme, udelukkende tager hensyn til de gebyrer og udgifter, der er afholdt i forbindelse med levering af varme til ejendommens fællesarealer.

Direktiv 2006/112/EF skal derimod fortolkes således, at det er til hinder for de samme bestemmelser i national ret, for så vidt som den modværdi, som sammenslutningen modtager for levering af varme, helt eller delvist tager hensyn til leveringen af varme til de individuelt ejede dele af ejendommen.

Det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve, under hvilke omstændigheder modværdien erlægges for levering af varme i hovedsagen.


Domme
C-509/19 BMW

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 71, stk. 1, litra b) - toldværdi - import af elektroniske produkter udstyret med software

Domstolens dom:

Artikel 71, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at denne bestemmelse med henblik på at fastsætte toldværdien af en importeret vare tillader, at der til denne vares transaktionsværdi lægges den økonomiske værdi af software, der er udviklet i Den Europæiske Union, og som af køberen er leveret uden beregning til sælgeren, der er etableret i et tredjeland.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse 2013/680/eu om bemyndigelse af kongeriget danmark og kongeriget sverige til at forlænge anvendelsen af en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168, 169, 170 og 171 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

end of written procedure council implementing decision amending implementing decision 2013/680/eu authorising the kingdom of denmark and the kingdom of sweden to extend the application of a special measure derogating from articles 168, 169, 170 and 171 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - adoption

informal videoconference of the members of the working party on tax questions (indirect taxation / vat)

end of written procedure council implementing decision amending implementing decision 2012/232/eu authorising romania to apply measures derogating from article 26(1)(a) and article 168 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - adoption

end of written procedure council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/1855 authorising romania to apply a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax, - adoption

end of written procedure council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/2408 authorising the republic of latvia to apply a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - adoption

customs union working party

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldunderudvalget, der er oprettet ved associeringsaftalen mellem den europæiske union og dens medlemsstater på den ene side og ukraine på den anden side, for så vidt angår ændring af aftalens protokol i om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldunderudvalget, der er oprettet ved associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og republikken moldova på den anden side, for så vidt angår ændring af aftalens protokol ii om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldunderudvalget, der er oprettet ved associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og georgien på den anden side, for så vidt angår ændring af aftalens protokol i om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde

bilag til forslag til rådets afgørelse om ændring af protokol 4 til euro-middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den arabiske republik egypten på den anden side om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde

customs union working party

proposal for a council regulation opening and providing for the administration of autonomous union tariff quotas for imports of certain fishery products into the canary islands from 2021 to 2027 - optional consultation of the economic and social committee and the committee of the regions

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1260 af 4. september 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/1855 om bemyndigelse af rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1261 af 4. september 2020 om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/2408 om at give tilladelse til republikken letland til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1262 af 4. september 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/eu om bemyndigelse af rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til europa-parlamentets og rådets forordning om afskaffelse af told på visse varer

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v., BEK nr 1308 af 27/08/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om spil, LBK nr 1303 af 04/09/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet, LBK nr 1321 af 26/08/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol)
Oprettelsesdato: 11-09-2020
Høringsfrist: 09-10-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 418

Eldrup-kommissionens rapport "Vejen til en grøn bilbeskatning" september 2020

Bilag 423

Program for møde om Kommissionen for grøn omstilling af personbilers delrapport ”Veje til en grøn bilbeskatning”, torsdag den 17. september kl. 9.30-12.00 i Landstingssalen

Spørgsmål og svar

Spm. 713

Vil ministeren beregne effekten på arbejdsudbuddet, hvis følgende afgiftslettelser annulleres: sodavandsafgiften, ølafgift (2013) og øl- og vinafgift (2019)? Ministeren bedes endvidere fremsende et samlet opdateret svar på SAU alm. del – spørgsmål 490, 491 og 492.  Svar  

Spm. 717

Med aftale om erhverv- og iværksætterinitiativer fra 2017 og aftale om finansloven for 2019 er det aftalt, at hotellers rumvarmeafgift skal ligestilles med energiafgiftssatsen til procesforbrug for 2020. Der blev i finansloven for 2019 afsat 60 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i årene efter til af finansiere initiativet, men initiativet er endnu ikke udmøntet. Med forårets klimaaftale blev det aftalt, at elafgiften på rumvarme ligestilles med processatsen fra den 1. januar 2021. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, hvad det vil koste at gennemføre den resterende del af forslaget fra den 1. januar 2021, således at hotellers rumvarmeafgift ligestilles med satsen til procesforbrug for de resterende energikilder.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse