MomsMail 2019, uge 37

Kære læser !

De, der kender mig, ved, at mit hjerte særligt banker for aktiviteter, der foregår i det offentlige regi, kommuner, regioner, statsinstitutioner, selvejende institutioner, fonde mv. Og med det i mente kan det vel næppe forbavse, at ugens mest interessante nyhed i min optik er, at Skatterådet har svaret på en række spørgsmål om momspligten for ydelser på det sociale område leveret af frikommuner.

Ugen har ikke budt på nyheder fra EU-Domstolen, men ellers er der i øvrigt nyt fra alle kilder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Udkast til styresignal
Momsfritagelse - Levering af skibe, udstyr til skibe og ydelser til skibe - Momslovens § 34, stk. 1, nr. 7-9 - Genoptagelse - udkast til styresignal

Bindende svar
Registreringspligt - udenlandsk firmabil - bruger af køretøj
Registreringspligt - skattepligt - bopæl i udlandet - tysk indregistreret køretøj - anvendelse og opbevaring af køretøj i Danmark
Momsfritagelse af merkøbsydelser omfattet af servicelovens §83, stk. 1

Domme
Registreringsafgift - Svensk indregistreret Ferrari - Bopæl i Danmark - Afgiftsfritagelse - Brugeraftale
Korrektion af afgiftsgrundlaget - interesseforbundne parter

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Momsfritagelse - Levering af skibe, udstyr til skibe og ydelser til skibe - Momslovens § 34, stk. 1, nr. 7-9 - Genoptagelse - udkast til styresignal

17-0874326

I styresignalet beskrives en ændring af praksis for momsfritagelse vedrørende skibe som følge af EU-Domstolens dom af 4. maj 2017 i sagen C-33/16, A Oy.

Det er efter dommen som hovedregel ikke længere en betingelse for momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 7 - 8, ved levering af varer og ydelser vedrørende skibe, at levering sker i sidste omsætningsled til ejer eller rederi. Der sker ikke ændringer vedrørende levering af forsyninger og brændstof, jf. § 34, stk. 1, nr. 9. Styresignalet indeholder dog en præcisering vedrørende anvendelsen af fakturareglerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Registreringspligt - udenlandsk firmabil - bruger af køretøj

SKM2019.447.SR

Skatterådet tager stilling til, om de af Spørger anførte situationer medfører registreringspligt i Danmark for spørgers italiensk indregistrerede firmabil.

Efter registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 skal et køretøj kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet.

Dog skal et køretøj registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, som råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere, og denne bruger har bopæl eller hjemsted her i landet, jf. registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark ved at spørger kører sin italiensk indregistrerede firmabil fra Italien til Danmark samt anvender køretøjet til privat kørsel i Danmark i forbindelse med ferie i Danmark, idet spørger ikke har bopæl i Danmark.

Skatterådet kan videre bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark, hvis spørgers herboende ægtefælle eller børn under spørgers ferie i Danmark i enkeltstående tilfælde anvender spørgers italiensk indregistrerede køretøj i Danmark, idet en sådan begrænset anvendelse ikke bevirker, at spørgers ægtefælle eller børn bliver brugere efter registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3. Spørger overdrager efter det oplyste ikke råderetten over køretøjet til sin ægtefælle eller børn i 30 dage eller mere.

Der er ikke herved taget stilling til lovligheden af, at personer bosat her i landet anvender et udenlandsk registreret køretøj på færdselslovens område, jf. registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Registreringspligt - skattepligt - bopæl i udlandet - tysk indregistreret køretøj - anvendelse og opbevaring af køretøj i Danmark

SKM2019.446.SR

Skatterådet tager stilling til, om de af Spørger anførte situationer medfører registreringspligt i Danmark for Spørgers tysk registrerede køretøj. Spørger er bosat i Indien, men vil opholde sig i Danmark i under 180 dage om året og i højst 3 sammenhængende måneder. Spøger påtænker at anskaffe sig et køretøj i Tyskland og indregistrere det i Tyskland, hvilket de tyske myndigheder efter det oplyste tillader, selvom Spørger ikke har bopæl i Tyskland.

Skatterådet tager videre stilling til, om Spørger bliver fuldt skattepligtig i henhold til kildeskatteloven, hvis Spørger har et udenlandsk registreret køretøj stående i Danmark i mere end 180 dage om året.

Efter registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 skal et køretøj kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet.

Dog skal et køretøj registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, som råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere, og denne bruger har bopæl eller hjemsted her i landet, jf. registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark som følge af, at Spørger anvender sit tysk registrerede køretøj til privat kørsel i Danmark i forbindelse med ophold i Danmark under 180 dage om året og i højst 3 sammenhængende måneder, idet spørger ikke har en bopæl i Danmark efter registreringsbekendtgørelsen.

Skatterådet kan videre bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark, hvis spørger opbevarer sit tysk indregistrerede køretøj i garage hos familie eller venner i Danmark, når spørger ikke selv opholder sig i Danmark, så længe disse ikke anvender køretøjet.

Skatterådet kan endelig bekræfte, at spørger ikke bliver fuldt skattepligtig i henhold til kildeskatteloven, hvis Spørger har et udenlandsk registreret køretøj stående i Danmark i mere end 180 dage om året.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af merkøbsydelser omfattet af servicelovens §83, stk. 1

SKM2019.441.SR

Det er Skatterådets vurdering, at når Spørger leverer ydelser omfattet af servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1-2, til borgere, så er ydelserne momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, når de pågældende borgere i forvejen er visiteret til en eller flere ydelser omfattet af samme bestemmelser.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - Svensk indregistreret Ferrari - Bopæl i Danmark - Afgiftsfritagelse - Brugeraftale

SKM2019.443.BR

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren, som fører af en svensk indregistreret Ferrari, hæftede for betalingen af dansk registreringsafgift som følge af, at bilen ubestridt var taget i brug her i landet.

Ejeren af bilen havde bopæl i Danmark, hvorfor bilen som udgangspunkt var afgiftspligtig her i landet. Sagsøgeren gjorde dog gældende, at betingelserne for afgiftsfritagelse efter registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1-3, var opfyldt, idet ejeren af bilen havde overladt brugsretten til sagsøgeren ved en skriftlig aftale, og sagsøgeren havde bopæl i Sverige.

Retten fandt, at en af sagsøgeren fremlagt e-mail, hvor ejeren af bilen erklærede, at han havde afgivet brugsretten over bilen til sagsøgeren, ikke opfyldte betingelserne om en skriftlig aftale om overdragelse af brugsretten, jf. registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1-2. Retten lagde i denne forbindelse vægt på, at erklæringen ikke var understøttet af en original underskrevet aftale, ligesom der ikke var fremlagt mailkorrespondance eller lignende som støttede, at aftalen blev indgået forud for ibrugtagningen. Allerede som følge heraf var bilen registreringsafgiftspligtig i Danmark.

I forlængelse heraf bemærkede retten, at heller ikke betingelsen i registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 3, var opfyldt, idet sagsøgeren efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger måtte anses for at have bopæl i Danmark.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Korrektion af afgiftsgrundlaget - interesseforbundne parter

SKM2019.435.BR

Sagen angik en skønsmæssig korrektion af afgiftsgrundlaget mellem interesseforbundne parter.

Sagsøgeren havde solgt ydelser (opstaldning af heste) til en forening, der ikke havde fuld fradragsret for moms. Ydelserne blev solgt til en pris, der var lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Retten fandt, at der var et interessefællesskab mellem sagsøgeren og foreningen, hvorfor afgiftsgrundlaget i henhold til momslovens § 29, stk. 1, skulle fastsættes på baggrund af momslovens § 28, stk. 3. Momslovens § 29, stk. 1, var anvendelig, uanset om der var en kommerciel begrundelse for modværdien, og uanset om der var konkret mistanke om momssvindel.

Konkret fandt retten videre, at sagsøgeren ikke havde påpeget og sandsynliggjort, hvilke udgifter, der ikke skulle indgå ved beregning af kostprisen for ydelsen og dermed afgiftsgrundlaget. Der var således ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs afgørelse.

På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.436.VLR

Straf - gaveafgiftssvig - bogføring

T var tiltalt for svig med gaveafgift ved for indkomståret 2009 at fortie og undlade at indsende gaveanmeldelser senest den 1. maj 2010 i anledning af, at han i 2009 gav sin datter og svigersøn i alt 3.550.000 kr. Gaven blev først anmeldt og betalt i juli 2015 efter at det var kommet frem i en civil sag, at der var tale om en gave og ikke et lån og at T skulle sørge for betaling af afgiften. Endvidere var T tiltalt for overtrædelse af bogføringslovens regler om god bogføringsskik i det selskab han var direktør, daglig leder og aktionær i. T havde derved unddraget for 520.620 kr. i gaveafgift.

T forklarede i byretten at han var klar over, at der skulle betales afgift med hensyn til gaverne til hans datter og svigersøn. Han troede at hans datter ville sørge herfor.

Byretten fandt bevist, at T havde forsæt til svig med hensyn til gaveafgift, idet T som gavegiver også havde pligt til at sikre, at afgiftsbetaling skete sammenholdt med T's datter og svigersøns forklaring i civilretten om at de var af den opfattelse at T ville sørge for afgifterne. T frifandtes for overtrædelse af bogføringsloven, allerede fordi kurator ikke har haft den direkte kontakt med T og hans revisor under behandlingen af T's konkursbo. T idømtes 4 måneders betinget fængsel samt en tillægsbøde på 250.000 kr.

Landsretten fandt tillige T skyldig i overtrædelse af bogføringsloven, men stadfæstede byretsdommen med hensyn til strafudmålingen. Det er en overtrædelse af straffelovens og bogføringslovens bestemmelser ikke at have sikret sig, at der blev opbevaret noget materiale overhovedet vedrørende et aktieselskab, som T har været direktør for, daglig leder i og aktionær i fra 30. september 2010 til den 26. juni 2013.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1735810
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Afsagt: 02-08-2019

Journalnr: 16/1084247
Momstilsvar - interesseforbundne parter mv.
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet momstilsvaret for virksomheden. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist ved, at opkrævningen af momsen alene skal ske med 20%.
Afsagt: 16-08-2019

Journalnr: 18/0026666
Registreringsafgift
Klagen vedrører betaling af registreringsafgift som følge af ombygningen af en Porsche. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-08-2019

Journalnr: 18/0000828
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs efteropkrævning af tinglysningsafgift på 9.000 kr. Landsskatteretten ændrer SKATs efteropkrævning til 0 kr.
Afsagt: 16-08-2019

Journalnr: 16/0842639
Tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales 134.460 kr. mere i tinglysningsafgift for tinglysning af en påtegning til et ejerpantebrev på 8.850.000 kr., idet SKAT har anført, at der er tale om en udvidelse af pantet, jf. den dagældende tinglysningsafgiftslovs § 5, stk. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-08-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-09-2019 - 15-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen

Dom C-700/17 Peters
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) og c) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - manglende fortrolighedsforhold mellem behandleren og patienten

Tidligere dokument: C-700/17 Peters - Dom
Tidligere dokument: C-700/17 Peters - Ny sag

Indstilling C-477/18 Tilnærmelse af lovgivningerne Exportslachterij J. Gosschalk Compaxo Vlees Zevenaar m.fl.
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Indstilling C-401/18 Herst
Dato: 03-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - punktafgiftspligtige varer - fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres inden for Unionen - kædetransaktion - henførsel af varebevægelsen til en bestemt levering inden for en forsyningskæde - transport af punktafgiftspligtige varer i henhold til afgiftssuspensionsordningen - EU-rettens forrang - grænser for en overensstemmende fortolkning - princippet in dubio mitiu

Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Dom
Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Indstilling

Dom C-329/18 Altic
Dato: 03-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - erhvervelse af fødevarer - fradrag for indgående afgift - afslag på fradrag - eventuelt fiktiv leverandør - momssvig - krav vedrørende erhververens kendskab - forordning (EF) nr. 178/2002 - krav om fødevarers sporbarhed og om identifikation af leverandøren - forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 882/2004 - registreringspligt for ledere af fødevarevirksomheder - indvirkning på retten til momsfradrag

Tidligere dokument: C-329/18 Altic - Dom
Tidligere dokument: C-329/18 Altic - Ny sag

Dom C-42/18 Cardpoint
Dato: 03-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) sjette direktiv 77/388/EØF - afgiftsfritagelser - artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) - transaktioner vedrørende betalinger - tjenesteydelser leveret af et selskab til en bank i forbindelse med driften af pengeudbetalingsautomater

Tidligere dokument: C-42/18 Cardpoint - Dom
Tidligere dokument: C-42/18 Cardpoint - Indstilling
Tidligere dokument: C-42/18 Cardpoint - Ny sag

Dom C-573/18 C (TVA og subventions agricoles)
Dato: 09-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a) - afgiftsgrundlag - tilskud, der er direkte forbundet med prisen - forordning (EU) nr. 2200/96 - artikel 11, stk. 1, og artikel 15 - landbrugsproducentorganisationer, der har oprettet en driftsfond - producentorganisations leveringer til sine medlemmer mod betaling, som ikke dækker den fulde indkøbspris - tilskud, der udbetales af driftsfonden

Tidligere dokument: C-573/18 C (TVA og subventions agricoles) - Dom
Tidligere dokument: C-573/18 C - Ny sag

Indstilling C-211/18 Idealmed III
Dato: 10-10-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter- det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer- artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge afgiftssystem - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling


Indstillinger
C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - traktatbrud - medlemsstaternes ansvar - retten til fuld erstatning eller retten til en passende erstatning - beregning af skyldige renter som erstatning for den forårsagede skade - effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet - anvendelsesområde

Generaladvokatens indstilling:

1) Princippet om EU-rettens forrang skal fortolkes således, at det, i en situation som den, disse retter har beskrevet, er til hinder for en national praksis, hvorefter de påløbne renter, der skal erstatte den skade, som er forårsaget af anvendelsen af betingelsen om betalt modydelse, beregnes på grundlag af en sats svarende til den, som den kompetente centralbank anvender for primære refinansieringstransaktioner, uden at denne sats forøges for at afspejle den sats, som en afgiftspligtig person, der ikke er en kreditinstitution, kunne have opnået ved lån af det samme beløb, eller at der ydes nogen rente til at modregne pengeforringelsen af værdien af det erstatningsbeløb, som skal betales, når sidstnævnte er beregnet på den dato, hvor denne skade blev konsolideret.

2) Effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet med hensyn til retsmidler skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national praksis, hvorefter den startdato, der anvendes ved beregningen af sammensatte renter under omstændigheder som de i hovedsagerne omhandlede, ikke er den dato, hvor renterne som erstatning for hovedtabet først forfaldt til betaling, men en senere dato, forudsat dels, at denne dato ikke udskydes ud over en rimelig frist efter, at forpligtelsen til at betale erstatning er blevet anerkendt, dels, at den samme dato finder anvendelse i tilfælde af forsinket betaling af en erstatning, som udelukkende er baseret på national lovgivning.

3) Effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national praksis, hvorefter afgiftspligtige personer skal fremsætte en selvstændig anmodning ved krav om morarenter, hvis dette krav finder anvendelse, uanset om skaden, der ligger til grund for den gæld, hvis betaling er forsinket, er opstået som følge af en tilsidesættelse af EU-retten eller national ret.

4) Effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national praksis, hvorefter morarenter alene kan indrømmes, såfremt den afgiftspligtige person har fremsat en anmodning, der ikke vedrører betalingen af erstatningen for hele den påførte skade som følge af anvendelsen af betingelsen om betalt modydelse, men inddrivelsen af det fradragsberettigede overskydende momsbeløb, der forelå på tidspunktet for ophævelsen af denne betingelse, såfremt den afgiftspligtige på dette tidspunkt ikke behøver at have et fradragsberettiget overskydende momsbeløb for at fremsætte en sådan anmodning, og at et sådant krav ligeledes finder anvendelse i tilfælde af forsinket betaling af erstatning som følge af en tilsidesættelse af en national retsregel.

5) Effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national praksis, hvorefter morarenter som følge af forsinket betaling alene pålægges med hensyn til det finansielle tab, der er opstået i løbet af momsangivelsesperioden forud for fremsættelsen af anmodningen, såfremt den forældelsesfrist, der er fastsat i henhold til denne nationale praksis, ikke er for kort til, at en rimeligt opmærksom og velunderrettet person kan fremsætte en anmodning om morarenter, såfremt en sådan betingelse ikke finder anvendelse med tilbagevirkende kraft, og såfremt den ligeledes finder anvendelse i tilfælde af forsinket betaling af gæld, som følger af en tilsidesættelse af en national retsregel.

6) Effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet skal fortolkes således, at de er til hinder for en national praksis, hvorefter afgiftspligtige personer endeligt fratages muligheden for at kræve morarenter, fordi den omhandlede bestemmelse var gældende, da den blev anvendt. Disse principper er imidlertid ikke til hinder for en national praksis, hvorefter afgiftspligtige personer endeligt fratages muligheden for at kræve morarenter, når forældelsesfristen for sådanne anmodninger er udløbet, såfremt denne forældelsesfrist i) ikke er urimelig kort og ii) ligeledes finder anvendelse på forsinket betaling af gæld vedrørende skade forårsaget af en bestemmelse, der tilsidesætter national ret.


C-513/18 Autoservizi Giordano

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 7, stk. 2 og 3 - medlemsstaternes mulighed for at fastsætte en nedsat punktafgiftssats for erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer - begrebet »erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer« - passagerbefordring, hvad enten der er tale om regelmæssig eller lejlighedsvis kørsel - udlejning af bus med chauffør - direkte virkning

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 7, stk. 2 og 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således dels, at den for så vidt angår passagerbefordring finder anvendelse på såvel offentlige som private aktører, dog på betingelse af, at sådanne aktører i overensstemmelse med direktivets artikel 7, stk. 3, driver virksomhed inden for passagerbefordring, og dels, at den mulighed, som medlemsstaterne er tillagt i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, gør det muligt for en medlemsstat at indføre en reduceret punktafgiftssats for dieselolie anvendt til passagerbefordring, når der er tale om regelmæssig kørsel, uden at indrømme den samme behandling for dieselolie, der anvendes til lejlighedsvis passagerbefordring.

2) I det tilfælde, hvor en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede er i strid med artikel 7, stk. 2 og 3, i direktiv 2003/96, har denne bestemmelse en direkte virkning, således at den kan påberåbes direkte med henblik på at opnå retten til den reducerede punktafgiftssats for erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Customs Cooperation Working Party / Law Enforcement Working Party (morning session)

Customs Cooperation Working Party, Plenary (afternoon session)

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - FTT) - MORNING ONLY

Council Directive (EU) 2017/2455 of 5 December 2017 amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity

Customs Cooperation Working Party / Law Enforcement Working Party (morning session)

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Portugal til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/805/EU om tilladelse til Republikken Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Customs Cooperation Working Party, Plenary (afternoon session)

Customs Union Working Party

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om at forlænge en WTO-fritagelse, der giver USA mulighed for at indrømme præferencetoldbehandling i henhold til USA's "Caribbean Basin Economic Recovery Act" (CBERA)  

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd vedrørende vedtagelse af en afgørelse om at forlænge en WTO-fritagelse, der giver udviklingslande, der er medlemmer, mulighed for at indrømme præferencetoldbehandling af produkter fra de mindst udviklede lande  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1391 af 6. september 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1218/1999 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 670/2013

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1394 af 10. september 2019 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår visse regler vedrørende tilsyn i forbindelse med overgang til fri omsætning og udpassage fra Unionens toldområde

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1404 af 6. september 2019 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1344 af 12. august 2019 om indførelse af en midlertidig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Indonesien ( EUT L 212 af 13.8.2019 )

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lovforslag om omlægning af beskatningen af overskudsvarme
Oprettelsesdato: 13-09-2019
Høringsfrist: 11-10-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, om regeringen vil indføre differentierede cigaretpriser og i bekræftende fald hvornår?  Svar  

Spm. 83

Der synes at være stor forskel på den tidligere ministers udtalelser i februar og til Rigsrevisionens beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem, som blev offentliggjort i september 2019. Den tidligere minister udtalte i artiklen ”Trods lammende kritik slår skatteministeren fast: I år kommer der styr på inddrivelsen af danskernes gæld” bragt i Berlingske den 12. februar 2019, bl.a.: ”Så i 2019, altså i år, har vi normaliseret gældsinddrivelsen fremadrettet”, ”For ny gæld, der opstår, vil borgerne opleve i 2019, at systemet vil fungere i forhold til at bede folk om at betale.” og ”Jeg har ikke grundlag for at tro, at den plan, der er lagt for normalisering i løbet af 2019, ikke skulle blive fulgt”. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, hvad der har ændret sig i udviklingen af det nye inddrivelsessystem fra februar 2019 til Rigsrevisionens beretning i september 2019.  Svar  

Spm. 84

Under henvisning til afsløringerne fra Finans.dk og Information, hvor det fremgår, hvordan 14 personer inkl. to jihadister har begået momssvindel og oparbejdet en milliongæld til staten, bedes ministeren redegøre for, hvordan Skatteforvaltningen fremadrettet vil sikre, at den type svindel minimeres, og hvordan samarbejdet med politiet forbedres i sager med svindel, der bl.a. involvere jihadister og terrormistænkte.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse