MomsMail 2022, uge 36

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Jordflytningsgebyret
Kan man opnå en lovlig afgiftsfordel ved at sammenlægge matrikler forud for et salg af fast ejendom?
Sidste udkald for at søge momsrefusion i andre EU-lande for 2021
Folketingets Ombudsmand skriver om ombudsmandens rolle på skatteområdet
Når modparten tager delvist bekræftende til genmæle i en retssag

Bindende svar
Moms - Leveringsstedet for fjernsalg - henvisning til transportører og fragtmænd
Moms - forudbetaling for adgang til chatforum/platform - Ej elektronisk ydelse

Domme
Registreringsafgift - mandskabsvogn - privat personbefordring

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Jordflytningsgebyret

Kommuner skal ifølge kapitel 6 i Miljøbeskyttelsesloven opkræve affaldsgebyrer til dækning af de udgifter, som kommunen har ved affaldshåndteringen.For jordaffald fra husholdninger bliver dette hos de fleste kommuner løst ved, at gebyret bliver opkrævet via ejendomsskattebilletten, som er en...


BDO

Kan man opnå en lovlig afgiftsfordel ved at sammenlægge matrikler forud for et salg af fast ejendom?

Det kunne et nyere bindende svar fra Skatterådet godt tyde på. Salg af fast ejendom er nemlig som udgangspunkt momsfrit, men momsfritagelsen gælder ikke levering af nye bygninger og byggegrunde. I den forbindelse er den afgørende sondring oftest, om det er salg af en eksisterende "gammel" bygning...


EY

Sidste udkald for at søge momsrefusion i andre EU-lande for 2021

Fristen for at tilbagesøge moms af omkostninger betalt i andre EU-lande i 2021 udløber den 30. september 2022.


Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand skriver om ombudsmandens rolle på skatteområdet

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, beskriver i en artikel ombudsmandens behandling af sager på skatteområdet.


TVC Advokatfirma

Når modparten tager delvist bekræftende til genmæle i en retssag

Ikke alle retssager omhandlende skatter og afgifter bliver hovedforhandlet men afsluttes derimod ved, at modparten tager bekræftende til genmæle


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - Leveringsstedet for fjernsalg - henvisning til transportører og fragtmænd

SKM2022.429.SR

Spørger er en tysketableret virksomhed, som sælger energiprodukter igennem sin hjemmeside til bl.a. danske privatkunder.

Skatterådet træffer afgørelse om, at Spørgers henvisning til mulige transportører på den del af deres hjemmeside, som er rettet mod erhvervsdrivende, ikke medfører at Spørger skal anses for at være indirekte medvirkende til forsendelsen af varer til deres privatkunder. Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har derfor i denne situation ikke leveringssted i Danmark, og salgene er derfor ikke momspligtige i Danmark.

Skatterådet træffer afgørelse om, at der er tale om fjernsalg, når Spørger telefonisk henviser privatkunder til mulige transportører. I dette tilfælde må Spørger anses for at være indirekte involveret i forsendelsen af varerne, hvorved fjernsalgsreglerne finder anvendelse. Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har derfor i denne situation leveringssted i Danmark, og salgene er derfor momspligtige i Danmark

Skatterådet træffer afgørelse om, at Spørger er indirekte involveret i transporten af varerne, når Spørger informerer en transportør, som en privatkunde selv har hyret, om, hvornår denne kan afhente de bestilte varer. Spørgers leverancer i disse tilfælde er omfattet af fjernsalgsreglerne. Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har i denne situation leveringssted i Danmark, og salgene er derfor momspligtige i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - forudbetaling for adgang til chatforum/platform - Ej elektronisk ydelse

SKM2022.421.SR

Spørger vil udbyde adgang til en chatplatform/et datingsite. Selskabets kunder køber coins, som anvendes som betaling for at kunne skrive meddelelser/beskrivelser på portalen. Adgangen til platformen, adgangen til at oprette en profil og adgangen til at søge i andre kunders profiler er gratis. Spørgers medarbejdere vil foretage "nursing" af kunderne ved at skrive til nye kunder og chatte med eksisterende kunder. Skatterådet fandt, at nursingaktiviteten ikke kan anses for en biydelse til den ydelse, som består i, at brugerne får adgang til chatplatformen, herunder mulighed for at sende personlige meddelelser/beskrivelser på portalen via et messengersystem. Spørger måtte derimod anses for at levere en række ydelser til sine kunder, som er så nært forbundne, at de momsmæssigt udgør én enkelt ydelse. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ydelsen kan anses for en elektronisk leveret ydelse, da ydelsen ikke kan anses for hovedsageligt automatiseret, og da ydelsen ikke kan anses for alene at indebære minimal menneskelig indgriben.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - mandskabsvogn - privat personbefordring

SKM2022.422.BR

Sagen angik, om et køretøj, der var indregistreret som mandskabsvogn uden afgift, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, havde været anvendt til privat personbefordring. Køretøjet blev standset af SKAT i udrejsefeltet ved Y1 Færgehavn, og i køretøjet befandt sig to personer, der var ansat i det selskab, der ejede køretøjet. De to ansatte var på vej fra deres arbejdsplads i Y2-by til deres bopæle i Tyskland og skulle hjem på påskeferie.

Retten fandt, at der var ført bevis for, at transporten af de to ansatte fra arbejdspladsen til bopælene var erhvervsmæssig. Retten henviste herved til forarbejderne til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, og lagde i bedømmelsen bl.a. vægt på, at der var en betydelig afstand fra medarbejdernes private bopæl til virksomhedens adresse, mens der var noget kortere mellem medarbejdernes private bopæl og arbejdspladsen. Retten lagde endvidere på baggrund af partsforklaringen til grund, at medarbejderne opbevarede kostbart værktøj i mandskabsvognen for at undgå tyveri fra arbejdspladsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0000172
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af ansættelse af momstilsvaret for afgiftsperioderne 1. juli – 30. september 2014 og 1. oktober – 31. december 2014. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for afgiftsperioden 1. juli – 30. september 2014 og pålægger Skattestyrelsen (tidligere SKAT) at genoptage ansættelsen af virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden 1. oktober – 31. december 2014.
Afsagt: 15-08-2022

Journalnr: 22/0034392
Indsætning på bankkonto
Klagen skyldes, at indsætning på bankkonto er anset som omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 16-08-2022

Journalnr: 18/0000476
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-08-2022

Journalnr: 21/0103252
Nedsættelse af købsmoms
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms bl.a. vedr. VVS-arbejde, brændstof og vareforbrug. Landsskatteretten godkender momsfradrag for varekøb og stadfæster herudover.
Afsagt: 16-08-2022

Journalnr: 17/0989860
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med baggrund i omkvalificering af indkomsten fra omsætning til udbytte.
Afsagt: 15-08-2022

Journalnr: 18/0005274
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-08-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-09-2022 - 11-10-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-227/21 HA.EN.
Dato: 15-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - salg af fast ejendom mellem afgiftspligtige personer - sælger, over for hvem der er indledt en insolvensbehandling - national praksis, hvorefter køberen nægtes fradragsret med den begrundelse, at vedkommende havde eller burde have haft kendskab til sælgerens vanskeligheder med hensyn til at betale den skyldige udgående moms - svig og misbrug af rettigheder - betingelser

Tidligere dokument: C-227/21 HA.EN. - Dom
Tidligere dokument: C-227/21 HA.EN. - Indstilling

Dom C-330/21 The Escape Center
Dato: 22-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en nedsat momssats på visse leveringer af varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 14) - begrebet »adgang til brug af sportsfaciliteter« - fitnesscentre - personlig instruktion eller holdinstruktion

Tidligere dokument: C-330/21 The Escape Center - Dom

Dom C-235/21 RAIFFEISEN LEASING
Dato: 29-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 203 - salg og tilbageleasing (sale and lease back) - artikel 226 - oplysninger, det er obligatorisk at anføre på fakturaen - mulighed for at sidestille en skriftlig aftale med en faktura

Tidligere dokument: C-235/21 RAIFFEISEN LEASING - Dom
Tidligere dokument: C-235/21 RAIFFEISEN LEASING - Indstilling

Dom C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O
Dato: 06-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af ydelser mod vederlag - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) - ydelse af lån - aftale om indirekte deltagelse

Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Dom
Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Indstilling

Dom C-293/21 Vittamed technologijos
Dato: 06-10-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående moms - varer og tjenesteydelser, som den afgiftspligtige person anvender til at fremstille investeringsgoder - artikel 184-187 - regulering af fradrag - pligt til at regulere momsfradraget i tilfælde af, at denne afgiftspligtige person tages under likvidation, og personen slettes af registret over momspligtige personer

Tidligere dokument: C-293/21 Vittamed technologijos - Dom

Indstilling C-571/21 RWE Power
Dato: 13-10-2022
Fiskale bestemmelser

Om artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, for så vidt som den bestemmer, at elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet, fritages for beskatning, under hensyntagen til artikel 21, stk. 3, andet punktum, i direktiv 2003/96 fortolkes således, at denne fritagelse også omfatter processer, hvor energiprodukterne udvindes i åbne brud og i kraftværkerne gøres mere egnet til anvendelsen i kraftværkerne, såsom brydning, frasortering af fremmedelementer og knusning til den størrelse, der er nødvendig for driften af kedlen


Indstillinger
C-378/21 Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - moms - fejltagelse vedrørende momssatsens rigtige størrelse - berigtigelse af den skyldige moms - faktisk umulighed af at berigtige allerede udstedte fakturaer - fakturaberigtigelsens undværlighed, hvis modtagerne af ydelserne ikke er afgiftspligtige personer - ingen risiko for tab af afgiftsindtægter - indsigelse om ugrundet berigelse

Generaladvokatens indstilling:

1. Hvis modtagerne af tjenesteydelserne er slutforbrugere, som ikke kan fradrage indgående afgift, påhviler momsen i henhold til momsdirektivets artikel 203 ikke udstederen af en faktura. Såfremt der også var afgiftspligtige personer blandt adressaterne for fakturaerne, gælder derimod afgiftsskylden i henhold til momsdirektivets artikel 203. Disse fakturaers andel skal i givet fald fastsættes skønsmæssigt.

2. Proportionalitetsprincippet og princippet om momsens neutralitet kræver, at det skal være muligt at berigtige den skyldige moms, som i henhold til momsdirektivets artikel 203 er udformet som et abstrakt objektivt ansvar. Forpligtelsen til at tillade berigtigelse består uafhængigt af afværgelsen af den derved opståede risiko for tab af afgiftsindtægter, hvis fakturaudstederen handlede i god tro. Den afgiftspligtige person handlede i god tro, medmindre han begik en retlig fejl, som han kan holdes ansvarlig for. Hvis han derimod ikke handlede i god tro i denne forstand, er afværgelsen af risikoen for tab af afgiftsindtægter en ufravigelig betingelse. Dette kræver principielt, at fakturaen berigtiges. Hvis dette ikke er muligt for fakturaudstederen, hører denne umulighed til hans risikoområde. I så fald opretholdes den skyldige moms i henhold til momsdirektivets artikel 203.

3. Den omstændighed, at slutforbrugerne betalte en pris, som var beregnet forkert (fordi den indeholdt en for høj momsandel og dermed en for lav gevinstmargen), er ikke til hinder for berigtigelse af den skyldige afgift i henhold til momsdirektivets artikel 203. Dette indebærer i hvert fald ikke en ugrundet berigelse af den afgiftspligtige person, når der var aftalt et såkaldt fast beløb (fast pris).


Domme
C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, artikel 9, stk. 1, artikel 167 og artikel 168, litra a) - fradrag for indgående afgift - begrebet »afgiftspligtig person« - holdingselskab - udgifter i forbindelse med en selskabsdeltagers indskud i naturalier i datterselskaber - manglende deltagelse i betalingen af udgifterne til generalomkostningerne - datterselskabernes virksomhed for størstedelens vedkommende afgiftsfritaget

Domstolens dom:

Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med direktivets artikel 167,

skal fortolkes således, at:

Et holdingselskab, der udfører afgiftspligtige udgående transaktioner til fordel for datterselskaber, har ikke ret til at fradrage den indgående afgift på ydelser, som det erhverver hos tredjemand, og som det leverer til datterselskaberne mod indrømmelse af en andel i det almindelige overskud, når de erhvervede ydelser for det første ikke har direkte og umiddelbar tilknytning til holdingselskabets egne transaktioner, men til datterselskabernes virksomhed, der i vid udstrækning er afgiftsfritaget, når disse ydelser for det andet ikke medregnes i prisen på de afgiftspligtige transaktioner, som leveres til datterselskaberne, og når de nævnte ydelser for det tredje ikke indgår i de generelle omkostningselementer i holdingselskabets egen økonomiske virksomhed.

Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Indstilling


C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - stedet, hvor toldskylden opstår - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 30 - artikel 60 - artikel 71, stk. 1 - importmomspligtens indtræden og afgiftens forfald - stedet, hvor afgiftsskylden opstår - konstatering af en manglende efterlevelse af en forpligtelse, der er fastsat i Unionens toldlovgivning - fastlæggelse af stedet for varernes indførsel - transportmiddel, der er indregistreret i et tredjeland og indført i Den Europæiske Union i strid med toldforskrifterne

Domstolens dom:

Artikel 30 og 60 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem som ændret ved Rådets direktiv (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 skal fortolkes således, at

det momsretligt relevante indførelsessted for et køretøj, der er indregistreret i et tredjeland og indført i Unionen i strid med toldretlige bestemmelser, er i den medlemsstat, hvor den, der ikke har efterlevet den toldretlige forpligtelser, er bosat og faktisk anvender køretøjet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

CM 4311 2022 INIT - NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA. Law Enforcement Working Party (Customs)

 

Nyt fra Parlamentet

momsfradrag – fly – konkurrenceforvridning

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem den europæiske union og det europæiske atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og ukraine på den anden side, vedrørende ajourføringen af bilag xv (tilnærmelse af toldlovgivningen) til aftalen

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/1461 af 26. august 2022 om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i folkerepublikken kina i henhold til forordning (ef) nr. 88/97 (meddelt under nummer c(2022) 6011)

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1477 af 6. september 2022 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2020/492, som ændret ved gennemførelsesforordning (eu) 2020/776, på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i folkerepublikken kina og egypten, til også at omfatte importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber afsendt fra tyrkiet, uanset om varen er angivet med oprindelse i tyrkiet

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1478 af 6. september 2022 om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2020/776 på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i folkerepublikken kina og egypten, til også at omfatte importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber afsendt fra tyrkiet, uanset om varen er angivet med oprindelse i tyrkiet

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1481 af 7. september 2022 om fastsættelse af importtolden for visse sorter af afskallet ris fra den 8. september 2022

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 287

Henvendelse af 6/9-22 fra DI om overvejelser om særskat på energiproducenter

Bilag 288

Præsentationer anvendt under Skatteudvalgets høring den 7. september 2022 om fremtiden for almennyttige lotteri- og bankovirksomhed

Bilag 290

Orientering om regeringens udspil på spilleområdet

Spørgsmål og svar

Spm. 660

Hvordan har den relative udvikling i spillemarkedet været siden liberaliseringen i 2012 for de fire områder onlinekasino, landbaserede kasinoer, væddemål og landbaserede spilleautomater set i forhold til omsætningen (BSI), spilafgifter og forholdet imellem disse to? Og hvordan vurderer ministeren, at fordelingen på spilmarkedet og afgiftsprovenuet vil se ud om fem år med den nuværende udvikling med afsæt i de forskellige afgiftssatser, der i dag er for de fire områder?  Svar  

Spm. 661

Vil ministeren arbejde for, at de landbaserede spilleautomater får samme udviklingsmuligheder som de tilsvarende onlinespil f.eks. i form af muligheden for at opstille serverbaserede spilleautomater, der bl.a. vil ligestille mulighederne for spiltyper, afgiften og muligheden for selvudelukkelse i Rofus?  Svar  

Spm. 662

Mener ministeren, at det er rimeligt, at landbaserede spilleautomater i dag betaler op til 71 pct. i spilafgift, og at landbaserede kasinoer betaler op til 75 pct. i spilafgift, når lignende onlinespil betaler 28 pct. i spilafgift?  Svar  

Spm. 737

Vil ministeren oplyse, hvilken effekt det havde på antallet af nummerpladetyverier, da man i 2015 påbød danske bilister at fastskrue nummerpladerne. Der ønskes herunder oplysninger om antallet af nummerpladetyverier opdelt pr måned i perioden 2000 til 2022.  Svar  

Spm. 770

Hvilket provenu forventes det, at staten vil få, ved at undervisning i legemsøvelser fremover pålægges moms, som varslet i et styresignal fra Skattestyrelsen, der p.t. er i høring?  Svar  

Spm. 772

Hvordan stiller ministeren sig i forhold til oplysningerne om, at der fremover vil blive lagt moms på en række motionsaktiviteter, der ellers traditionelt har været fritaget for moms i Danmark?  Svar  

Spm. 774

Hvis motion i fitnesscentre ikke fremover friholdes for momspligt, vil ministeren da oplyse, hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for de berørte udbydere og dermed for personer, der dyrker fitness i fitnesscentre? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.  Svar  

Spm. 775

Vil ministeren oplyse baggrunden for, at omtalen i høringsversionen af L 106, jf. SAU alm. del – bilag 328 (2020-21), af, at EU-Domstolens fortolkning af momsfritagelsen for undervisning ville kræve en praksisændring, der ville indsnævre momsfritagelsen og medføre, at nogle udbydere af undervisning går fra at levere momsfri undervisning til at levere momspligtig undervisning, idet undervisningen ikke længere anses for at være ”skoleundervisning”, ikke indgik i bemærkningerne til det fremsatte L 106? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.  Svar  

Spm. 776

Vil ministeren oplyse, hvorvidt andre EU-lande har haft tilsvarende praksis for momsfritagelse for fitness m.v. og om disse tilsvarende er ved at ændre praksis/lovgivning? Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål X og Y.  Svar  

Spm. 777

Det fremgår af et svar til Skatteudvalget af den 26. august 2022 (alm. del – svar på spm. 646), at udenlandske studerendes misligholdte SU-gæld er steget til 939 mio. kr. Der ønskes en opgørelse over den misligholdte gæld, hvor der for hver nationalitet opgøres antal skyldnere, samlet beløb og gennemsnitlig gæld pr. skyldner.  Svar  

Spm. 778

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor corona-lån (lønkompensation) er indrettet på en sådan måde, at de ikke kan indfries før tid, herunder redegøre for:- Hvor mange corona-lån er der udstedt?- I hvor mange tilfælde har myndighederne nægtet, at lånet indfries før tid?- Om statskassen løber en risiko ved at nægte, at lånet indfries før tid, hvis låneren går konkurs?  Svar  

Spm. 779

Ministeren bedes kommentere den interne henvendelse af 9. juli 2022 fra Dorthe Groth om gældssag vedrørende studiegæld, jf. SAU alm. del - bilag 267 (internt).

Spm. 781

Med henvisning til artiklen ”Banker: Dansk enegang kan koste investorer 2 mia. i skat” fra Børsen den 6. september 2022 vil ministeren så redegøre for, hvorfor Danmark som et af de få lande i EU har tolket dommene på denne måde?  Svar  

Spm. 782

Skattestyrelsen har i form af en række styresignaler fortolket to EU-domme om momsfritagelsen for investeringsforeninger fra 2020 og 2021. Skattestyrelsens fortolkning af dommene betyder en de facto fjernelse af momsfritagelsen for danske investeringsforeninger. Sammenlignelige lande i EU har enten ikke implementeret dommene endnu, eller også ser det ud til, at implementeringen er langt lempeligere. Vil ministeren på den baggrund være villig til at igangsætte udarbejdelsen af et egentligt nabotjek, så vi kan få en vurdering af den danske fortolkning af reglerne?  Svar  

Spm. 783

De nye momsstyresignaler fra Skattestyrelsen, jf. artikel i Børsen 6. september 2022 ”Banker: Dansk enegang kan koste investorer 2 mia. i skat” medfører en de facto fjernelse af momsfritagelsen, hvilket vil gøre det dyrere for den enkelte dansker at investere. Vil ministeren være villig til at se på, om sagen kan forelægges Kommissionens momskomité af hensyn til at sikre en ensartet fortolkning i de andre EU-lande, så vi sikrer level-playing-field?  Svar  

Spm. 784

Med de nye momsstyresignaler fra Skattestyrelsen bliver det dyrere at investere, da man de facto fjerner momsfritagelsen på investeringsforeninger. Eftersom mange investorer er meget mobile, er der en reel risiko for investorflugt over mod andre investeringsmuligheder, f.eks. investeringsfonde fra andre lande, hvis de har en lempeligere fortolkning af EU-dommene.?Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at danskerne ikke forlader de danske investeringsforeninger?  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. X

Samrådsspm. om det rimeligt og udtryk for god regeringsførelse, når Skatteministeriet gennem et såkaldt styresignal gennemfører en ændring af momsfritagelsen for motion, når et flertal i Folketinget netop har forkastet en tilsvarende stramning for kunstnermoms, jf. L 106, til skatteministeren

Spm. Y

Samrådsspm. om, hvorvidt moms på motion skal finansiere aftalen om Kriminalforsorgen, til skatteministeren

Spm. Z

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at de indskrænkninger af momsfritagelsen for investeringsforeninger, som er bebudet i nye styresignaler fra Skattestyrelsen, ikke går længere end strengt nødvendigt

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse