MomsMail 2022, uge 35

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Brug af udenlandske håndværkere medførte stor momsregning
Depechen-artikel: Udsigt til momsudfordring for udbydere af kurser til private
Artikel: Nye aftaler om Grøn affaldssektor
Reform af CO2-afgiften
Elafgiften er nedsat med 14 øre pr. kWh fra den 1. juli 2022

Afgørelser
Nedsættelse af indgående afgift - Delvis fradragsprocent - Forhøjelse af lønsumsafgift
IT-systemet Én skattekonto - Suspension af rentetilskrivningen på Skattekontoen - Fritagelse for betaling af renter

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Brug af udenlandske håndværkere medførte stor momsregning

Danske virksomheder kan nemt ende med en momsregning, hvis de bruger en underleverandør, der fremstår som en dansk virksomhed, men som reelt er hjemmehørende i udlandet.


BDO

Depechen-artikel: Udsigt til momsudfordring for udbydere af kurser til private

Hidtil har der ikke skullet moms på deltagergebyret til kurser i fx madlavning, strikning, pileflet og fotografering, men Skattestyrelsen er på vej med et styresignal, der vil ændre den nuværende praksis.


BDO

Artikel: Nye aftaler om Grøn affaldssektor

Der blev den 31. august 2022 indgået to politisk aftale om opfølgning på aftalen om klimaplanen for en grøn affaldssektor fra 2020 samt en aftale om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser.


Beierholm

Reform af CO2-afgiften

Politisk aftale om reform af CO2-afgiften er på plads. Lige inden sommerferien blev der indgået en politisk aftale om reform af CO2-afgiften. Den politiske aftale er endnu ikke udmøntet i et lovforslag, og afventer i et vist omfang den endelige rapport fra den nedsatte ekspertgruppe. Her kan du læse mere om, hvad vi ved indtil videre.


Dansk Revision

Elafgiften er nedsat med 14 øre pr. kWh fra den 1. juli 2022

Elafgiften er nedsat, og det betyder selvfølgelig en besparelse på din virksomheds elregning - eller din private husholdning for den sags skyld.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Nedsættelse af indgående afgift - Delvis fradragsprocent - Forhøjelse af lønsumsafgift

SKM2022.414.LSR

En dansk filial af en svensk bank drev virksomhed med momsfrie udlån til private og momspligtig leasing af driftsmateriel til erhvervskunder. Filialen deltog i en nordisk cash pool med andre nordiske afdelinger af den svenske bank med henblik på at minimere koncernens renteudgifter. SKAT havde for 2012 og 2013 fundet, at den danske filials andel af renteudgifterne i denne cash pool ikke kunne modregnes i omsætningen (renteindtægter minus renteudgifter) ved opgørelsen af den delvise fradragsret i henhold til momslovens § 38, stk. 1. Landsskatteretten anførte, at det var den svenske bank, der havde hovedkontoen i den bank, hvor cash poolen var etableret, og den svenske bank, der indestod for rentebetalingerne. Den danske filial betalte sin del af renteudgifterne til den svenske bank. Da den svenske bank og den danske filial udgjorde én afgiftspligtig person i henhold til momslovens § 3, stk. 1, var den danske filials betaling af renteudgifterne til den svenske bank alene en intern fordeling i koncernen og havde således ikke karakter af levering mod vederlag, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.

SKAT havde også forhøjet filialens lønsumsafgift for 2012 og 2013 med henvisning til, at filialen skulle opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 1 (metode 2), der gælder for virksomheder inden for den finansielle sektor, og ikke efter lovens § 4, stk. 1 (metode 4). Efter en samlet vurdering af filialens virksomhed efter kriterierne i cirkulære nr. 186 af 29. oktober 1992 om afgift af lønsum m.v., herunder den momspligtige og momsfrie omsætning og størrelsen af virksomhedens ret til fradrag efter momslovens § 38, stk. 1, der i de to år udgjorde henholdsvis 61,66 % og 66,93 %, sammenholdt med eksemplet i cirkulærets punkt 8, fandt Landsskatteretten, at virksomheden ikke var omfattet af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 1 (metode 2). Den omstændighed, at virksomheden over for offentligheden fremtrådte som en finansiel virksomhed, kunne i den foreliggende situation ikke føre til et andet resultat. Landsskatteretten ændrede derfor SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: IT-systemet Én skattekonto - Suspension af rentetilskrivningen på Skattekontoen - Fritagelse for betaling af renter

SKM2022.413.LSR

Sagen angik, hvorvidt SKAT (nu Skattestyrelsen) i september 2016 kunne efteropkræve en virksomhed renter efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, 1. og 2. pkt., for perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. september 2015. SKAT havde som følge af fejl i systemet bag skattekontoen ikke kunnet beregne og tilskrive renter af debetsaldoen på virksomhedens skattekonto i den omhandlede periode.

Landsskatteretten udtalte indledningsvis, at rentetilskrivningen efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, 1. og 2. pkt., ikke var en afgørelse, og at der var tale om faktisk forvaltningsmyndighed, når skatteforvaltningen efter opkrævningslovens bestemmelser beregnede, tilskrev og opkrævede renter af en debetsaldo på en virksomheds skattekonto. Landsskatteretten lagde i forlængelse heraf til grund, at det var de almindelige obligationsretlige regler om efterbetaling, der fandt anvendelse ved vurderingen af, om SKAT kunne efteropkræve de omhandlede renter, eftersom det ikke var nærmere beskrevet i opkrævningslovens bestemmelser, hvorvidt SKAT kunne opkræve renter, når renterne i første omgang ikke var beregnet og tilskrevet. Landsskatteretten fandt i den forbindelse, at SKAT var berettiget til at efteropkræve renter for perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. september 2015. Landsskatteretten henså her blandt andet til, at virksomheden vidste eller burde have vidst, at renterne ville blive opkrævet på et senere tidspunkt, da det fremgik udtrykkeligt af opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, 1. og 2. pkt., at der skulle beregnes, tilskrives og opkræves renter af en debetsaldo på en virksomheds skattekonto, da den indgåede betalingsordning mellem SKAT og virksomheden, der ikke kunne anses for at være en aftale om betaling af al gæld eller en forvaltningsretlig afgørelse, ikke kunne ændre herpå, og da virksomheden havde haft et overblik over den rentebærende gæld i hele den omhandlede periode. Da virksomheden imidlertid først var blevet efteropkrævet renter for den omhandlede periode i september 2016 og først fra dette tidspunkt havde mulighed for at betale renterne, fandt Landsskatteretten, at virksomheden alene skulle opkræves simpel rente for perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. september 2015, og at de simple renter først kunne forrentes fra september 2016. Landsskatteretten hjemviste derfor renteberegningen.

Endelig fandt Landsskatteretten, at virksomheden ikke efter opkrævningslovens § 8 kunne blive fritaget for betaling af de renter, der kunne opkræves, hvorfor denne del blev stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-09-2022 - 04-10-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé)
Dato: 08-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, artikel 9, stk. 1, artikel 167 og artikel 168, litra a) - fradrag for indgående afgift - begrebet »afgiftspligtig person« - holdingselskab - udgifter i forbindelse med en selskabsdeltagers indskud i naturalier i datterselskaber - manglende deltagelse i betalingen af udgifterne til generalomkostningerne - datterselskabernes virksomhed for størstedelens vedkommende afgiftsfritaget

Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Dom
Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Indstilling

Dom C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II)
Dato: 08-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - stedet, hvor toldskylden opstår - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 30 - artikel 60 - artikel 71, stk. 1 - importmomspligtens indtræden og afgiftens forfald - stedet, hvor afgiftsskylden opstår - konstatering af en manglende efterlevelse af en forpligtelse, der er fastsat i Unionens toldlovgivning - fastlæggelse af stedet for varernes indførsel - transportmiddel, der er indregistreret i et tredjeland og indført i Den Europæiske Union i strid med toldforskrifterne

Tidligere dokument: C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II) - Dom

Indstilling C-378/21 Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals)
Dato: 08-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - moms - fejltagelse vedrørende momssatsens rigtige størrelse - berigtigelse af den skyldige moms - faktisk umulighed af at berigtige allerede udstedte fakturaer - fakturaberigtigelsens undværlighed, hvis modtagerne af ydelserne ikke er afgiftspligtige personer - ingen risiko for tab af afgiftsindtægter - indsigelse om ugrundet berigelse

Tidligere dokument: C-378/21 Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals) - Indstilling

Dom C-227/21 HA.EN.
Dato: 15-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - salg af fast ejendom mellem afgiftspligtige personer - sælger, over for hvem der er indledt en insolvensbehandling - national praksis, hvorefter køberen nægtes fradragsret med den begrundelse, at vedkommende havde eller burde have haft kendskab til sælgerens vanskeligheder med hensyn til at betale den skyldige udgående moms - svig og misbrug af rettigheder - betingelser

Tidligere dokument: C-227/21 HA.EN. - Dom
Tidligere dokument: C-227/21 HA.EN. - Indstilling

Dom C-330/21 The Escape Center
Dato: 22-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en nedsat momssats på visse leveringer af varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 14) - begrebet »adgang til brug af sportsfaciliteter« - fitnesscentre - personlig instruktion eller holdinstruktion

Tidligere dokument: C-330/21 The Escape Center - Dom

Dom C-235/21 RAIFFEISEN LEASING
Dato: 29-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 203 - salg og tilbageleasing (sale and lease back) - artikel 226 - oplysninger, det er obligatorisk at anføre på fakturaen - mulighed for at sidestille en skriftlig aftale med en faktura

Tidligere dokument: C-235/21 RAIFFEISEN LEASING - Dom
Tidligere dokument: C-235/21 RAIFFEISEN LEASING - Indstilling

Indstilling C-571/21 RWE Power
Dato: 13-10-2022
Fiskale bestemmelser

Om artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, for så vidt som den bestemmer, at elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet, fritages for beskatning, under hensyntagen til artikel 21, stk. 3, andet punktum, i direktiv 2003/96 fortolkes således, at denne fritagelse også omfatter processer, hvor energiprodukterne udvindes i åbne brud og i kraftværkerne gøres mere egnet til anvendelsen i kraftværkerne, såsom brydning, frasortering af fremmedelementer og knusning til den størrelse, der er nødvendig for driften af kedlen


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 11720 2022 REV 1 - FORSLAG. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

ST 11761 2022 INIT - FORSLAG. Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

ST 11944 2022 INIT - FORSLAG. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Sverige tilladelse til at anvende nedsatte punktafgiftssatser på benzin, umærket gasolie og tilsvarende brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

ST 12036 2022 ADD 1 - FORSLAG. BILAG til Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) 2020/1706 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2021–2023

ST 12036 2022 INIT - FORSLAG. Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) 2020/1706 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2021–2023

 

Nyt fra Parlamentet

kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2021/847 med bestemmelser om oprettelse af en overvågnings- og evalueringsramme for fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet

forslag til rådets forordning om ændring af rådets forordning (eu) 2020/1706 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2021–2023

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets forordning om ændring af rådets forordning (eu) 2020/1706 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2021–2023

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 278

Henvendelse af 29/8-22 fra Dansk e-Mobilitet om forslag til forenklede regler om refusion af elafgift

Bilag 281

Henvendelse af 30/8-22 fra Spilnu.dk om præsentation til foretræde den 31. august 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd

Bilag 282

Henvendelse af 30/8-22 fra Spillebranchen om præsentation til foretræde den 31. august 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd

Bilag 283

Henvendelse af 31/8-22 fra Mindway AI om materiale til foretræde den 1. september 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd

Bilag 284

Forslag til finanslov for 2023 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Bilag 285

Publikation fra Motorstyrelsen: Dagsbevis til gulpladebiler

Bilag 286

Plancher til teknisk gennemgang den 1. september 2022 af forslag til finanslov 2023 og skatteudgifter for § 38 og § 9, fra Skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 641

Ministeren bedes kommentere den anonyme henvendelse modtaget via Louise Schack Elholm (V) om spørgsmål om det nu vedtagne lovforslag L 196, som rejses i henvendelsen, jf. SAU alm. del - bilag 253.  Svar  

Spm. 679

Er ministeren enig i, at det vil være i konflikt med Klimalovens guidende principper om at sikre sammenhængskraft og social balance, når en CO2e-afgift medfører en stor forskydning af beskæftigelse fra land mod by, sådan som de økonomiske vismænd konkluderer i seneste rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd?  Svar  

Spm. 687

Hvilke positive økonomiske effekter forventer ministeren, at det vil have for Danmark i forhold til grænsehandel, hvis der bliver indført en fødevaremoms på henholdsvis 15, 10 og 7 pct.?Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål V.  Svar  

Spm. 694

Vil ministeren kommentere artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022, herunder redegøre for, hvordan kan det være muligt, at der opkræves moms, når det allerede i 2014 viste sig ikke at være i overensstemmelse med gældende regler, jf. Landsskatterettens afgørelse?  Svar  

Spm. 695

Modtager man forsat momsindbetalinger fra Bornholm, der er opkrævet for afhentning af dagrenovation? Der henvises til artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022  Svar  

Spm. 696

Hvornår sender Ministeriet for meget indkrævet moms retur til Bornholm, idet man må gå ud fra, at det ulovligt indkrævede moms er endt hos Skatteministeriet? Der henvises til artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022  Svar  

Spm. 697

Hvor stort et beløb er der indkrævet for meget i moms i sagen omtalt i artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022?  Svar  

Spm. 698

Vil ministeren redegøre for, om det er ulovligt at indkræve moms, selvom der ikke er grundlag for det, på samme måde som det er ulovligt ikke at opkræve moms?  Svar  

Spm. 699

Hvornår kan BOFA forvente at få for meget indbetalt moms retur, således at det kan fordeles til de borgere, der uden hjemmel er blevet opkrævet dette? Der henvises til artiklen ”Kommunen opkræver ulovlig moms på affald” fra Netavisen Bornholm.nu den 3. august 2022  Svar  

Spm. 701

Hvad er baggrunden for, at Skattestyrelsen lægger op til at følge to domme fra EU-domstolen, der gør det muligt at pålægge moms på 25 pct. på undervisning i legemsøvelser i fitnesscentre?  Svar  

Spm. 751

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. august 2022 fra Spilnu.dk om præsentation til foretræde den 31. august 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd, jf. SAU alm. del - bilag 281.  Svar  

Spm. 752

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. august 2022 fra Spillebranchen om præsentation til foretræde den 31. august 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd, jf. SAU alm. del - bilag 282.  Svar  

Spm. 753

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 30. august 2022 om muligheden for at indføre differentieret og lavere moms på fødevarer, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål V.  Svar  

Spm. 754

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. august 2022 fra Mindway AI om materiale til foretræde den 1. september 2022 om regulering af spilmarkedet og forebyggende redskaber til at undgå problematisk spilleadfærd, jf. SAU alm. del - bilag 283.  Svar  

Spm. 755

Vil skatteministeren oplyse, hvad det økonomisk vil betyde for en gennemsnitsdansker, hvis der indføres differentieret moms på fødevarer (fx 10 pct. eller 15 pct.)?  Svar  

Spm. 761

Vil skatteministeren undersøge, hvilke erfaringer andre lande har gjort sig efter indførelsen af forskellige former for forbud mod spilreklamer, herunder særligt erfaringer fra Storbritannien og Italien, herunder hvorvidt sådanne forbud har ført til en stigning af det såkaldte grå spilmarked med internationale spiludbydere, der ikke er underlagt national lovgivning?  Svar  

Spm. 762

Vil skatteministeren undersøge, hvilke erfaringer Sverige har gjort sig efter indførelsen af restriktioner på spilområdet, herunder om der er sket en stigning af det såkaldte grå spilmarked med internationale spiludbydere, der ikke er underlagt svensk lovgivning?  Svar  

Spm. 763

Vil skatteministeren oplyse, hvilke foreninger der er momsfritaget som følge af kulturelle aktiviteter, og i forlængelse heraf også hvad der adskiller disse foreninger fra bridge- og skakforeninger?  Svar  

Spm. 765

Vil skatteministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser efter skat og tilbageløb, såfremt der indføres en 0-moms på: A) frugt og grøntsager?B) frugt, grøntsager og fuldkorn?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1228

Om der er behov for en ændring af de afgiftsmæssige forhold omkring pyrolysegas.

Spm. S 1229

Om at konkurrerende brændsler til pyrolysegas er underlagt ganske lave eller ingen afgift.

Spm. S 1230

Om at indføre en enten midlertidig eller permanent ændring af afgiften på pyrolysegas.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse