MomsMail 2021, uge 35

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Tilbagesøgning af moms betalt i udlandet
Gennemgang og vurdering af vognpark
Regeringens finanslovforslag for 2022 offentliggjort - Fra ”big spender” til ansvarlighed
Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Tilbagesøgning af moms betalt i udlandet

Fristen for ansøgning om refusion af moms betalt i andre EU-lande i 2020 udløber den 30. september 2021. Selvom ansøgningsprocessen er forenklet og digitaliseret, kan den være en udfordring


BDO

Gennemgang og vurdering af vognpark

Der er rigtig mange virksomheder i dag, der bruger specialindrettede biler som en del af den daglige drift. Men der er faktisk en række krav, der skal være opfyldt for, at sådanne biler anses som specialindrettede, og der er mange ting, man skal være opmærksom på i forhold til både skat og moms...


PwC

Regeringens finanslovforslag for 2022 offentliggjort - Fra ”big spender” til ansvarlighed

Efter en periode under COVID-19, hvor fokus har været på at ”lukke” penge ud i samfundet, angives det i finanslovforslaget, at tiden nu er kommet til, at der...


TVC Advokatfirma

Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?

Den 1. oktober 2021 træder den nye retsafgiftslov i kraft, hvilket også får betydning for skatte- og afgiftssager.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-09-2021 - 05-10-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 09-09-2021 dom i C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 69 - momsens forfald - erhvervelse af brændstof inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af moms - artikel 206 - begrebet »acontobeløb« - artikel 273 - korrekt opkrævning af momsen og bekæmpelse af svig - medlemsstaternes skønsmargen

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling

Den 09-09-2021 indstilling i C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 66, litra b) - artikel 167 - tidspunkt for retten til at fradrage indgående moms - udlejning og fremleje af fast ejendom til industriel eller kommerciel anvendelse

Tidligere dokument: C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 - Dom
Tidligere dokument: C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 - Indstilling

Den 09-09-2021 dom i C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra a) - afgiftslempelse for energi- og elektricitetsforbrug til fordel for energiintensive virksomheder - fakultativ nedsættelse - fremgangsmåden for tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med bestemmelser i national ret, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til dette direktiv - betaling af renter - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative) - Dom

Den 09-09-2021 dom i C-294/20 GE Auto Service Leasing
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - ottende direktiv 79/1072/EØF - artikel 3, 6 og 7 - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) - afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet - afslag på tilbagebetaling af erlagt moms - dokumenter, som godtgør retten til tilbagebetaling - manglende fremlæggelse af dokumentation inden for de fastsatte frister

Tidligere dokument: C-294/20 GE Auto Service Leasing - Dom

Den 09-09-2021 dom i C-406/20 Phantasialand
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret momssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 7) - entré til forlystelsesparker og messer - princip om afgiftens neutralitet - ydelser leveret af fastetablerede aktører på markeder og omrejsende aktører på markeder - sammenlignelighed - baggrund - gennemsnitsforbrugerens synspunkt - sagkyndig udtalelse

Tidligere dokument: C-406/20 Phantasialand - Dom

Den 16-09-2021 dom i C-21/20 Balgarska natsionalna televizia
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af ydelser mod vederlag - udelukkelse af audiovisuelle medietjenester, der udbydes til TV-seere, og som finansieres ved statsligt tilskud, idet TV-seerne ikke betaler gebyrer herfor - artikel 168 - ret til fradrag - afgiftspligtig person, der foretager såvel afgiftspligtige transaktioner som transaktioner, der ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde

Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Dom
Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Indstilling

Den 30-09-2021 dom i C-299/20 Icade Promotion
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 392 - ordning med afgift af fortjenstmargenen - anvendelsesområde - levering af fast ejendom og byggegrunde købt med henblik på videresalg - afgiftspligtig person, der ikke har fradragsret i forbindelse med erhvervelsen af fast ejendom - momspligtigt videresalg - begrebet »byggegrunde«

Tidligere dokument: C-299/20 Icade Promotion - Dom
Tidligere dokument: C-299/20 Icade Promotion - Indstilling

Den 30-09-2021 dom i C-186/20 Hydina SK
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (moms) - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 10-12 - udveksling af oplysninger - afgiftskontrol - frister - udsættelse af afgiftskontrollen ved udveksling af oplysninger - overskridelse af den frist, der er fastsat for meddelelse af oplysninger - indvirkning på lovligheden af afgiftskontrollens udsættelse

Tidligere dokument: C-186/20 Hydina SK - Dom


Indstillinger
C-326/20 MONO

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2008/118/EF - artikel 12 - punktafgifter - fritagelse for harmoniseret punktafgift - punktafgiftspligtige varer, som er bestemt til at anvendes i diplomatiske eller konsulære forbindelser - betingelser - betalingen for de punktafgiftspligtige varer foretaget af de faktiske modtagere heraf - betaling ved hjælp af andre betalingsmidler end kontanter

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 12, stk. 1, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke betinger indrømmelsen af den fritagelse, der er fastsat heri, af, at betalingen for de punktafgiftspligtige varer, som er bestemt til at anvendes i diplomatiske eller konsulære forbindelser, sker ved hjælp af andre betalingsmidler end kontanter, at betalingen til leverandøren faktisk har fundet sted, og at den er blevet foretaget af de faktiske modtagere af disse varer, for så vidt som beviset for de nævnte varers tiltænkte anvendelse i diplomatiske eller konsulære forbindelser kan udledes af bl.a. fritagelsesattesten.

2) Artikel 12, stk. 2, i direktiv 2008/118 er til hinder for en national lovgivning, hvorefter punktafgiftsfritagelsen skal nægtes med den begrundelse, at køberen ikke har foretaget betaling for de punktafgiftspligtige varer ved hjælp af andre betalingsmidler end kontanter, uden at det er muligt ved hjælp af bl.a. fritagelsesattesten at bevise, at de i dette direktivs artikel 12, stk. 1, fastsatte fritagelsesbetingelser er opfyldt.


Domme
C-169/20 Kommissionen mod Portugal (Taxe sur les véhicules)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 110 TEUF - interne afgifter - diskriminerende afgifter - forbud - brugte motorkøretøjer indført fra andre medlemsstater - registreringsafgiftskomponent, der beregnes på grundlag af kuldioxidudledningen - undladelse af at tage hensyn til motorkøretøjets værditab

Domstolens dom:

1) Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 110 TEUF, idet den inden for rammerne af beregningen af motorkøretøjsafgiften - således som denne afgift er fastsat i Código do imposto sobre veículos (lov om afgift på motorkøretøjer), som ændret ved lei 71/2018 (lov nr. 71/2018) - ikke tager hensyn til værditabet på miljøkomponenten ved beregningen af værdien af brugte køretøjer, der er blevet taget i brug på portugisisk område, og som er købt i en anden medlemsstat.

2) Den Portugisiske Republik betaler sagsomkostningerne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og republikken indonesien i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1432 af 1. september 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse for- og efterspændte tråde og strenge af ulegeret stål (psc-tråde og -strenge) med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1434 af 2. september 2021 om afslutning af en fornyet undersøgelse af rådets gennemførelsesforordning (eu) nr. 443/2011 og (eu) nr. 444/2011 om forlængelse af den endelige udligningstold og antidumpingtold på importen af biodiesel afsendt fra canada

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1406 af 26. august 2021 om fravigelse af de regler om oprindelsesbevis, der er fastsat i gennemførelsesforordning (eu) 2020/761, og som finder anvendelse på visse toldkontingenter for import af fjerkrækød, og om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/761 for så vidt angår de mængder ost, der er disponible for eksportlicenser til usa

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 2, 5 og 6 i lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.), BEK nr 1751 af 30/08/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 308

Meddelelse om forslag til finanslov for 2021 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Bilag 309

Præsentationsmateriale til teknisk gennemgang af FFL22 for § 38 og § 9 den 2. september 2021

Bilag 311

Publikation fra Motorstyrelsen: Tal og tendenser - Brug af dagsbeviser hos Motorstyrelsen

Spørgsmål og svar

Spm. 569

Ministeren bedes oplyse, hvor meget der forventes at blive tabt for statskassen grundet virksomheder, der lukker eller ikke kan betale de udskudte forpligtelser i henhold til de forskellige hjælpepakker på skatteområdet. Er der budgetteret med et tab, hvor stort et tab skønnes det i givet fald at være, og hvorledes forventer man, at det finansieres?  Svar  

Spm. 602

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 544 bedes ministeren oplyse: 1) Hvor mange virksomheder er blevet kontrolleret i forbindelse med den styrkede kontrolindsatserne af sort arbejde og kontrolindsatsen af illegal import af punktafgiftspligtige varer? 2) Hvilke beløb er blevet afdækket på baggrund af viden og erfaringer fra henholdsvis den styrkede kontrolindsatserne af sort arbejde og kontrolindsatsen af illegal import af punktafgiftspligtige varer? 3) Ud af det samlede beløb, der er blevet afdækket i kontrolindsatserne, hvor stor en procentdel er blevet tilbagebetalt til skattestyrelsen? 4) Er der i de specialiserede kontrolindsatser fundet branchespecifikke tendenser?  Svar  

Spm. 619

Ministeren bedes forholde sig til artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” fra SN.dk den 16. juni 2021 samt forholde sig til problemerne med støtteforeninger rundt om i landet, som er blevet politianmeldt for at overtræde spilleloven.  Svar  

Spm. 620

Ministeren bedes forholde sig til, hvorvidt myndighederne har svigtet ved ikke at informere bankoforeningerne om, hvordan de skulle forholde sig til den nye spillelov. Der henvises til artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” fra SN.dk den 16. juni 2021.  Svar  

Spm. 621

Hvad vil ministeren gøre for, at støtteforeninger og idrætsforeninger fremadrettet kan udføre denne slags aktiviteter uden massive bøder? Der henvises til artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” fra SN.dk den 16. juni 2021.  Svar  

Spm. 623

Vil ministeren kommentere artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” bragt på sn.dk den 15. juni 2021 og redegøre for, hvad der kommer til at ske med foreningen Idrættens Venner og deres bøde på 215.000 kroner, samt om de kan blive indbefattet af den eventuelle revision af reglerne, som ministeren har sat sine embedsmænd i gang med at kigge på? Der henvises til https://sn.dk/Odsherred/Boede-paa-215000-kroner-for-bankospil/artikel/1446276  Svar  

Spm. 638

Agter ministeren at tilbyde små virksomheder rentefrie lån svarende til halvdelen af deres moms for første halvår af 2021, så de bliver ligestillet med mellemstore virksomheder, som har kunne låne et beløb svarende til deres moms for første kvartal af 2021?  Svar  

Spm. 652

Vil ministeren redegøre for, hvorfor de små virksomheder med en omsætning under 5 mio. kr. ikke har mulighed for momslån for 1. kvartal 2021, når større virksomheder med en omsætning på 5-50 mio. kr. har det?  Svar  

Spm. 659

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser af, at it-systemet Skattekontoen endnu ikke er koblet til det nye inddrivelsessystem PSRM?  Svar  

Spm. 660

Vil ministeren oplyse, hvornår man forventer, at it-systemet Skattekontoen kobles til det nye inddrivelsessystem PSRM, og samtidig redegøre for, hvad der forhindrer, at det ikke allerede er sket?  Svar  

Spm. 662

Vil ministeren fremsende en oversigt over det beløbsmæssige omfang af de coronalån, der forfalder til betaling henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022? Svaret bedes opdelt efter følgende:1. Moms for 2. halvår af 2019 (små virksomheder)2. Moms for 4. kvartal af 2019 (mellemstore virksomheder)3. Lønsumsafgift for 1. kvartal af 2020 eller tilsvarende (små og mellemstore)4. Moms for 1. og 2. halvår af 2020 (små virksomheder)5. Moms for 3. og 4. kvartal af 2020 (mellemstore virksomheder).  Svar  

Spm. 664

Ministeren bedes redegøre for, hvilke muligheder der er for at fratrække moms i frivillige idrætsforeninger på det, der bliver brugt til drift, herunder internet, programmer til GDPR-registrering af medlemmer, økonomiprogrammer og lignende.  Svar  

Spm. 665

Vil ministeren redegøre for reglerne i forbindelse med opsætning af solceller på erhvervsejendommes tag, herunder de afgiftsmæssige konsekvenser for henholdsvis ejer og lejer? I den forbindelse bedes ministeren redegøre for, hvilken betydning det har, hvem der ejer solcelleanlægget.  Svar  

Spm. 667

Vil ministeren oplyse, hvor store tab ministeren forventer, at staten lider som konsekvens af konkursramte virksomheder, der ikke er i stand til at indfri de lån, staten har stillet til rådighed under COVID-19?  Svar  

Spm. 668

Er der afsat midler i finanslovsforslaget 2022 til afskrivninger på de lån, staten har stillet til rådighed under COVID-19? Og i bekræftende fald hvor store midler og hvor i finanslovsforslaget fremgår dette?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse