MomsMail 2020, uge 35

Kære læser !

MomsMail i denne uge er i den rigtigt korte ende, der er primært nyt fra EU og lidt fra Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ny praksis for opgørelse af overskudsvarmeafgift

Domme
Hæftelse for registreringsafgift - flexleasing - realitet

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Ny praksis for opgørelse af overskudsvarmeafgift

Ny praksis for opgørelse af overskudsvarmeafgift giver mulighed for tilbagebetaling af tidligere betalt afgift.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Hæftelse for registreringsafgift - flexleasing - realitet

SKM2020.347.BR

Retten fandt, at leasingforholdet var uden realitet, og at ejendomsretten til køretøjet ikke reelt blev overdraget til leasingvirksomheden.

Retten fandt derfor, at leasingtageren ikke kunne være i god tro om, at der blev betalt korrekt registreringsafgift af køretøjet i forbindelse med leasingaftalens indgåelse. Leasingtageren hæftede derfor for afgiften af køretøjet, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5.

På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.342.BR

Straf - bødeudmåling - prøvesag - transfer pricing - udeblivelsesdom

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af reglerne om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, idet selskabet, for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 ikke rettidigt inden den af Skattestyrelsen fastsatte frist på 60 dage, der udløb den 8. september 2014, havde indsendt fyldestgørende dokumentation for selskabets kontrollerede transaktioner.

Selskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen.

Selskabet idømtes en bøde på 375.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 31-08-2020 - 29-09-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-449/19 WEG Tevesstraße
Dato: 10-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fritagelse vedrørende udlejning af fast ejendom - national bestemmelse om fritagelse af en sammenslutning af ejeres levering af varme til ejerne

Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Dom
Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Indstilling

Dom C-509/19 BMW
Dato: 10-09-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 71, stk. 1, litra b) - toldværdi - import af elektroniske produkter udstyret med software

Tidligere dokument: C-509/19 BMW - Dom

Dom C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune)
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - artikel 9, stk. 1 - artikel 193 - begrebet »afgiftspligtig person« - aftale om fælles aktivitet - partnerskab - henføring af en økonomisk transaktion til én af partnerne - bestemmelse af den afgiftspligtige person

Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune) - Dom
Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune) - Indstilling

Dom C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 17, stk. 2, litra a) - fradrag for indgående afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - udvidelse af en vejstrækning tilhørende en kommune - bogføring af omkostninger hidrørende fra anlægsarbejder som del af den afgiftspligtige persons generalomkostninger - afgørelse af, om der foreligger en direkte og umiddelbar tilknytning til den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed - vederlagsfri levering - levering sidestillet med en levering mod vederlag - artikel 5, stk. 6

Tidligere dokument: C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie - Dom

Dom C-674/19 Skonis ir kvapas
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgiftsstruktur og -satser for forarbejdet tobak - direktiv 2011/64/EU - artikel 2, stk. 2 - artikel 5, stk. 1 - begrebet »produkter, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak« - begrebet »røgtobak« - vandpibetobak

Tidligere dokument: C-674/19 Skonis ir kvapas - Dom

Dom C-791/18 Stichting Schoonzicht
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - investeringsgoder i form af fast ejendom - momsfradrag - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - regulering på én gang af hele dette fradrag efter første ibrugtagning af det pågældende gode - reguleringsperiode

Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Dom
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Indstilling
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Ny sag

Indstilling C-288/19 Finanzamt Saarbrücken
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse- skatter og afgifter-merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af ydelser eller varer mod vederlag - artikel 45-leveringssted for tjenesteydelser - artikel 56 - leveringssted for udlejning af transportmidler - vederlagsfri tilrådighedsstillelse af firmabiler til arbejdstagere

Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Dom
Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Indstilling

Indstilling C-420/19 Heavyinstall
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger- anmodning om retsbevarende foranstaltninger - retsafgørelse fra den bistandssøgende medlemsstat med henblik på vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger - kompetence for retten i den bistandssøgte medlemsstat til at vurdere, om betingelserne for vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger i henhold til dens nationale lovgivning og administrative praksis er opfyldt

Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Dom
Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

informal videoconference of the members of the high level working party (taxation)

council implementing decision amending implementing decision 2012/232/eu authorising romania to apply measures derogating from article 26(1)(a) and article 168 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

council implementing decision amending implementing decision 2013/680/eu authorising the kingdom of denmark and the kingdom of sweden to extend the application of a special measure derogating from articles 168, 169, 170 and 171 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/1855 authorising romania to apply a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/2408 authorising the republic of latvia to apply a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/1855 om bemyndigelse af rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

bilag til forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen for så vidt angår den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen for så vidt angår den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

bilag til forslag til rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem den europæiske union og dens medlemsstater på den ene side og republikken korea på den anden side, til en henstilling om anvendelsen af artikel 27 i protokollen om definitionen af "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde.

forslag til rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i toldudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem den europæiske union og dens medlemsstater på den ene side og republikken korea på den anden side, til en henstilling om anvendelsen af artikel 27 i protokollen om definitionen af "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde.

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1218 af 25. august 2020 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 26. august 2020

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1221 af 26. august 2020 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 27. august 2020

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen for så vidt angår den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1221 af 26. august 2020 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 27. august 2020

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 408

Orientering om udskydelse af e-handelspakken, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 644

Vil ministeren oplyse status og regeringens videre planer for arbejdet med at afskaffe det rigide originalitetskrav for veterankøretøjer som foreslået af bl.a. Motorhistorisk Samråd?

Spm. 647

Vil ministeren, på baggrund af at Tyskland hæver afgifterne på benzin og diesel pr. 1. januar 2021, redegøre for, hvor stor en afgiftsstigning på benzin og diesel, der vil være mulig i Danmark, under forudsætning af at den samlede pris ikke må være højere end i Tyskland? På baggrund af dette bedes ministeren redegøre for provenuet ved denne afgiftsstigning både samlet og opdelt på benzin og diesel. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Endvidere bedes ministeren opgøre den samlede fordelingsvirkning ved skatteændringerne samt opdelt på henholdsvis benzin og diesel, opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Derudover bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 649

Hvilke konkrete skridt vil ministeren tage med henblik på at håndhæve de gældende afgiftsregler for tobak, og dermed sikre, at en tobaksproducent og detailhandler ikke sælger cigaretter med gamle stempelmærker, som i strid med reglerne er overgået til forbrug efter afgiftsstigningen den 1. april 2020?

Spm. 665

Vil ministeren oplyse hvad de provenumæssige konsekvenser vil være såfremt hjælpemidler til handicappede, som f.eks. en kørestol, ikke pålægges moms?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse