MomsMail 2019, uge 35

Kære læser !

Så begynder vi lige så stille at komme ud af agurketiden efter sommerferien.

Dog holder EU-Domstolen stadigt ferie, men den slutter i denne uge og domstolen starter i næste uge op med lidt af en dansk "ejendoms-moms-bombe", nemlig med KPC-dommen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Godtgørelse af energiafgifter kan være indberetningspligtig
Skatterådet: Passepartout turistkort skal anses som en voucher
Skatteministeriet tager bekræftende til genmæle i sag om momsrefusion

Styresignaler
Forlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM2019.145.SKTST

Kendelser
Salær i straffesag - advarsel en sanktion - tiltalte betalingspligtig

Domme
Erstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj forældelse - afsavnserstatning - værditab - udgifter til forsikring og vægtafgift - finansieringsudgifter
Lønsumsafgiftsgrundlaget - virksomhed - blandede aktiviteter

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Godtgørelse af energiafgifter kan være indberetningspligtig

Godtgørelse af energiafgifter kan i visse tilfælde udgøre statsstøtte. Virksomheder, der modtager afgiftsgodtgørelse, kan derfor være forpligtede til at indberette det godtgjorte beløb. Fristen for godtgørelse modtaget i 2018 er 1. september 2019.


Plesner

Skatterådet: Passepartout turistkort skal anses som en voucher

Et passepartout turistkort er at betragte som en voucher til flere formål. Det har Skatterådet netop vurderet i et bindende svar. Der skal derfor først betales moms, når og hvis kortet indløses til momspligtige seværdigheder.


Plesner

Skatteministeriet tager bekræftende til genmæle i sag om momsrefusion

Skatteministeriet har givet Plesner ret i en momssag ført af vores skatte- og afgiftsteam ved Østre Landsret. Sagsøgeren i sagen var en tysk virksomhed, som havde fået afvist sin anmodning om momsrefusion med den begrundelse, at virksomheden ikke havde besvaret SKATs supplerende spørgsmål til ansøgningen inden for den frist på en måned, som SKAT havde fastsat. På baggrund af EU-Domstolens dom i Sea Chefs Cruise sagen var det sagsøgerens opfattelse, at denne frist ikke var præklusiv, og at SKAT derfor ikke kunne afvise anmodningen. Dette er nu også anerkendt af Skatteministeriet, som har taget bekræftende til genmæle.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Forlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM2019.145.SKTST

SKM2019.414.SKTST

Den 8. marts 2019 udsendte Skattestyrelsen styresignalet: SKM2019.145.SKTST. Dette styresignal beskrev elementerne i en forenklet ordning for behandlingen af rejste krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService. Der blev i SKM2019.145.SKTST fastsat en frist på 6 måneder løbende fra den 8. marts 2019 for indsendelse af anmodning til Skattestyrelsen, om at gøre brug af den forenklede ordning. Denne frist for indsendelse af anmodning forlænges hermed ved udsendelse af dette styresignal. Anmodning om valg af forenklet ordning skal herefter indsendes inden 6 måneder efter, at styresignalet om begrebet investeringsforening i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f), er offentliggjort.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Salær i straffesag - advarsel en sanktion - tiltalte betalingspligtig

SKM2019.412.ØLR

I en administrativ straffesag havde T vedtaget en advarsel for overtrædelse af skattekontrolloven.

Byretten fastsatte forsvarersalær på 13.966 kr. med tillæg af moms som skulle betales endeligt af det offentlige.

Landsretten fastholdt salærets størrelse, men pålagde T at betale salæret til den beskikkede advokat. Den henviste til, at en sådan advarsel er en sanktion, og der var ikke oplyst omstændigheder, der gav anledning til at fravige udgangspunktet i forsvarerbistandsloven.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Erstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj forældelse - afsavnserstatning - værditab - udgifter til forsikring og vægtafgift - finansieringsudgifter

SKM2019.418.BR

Sagen drejede sig om erstatning for beslaglæggelse af en autocamper til sikkerhed for et afgiftskrav, som senere viste sig ikke at bestå. Skattestyrelsen havde på baggrund af de konkrete omstændigheder i sagen anerkendt at være erstatningsansvarlig over for ejeren af autocamperen. Spørgsmålet i sagen var i første række, om kravet på erstatning var forældet og i anden række, hvordan kravet skulle opgøres. Retten fandt ved en delafgørelse, at kravet på erstatning ikke var forældet. For så vidt angik opgørelsen af erstatningskravet var der mellem sagsøgeren og Skattestyrelsen - for det tilfælde, at kravet ikke var forældet enighed om, at sagsøgeren var berettiget til en skønsmæssigt fastsat afsavnserstatning. Udover afsavnserstatning blev sagsøgeren tilkendt erstatning for udgifter til forsikring og vægtafgift i beslaglæggelsesperioden, samt udgifter til optagelse af lån, idet retten fandt det godtgjort, at sagsøgeren havde optaget lån for at betale det afgiftskrav, som autocamperen var beslaglagt til sikkerhed for. Retten fandt, at sagsøgeren ikke var berettiget til erstatning for værditab.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Lønsumsafgiftsgrundlaget - virksomhed - blandede aktiviteter

SKM2019.415.ØLR

Sagen angik opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget for bl.a. et bankselskab og et leasingselskab, som var fællesregistrerede for moms og lønsumsafgift. Fællesregistreringen havde både lønsumsafgiftspligtige aktiviteter (primært leasing) og andre aktiviteter, der ikke var lønsumsafgiftspligtige (almindelig bankvirksomhed). Derfor skulle der ved opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget ske en fordeling af fællesregistreringens lønsum på de lønsumsafgiftspligtige henholdsvis de andre aktiviteter efter reglerne i lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, og den dagældende lønsumsafgiftsbekendtgørelses § 4, stk. 2 og 4, som var gældende før 1. marts 2013.

Fællesregistreringen havde foretaget denne fordeling på grundlag af en omsætningsfordeling i henhold til momslovens § 38, stk. 1. SKAT fandt, at fællesregistreringens fordeling gav et misvisende billede af de ansattes faktiske tidsforbrug på fællesregistreringens lønsumsafgiftspligtige henholdsvis andre aktiviteter. SKAT tilsidesatte derfor fordelingen og erstattede det med en fordeling, som var baseret på SKATs skøn over de ansattes tidsforbrug.

Landsretten fandt ligesom byretten, at en fordeling af lønsummen baseret på en omsætningsfordeling i henhold til momslovens § 38, stk. 1, ikke gav et retvisende skøn over det faktiske tidsforbrug. Endvidere fandt landsretten ligesom byretten, at SKATs skøn var baseret på relevante og saglige kriterier, som var egnede til at belyse det faktiske anvendte tidsforbrug.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-09-2019 - 01-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-71/18 KPC Herning
Dato: 04-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - salg af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er en bygning - kvalifikation - artikel 12 og 135 - begrebet »byggegrund« - begrebet »bygning« - vurdering af den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed - vurdering af objektive elementer - parternes hensigt

Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Dom
Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Indstilling

Dom C-145/18 Regards Photographiques
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 103, stk. 2, litra a) - artikel 311, stk. 1, nr. 2) - bilag IX, del A, nr. 7) - nedsat momssats - kunstgenstande - begreb - fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer - national lovgivning, der begrænser anvendelsen af den nedsatte momssats til alene fotografier, der har kunstnerisk karakter

Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Dom
Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Indstilling

Indstilling C-384/18 Etableringsfrihed Kommissionen mod Belgique (Comptables)
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-559/18 TDK-Lambda Germany
Dato: 05-09-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8504 40 30 - statiske omformere - tariferingskriterier - væsentlige bestemmelse

Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Dom
Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Ny sag

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen

Dom C-700/17 Peters
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) og c) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - manglende fortrolighedsforhold mellem behandleren og patienten

Tidligere dokument: C-700/17 Peters - Dom
Tidligere dokument: C-700/17 Peters - Ny sag

Indstilling C-477/18 Tilnærmelse af lovgivningerne Exportslachterij J. Gosschalk Compaxo Vlees Zevenaar m.fl.
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Rådets afgørelse (EU) 2019/1355 af 15. juli 2019 om fastlæggelse af den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i ØPA-udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1374 af 26. august 2019 om genoptagelse af undersøgelsen efter dommen af 3. juli 2019 i sag C-644/17, Eurobolt, for så vidt angår Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 af 18. juli 2011 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 af 28. august 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvidet til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Tunesien, Cambodja, Pakistan og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven
Oprettelsesdato: 30-08-2019
Høringsfrist: 27-09-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 29

Henvendelse af 30/8-19 fra Salling Efterskole om refusion på el i forbindelse med ønske om overgang til jordvarme

Spørgsmål og svar

Spm. 53

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 296 (folketingsåret 2017-18) redegøre for Skattestyrelsens kontrolindsats med afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer i 2018 samt for første halvår af 2019?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 174

Om at hæve afgiften på plastikposer.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse