MomsMail 2022, uge 34

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Udkast til praksisændring: Momsfritagelse for skoleundervisning ændres
Udkast til praksisændring: Tankesport kan ikke længere momsfritages
Tvangsudbetaling af indestående på skattekontoen og fremtidige renter på efterangivelser vedrørende moms
Vil du vide mere om, hvordan en skatte- eller afgiftssag kan blive til en straffesag?

Afgørelser
Adgang til omkostningsgodtgørelse for renter af pålagte sagsomkostninger
Momspligt - Betalinger fra ikke indløste gavekort

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

EY

Udkast til praksisændring: Momsfritagelse for skoleundervisning ændres

Ændringen får betydning for fx faglig undervisning, enkeltfag, fitnesscentre, private holdundervisere, udbud af privattimer, aftenskoler mv.


EY

Udkast til praksisændring: Tankesport kan ikke længere momsfritages

Ændringen i dansk praksis sker som følge af en EU-dom og får primært betydning for bræt- og kortspil.


Revisionsinstituttet

Tvangsudbetaling af indestående på skattekontoen og fremtidige renter på efterangivelser vedrørende moms

Før sommerferien fremsatte Folketinget en række lovforslag, bl.a. om nedsættelse af beløbsgrænsen for indestående på skattekontoen samt betaling af renter vedrørende efterangivelser m.v.


TVC Advokatfirma

Vil du vide mere om, hvordan en skatte- eller afgiftssag kan blive til en straffesag?

Hvis der er en formodning om et strafbart forhold ved en civil skatte- eller afgiftssag oversendes skatte- eller afgiftssagen til straffesagsenhederne.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Adgang til omkostningsgodtgørelse for renter af pålagte sagsomkostninger

SKM2022.402.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke var adgang til omkostningsgodtgørelse for renter af pålagte sagsomkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momspligt - Betalinger fra ikke indløste gavekort

SKM2022.401.LSR

Sagen angik, om betalinger fra ikke indløste gavekort til flere formål var momspligtige. Landsskatteretten fandt, at der var tale om levering af en vare eller ydelse mod vederlag, når selskabets kunder købte et gavekort til flere formål. Der blev herved henset til, at selskabet havde foretaget en levering af et gavekort, som kunderne havde betalt et fastsat vederlag for. Dette ændredes ikke af, at kunderne efterfølgende ikke indløste gavekortene. Dette forhold havde alene betydning for, hvornår momspligten indtrådte. I overensstemmelse med dagældende national praksis om momspligtens indtræden ved salg af gavekort til flere formål indtrådte momspligten først på det tidspunkt, hvor gavekortet blev indløst. I den foreliggende sag, hvor gavekortet ikke blev indløst inden for gyldighedsperioden på 3 år, indtrådte momspligten på det tidspunkt, hvor selskabet efter udløbet af gyldighedsperioden på 3 år indtægtsførte vederlaget for gavekortet. Henset til, at selskabet ifølge det oplyste i langt overvejende grad solgte gavekort vedrørende momspligtige varer og ydelser, fandt Landsskatteretten, at salgsmomsen konkret skulle opgøres ud fra det fulde beløb af samtlige gavekort til flere formål, der ikke var blevet indløst. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse (dissens).


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-08-2022 - 27-09-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé)
Dato: 08-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, artikel 9, stk. 1, artikel 167 og artikel 168, litra a) - fradrag for indgående afgift - begrebet »afgiftspligtig person« - holdingselskab - udgifter i forbindelse med en selskabsdeltagers indskud i naturalier i datterselskaber - manglende deltagelse i betalingen af udgifterne til generalomkostningerne - datterselskabernes virksomhed for størstedelens vedkommende afgiftsfritaget

Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Dom
Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Indstilling

Dom C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II)
Dato: 08-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - stedet, hvor toldskylden opstår - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 30 - artikel 60 - artikel 71, stk. 1 - importmomspligtens indtræden og afgiftens forfald - stedet, hvor afgiftsskylden opstår - konstatering af en manglende efterlevelse af en forpligtelse, der er fastsat i Unionens toldlovgivning - fastlæggelse af stedet for varernes indførsel - transportmiddel, der er indregistreret i et tredjeland og indført i Den Europæiske Union i strid med toldforskrifterne

Tidligere dokument: C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II) - Dom

Indstilling C-378/21 Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals)
Dato: 08-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - moms - fejltagelse vedrørende momssatsens rigtige størrelse - berigtigelse af den skyldige moms - faktisk umulighed af at berigtige allerede udstedte fakturaer - fakturaberigtigelsens undværlighed, hvis modtagerne af ydelserne ikke er afgiftspligtige personer - ingen risiko for tab af afgiftsindtægter - indsigelse om ugrundet berigelse

Tidligere dokument: C-378/21 Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals) - Indstilling

Dom C-227/21 HA.EN.
Dato: 15-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - salg af fast ejendom mellem afgiftspligtige personer - sælger, over for hvem der er indledt en insolvensbehandling - national praksis, hvorefter køberen nægtes fradragsret med den begrundelse, at vedkommende havde eller burde have haft kendskab til sælgerens vanskeligheder med hensyn til at betale den skyldige udgående moms - svig og misbrug af rettigheder - betingelser

Tidligere dokument: C-227/21 HA.EN. - Dom
Tidligere dokument: C-227/21 HA.EN. - Indstilling

Dom C-330/21 The Escape Center
Dato: 22-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en nedsat momssats på visse leveringer af varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 14) - begrebet »adgang til brug af sportsfaciliteter« - fitnesscentre - personlig instruktion eller holdinstruktion

Tidligere dokument: C-330/21 The Escape Center - Dom

Indstilling C-571/21 RWE Power
Dato: 13-10-2022
Fiskale bestemmelser

Om artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, for så vidt som den bestemmer, at elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet, fritages for beskatning, under hensyntagen til artikel 21, stk. 3, andet punktum, i direktiv 2003/96 fortolkes således, at denne fritagelse også omfatter processer, hvor energiprodukterne udvindes i åbne brud og i kraftværkerne gøres mere egnet til anvendelsen i kraftværkerne, såsom brydning, frasortering af fremmedelementer og knusning til den størrelse, der er nødvendig for driften af kedlen


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

CM 4147 2022 INIT - NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA. Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation) - AFTERNOON ONLY

CM 4076 2022 INIT - NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA. Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation – Excise duties/Energy taxation)

 

Nyt fra Parlamentet

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give portugal tilladelse til at anvende nedsatte punktafgiftssatser på gasolie og blyfri benzin, der anvendes som motorbrændstof, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give sverige tilladelse til at anvende nedsatte punktafgiftssatser på benzin, umærket gasolie og tilsvarende brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

rådets afgørelse om indgåelse på unionens vegne af aftalen mellem den europæiske union og new zealand i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

meddelelse til medlemmerne andragende nr. 0560/2019 af timothée galvaire, fransk statsborger, for fairosene, om indførelse af en afgift på flybrændstof (petroleum) i forbindelse med flyvninger inden for unionen andragende nr. 0621/2019 af i. l., tysk statsborger, om en eu-dækkende afgift på petroleum

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give portugal tilladelse til at anvende nedsatte punktafgiftssatser på gasolie og blyfri benzin, der anvendes som motorbrændstof, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give sverige tilladelse til at anvende nedsatte punktafgiftssatser på benzin, umærket gasolie og tilsvarende brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 375

Vil ministeren redegøre for, om der er tekniske begrænsninger for, i hvor høj grad Aalborg Portland kan erstatte brug af petrokoks (og kul) med gas og andre brændsler, og om der er skønnet over omkostningen ved en sådan omlægning?  Svar  

Spm. 665

Med Grøn skattereform for industri mv. af 24. juni 2022 tages et vigtigt skridt videre mod den grønne omstilling, men samtidig udfordres tilgængeligheden i landdistrikterne, da aftalen kan være med til at besværliggøre transporten eller prisen på transport i eller til landdistrikter og øer og dermed hindre pendling og bosætning. Hvordan vil ministeren sikre, at man forsat har økonomisk mulighed for at pendle, når man bor i et landdistrikter eller på øerne?  Svar  

Spm. 666

Agter ministeren at indkalde til forhandlinger med henblik på at sikre, at det forsat skal være økonomisk attraktivt/muligt at bo i et landdistrikt og pendle til en arbejdsplads et andet sted i landet?  Svar  

Spm. 667

Vil ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at vi kommer i mål med vores grønne omstilling, og at det samtidig er økonomisk attraktivt at bo og leve i et landdistrikt eller på en ø, når man er afhængig af at kunne flytte sig for at passe sit arbejde?  Svar  

Spm. 680

Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med regeringens politik om at bringe ”nærheden og livet tilbage i lokalsamfundene”, som beskrevet i regeringens Tættere På-udspil, at indføre en høj ensartet CO2e-afgift på landbruget, hvilket ifølge Det Miljøøkonomiske Råd vil betyde et tab af ca. 19.000 arbejdspladser primært i landdistrikterne?  Svar  

Spm. 681

Mener ministeren, at et permanent tab af arbejdspladser i landdistrikterne i forbindelse med en CO2e-afgift vil være en acceptabel ”tilpasningsomkostning”, sådan som det beskrives af miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen i artiklen: ”Nye beregninger: En CO2-afgift flytter tusindvis af job fra land mod by”, altinget.dk, den 7. december 2021?  Svar  

Spm. 682

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i den private beskæftigelse i landets 98 kommuner siden 2008 og redegøre for, om ministeren er enig i, at byrderne ved en CO2e-afgift på de biologiske udledninger i landbruget vil være regionalt skævt fordelt?  Svar  

Spm. 683

I artiklen: ”En 23-årig mand fra Them vil sikre statsministerens store mål – men centralt tal kan spolere hans planer”, Berlingske Tidende, den 27. februar 2022, udtaler professor Lars Gårn Hansen, at modellen bag standardberegningerne fra Det Miljøøkonomiske Råd ikke kan regne på værditabet i landbruget ved en CO2e-afgift. Vil ministeren på den baggrund gå i dialog med ekspertgruppen for en grøn skattereform om at indhente eksterne analyser af værditab og lækage, når de i deres anden delrapport skal kigge på CO2-afgifter i forbindelse med de biologiske processer i landbruget?  Svar  

Spm. 685

Mener ministeren, at det er realistisk at overvælte en afgift på fødevareproduktionen i prisen, når der konkurreres på et globalt marked?  Svar  

Spm. 686

Er ministeren enig i, at ekspertgruppe for en grøn skattereform ikke kun skal se på mulighederne for at indføre en CO2e-afgift på disse, men også se på en reguleringsløsning, en tilskudsløsning inden for EU’s landbrugspolitik eller en kombination?  Svar  

Spm. 718

Ministeren bedes udarbejde en oversigt over effekterne på de offentlige finanser (umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd), arbejdsudbud, ginikoefficienten og BNP ved at nedsætte benzin- og dieselafgiften til EU’s minimumsgrænse på henholdsvis 2,65 kr. pr. liter og 2,46 kr. pr. liter i hvert af årene 2023-2025, 2030 og 2035. Hertil ønskes selvfinansieringsgraden oplyst. Adfærdsvirkningen ønskes ydermere fordelt på indenlandsk forbrugsadfærd, grænsehandelsadfærd og arbejdsudbudsadfærd.  Svar  

Spm. 720

Vil ministeren oplyse, hvor stort et merprovenu der forventes i 2022, hvis prisen for gas, olie og benzin stiger med henholdsvis 10 pct., 25 pct. og 50 pct. i forhold til prisniveauet den 1. januar 2021?  Svar  

Spm. 731

Vil ministeren oplyse de eksterne omkostninger pr. km på hhv. benzin, diesel, lavemissions og nulemissions personbiler opdelt på de forskellige eksternaliteter? Vil ministeren endvidere oplyse beskatningen pr. km. (såvel gennemsnitlig som marginal) opdelt på samme biltyper og skattekilde?  Svar  

Spm. 732

Ministeren bedes opgøre, hvor meget Aalborg Portland skulle have betalt ekstra om året i skatter, hvis virksomheden ikke var omfattet af den rabat, som det nye CO2-afgiftsystem tildeler virksomheder, der arbejder med ”mineralogiske processer”. Beløbet bedes opgøres fordelt pr. medarbejder, idet spørgeren bemærker, at Aalborg Portland oplyser på sin hjemmeside, at virksomheden beskæftiger 335 medarbejdere i Danmark.  Svar  

Spm. 737

Vil ministeren oplyse, hvilken effekt det havde på antallet af nummerpladetyverier, da man i 2015 påbød danske bilister at fastskrue nummerpladerne. Der ønskes herunder oplysninger om antallet af nummerpladetyverier opdelt pr måned i perioden 2000 til 2022.  Svar  

Spm. 746

Justitsministeren nævner i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 240, at Justitsministeriet har anmodet de svenske skattemyndigheder om en udtalelse om de gældende svenske regler om gældssanering, og at ministeriet vil vende tilbage overfor Folketinget, når udtalelsen er modtaget. Vil ministeren oplyse, hvornår ministeriet forventer at modtage tilbagemeldingen fra Sverige? Vil ministeren derudover oplyse, hvornår nabotjekket af reglerne for gældssanering, som oplyst i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 421, forventes afsluttet, og hvornår Skatteudvalget kan forvente en afrapportering?  Svar  

Spm. 747

Skatteministeren nævner i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 421 på side 11, at Gældstyrelsen vil kunne oprette et samarbejde med erhvervscentrene. Vil ministeren tage initiativ til det, og kunne information til iværksættere om den nødvendige fuldmagt inkorporeres i initiativet?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1188

Om en afgiftsnedsættelse på forskellige brændstoftyper til opvarmning af bolig.

Spm. S 1192

Om de massive prisstigninger danskerne har oplevet i 2022.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse