MomsMail 2021, uge 34

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Udsæt fristerne for udskudt A-skat og moms og undgå bølge af konkurser

SKM-meddelelse
Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet

Bindende svar
Elvarmeafgift - Elopvarmning af bofællesskab - Fællesanlæg
Overdragelse - ejendomsprojekt - momspligt

Domme
Skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - chokolade- og sukkerafgift

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Udsæt fristerne for udskudt A-skat og moms og undgå bølge af konkurser

Skatteminister Morten Bødskov (S) har for nylig afvist at give erhvervslivet 6 år i stedet for 2 år til at betale udskudt skat og moms tilbage, som bl.a. DI og...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet

SKM2021.432.SKTST

Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet. Den nye aftale har virkning fra offentliggørelsen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elvarmeafgift - Elopvarmning af bofællesskab - Fællesanlæg

SKM2021.441.SR

Spørger er et interessentskab. Interessenternes boliger i bofællesskabet får leveret strøm fra det almindelige elnet via ét aftagenummer og fra interessentskabets vindmølle. Boligerne er hver især registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at de boliger, som forsynes med strøm, kan benytte den reducerede elvarmesats i elafgiftslovens § 6, stk. 1, 1. pkt., for den del af deres strømforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt pr. boligenhed.

Efter elafgiftslovens § 6, stk. 3, skal den enkelte boligenhed 1) være registreret i BBR som fx elopvarmet helårsbolig og 2) have eget aftagenummer eller et aftagenummer, der alene vedrører et fælles varmeanlæg.

En bekendtgørelse udstedt efter BBR-loven definerer begrebet "boligenhed" som et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang eller indgang, der skal være afgrænset og fysisk adskilt fra andre boligenheder. Efter denne definition kan interessenternes boliger ikke anses for at være én samlet boligenhed. Betingelsen om, at boligen skal have eget aftagenummer, var ikke opfyldt.

Der er kun ét aftagenummer, der sidder på vindmøllen. Betingelsen om, at der skal være tale om et aftagenummer, der alene vedrører et fælles varmeanlæg, var ikke opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Overdragelse - ejendomsprojekt - momspligt

SKM2021.430.SR

Spørger driver virksomhed med køb, salg, projektudvikling og udlejning af fast ejendom. Som led heri er Spørger i gang med at opføre en ejendom med udlejningslejligheder til boligformål.

Spørger påtænker at overdrage ejendommen inkl. aftale med entreprenøren, huslejeparadigme, udlejningsformidlingskontrakt og allerede indgåede huslejekontrakter mod vederlag til et helejet datterselskab.

Skatterådet konkluderede, at overdragelsen er momspligtig, idet alle indgåede lejekontrakter indgås med datterselskabet, hvorfor Spørger har skiftet hensigt fra momsfritaget udlejning til momspligtig overdragelse senest i forbindelse med indgåelsen af disse lejekontrakter.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - chokolade- og sukkerafgift

SKM2021.440.BR

Retten fandt det ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af sagsøgerens momstilsvar for perioden 1. juni 2014 til 30. september 2015 med 193.031 kr., og tilsvar af chokolade- og sukkerafgift for samme periode med 456.754 kr.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.436.VLR

Salær i straffesag - advarsel er en sanktion - sigtede skal afholde salæret

I en administrativ straffesag blev T tildelt en advarsel.

Byretten tilkendte T's beskikkede forsvarer salær og afgjorde, at salæret skulle betales af statskassen.

Skattestyrelsen kærede salærkendelsen, med påstand om at salæret til den beskikkede forsvarer endeligt skal betales af T. Til støtte herfor anførte Skattestyrelsen navnlig, at T blev tildelt en advarsel, der er en sanktion, og at han derfor endeligt skal afholde salæret.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse til, at T endeligt skulle afholde salæret. Den administrative skattestraffesag blev afsluttet ved, at T blev tildelt en advarsel for en groft uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven. Landsretten fandt, at den tildelte advarsel er sket i medfør af en analogi af retsplejelovens § 900 og er en sanktion.

SKM2021.439.ØLR

Straf - registreringsafgift - dokumentfalsk - bortfald af tillægsstraf

T var tiltalt for dokumentfalsk og registreringsafgiftssvig. T havde den 10. november 2015 indleveret en falsk tilladelse til syn og registrering samt en falsk værdiansættelse til en bilforhandler, vedrørende sin personbil. Bilforhandleren benyttede umiddelbart efter de falske dokumenter i forbindelse med indregistrering af køretøjet hos told- og skatteforvaltningen. T havde endvidere vedrørende en anden bil hos Motorkontoret indleveret en falsk tilladelse til syn og registrering samt en falsk værdiansættelse. T havde derved unddraget for i alt 158.615 kr. i registreringsafgift.

T havde også via Erhvervsstyrelsens Tast-Selv urigtigt registreret og anmeldt en stamgæst i sit værtshus som administrerende direktør i sit anpartsselskab.

T forklarede, det var samme unavngivne person, der solgte ham begge biler. Da han fik oplyst prisen på bilen, tjekkede han prisen med det samme på nettet. Det var tydeligt, at der skulle foretages reparationer på bilen. Han kunne ikke se, at papirerne var falske. Det var først efterfølgende, at han fandt ud af, at stamgæsten muligvis ikke har forstået hvad det indebar at stå for bevillingen. Da han foretog registreringen, var han ikke i tvivl om, at hun havde forstået, hvad det var.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Ts forklaring tilsidesattes som utroværdig, usammenhængende og modstridende. T idømtes en tillægsstraf af fængsel i 4 måneder samt en tillægsbøde på 47.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, med den ændring, at T ikke idømmes tillægsstraf. Der blev henset til det af anklagemyndigheden anførte om, at T er idømt 7 års fængsel for forhold begået i 2014 ved udenlandsk dom af 22. oktober 2019, hvilken straf ved dansk dom blev bestemt til at skulle afsones i Danmark, hvilket han p.t. er i færd med. Man har ikke ved strafudmålingen i den udenlandske dom kunnet tage hensyn til straffen i den aktuelle sag, idet byretsdommen i den aktuelle sag var anket til frifindelse. Der hensås endvidere til, at gerningstidspunkterne i den aktuelle sag ligger i 2015, og at T blev sigtet 7. december 2016, således at sagsbehandlingstiden overstiger 4½ år. Ankesagen var oprindeligt berammet til 13. september 2019, men blev udsat, idet T den 9. september 2019 blev udleveret til strafforfølgning i udlandet.

SKM2021.438.ØLR

Straf - momssvig

T var tiltalt for momssvig ved for perioden 01.01.2011-31.12.2011 at have undladt at angive sin enkeltmandsvirksomheds udgående og indgående moms. T havde derved unddraget for 551.824 kr. i moms.

T forklarede, at han havde drevet virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed, hvori der blev udført entreprenørarbejde. Revisor skulle stå for indberetningen af skat og moms. T erindrer ikke, om han kontrollerede revisors indberetninger. I sommeren 2011 stiftede T et anpartsselskab efter råd fra revisor. T ved ikke, om den personlige virksomhed blev lukket ned samtidig med stiftelsen af anpartsselskabet. T erindrer ikke om virksomheden blev lukket af revisor og ved ikke om slutregnskab blev udarbejdet, og om virksomheden blev afmeldt. Den personligt drevne virksomhed var ophørt fra 30. august 2011. Han udstedte fakturaerne i sin personligt drevne virksomhed. Han har ikke udarbejdet momsregnskaber og foretaget indberetninger af moms til myndighederne. Ts revisor forklarede i retten, at det var tanken, at virksomhed og drift i Ts personligt drevne firma skulle overføres til et anpartsselskab, men at dette aldrig blev gennemført.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund at den personlige virksomhed ikke var ophørt på noget tidspunkt i 2011 og at der i denne var oparbejdet det skyldige momstilsvar. Der var udstedt adskillige fakturaer fra virksomheden i 2011, herunder også efter 30. august 2011. Det var T som indehaver af virksomheden, der er ansvarlig for, indberetninger foretages efter gældende bestemmelser og forsæt til unddragelse var godtgjort, idet T ikke har udarbejdet momsregnskaber og indberettet moms. T idømtes 3 måneders betinget fængsel samt en tillægsbøde på 550.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, med den ændring, at fængselsstraffen forhøjes til 5 måneder betinget. Det forhold, at Ts debitorer senere er gået konkurs, kunne ikke medføre et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-08-2021 - 28-09-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 69 - momsens forfald - erhvervelse af brændstof inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af moms - artikel 206 - begrebet »acontobeløb« - artikel 273 - korrekt opkrævning af momsen og bekæmpelse af svig - medlemsstaternes skønsmargen

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling

Dom C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative)
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra a) - afgiftslempelse for energi- og elektricitetsforbrug til fordel for energiintensive virksomheder - fakultativ nedsættelse - fremgangsmåden for tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med bestemmelser i national ret, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til dette direktiv - betaling af renter - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative) - Dom

Dom C-294/20 GE Auto Service Leasing
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - ottende direktiv 79/1072/EØF - artikel 3, 6 og 7 - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) - afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet - afslag på tilbagebetaling af erlagt moms - dokumenter, som godtgør retten til tilbagebetaling - manglende fremlæggelse af dokumentation inden for de fastsatte frister

Tidligere dokument: C-294/20 GE Auto Service Leasing - Dom

Dom C-406/20 Phantasialand
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret momssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 7) - entré til forlystelsesparker og messer - princip om afgiftens neutralitet - ydelser leveret af fastetablerede aktører på markeder og omrejsende aktører på markeder - sammenlignelighed - baggrund - gennemsnitsforbrugerens synspunkt - sagkyndig udtalelse

Tidligere dokument: C-406/20 Phantasialand - Dom

Dom C-21/20 Balgarska natsionalna televizia
Dato: 16-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af ydelser mod vederlag - udelukkelse af audiovisuelle medietjenester, der udbydes til TV-seere, og som finansieres ved statsligt tilskud, idet TV-seerne ikke betaler gebyrer herfor - artikel 168 - ret til fradrag - afgiftspligtig person, der foretager såvel afgiftspligtige transaktioner som transaktioner, der ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde

Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Dom
Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

WP 1017 - Spanish consultation reduced rate electricity - EN.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1401 af 25. august 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/761 og (eu) 2020/1988 for så vidt angår de mængder, der må importeres under visse toldkontingenter

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1406 af 26. august 2021 om fravigelse af de regler om oprindelsesbevis, der er fastsat i gennemførelsesforordning (eu) 2020/761, og som finder anvendelse på visse toldkontingenter for import af fjerkrækød, og om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/761 for så vidt angår de mængder ost, der er disponible for eksportlicenser til usa

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 298

Publikation fra Skatteministeriet - Aktuelle skattetal - flere grønne biler i alle kommuner

Bilag 299

Publikation fra Toldstyrelsen: Toldopkrævning i 2020

Bilag 302

Orientering om notat om evaluering af leasingområdet

Bilag 303

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 1292 om lovgrundlaget for, at en minister kan bede sit embedsværk om at få udarbejdet materiale til brug i en erhvervsklub, der ikke er relateret til embedet som minister, fra justitsministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 638

Agter ministeren at tilbyde små virksomheder rentefrie lån svarende til halvdelen af deres moms for første halvår af 2021, så de bliver ligestillet med mellemstore virksomheder, som har kunne låne et beløb svarende til deres moms for første kvartal af 2021?  Svar  

Spm. 644

Vil ministeren redegøre for, hvor mange små virksomheder der er kommet i økonomisk klemme, fordi de har lavet mindre fodfejl i forbindelse med ”coronalån”? Der henvises til artiklen ”Simpel fodfejl kan koste danske virksomheder afgørende coronalån: »Det er grotesk, at så lille en fejl kan få så stor en konsekvens«” bragt i Berlingske den 6. august 2021.  Svar  

Spm. 652

Vil ministeren redegøre for, hvorfor de små virksomheder med en omsætning under 5 mio. kr. ikke har mulighed for momslån for 1. kvartal 2021, når større virksomheder med en omsætning på 5-50 mio. kr. har det?  Svar  

Spm. 653

Vil ministeren ændre praksis, så de mindste virksomheder får samme mulighed for momslån for 1. kvartal 2021, som større virksomheder har?  Svar  

Spm. 654

Vil ministeren redegøre for, hvor meget ekstra likviditet det ville sikre for virksomheder, der indbetaler moms halvårligt, hvis de får mulighed for momslån for enten 1. kvartal 2021 eller for 1. halvår 2021? Beløbet bedes opgjort både samlet set for virksomhederne og gennemsnitteligt pr. virksomhed.  Svar  

Spm. 655

I Rigsrevisionens beretning nr. 16/2020 om Skatteministeriets behandling af straffesager, jf. SAU alm. del – bilag 261, anføres det, at ”Skattestyrelsen har lange og stigende sagsbehandlingstider for behandlingen af straffesager, og mange af sagerne forælder helt eller delvist, inden sagerne bliver strafferetligt vurderet”. Vil ministeren redegøre for straffesagers forældelsesfrister, og hvor stor en andel af alle straffesager der helt eller delvist forældes hos henholdsvis Skattestyrelsen og Politiet samlet og opdelt efter forældelsesfrist?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse