MomsMail 2020, uge 34

Kære læser !

Ugens nyheder indeholder primært (igen) nationalt nyt bl.a. to bindende svar om så forskellige emner som tandlægebehandling på abonnement og moms- og lønsumsafgiftspligt for kommuners levering af ydelser til regioner.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms af udgifter til firmareceptioner
Vandselskaber - nu kan der formentligt snart oprettes foreninger med henblik på at forbedre sektorens effektivitet og kvalitet
Det bliver billigere at varme op med el
Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2019 (nr. 19/2019)
Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2019 (nr. 20/2019)

Bindende svar
Moms på tandlægebehandling på abonnement
Momsfritagelse af kommunes levering af ydelser til respirations- og dialysepatienter

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms af udgifter til firmareceptioner

Det har betydning for momsen, om en firmareception holdes i egne lokaler eller ude i byen, og om der er adgang for offentligheden eller kun for inviterede


PwC

Vandselskaber - nu kan der formentligt snart oprettes foreninger med henblik på at forbedre sektorens effektivitet og kvalitet

Energistyrelsen har udsendt lovforslag i høring d. 18. august 2020 om nye muligheder for at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Der er frist for...


PwC

Det bliver billigere at varme op med el

På baggrund af den nye klimaaftale er der lagt op til, at man skal tilgodese opvarmning med grøn el fremfor fossile brændsler.


Rigsrevisionen

Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2019 (nr. 19/2019)

Beretningen handler om revisionen af statsregnskabet for 2019.

Formålet med revisionerne har været at vurdere, om de informationer, som ministerierne har præsenteret i statsregnskabet, er rigtige. Vi har også gennemført bevillingskontrol for at vurdere, om ministerierne har overholdt deres bevillinger. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Er statsregnskabet i alle væsentlige henseender rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bevillingslovene og de statslige regnskabsregler?
  • Har staten i alle væsentlige henseender overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne?

Det samlede statsregnskab for 2019 er i alle væsentlige henseender rigtigt, og staten har i alle væsentlige henseender overholdt bevillingerne, bortset fra virkningerne af Rigsrevisionens forbehold for rigtigheden af § 38. Skatter og afgifter og en række yderligere konkrete fejl på tværs af regnskabet.

Forbeholdet for rigtigheden af § 38. Skatter og afgifter skyldes bl.a., at Skatteministeriet ikke har afspejlet flere års ulovlig opkrævning af morarenter i årsregnskabet, at Skatteministeriet ikke har en pålidelig opgørelse af værdien af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige, at Skatteministeriet ikke har en retvisende værdiansættelse af den del af gælden til det offentli­ge, hvor der er tvivl om gældens retskraft og/eller problemer med kvaliteten af data om gælden, og at paragrafregnskabet indeholder en række konkrete fejl på i alt 1.330,4 mio. kr.

Revisionen viser derudover, at et stort antal virksomheder fordelt på 10 ministerområder mangler funktionsadskillel­se og ikke har tilstrækkelig kontrol med betalinger og opkrævning af indtægter. Det giver en stor unødig risiko for svig og fejl i regnskaberne. Rigsrevisionen har ikke afdæk­ket sager om svig, men kan konstatere, at medarbejdere i flere virksomheder har adgang til at deaktivere eller slette loggen, hvilket betyder, at det er meget vanskeligt at afdække eventuelle sager om misbrug. Der er behov for, at ministerierne nedbringer risikoen eller etablerer kompenserende kontroller.

Rigsrevisionen skal hvert år revidere statsregnskabet og afgive en beretning til Statsrevisorerne om revisionen.


Rigsrevisionen

Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2019 (nr. 20/2019)

Beretningen handler om revisionen af statens forvaltning i 2019.

Rigsrevisionen reviderer hvert år udvalgte emner, hvor der er risiko for, at ministerierne ikke overholder reglerne, eller at ministerierne ikke understøtter, at forvaltningen er sparsommelig, produktiv og effektiv. Revisionerne er planlagt, så vi over en periode på 5 år har revideret væsentlige og centrale dele af ministeriernes forvaltning. I de enkelte revisioner besvarer Rigsrevisionen følgende spørgsmål:

  • Har ministerierne forvaltet udvalgte emner i overensstemmelse med reglerne?
  • Har ministerierne systemer og processer, der understøtter, at deres forvaltning af udvalgte emner er sparsommelig, produktiv og effektiv?

Årets revision af ministeriernes regeloverholdelse og forvaltning viser, at ministerierne ikke altid forvalter i overensstemmelse med de regler og forudsætninger, som Folketinget har fastlagt. Konsekvenser­ne er bl.a., at borgeres og virksomheders retssikkerhed kompromitteres, og at staten ikke løser opgaver effektivt eller går glip af indtægter.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms på tandlægebehandling på abonnement

SKM2020.337.SR

Skatterådet kom frem til, at Spørger skulle opkræve moms af vederlag fra privatpersoner for abonnement til tandlægebehandling, idet Spørger hverken var leverandør efter momslovens § 4, stk. 1, eller formidlede i eget navn jf. momslovens § 4, stk. 4. Spørger var derfor ikke omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet kunne derimod bekræfte, at Spørger ikke skulle opkræve moms af den del af abonnementsprisen, som Spørger videregav til samarbejdstandlægen i forbindelse med betaling af behandling af honorartabelydelser. Dette med den begrundelse, at Spørgers samarbejdstandlæger var leverandører af tandlægeydelserne i forhold til slutkunden.

Slutteligt kunne Skatterådet ikke bekræfte, at den tilbageværende del af abonnementsvederlaget, efter betaling til samarbejdstandlægen for dennes levering af honorartabelydelse, skulle anses som vederlag for en biydelse til momsfritaget tandlægebehandling. Skatterådet anså derimod formidlingsydelsen som en selvstændig hovedydelse, og Spørger skulle derfor betale moms af den resterende del af abonnementsprisen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af kommunes levering af ydelser til respirations- og dialysepatienter

SKM2020.336.SR

Skatterådet fandt, at Spørger ikke var en afgiftspligtig person ved levering af ydelser over for respirationspatienter, idet Spørger var et offentligretligt organ og fordi opgaven blev varetaget i egenskab af offentlig myndighed.

Skatterådet fandt desuden, at Spørger var en afgiftspligtig person ved levering af ydelser over for dialysepatienter i hjemmet, idet opgaven ikke blev varetaget i egenskab af offentlig myndighed. Hertil fandt Skatterådet, at Spørgers levering af ydelser over for dialysepatienter var momspligtige.

Skatterådet fandt slutteligt ikke, at Spørgers levering af ydelser over for dialysepatienter i hjemmet var omfattet af momsfritagelsen af social forsorg og bistand, men fandt derimod, at ydelserne var omfattet af momsfritagelsen af sundhedsydelser.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 24-08-2020 - 22-09-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-449/19 WEG Tevesstraße
Dato: 10-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fritagelse vedrørende udlejning af fast ejendom - national bestemmelse om fritagelse af en sammenslutning af ejeres levering af varme til ejerne

Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Dom
Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Indstilling

Dom C-509/19 BMW
Dato: 10-09-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 71, stk. 1, litra b) - toldværdi - import af elektroniske produkter udstyret med software

Tidligere dokument: C-509/19 BMW - Dom

Dom C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune)
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - artikel 9, stk. 1 - artikel 193 - begrebet »afgiftspligtig person« - aftale om fælles aktivitet - partnerskab - henføring af en økonomisk transaktion til én af partnerne - bestemmelse af den afgiftspligtige person

Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune) - Dom
Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune) - Indstilling

Dom C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 17, stk. 2, litra a) - fradrag for indgående afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - udvidelse af en vejstrækning tilhørende en kommune - bogføring af omkostninger hidrørende fra anlægsarbejder som del af den afgiftspligtige persons generalomkostninger - afgørelse af, om der foreligger en direkte og umiddelbar tilknytning til den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed - vederlagsfri levering - levering sidestillet med en levering mod vederlag - artikel 5, stk. 6

Tidligere dokument: C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie - Dom

Dom C-674/19 Skonis ir kvapas
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgiftsstruktur og -satser for forarbejdet tobak - direktiv 2011/64/EU - artikel 2, stk. 2 - artikel 5, stk. 1 - begrebet »produkter, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak« - begrebet »røgtobak« - vandpibetobak

Tidligere dokument: C-674/19 Skonis ir kvapas - Dom

Dom C-791/18 Stichting Schoonzicht
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - investeringsgoder i form af fast ejendom - momsfradrag - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - regulering på én gang af hele dette fradrag efter første ibrugtagning af det pågældende gode - reguleringsperiode

Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Dom
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Indstilling
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Ny sag

Indstilling C-288/19 Finanzamt Saarbrücken
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse- skatter og afgifter-merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af ydelser eller varer mod vederlag - artikel 45-leveringssted for tjenesteydelser - artikel 56 - leveringssted for udlejning af transportmidler - vederlagsfri tilrådighedsstillelse af firmabiler til arbejdstagere

Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Dom
Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Indstilling

Indstilling C-420/19 Heavyinstall
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger- anmodning om retsbevarende foranstaltninger - retsafgørelse fra den bistandssøgende medlemsstat med henblik på vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger - kompetence for retten i den bistandssøgte medlemsstat til at vurdere, om betingelserne for vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger i henhold til dens nationale lovgivning og administrative praksis er opfyldt

Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Dom
Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

forslag til europa-parlamentets og rådets forordning om anvendelse af unionens toldkontingenter og andre importkontingenter

 

Nyt fra Kommissionen

Notice to stakeholders. Intellectual property enforcement by customs

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1202 af 14. august 2020 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af stifter og hæfteklammer med oprindelse i folkerepublikken kina og om indførelse af tilsyn med importen af stifter og hæfteklammer med oprindelse i folkerepublikken kina

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1192 af 11. august 2020 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 12. august 2020

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider, LBK nr 1214 af 10/08/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over lovforslag om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v. og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Vandselskabernes foreninger til fremme af vandsektorens effektivitet og kvalitet og ophævelse af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond)
Oprettelsesdato: 18-08-2020
Høringsfrist: 14-09-2020

Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)
Oprettelsesdato: 21-08-2020
Høringsfrist: 18-09-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 397

orientering om ministerredegørelse til Beretning 12/2019 om momskontrollen

Bilag 398

Henvendelse af 18/8-20 fra Henrik Busch om politiforhandlinger og manglende betaling af bilafgifter

Bilag 399

Henvendelse af 19/8-20 fra HORESTA om etablering af et Spilreklamenævn

Bilag 400

Redegørelse for Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Bilag 401

Lovudkast: Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)

Bilag 402

Rigsrevisionens beretning nr. 19/2019 om revisionen af statsregnskabet for 2019

Bilag 403

Rigsrevisionens beretning nr. 20/2019 om revisionen af statens forvaltning i 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 603

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at indføre en flyafgift. Beregningen bedes foretaget på to modeller:Model 1) For flyvninger indenrigs og i Europa pålægges afgift på 70 kr. for rejser på økonomiklasse og 200 kr. for rejser på øvrige klasser. For flyvninger uden for Europa pålægges afgift på 400 kr. for rejser på økonomiklasse og 1.000 kr. for rejser på øvrige klasser.Model 2) For flyvninger indenrigs og i Europa pålægges afgift på 80 kr. for rejser på økonomiklasse og 250 kr. for rejser på øvrige klasser. For flyvninger uden for Europa pålægges afgift på 500 kr. for rejser på økonomiklasse og 1.250 kr. for rejser på 1.klasse og business class. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten for begge modeller.

Spm. 604

Ifølge lov nr. 332 af 30. marts 2019 opgøres bilers brændstofforbrug, som anvendes til at fastsætte registreringsafgift og brændstofforbrugsafgift, efter den såkaldte NEDC2-metode tillagt 10 pct. til og med den 31. december 2020, hvilket er en overgangsordning til den nye WLTP-metode. Fra den 1. januar 2021 fastsættes brændstofforbruget efter WLTP-metoden tillagt 21 pct. Tillægsprocentsatsen er et resultat af et større studie som Europa-Kommissionens Joint Research Centre har foretaget af konsekvenserne ved overgangen fra NEDC til WLTP brændstofforbrugsmålinger. Joint Research Centre påpeger i deres studie, at de 21 pct. er et udtryk for den gennemsnitlige EU-bilflåde, og at biler med lavt brændstofforbrug vil have behov for en højere korrektionsfaktor (KOM (2017) 0676). Det antages almindeligvis, at danske biler i gennemsnit er mindre og mere energieffektive end den gennemsnitlige bil i EU. Derfor kan overgangen til WLTP-metoden ganget med faktoren 1,21 i Danmark give et mindre brændstofforbrugstal for en del af bilparken end før overgangen og dermed en højere afgift. Er ministeren enig i denne fremstilling, og kan ministeren i så fald oplyse, hvilket årligt merprovenu i årene 2021-2025 opgjort før og efter tilbageløb og adfærd og varigt, som der kan forventes fra henholdsvis registreringsafgift og grøn ejerafgift ved overgangen til WTLP ved årsskiftet?

Spm. 635

Vil ministeren redegøre for det årlige provenu, hvis man fjerner den direkte støtte til biomasse og biogas under PSO-ordningen, den såkaldte 15-øres støtte? Provenuet bedes opgjort for henholdsvis biomasse og biogas i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Endeligt bedes ministeren redegøre for, hvilket forlig aftalen er omfattet af, og hvor længe støtten er sat til at løbe.

Spm. 636

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at hæve NOx-afgiften til 25 kr./kg.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.

Spm. 637

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at genindføre foderfosfatafgiften? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.

Spm. 638

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at fjerne lempelsen på forsikringsafgiften for lystfartøjer? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes derudover opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse