MomsMail 2022, uge 33

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Øget kontrol af virksomheders indberetninger til EU-salgslisten
Depechen-artikel: Tusindvis af ligegyldige breve fra SKAT
Depechen-artikel: Beskeden kompensation for de stigende energipriser

Styresignaler
Veteranbiler og luftfartøjer - Samlerobjekter i momslovens § 69, stk. 5, nr. 2 - genoptagelse - styresignal

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Øget kontrol af virksomheders indberetninger til EU-salgslisten

Vi ser et stigende antal sager, hvor Skattestyrelsen udtager virksomheder til momskontrol, fordi deres indberetning til EU-salgslisten ikke kan afstemmes til de beløb, der indberettes i rubrik B på momsangivelsen.


BDO

Depechen-artikel: Tusindvis af ligegyldige breve fra SKAT

Alene i år vil over 50.000 virksomheder modtage et to-siders brev fra Skattestyrelsen om en bagatelagtig rettelse af visse fejlagtige rentebeløb på deres skattekonto.


BDO

Depechen-artikel: Beskeden kompensation for de stigende energipriser

Lige før sommerferien blev der indgået en bred politisk aftale om kompensation af borgerne for de stigende priser. For langt de fleste er der tale om småpenge. Især for dem med en månedsløn på under 34.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Veteranbiler og luftfartøjer - Samlerobjekter i momslovens § 69, stk. 5, nr. 2 - genoptagelse - styresignal

SKM2022.392.SKTST

Praksisændringen består i, at Skattestyrelsen ændrer betingelserne for, hvornår veteranbiler momsretligt kan anses for samlerobjekter i henhold til momslovens § 69, stk. 5, nr. 2. Skattestyrelsen anerkender endvidere, at også luftfartøjer, som opfylder nærmere angivne kriterier momsretligt skal anses for et samlerobjekt omfattet af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-08-2022 - 20-09-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé)
Dato: 08-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, artikel 9, stk. 1, artikel 167 og artikel 168, litra a) - fradrag for indgående afgift - begrebet »afgiftspligtig person« - holdingselskab - udgifter i forbindelse med en selskabsdeltagers indskud i naturalier i datterselskaber - manglende deltagelse i betalingen af udgifterne til generalomkostningerne - datterselskabernes virksomhed for størstedelens vedkommende afgiftsfritaget

Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Dom
Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Indstilling

Dom C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II)
Dato: 08-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - stedet, hvor toldskylden opstår - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 30 - artikel 60 - artikel 71, stk. 1 - importmomspligtens indtræden og afgiftens forfald - stedet, hvor afgiftsskylden opstår - konstatering af en manglende efterlevelse af en forpligtelse, der er fastsat i Unionens toldlovgivning - fastlæggelse af stedet for varernes indførsel - transportmiddel, der er indregistreret i et tredjeland og indført i Den Europæiske Union i strid med toldforskrifterne

Tidligere dokument: C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II) - Dom

Indstilling C-378/21 Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals)
Dato: 08-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - moms - fejltagelse vedrørende momssatsens rigtige størrelse - berigtigelse af den skyldige moms - faktisk umulighed af at berigtige allerede udstedte fakturaer - fakturaberigtigelsens undværlighed, hvis modtagerne af ydelserne ikke er afgiftspligtige personer - ingen risiko for tab af afgiftsindtægter - indsigelse om ugrundet berigelse

Tidligere dokument: C-378/21 Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals) - Indstilling

Dom C-227/21 HA.EN.
Dato: 15-09-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - salg af fast ejendom mellem afgiftspligtige personer - sælger, over for hvem der er indledt en insolvensbehandling - national praksis, hvorefter køberen nægtes fradragsret med den begrundelse, at vedkommende havde eller burde have haft kendskab til sælgerens vanskeligheder med hensyn til at betale den skyldige udgående moms - svig og misbrug af rettigheder - betingelser

Tidligere dokument: C-227/21 HA.EN. - Dom
Tidligere dokument: C-227/21 HA.EN. - Indstilling

Indstilling C-571/21 RWE Power
Dato: 13-10-2022
Fiskale bestemmelser

Om artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, for så vidt som den bestemmer, at elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet, fritages for beskatning, under hensyntagen til artikel 21, stk. 3, andet punktum, i direktiv 2003/96 fortolkes således, at denne fritagelse også omfatter processer, hvor energiprodukterne udvindes i åbne brud og i kraftværkerne gøres mere egnet til anvendelsen i kraftværkerne, såsom brydning, frasortering af fremmedelementer og knusning til den størrelse, der er nødvendig for driften af kedlen


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 274

Henvendelse af 19/8-22 fra Danmarks Bridgeforbund/Tankesportsforbundet om foretræde vedrørende momspligt på tankesport

Spørgsmål og svar

Spm. 373

Vil ministeren redegøre for de danske erfaringer med at give tilskud, afgiftsrefusion og afgiftsfradrag på baggrund aftaleordninger vedrørende energibesparelser, og hvad fordele og ulemper vil være ved at bruge en tilsvarende model i forhold til CO2-reduktioner?  Svar  

Spm. 703

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt der er forskning, der påviser, at spilreklamer påvirker lysten til pengespil?  Svar  

Spm. 704

Vil ministeren belyse, om der i dag føres kontrol med gamingudbydere, som tilbyder pengespils-lignende spiloplevelser til børn, eksempelvis gennem loot-boxes og skinbetting?  Svar  

Spm. 705

Vil ministeren kommentere, hvorledes han ser forskellen på de spil, der tilbydes af regulerede spil-udbydere med licens og de pengespils-lignende spil, der foregår eksempelvis gennem loot-boxes og skinbetting?  Svar  

Spm. 706

Vil ministeren redegøre for eventuelle effekter af et spilreklameforbud i andre lande?  Svar  

Spm. 707

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter adfærd samt den deraf følgende selvfinansieringsgrad ved at ændre på parametrene i beregningen af registreringsafgiften på personbiler, herunder afgiftssatser, grænser, nedslag og tillæg. Beregningen bedes gennemført for 2022 og 2030.  Svar  

Spm. 708

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter adfærd samt den deraf følgende selvfinansieringsgrad ved at ændre på parametrene i beregningen af den løbende ejerafgift på personbiler. Beregningen bedes gennemført for 2022 og 2030.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse