MomsMail 2021, uge 33

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nogle virksomheder kan få rabat på deres vandafledningsbidrag
Skattestyrelsen regulerer 10 år ved fejl i godtgørelse af elafgift
Skattestyrelsen styrker indsatsen på straffesagsområdet

SKM-meddelelse
Tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver - SKM2021.110.HR - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse

Afgørelser
Momsfritaget eller momspligtig aktivitet - Forhøjelse af momstilsvar - Nedsættelse af lønsumsafgift
Krav om tilbagebetaling af eksportgodtgørelse
Rådgivning om nikkelallergi - Momsfritagelse

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Nogle virksomheder kan få rabat på deres vandafledningsbidrag

Virksomheder med et vandforbrug på over 500 m3 om året kan få rabat på deres bidrag, hvis de tilmelder sig en særlig trappemodel. Tilmeldingsfristen for virksomheder, der ikke allerede er tilmeldt, udløber snart.


PwC

Skattestyrelsen regulerer 10 år ved fejl i godtgørelse af elafgift

Skattestyrelsen regulerer 10 år ved fejl i godtgørelse af elafgift. Landsskatteretten giver Skattestyrelsen medhold heri.


TVC Advokatfirma

Skattestyrelsen styrker indsatsen på straffesagsområdet

Skattestyrelsen må forventes at få nedbragt sagsbehandlingstiderne for skatte- og afgiftsstraffesager for at undgå risiko for, at sagerne forælder.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver - SKM2021.110.HR - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse

SKM2021.428.SKTST

Højesteret underkendte Skattestyrelsen i SKM2021.110.HR. Dommen vedrører tinglysningen af en overdragelse af en fast ejendom fra et interessentskab til et partnerselskab var omfattet af den almindelige regel om afgift ved tinglysning af ejerskifte i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, eller var fritaget for den variable del af tinglysningsafgiften i medfør af bestemmelsen om "tilførsel af aktiver" i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. Skattestyrelsen har endnu ikke udarbejdet et styresignal om dommen. Styresignalet forventes udsendt i løbet af nogle måneder. Adgang til genoptagelse efterunderkendelse af praksis er ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse. Muligheden for ekstraordinær genoptagelse er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momsfritaget eller momspligtig aktivitet - Forhøjelse af momstilsvar - Nedsættelse af lønsumsafgift

SKM2021.426.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt et selskab havde momsfritaget aktivitet i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Landsskatteretten fandt, at selskabet leverede momspligtige ydelser, idet der hverken var tale om, at selskabet leverede ydelser som forsikringsformidler, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, eller at selskabet var formidler af forsikringsprodukter i eget navn for fremmed regning, jf. momslovens § 4, stk. 4. Landsskatteretten henså herved bl.a. til, at den anden af de nævnte betingelser i sagen Aspiro, C-40/15, præmis 37, ikke var opfyldt, idet selskabets ydelser ikke var forbundet med selve karakteren af erhvervet som forsikringsmægler eller -formidler, som består i at søge efter kundeemner og sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren med henblik på indgåelse af forsikringskontrakter. Således som sagen forelå oplyst, blev denne aktivitet alene varetaget af pengeinstitutterne.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Krav om tilbagebetaling af eksportgodtgørelse

SKM2021.425.LSR

SKAT havde krævet tilbagebetaling af udbetalt eksportgodtgørelse under henvisning til, at udbetalingen var sket til H1, der ikke var ejer af de pågældende køretøjer, idet disse var ejet af G1 ApS. Landsskatteretten lagde til grund, at de materielle betingelser for udbetaling af eksportgodtgørelse var opfyldt, ligesom der var indgået en fuldmagtsaftale mellem H1 og G1 ApS om, at H1 angav eksportgodtgørelsen af de omhandlede køretøjer på G1s vegne og modtog betalingerne fra SKAT. Eksportgodtgørelsen var - med fradrag af en provision - viderebetalt fra H1 til G1 ApS. Landsskatteretten fandt, at denne ordning ikke var strid med registreringsafgiftsloven, og at der ikke var grundlag for tilbagebetalingskravet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Rådgivning om nikkelallergi - Momsfritagelse

SKM2021.417.LSR

Skattestyrelsen havde afgivet et bindende svar, hvorefter spørgerens rådgivning om nikkeallergi ikke kunne momsfritages efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten fandt det ikke godtgjort, at den påtænkte virksomhed leverede ydelser, der var omfattet af begrebet "behandling af personer", idet ydelserne havde karakter af rådgivning frem for behandling. Endvidere fandt Landsskatteretten det heller ikke godtgjort, at behandlingen skulle udføres af personer, der havde de krævede faglige kvalifikationer, idet klageren ikke var uddannet i behandling af personer. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skattestyrelsens bindende svar.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-08-2021 - 21-09-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 69 - momsens forfald - erhvervelse af brændstof inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af moms - artikel 206 - begrebet »acontobeløb« - artikel 273 - korrekt opkrævning af momsen og bekæmpelse af svig - medlemsstaternes skønsmargen

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling

Dom C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative)
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra a) - afgiftslempelse for energi- og elektricitetsforbrug til fordel for energiintensive virksomheder - fakultativ nedsættelse - fremgangsmåden for tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med bestemmelser i national ret, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til dette direktiv - betaling af renter - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative) - Dom

Dom C-294/20 GE Auto Service Leasing
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - ottende direktiv 79/1072/EØF - artikel 3, 6 og 7 - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) - afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet - afslag på tilbagebetaling af erlagt moms - dokumenter, som godtgør retten til tilbagebetaling - manglende fremlæggelse af dokumentation inden for de fastsatte frister

Tidligere dokument: C-294/20 GE Auto Service Leasing - Dom

Dom C-406/20 Phantasialand
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret momssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 7) - entré til forlystelsesparker og messer - princip om afgiftens neutralitet - ydelser leveret af fastetablerede aktører på markeder og omrejsende aktører på markeder - sammenlignelighed - baggrund - gennemsnitsforbrugerens synspunkt - sagkyndig udtalelse

Tidligere dokument: C-406/20 Phantasialand - Dom

Dom C-21/20 Balgarska natsionalna televizia
Dato: 16-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af ydelser mod vederlag - udelukkelse af audiovisuelle medietjenester, der udbydes til TV-seere, og som finansieres ved statsligt tilskud, idet TV-seerne ikke betaler gebyrer herfor - artikel 168 - ret til fradrag - afgiftspligtig person, der foretager såvel afgiftspligtige transaktioner som transaktioner, der ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde

Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Dom
Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/1493 om tilladelse til ungarn til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i rådets direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
Oprettelsesdato: 16-08-2021
Høringsfrist: 13-09-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 601

Vil ministeren oplyse, hvor meget det vil koste at indføre nulmoms på bøger?  Svar  

Spm. 630

Vil ministeren oplyse, hvordan ID-tabs reglerne i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, og § 7a, stk. 2, i registreringsafgiftsloven fortolkes konkret?  Svar  

Spm. 631

Vil ministeren redegøre for, hvordan registreringsafgiftslovens tekst ”ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang” i § 7a, stk. 2, nr. 1 konkret og let forståeligt defineres?  Svar  

Spm. 632

Vil ministeren sikre større klarhed for, hvilke reservedele der er tale om i regeringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 3 ”ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele”, og kan der være tale om krav for anvendelse af originale dele?  Svar  

Spm. 633

Mener ministeren, at det er rimeligt, at borgere ikke kan vide, hvornår registreringsafgiftsloven overtrædes i forbindelse med ombygning af køretøjer, og at Motorstyrelsen og Skattestyrelsen ikke er enige om fortolkningen?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1802

Om coronalån.

Spm. S 1803

Om tilbagebetalingsfristen for lån for virksomheder, der har været nødsagede til at gældsætte sig grundet coronakrisen.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse