MomsMail 2020, uge 33

Kære læser !

Der er markant mindre læsestof i denne uge end i sidste uge - men der er dog kommet en god håndfuld nationale afgørelser og et par artikler.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ny beretning fra ombudsmanden
Ombudsmanden afslutter undersøgelse af Skattestyrelsens behandling af sager om partsaktindsigt
Kommunale samarbejder med regionerne
Momshåndtering ved salg af datacenterydelser

Bindende svar
Moms - almenvelgørende forening - momsfritagelse

Afgørelser
Overdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.
Forhøjelse af momstilsvar - Ekstraordinær genoptagelse
Godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift
Eksportgodtgørelse - Manglende betaling af registreringsafgift
Godtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til køling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

Ny beretning fra ombudsmanden

Folketingets Ombudsmand offentliggør i dag sin beretning for 2019.


Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden afslutter undersøgelse af Skattestyrelsens behandling af sager om partsaktindsigt

Ombudsmanden har i en generel undersøgelse af 30 sager om partsaktindsigt hos Skattestyrelsen identificeret en række problemstillinger i styrelsens behandling af sagerne. Eksempelvis var det i nogle tilfælde ikke styrelsen, men en anden myndighed, der skulle have behandlet anmodningen om aktindsigt. I andre tilfælde har sagerne været behandlet ud fra en forkert forståelse af reglerne.


PwC

Kommunale samarbejder med regionerne

Med baggrund i et netop afsagt bindende svar skal kommunerne være opmærksomme på, om de er lønsumsafgiftspligtige ved leverancer til regionerne.


PwC

Momshåndtering ved salg af datacenterydelser

EU-Domstolen har for nyligt slået fast, at datacenter ydelser, der består i udlejning af kabinetter i serverrum med tilknyttede ydelser, ikke er udlejning af...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - almenvelgørende forening - momsfritagelse

SKM2020.323.SR

Sagen drejede sig om momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, og nr. 21.

Spørger var en almengørende forening, som afholdt en årlig konference. Levering af varer og ydelser i forbindelse med konferencen kunne fritages for moms. Spørgers indtægter herfra, der bestod af deltagerbetaling og indtægter fra standleje, var dermed momsfrie som vederlag for Spørgers leverancer, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Spørger var endvidere en forening med et formål af filantropisk karakter. Levering af varer og ydelser til foreningens medlemmer kunne fritages for moms. Spørgers kontingenter, som var vederlag for levering af nyhedsbreve mv. til egne medlemmer, var dermed fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Overdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

SKM2020.329.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke kunne ske en momsfri virksomhedsoverdragelse efter momslovens § 8, stk. 1, 3. punktum, idet denne bestemmelse forudsætter, at der er tale om overdragelse af en registreringspligtig virksomhed. Det var ikke tilfældet i sagen, hvor der var tale om en ikke-registreringspligtig tandlægevirksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar - Ekstraordinær genoptagelse

SKM2020.328.LSR

Sagen drejede sig om en ændring af selskabets momstilsvar, herunder om SKAT havde været berettiget til at foretage ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar. For så vidt angår den ekstraordinære genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra 1. juli 2004 til 31. december 2010 fandt Landsskatteretten på baggrund af en konkret vurdering af korrespondancen mellem selskabet og SKAT, at selskabet ikke havde fremsat en anmodning om fristforlængelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 3. pkt., og at SKAT derfor ikke havde foretaget ændringen af momstilsvaret for denne periode rettidigt. Der kunne derfor ikke ske ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for denne periode.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift

SKM2020.327.LSR

Et selskab, der drev virksomhed med køb og salg af sand og grus, blev ikke anset for berettiget til godtgørelse af mineralolieafgift for diesel anvendt i en generator, idet selskabet ikke havde anmodet om at blive registreret efter elafgiftslovens § 2, stk. 2, og da registrering ikke kunne ske med tilbagevirkende kraft.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Eksportgodtgørelse - Manglende betaling af registreringsafgift

SKM2020.326.LSR

Landsskatteretten fastslog, at det følger både af ordlyden af registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, samt af retspraksis, at et køretøj skal være fuldt ud afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens §§ 4-5 d, 29 eller 29 a, for at berettige til eksportgodtgørelse. Registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, angiver udtømmende, i hvilke tilfælde der kan opnås godtgørelse for registreringsafgift. Da køretøjet i sagen ikke var afgiftsberigtiget efter reglerne i §§ 4-5 d, 29 eller 29 a, fandt Landsskatteretten, at der ikke kunne udbetales eksportgodtgørelse efter § 7 b. Dette blev ikke ændret af, at SKAT havde afgivet en erklæring om køretøjets afgiftsberigtigelse, idet erklæringen blev anset for et teknisk hjælpemiddel for at muliggøre et salg af køretøjet uden opkrævning af registreringsafgift og ikke en afgiftsberigtigelse efter reglerne i registreringsafgiftsloven. Landsskatteretten bemærkede, at en ikke-udbetalt godtgørelse for registreringsafgift ikke kan sidestilles med hæftelse for en tidligere ejers manglende betaling af registreringsafgift.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til køling

SKM2020.324.LSR

SKAT havde fundet, at et selskabs forbrug af elektricitet anvendt til køleanlæg i selskabets butikker var sket af komfortmæssige hensyn, hvorfor elafgiften ikke skulle godtgøres efter elafgiftslovens § 11, stk. 1, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 4. punktum. Selskabet gjorde gældende, at køleanlæggene udelukkende var installeret af hensyn til nogle kølegrave og vinduesbroer til opbevaring og udstilling af fødevarer og ikke af komfortmæssige hensyn.

Landsskatterettens flertal lagde til grund, at køleanlæggene ikke var placeret i umiddelbar forbindelse med kølegravene og vinduesbroerne, men var loftmonterede, herunder ofte i midten af butikslokalerne. Med denne placering gav køleanlæggene almindelig aircondition i lokalerne, hvor der opholdt sig medarbejdere og kunder, og fungerede derfor som en komfortmæssig foranstaltning. Under disse omstændigheder havde selskabet ikke alene med selskabets egne oplysninger, herunder fra selskabets køleinstallatør, bevist, at køleanlæggene udelukkende anvendtes af hensyn til kølegravene og vinduesbroerne. Flertallet var derfor enig i SKATs resultat.

Et retsmedlem fandt, at de omhandlede køleanlæg udelukkende anvendtes af hensyn til kølegrave og vinduesbroer for at kunne opfylde kravene om opbevaring af fødevarer og stemte for at give selskabet medhold.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-08-2020 - 15-09-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-449/19 WEG Tevesstraße
Dato: 10-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fritagelse vedrørende udlejning af fast ejendom - national bestemmelse om fritagelse af en sammenslutning af ejeres levering af varme til ejerne

Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Dom
Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Indstilling

Dom C-509/19 BMW
Dato: 10-09-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 71, stk. 1, litra b) - toldværdi - import af elektroniske produkter udstyret med software

Tidligere dokument: C-509/19 BMW - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

proposal for a council directive amending directive 2006/112/ec on the common system of value added tax as regards the identification of taxable persons in northern ireland

annex to the proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the administrative committee for the customs convention on the international transport of goods under cover of tir carnets as regards the proposal to amend the convention

proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the administrative committee for the customs convention on the international transport of goods under cover of tir carnets as regards the proposal to amend the convention

forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i nordirland

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens delegerede forordning (eu) 2020/1173 af 4. juni 2020 om ændring af forordning (eu) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af den europæiske union, og forordning (eu) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af den europæiske union, for så vidt angår varigheden af forhåndsfremlæggelsesperioden

berigtigelse til kommissionens forordning (ef) nr. 1054/97 af 11. juni 1997 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur ( eut l 154 af 12.6.1997 )

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i nordirland

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil, LBK nr 1209 af 13/08/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 392

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse for 2019

Bilag 394

Orientering om Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 587

Vil ministeren oplyse, hvad status er for forhandlingerne med Tyskland i forhold til, at danskere opkræves pant på dåser købt i Tyskland, herunder om ministeren vil presse på for der findes en løsning hurtigst muligt?

Spm. 589

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 324 bedes ministeren i tabelform oplyse provenuet ved at indføre en regel om, at der ikke kan ske hverken hel eller delvis tilbagebetaling af registreringsafgift i de tilfælde, hvor en bils værdi ved genberegning ikke er faldet, eller hvis bilen er steget i værdi på tidspunktet for genberegningen. Ministeren bedes opgøre provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.

Spm. 594

Set i lyset af det manglende indhold i svaret på SAU alm del – spørgsmål 532 genstilles hermed SAU alm. del – spørgsmål 65 (folketingsåret 2018-19), der lyder som følger: Vil ministeren opstille en tabel med virkningen på det umiddelbare provenu og efter tilbageløb og adfærd samt arbejdsudbud for hvert år i årene 2020 til 2030, hvis man øger afgiften på forbrænding af affald med henholdsvis 50, 100, 150, 200 og 250 kr. pr. ton, samt konsekvensen for import/eksport af forbrændingsegnet affald?

Spm. 600

Vil ministeren redegøre for, hvorfor en ladestandere beskattes med samme procentsats som biler, når det ikke er en del af bilen, herunder hvad der skal til for at ændre det og de provenumæssige effekter før og efter adfærd og tilbageløb i hvert af årene 2021-2025?

Spm. 602

Vil ministeren beskrive de juridiske muligheder for at indføre en differentieret elvarmeafgift?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse