MomsMail 2021, uge 32

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

VIGTIG BESKED - LÆS DETTE: Adgangskontrollen på MomsMail er genindført. Her skal du være opmærksom på:

  1. Du kan få tilsendt dit brugernavn og password på denne side: www.momsmail.dk/login_forgot.asp.
  2. Hvis systemet svarer, at det ikke kan finde din mailadresse i vores system, skyldes det formentligt, at I har IP-abonnement. I så fald har du ikke en personlig bruger. Her får du adgang til MomsMail, når du er på nettet på din arbejdsplads eller via VPN.
  3. Hvis I har IP-abonnement og du ikke kan få adgang, selvom du er på nettet på din arbejdsplads eller via VPN, kan det skyldes, at I har fået ny(e) IP-adresse(r). I så fald er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående mail. MEN: Hvis du arbejder hjemmefra, så vil jeg bede dig tjekke, at du har slået din VPN til INDEN du skriver.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Domme
Momslovens § 13, stk. 2, 2. led - automobilforhandlers momspligtig ved salg af indbytningsbiler

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Momslovens § 13, stk. 2, 2. led - automobilforhandlers momspligtig ved salg af indbytningsbiler

SKM2021.404.ØLR

Landsretten fastslog, at en automobilforhandlers videresalg af indbyttede biler ikke var momsfritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 2, 2. led. Virksomheden havde taget bilerne i bytte fra privatpersoner i forbindelse med salg af andre biler til disse. Bilerne havde inden videresalget midlertidigt været stillet til rådighed for virksomhedens medarbejdere som firmabiler som led i en naturalaflønningsordning.

Landsretten fandt, at bilerne i hele virksomhedens ejerperiode reelt måtte anses for at have været til salg og indgik i virksomhedens varelager. Bilerne kunne derfor på intet tidspunkt anses for at være udtaget af virksomheden, hvorimod der som tjenesteydelse var udtaget det personalegode, at bilerne midlertidigt var stillet til rådighed for de enkelte medarbejderes private brug med en række begrænsninger, jf. momslovens § 5, stk. 2.

Landsretten bemærkede, at bilerne måtte anses for købt og solgt som led i den almindelige bilforhandlervirksomhed. Som udgangspunkt var virksomheden derfor i medfør af bestemmelsen i momslovens § 42, stk. 6, berettiget til momsfradrag for samtlige de udgifter, som virksomheden afholdt til reservedele, ekstraudstyr og klargøring af bilerne. Landsretten bemærkede videre, at virksomheden ikke havde godtgjort, at nogen af de afholdte udgifter alene blev afholdt som led i, at bilerne også var stillet til rådighed som firmabiler.

Da virksomheden derfor var berettiget til momsfradrag for sine udgifter til bilerne, og der således ikke havde været tale om dobbeltbeskatning, kunne den "blandede" anvendelse af bilerne, som blev etableret ved, at de enkelte biler midlertidigt blev stillet til rådighed for medarbejderne som firmabiler, ikke føre til, at salget af bilerne var fritaget for afgift i medfør af momslovens § 13, stk. 2, 2. led.

Landsretten fandt endvidere, at den af virksomheden påberåbte praksis, herunder indholdet af SKATs juridiske vejledning, afsnit D.A.22.4.3 og D.A. 22.12.2, ikke vedrørte situationer, der kunne sidestilles med omstændighederne i den foreliggende sag. Der forelå derfor ikke en klar og entydig praksis, der medførte, at Landsskatterettens afgørelse i den foreliggende sag måtte anses for en praksisændring.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-08-2021 - 14-09-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 69 - momsens forfald - erhvervelse af brændstof inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af moms - artikel 206 - begrebet »acontobeløb« - artikel 273 - korrekt opkrævning af momsen og bekæmpelse af svig - medlemsstaternes skønsmargen

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling

Dom C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative)
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra a) - afgiftslempelse for energi- og elektricitetsforbrug til fordel for energiintensive virksomheder - fakultativ nedsættelse - fremgangsmåden for tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med bestemmelser i national ret, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til dette direktiv - betaling af renter - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative) - Dom

Dom C-294/20 GE Auto Service Leasing
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - ottende direktiv 79/1072/EØF - artikel 3, 6 og 7 - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) - afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet - afslag på tilbagebetaling af erlagt moms - dokumenter, som godtgør retten til tilbagebetaling - manglende fremlæggelse af dokumentation inden for de fastsatte frister

Tidligere dokument: C-294/20 GE Auto Service Leasing - Dom

Dom C-406/20 Phantasialand
Dato: 09-09-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret momssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 7) - entré til forlystelsesparker og messer - princip om afgiftens neutralitet - ydelser leveret af fastetablerede aktører på markeder og omrejsende aktører på markeder - sammenlignelighed - baggrund - gennemsnitsforbrugerens synspunkt - sagkyndig udtalelse

Tidligere dokument: C-406/20 Phantasialand - Dom


Indstillinger
C-299/20 Icade Promotion

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ordning med afgift af fortjenstmargenen - anvendelsesområde - levering af fast ejendom og byggegrunde købt med henblik på videresalg - afgiftspligtig person, som ikke havde fradragsret i forbindelse med erhvervelsen af den faste ejendom - momspligtigt videresalg - begrebet »byggegrunde«

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 392 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den tillader, at ordningen med afgift af fortjenstmargenen anvendes på transaktioner vedrørende levering af byggegrunde, såvel når erhvervelsen af grundene var pålagt merværdiafgift (moms), uden at den afgiftspligtige person, der videresælger dem, havde ret til at fradrage afgiften, som når erhvervelsen ikke var pålagt moms, fordi transaktionen ikke var omfattet af momsens anvendelsesområde, selv om den pris, hvortil den afgiftspligtige videreforhandler erhvervede goderne, indeholdt et momsbeløb, som den oprindelige (ikke-afgiftspligtige) sælger havde betalt i et tidligere led. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse på transaktioner vedrørende levering af byggegrunde, når den oprindelige erhvervelse af grundene som ubebyggede grunde ikke var omfattet af momsdirektivets anvendelsesområde.

2) Artikel 392 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at ordningen med afgift af fortjenstmargenen ikke kan anvendes på transaktioner vedrørende levering af byggegrunde, hvis den afgiftspligtige videreforhandler har erhvervet grundene ubebyggede.

Den undtagelsesordning med afgift af fortjenstmargenen, som er fastsat i den nævnte artikel 392, finder ikke anvendelse på videresalget af en grund, hvoraf der mellem tidspunktet for erhvervelsen og tidspunktet for videresalget er foretaget ændringer, f.eks. ved at der er udført arbejder, som gør det muligt at forsyne grunden med forskellige net (veje, drikkevand, elektricitet, gas, kloakering, telekommunikation). Direktivets artikel 392 finder dog anvendelse, hvis de ændringer, der er foretaget af byggegrunden mellem tidspunktet for den oprindelige erhvervelse af grunden og tidspunktet for videresalget af den, er begrænset til opdeling af grunden i parceller.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af beslutning 2009/790/ef om bemyndigelse af republikken polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 294

Kopi af orientering nr. 15 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT.

Spørgsmål og svar

Spm. 614

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige konsekvens vil være af at harmonisere afgifterne, så biogassen til biogaslastbiler ikke koster mere end diesel til en diesellastbil.  Svar  

Spm. 624

Er ministeren enig i, at det er ikke proportionelt, at Skattestyrelsen har annulleret skatte- og momslån på grund af coronakrisen for mere end 1.000 virksomheder på grund af små og ubetydelige tastefejl i forbindelse med låneprocessen, og hvad agter ministeren i givet fald at gøre ved det? Der henvises til pressemeddelelse fra SMVDanmark af 9. august 2021.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse