MomsMail 2020, uge 32

Kære læser !

Jeg skrev noget forkert sidste år, da jeg sendte MomsMail ud efter sommerferien. Jeg skrev nemlig, at det var 18. gang, vi startede igen efter ferien, men det er altså i år, det er 18. gang vi starter igen. MomsMail fylder 18 år her til december. Jeg kan da godt blive en lille smule stolt over at have så stor en andel i en faktisk ganske god succes, men også lidt skræmt over, hvor hurtigt tiden går. Men som jeg plejer at sige: "Jeg er ikke gråhåret - jeg er erfaringsfarvet" og erfaring har jeg da samlet en del af.

Nå nok om det, Flemming - som jeg ejer SkatteMail og MomsMail sammen med - og jeg må lige snakke sammen om, hvordan vi får markeret, at MomsMail og SkatteMail bliver myndige i denne sæson.

Denne MomsMail dækker perioden fra og med uge 28 til og med uge 32 og der er masser af læsestof, så jeg vil ikke fremhæve noget frem for andet. Vi har brugt en del af ferien på at skifte server og havde et udfald på driften på et par dage og især også på Folketingsbilag. Men skulle der være ting, som ikke virker (man kan jo aldrig vide selvom vi har testet på kryds og tværs) så skriv endeligt til os, for det skal naturligvis rettes.

Med de ord vil jeg ønske dig velkommen tilbage og god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Få overblik over alle Covid-19-frister
Moms ved brug af underleverandører
Også private kan få colabøder – store bøder
Genoptagelse af tidligere momsangivelser
Hvad sker der, hvis moms og A-skat ikke betales til tiden?
Brexit - der er lang tid til jul, men...
Udlejning af bil, båd og campingvogn
Status på salg af ydelser efter Brexit
Klimaaftale: Væsentlige ændringer på vej til energi- og varmesektoren
Nyt om skat, uge 26 - Momsafregning på frokostordninger under COVID-19

Bindende svar
Ændring af vederlag til udbytte - moms og skattemæssige konsekvenser.
Momsfritagelse - sport - E-sport
Moms - overdragelse af kreditkøbsaftale med ejendomsforbehold

Afgørelser
Tilsidesættelse af regnskab skønsmæssig forhøjelse af skat og moms maskeret udlodning

Domme
Moms - nægtelse af fradragsret - momssvig - høring
Registreringsafgift - afgiftsfritagelse - mandskabsvogn

System teknisk
Virksomhedernes lønsumsafgiftsmæssige behandling af feriepenge mv. - præcisering og praksisændring - Styresignal

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
3 indstillinger
7 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Få overblik over alle Covid-19-frister

Det gælder om at holde tungen lige i munden, hvis man vil have overblik over alle de udskudte frister samt over fristerne for at søge om kompensation fra en eller flere af de hjælpepakker, som er udbudt


BDO

Moms ved brug af underleverandører

Der er intet til hinder for, at en given opgave kan løses ved brug af underleverandører, men der kan hvile en relativt tung bevisbyrde for adgangen til momsfradrag af betalingen for disses ydelser


BDO

Også private kan få colabøder – store bøder

I en ny dom blev en privatperson dømt til at betale en bøde på 20.000 kr. for at indføre 2.112 dåseøl fra udlandet


BDO

Genoptagelse af tidligere momsangivelser

En momsangivelse kan altid korrigeres tre år tilbage i tid. Ændring af ældre angivelser kan derimod kun ske, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Der skal efter praksis meget til, før dette anses for at være tilfældet.


BDO

Hvad sker der, hvis moms og A-skat ikke betales til tiden?

Skattestyrelsen udsender kun én rykker, hvis moms og/eller A-skat ikke betales til tiden. Betales restancen ikke umiddelbart efter modtagelsen af rykkeren, overdrages fordringen til Gældsstyrelsen til inddrivelse.


Dansk Revision

Brexit - der er lang tid til jul, men...

Ændrede handelsbetingelser kan få stor betydning for din virksomheds told-, skatte-, afgifts- og momsforhold.


Dansk Revision

Udlejning af bil, båd og campingvogn

Tjener du penge på at dele? Så husk, at du skal betale skat og moms af indtægterne.


Deloitte

Status på salg af ydelser efter Brexit

Storbritannien har officielt meddelt EU, at overgangsperioden ikke forlænges, og der er derfor ikke længere tvivl om, at Storbritannien og Nordirland træder ud af EU den 1. januar 2021. Dette har betydning for momsen på ydelser, Mini-One-Stop-Shop og fremtidige ansøgninger om momsrefusion.


PwC

Klimaaftale: Væsentlige ændringer på vej til energi- og varmesektoren

Regeringens klimaaftale for energi og industri af 22. juni 2020 stiller krav til både energi- og varmesektoren, og forsyningsbranchen må forvente at skulle...


PwC

Nyt om skat, uge 26 - Momsafregning på frokostordninger under COVID-19

Hvordan skal man som virksomhed forholde sig til momsafregningen på almindelige personalegoder såsom frokostordning, når ens medarbejdere har været sendt hjem...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Ændring af vederlag til udbytte - moms og skattemæssige konsekvenser.

SKM2020.321.SR

Spørger leverer porteføljeforvaltningsydelser til sit datterselskab. Spørger ønsker i den forbindelse at reducere vederlaget for ydelserne samtidig med, at Spørger forhøjer udbytte modtaget fra datterselskabet tilsvarende.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en vedtægtsændring i datterselskabet ikke skulle sidestilles med en afståelse i skattemæssig henseende for selskabsdeltagerne. Det blev ved afgørelsen tillagt vægt, at der sker en forskydning af selskabsdeltagernes økonomiske rettigheder, idet der sker en ændring af retten til udbytte mellem aktieklasserne. Dertil kommer, at bevæggrundene for vedtægtsændringen må antages at være at nedbringe moms/skattebetalingen i forbindelse med vederlæggelsen mellem datterselskabet og Spørger.

Skatterådet kunne dog bekræfte, at udbytte fra datterselskabet til Spørger skal anses for fuldt skattepligtig indkomst, der indgår i selskabets skattepligtige indkomst og beskattes med 22 pct.

Videre kunne Skatterådet bekræfte, at momsgrundlaget for forvaltningsydelserne leveret til datterselskabet med baggrund i de påtænkte ændringer til aftalen er det fakturerede vederlag, jf. momslovens § 27, stk. 1.

Endelig kunne Skatterådet bekræfte, at Spørger ikke er lønsumsafgiftspligtig i relation til udbytte modtaget fra datterselskabet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse - sport - E-sport

SKM2020.309.SR

Skatterådet fandt, at e-sport udgør en sportsgren omfattet af begrebet sport, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Skatterådet fandt, henset til Skattestyrelsens øvrige praksis, herunder baneskydning, samt tilknytning af det fysisktræningsprogram, at EU-Domstolens krav om ikke ubetydelig fysisk aktivitet var opfyldt. Skatterådet fandt derfor, at e-sport skal anses som en sport, der er omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - overdragelse af kreditkøbsaftale med ejendomsforbehold

SKM2020.305.SR

Spørger er en bank, som i samarbejde med bilforhandlere ønsker at tilbyde finansiering af forbrugeres bilkøb mod sikkerhed. Der indgås mellem bilforhandleren og forbrugeren en kreditkøbsaftale med ejendomsforbehold, som overdrages til banken mod betaling af en provision til bilforhandleren. En kreditkøbsaftale med ejendomsforbehold anses som en fordring i momslovens forstand.

Skatterådet bekræfter, at når fordringen overdrages fra bilforhandleren til banken mod betaling af en provision, er der tale om en transaktion vedrørende fordringer omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c). Bilforhandleren skal derfor ikke afregne moms af den modtagne provision.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilsidesættelse af regnskab skønsmæssig forhøjelse af skat og moms maskeret udlodning

SKM2020.319.ØLR

Sagen vedrørende selskabet angik i første række, om skattemyndighederne havde været berettiget til at tilsidesætte et selskabs regnskab og foretage en skønsmæssige skatteansættelse. I anden række angik sagen, om dette skøn, der var baseret på Danmarks Statistik oplysninger om gennemsnitlig bruttoavance, kunne tilsidesættes. Den skønsmæssige ansættelse havde resulteret i en forhøjelse af selskabets momstilsvar og skattepligtige indkomst i indkomstårene 2008-2010.

Sagerne vedrørende selskabets hovedanpartshavere angik, om forhøjelserne over for selskabet måtte anses for at være tilgået de to hovedanpartshaverne som maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1. Hovedanpartshaverne havde ikke bestridt, at de skulle beskattes af forhøjelserne som maskeret udlodning, hvis landsretten måtte finde, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage skønnet og dette ikke kunne tilsidesættes.

I 1. instans (SKM2019.425 BR, SKM2019.426 BR og SKM2019.427 BR) havde byretten fundet, at der ikke var ført et dagligt, effektivt kasseregnskab i forretningen i den omhandlede periode. Retten fandt derfor, at det var berettiget at foretage en skønsmæssig ansættelse.

Byretten bemærkede, at der ikke forelå konkrete oplysninger, som dokumenterede selskabets synspunkter om, at det anvendte branchegennemsnit var for højt i forhold til selskabet, at selskabets omsætning konkret udgøres af varer med lav bruttoavance, at myndighederne i stedet kunne have anvendt en anden branchekode og mediantalsopgørelser i stedet for gennemsnit. Oplysninger om selskabet bruttoavance for senere indkomstår kunne ikke tillægges betydning for sagen. Byretten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte de udøvede skøn. Som følge af resultatet i selskabets sag blev Skatteministeriet således også frifundet i hovedanpartshavernes sager.

Under ankesagen fremlagde appellanterne en oversigt over selskabets indkøb af tobak, som angiveligt skulle have en meget lav bruttoavance, til støtte for synspunktet om, at den gennemsnitlige avance var for høj.

Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til byrettens begrundelse og bemærkede, at de nye oplysninger for landsretten om virksomhedens indkøb af tobak ikke kunne føre til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Moms - nægtelse af fradragsret - momssvig - høring

SKM2020.313.BR

Sagen angik, om et selskab skulle nægtes fradrag for købsmoms, som var pålagt en række fakturaer udstedt til selskabet af 3 forskellige leverandører vedrørende arbejdsydelser, som var leveret til selskabet. Skatteministeriet tog under sagen bekræftende til genmæle vedrørende momsen på fakturaerne fra én af leverandørerne, og sagen angik derfor kun momsen på fakturaerne fra de to øvrige leverandører.

Retten fandt, at det måtte lægges til grund, at leverandørerne havde begået momssvig, idet disse ikke indberettede momsen på ydelserne til SKAT.

Retten fandt endvidere efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder, at selskabet vidste eller burde have vidst, at selskabet deltog i transaktioner, som var led i leverandørernes momssvig. Retten fandt i den forbindelse, at selskabet efter omstændighederne ikke havde truffet enhver foranstaltning, som med rimelighed må kræves for at sikre, at transaktionerne med leverandørerne ikke var led i momssvig.

På denne baggrund fandt retten i henhold til EU-Domstolens praksis, at selskabet med rette var nægtet fradrag for købsmoms.

Retten bemærkede, at det ikke kunne føre til andet resultat, at leverandørerne, efter at SKAT havde opdaget momssvigen, var blevet efteropkrævet den omhandlede moms, og at den ene af leverandørerne også betalte denne efteropkrævede moms til statskassen. Retten lagde herved vægt på, at det afgørende er, om selskabet vidste eller burde have vidst, at selskabets transaktioner med leverandørerne på tidspunktet for transaktionerne var et led i leverandørernes momssvig, idet reglerne tilsigter at afværge svigagtige transaktioner.

Endelig fandt retten, at SKAT havde foretaget fornøden partshøring efter forvaltningsloven og skatteforvaltningslovens § 19, og at SKATs afgørelse derfor ikke var ugyldig som følge af formelle mangler.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - afgiftsfritagelse - mandskabsvogn

SKM2020.306.ØLR

Et køretøj var afgiftsfritaget som mandskabsvogn efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. SKAT havde efter en kontrol opkrævet appellanten fuld registreringsafgift af køretøjet, fordi køretøjet var blevet anvendt i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen.

Køretøjets registrerede ejer og bruger var et interessentskab, som var ejet af appellanten og hans ægtefælle, og som drev virksomhed med udlejning af bygninger, landbrug og konsulentvirksomhed. Køretøjet var påmalet interessentskabets navn. Ud over interessentskabet var appellanten eneejer af et anpartsselskab, som han også var direktør i, og som drev virksomhed med træning og salg af heste.

Ved SKATs kontrol var køretøjet på vej til et ridestævne med en hest ejet af anpartsselskabet med henblik på forevisning og forberedelse af salg af hesten. Kørslen skete derfor i anpartsselskabets interesse.

Byretten fandt, at køretøjet var blevet anvendt til transport, der var interessentskabet uvedkommende, og at betingelserne for afgiftsfritagelse derfor ikke var opfyldt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom og bemærkede, at der ikke var grundlag for at anse anpartsselskabet som den reelle bruger af køretøjet eller at anse interessentskabet og anpartsselskabet som én samlet virksomhed i relation til undtagelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.


Indholdsfortegnelse 

System teknisk: Virksomhedernes lønsumsafgiftsmæssige behandling af feriepenge mv. - præcisering og praksisændring - Styresignal

SKM2020.320.SKTST

Dette styresignal skal ses i forlængelse af det nu ophævede styresignal i SKM2019.636.SKTST om arbejdsgiverens skattemæssige behandling af feriepenge mv.

Formålet med styresignalet er at præcisere, hvornår lønsumsafgiftspligtige virksomheder skal medregne løn under ferie, tilgodehavende feriemidler og feriepenge mv. til lønsummen som følge af den ændrede ferielovgivning.

Med styresignalet ændres praksis om løbende modregning af feriepengeforpligtelsen i lønsummen, idet den frivillige ordning om løbende modregning af feriepengeforpligtelsen i lønsummen ophæves.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.315.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - colasag - førstegangsovertrædelse - ølafgift - pant

T var tiltalt for overtrædelse af ølafgiftsloven og pantbekendtgørelsen. Den 5. februar 2019 blev han ved grænsen standset med 2.856 stk. øl á 33 cl, emballeret i aluminiumsdåser fra Y2-land beregnet til videresalg/overdragelse i Danmark, uden at han forinden vareafsendelsen blev begyndt havde registreret sig som midlertidig registreret varemodtager, anmeldt varetransporten og betalt afgiften af varerne til told- og skatteforvaltningen. Endvidere havde han medbragt emballagerne uden forinden at have tilmeldt sig som importør og tilmeldt produkt- og emballagetyper, til Dansk Retursystem A/S.

T forklarede at øllene var importeret til eget forbrug, idet han dagligt havde 7-8 gæster på sin ejendom, der drak øl.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt, at importen var ulovlig under hensyn til mængden af dåseøl og T havde i hvert fald handlet groft uagtsomt, idet T ved samme grænseovergang tidligere var blevet standset med samme kammerat under lignende omstændigheder, og at T var klar over, at kammeraten i den anledning fik en bøde. T idømtes en ordensbøde på 20.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen med hensyn til ølafgiftsdelen vægt på at det fremgik af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven, m.v., at der var et politisk ønske om, at bødeniveauet for normalbøder skulle forhøjes for overtrædelse af alle "colalove", hvor der er hjemmel til skærpet bøde og absolut kumulation, og at de konkrete bøder skulle fordobles i første- og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang skulle være 10.000 kr.

SKM2020.314.BR

Straf - registreringsbekendtgørelsen - mærkning af varebil - andengangsovertrædelse - prøvesag - tilståelsessag

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen for anden gang ved at have undladt at mærke siderne på den udelukkende erhvervsmæssige anvendte varebil, som selskabet var registreret bruger af, med oplysning om selskabets navn eller logo samt cvr.nr. på begge sider af varebilen med mindst 3 cm høje ikke aftagelige bogstaver og tal. Det var endvidere tiltalte for et par færdselslovsovertrædelser.

Selskabet udeblev.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen, idet den anså selskabet for at have tilstået forholdet. T idømtes en bøde på 13.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at overtrædelsen af registreringsbekendtgørelsen nr. 1643 af 17. december 2018 § 114, stk. 3, jf. § 85, udgør et andengangstilfælde, og at bøden for dette forhold alene kan udmåles til 10.000 kr.

SKM2020.311.HR

Straf - skattesvig - aktier - spørgsmål om oplysningspligt- frifindelse

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter ved for indkomståret 2014 at havde undladt rettidigt at oplyse om, at skatteansættelsen var for lav med aktieavance på ca. 2,5 mio. kr., hvorved T unddrog ca. 750.000 kr. i skat. Sagen handlede om, hvorvidt skattekontrollovens § 1A, stk. 3 om ansvarsfrihed for skatteyderen fandt anvendelse i sagen.

T forklarede, at han havde opfattet det sådan, at den fondshandler han havde benyttet ville stå for alle nødvendige indberetninger til told- og skatteforvaltningen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 7 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 900.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte fængselsstraffen til 6 måneder og tillægsbøden til 750.000 kr.

Højesteret frifandt med dissens T. Højesteret fandt, at skattekontrollovens § 1A, stk. 3 efter en ordlydsfortolkning skal forstås sådan, at urigtige oplysninger om handel med aktier, som told- og skatteforvaltningen har modtaget fra en indberetningspligtig fondshandler efter skattekontrolloven, og som har ført til en for lav skatteansættelse, er omfattet af ansvarsfriheden. Den omstændighed, at fondshandleren efter skattekontrolloven har pligt til at indberette køb og salg af aktier, men ikke pligt til at indberette oplysning om gevinst og tab ved de foretagne aktiehandler udelukkede ikke ansvarsfrihed efter § 1 A, stk. 3.

Højesteret lagde til grund, at den manglende beregning af skat vedrørende Ts fortjeneste ved handel med aktier i 2014 skyldes to forhold, som hver især begrundede hele den for lave skatteansættelse. Dels havde fondshandleren urigtigt indberettet en beholdning af aktier på 1.300 stk. pr. 1. januar 2010, dels stod T registreret med en negativ aktiebeholdning på 5.000 aktier i forbindelse med en shorthandel af samme aktie. Fondshandleren havde ikke indberettet urigtigt vedrørende shorthandlen, idet der ikke er krav om, at shorthandel indberettes separat. Skattemyndighederne havde således alle nødvendige oplysninger om shorthandlen, men told- og skatteforvaltningens værdipapirsystem kunne som følge af indberetningen af shorthandlen sammen med de øvrige aktier ikke automatisk beregne skatten. Højesteret fandt på den baggrund, at der ikke havde påhvilet T en oplysningspligt efter dagældende skattekontrollovens § 16, stk. 1 jf. § 1 A, stk. 3 for forholdene.

SKM2020.301.VLR

Straf - momssvig - betinget - sagsbehandlingstid

T var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter ved at have afgivet urigtige oplysninger til brug for momskontrollen (01.01.2012-31.03.2012) og dels fortiet oplysninger til brug for momskontrollen (01.04.2012-30.09.2014). T havde derved unddraget for 623.557 kr. i moms i alt.

T erkendte sig skyldig. T forklarede, at hun havde et alkoholmisbrug, var på kontanthjælp, ikke har været i arbejde siden virksomheden lukkede og er blevet diagnoseret med Sygdom 1 og Sygdom 2 som følge af datterens sygdom.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 4 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 600.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets grovhed, herunder størrelsen af det unddragne beløb.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring at frihedsstraffen blev gjort betinget med vilkår under henvisning til sagsbehandlingstiden og T's personlige forhold.

SKM2020.300.BR

Straf - registreringsafgift - ejerskab

T var tiltalt for svig med registreringsafgift. T havde den 8. august 2014 og i en ikke nærmere identificeret periode forud herfor, anvendt en bil til kørsel i Danmark, som ikke var afgiftsberigtiget. T havde derved unddraget for 1.048.291 kr. i registreringsafgift.

T forklarede, at han ikke var ejer af bilen. Han handlede ikke med biler i den prisklasse. Han havde ikke anket den civile dom, da han ikke troede han ville høre nærmere til sagen. Han havde pralet på de sociale medier med bilen, men rent registreringsmæssigt havde han ikke tænkt mere over det, da det jo ikke var hans bil og bilen var afleveret til virksomheden og ikke ham selv. Da bilen blev leveret, fik han udleveret registreringsattesten uden at kvittering/formular blev udfærdiget, med besked på, at han skulle aflevere bilen og papirerne, der fulgte med, videre. Det var ligesom når en ven spørger, om man lige kan opbevare hans bil i en periode.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt det bevist, at T var ejer af bilen, at T ubestridt havde benyttet bilen til kørsel i Danmark og haft forsæt til unddragelse af registreringsafgift. Den lagde blandt andet vægt på, at T handlede professionelt med biler, at T var bekendt med afgiftsreglerne, at han ikke kunne redegøre nærmere for det aftalemæssige grundlag for sin råden over bilen, at bilnøglerne under ransagningen befandt sig i T's lommer og at T ved flere lejligheder blandt andet på de sociale medier havde udgivet sig for at være ejer af bilen. Endvidere havde T ikke påklaget den civile dom, hvor han var blevet pålagt registreringsafgiften samt havde forsøgt at bestikke en betjent til ikke at gøre mere ved sagen. T idømtes 5 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 524.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men ændrede fængselsstraffen til 6 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste samt tillægsbøden til 500.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/1368308
Tarifering af fiskeolie
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet tarifmæssig told og importmoms ved import af fiskeolie i henholdsvis flydende form samt doseret i gelatinekapsler. SKAT ændrede de af selskabet angivne KN-positioner 1504109900 og 1504209000 til KN- positionerne 1517909990 samt 2106909260. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 16/1525133
Tarifering af tørret fisk
Klagen skyldes, at SKAT gav afslag på selskabets anmodning om at ændre varekode 0305 59 80 90, tørret fisk, til varekode 0511 91 90 00, animalske produkter uegnede til menneskeføde. Toldsatsen for varekode 0305 59 80 90 var 3,6 % med præference, hvor toldsatsen for varekode 0511 91 90 00, animalske produkter uegnede til menneskeføde var 0 %. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2020

Journalnr: 14/5255411
Varekode og passiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har ændret varekoden for selskabets import af batterier til el-cykler fra KN positionskode 8507 80 00 90, som omfatter batterier, til samme KN position som el-cyklerne, KN positionskode 8711 90 10 00. Derudover har SKAT nægtet fritagelse for importafgifter for nav, der var udført under proceduren for passiv forædling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen vedrørende tarifering, men ændrer afgørelsen vedrørende anvendelse af proceduren for passiv forædling.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 15/2990228
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT, med fristgennembrud, har forhøjet virksomhedens momstilsvar baseret på oplysninger i årsregnskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020

Journalnr: 15/2155254
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar da indkøb kun delvist er anset for at vedrøre de momspligtige aktiviteter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 13/5396210
Diverse momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets fradrag af købsmoms. Landsskatteretten ændrer delvist SKATs afgørelse.
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 15/0866757
Importmoms - T1-varer
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klager at betale importmoms på grund af manglende frembydelse af T1-varer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 15/3253229
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens momsfradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020

Journalnr: 15/2483445
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet af fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 17/0135628
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til virksomhedens underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-04-2020

Journalnr: 17/0788669
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-04-2020

Journalnr: 15/1539243
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020

Journalnr: 16/0343177
Momspligt - kursusydelser
Klagen skyldes, at SKAT har svaret ”Nej” til det et svensk selskabs spørgsmål om, om selskabets leverancer af FFP-kursusydelser som underleverandør til uddannelser inden for flyvelederområdet er momspligtige i henhold til momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten ændrer svaret til et "Ja".
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 18/0006976
Nedsættelse af momsfradrag og skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms og skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster nedsættelsen af købsmomsen og nedsætter den skønsmæssige forhøjelse.
Afsagt: 26-05-2020

Journalnr: 17/0990257
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående afgift, og at SKAT som følge heraf har forhøjet selskabets momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2020

Journalnr: 14/2052745
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har undladt at imødekomme selskabets anmodning om fradrag af købsmoms vedrørende en række handler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2020

Journalnr: 19/0080139
Skattefradrag for udgifter til moms
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet skattemæssigt fradrag for udgifter til moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2020

Journalnr: 13/0205586
Udeholdt omsætning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020

Journalnr: 09/0221399
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret afgiftspligtig virksomhed med fjernsalg gennem udenlandske selskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020

Journalnr: 14/3663280
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar primært fordi aktiviteten ikke er anset som afgiftspligtig. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 10-07-2020

Journalnr: 17/0634357
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momsansættelse. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 19/0109622
Tinglysning af skøder
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift ved tinglysning af skøder. Landsskatteretten forhøjer afgiften yderligere.
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 17/0991643
Tarifering af skræmmefugle
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for fem sendinger skræmmefugle. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020

Journalnr: 17/0567142
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær og ordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-07-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - regionallov vedtaget af regionen Friuli-Venezia Giulia (Italien) - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der ydes til indbyggerne i den pågældende region - dette bidrags kvalificering - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgift - begrebet »hel eller delvis refusion af afgift« - tilsidesættelse af artikel 4 og 19 i direktiv 2003/96/EU - bevis for traktatbruddet

Generaladvokatens indstilling:

1) Den Italienske Republik frifindes.

2) Europa-Kommissionen betaler sagsomkostningerne.

3) Kongeriget Spanien bærer sine egne omkostninger.


C-656/19 BAKATI PLUS

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser ved udførsel - varer indeholdt i den personlige bagage for rejsende, der ikke er etableret i unionen - begrebet personlig bagage - svig - afslag på fradrag af moms

Generaladvokatens indstilling:

- Begrebet »rejsendes personlige bagage« i artikel 147 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal ikke fortolkes alene i lyset af den almindelige betydning af ordene, men ligeledes i lyset af den sammenhæng, hvori begrebet anvendes, og de mål, der forfølges med lovgivningen om denne afgift.

- Konventionen om toldlettelser for turisttrafik, der blev indgået i New York den 4. juni 1954, og tillægsprotokollen hertil samt artikel 1, nr. 5), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen udgør ikke en fortolkningskontekst for artikel 147 i direktiv 2006/112.

- Fritagelsen for merværdiafgift på levering af varer, der skal transporteres ud af Den Europæiske Union i de rejsendes personlige bagage som omhandlet i artikel 147 i direktiv 2006/112, er bl.a. betinget af, at udførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.


C-543/19 Jebsen & Jessen

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 78 - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 - artikel 2, stk. 1 - endelig antidumpingtold - fritagelse - betingelse om fremlæggelse af en tilsagnsfaktura - manglende angivelse af en obligatorisk bestanddel, der fremgår af bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82 - berigtigelse af tilsagnsfakturaen

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 2, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 af 21. januar 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i [Folkerepublikken Kina] efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 og om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 skal fortolkes således, at den er til hinder for fritagelse for antidumpingtold, hvis den i henhold til denne bestemmelse krævede tilsagnsfaktura ikke specificerer Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/87 af 21. januar 2015 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der udtrykkeligt er henvist til i punkt 9 i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82.

2) Artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning 2015/82 skal fortolkes således, at bestemmelsen gør det muligt, efter at toldangivelsen er foretaget, at fremlægge en tilsagnsfaktura med henblik på at opnå tilbagebetaling af en antidumpingtold i det tilfælde, hvor alle andre betingelser, der er nødvendige for fritagelse for told, er opfyldt, og den rette anvendelse af antidumpingtold er sikret, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


Domme
C-374/19 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - regulering af fradrag - ændring af fradragsretten - investeringsgode, der anvendes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til afgiftsfritagne transaktioner - ophør af den virksomhed, som giver ret til fradrag - øvrig anvendelse udelukkende til afgiftsfritagne transaktioner

Domstolens dom:

Artikel 184, 185 og 187 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorefter en afgiftspligtig person, som har opnået ret til et forholdsmæssigt fradrag for merværdiafgiften (momsen) på opførelsen af et cafeteria som en tilbygning til det plejehjem, som den pågældende driver med henblik på momsfritagne transaktioner, idet cafeteriaet skulle anvendes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til afgiftsfritagne transaktioner, er forpligtet til at regulere det oprindelige momsfradrag, når den afgiftspligtige person er ophørt med alle afgiftspligtige transaktioner i disse cafeterialokaler, såfremt den pågældende er fortsat med at gennemføre afgiftsfritagne transaktioner i disse lokaler, således at de nu alene anvendes til disse transaktioner.


C-391/19 Frie varebevægelser Unipack

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - delegeret forordning (EU) 2015/2446 - artikel 172, stk. 2 - bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for særligt anvendelsesformål - tilbagevirkende kraft - begrebet »ekstraordinære omstændigheder« - ændring af tariferingen - ophør af gyldigheden af en afgørelse om bindende tariferingsoplysninger

Domstolens dom:

Artikel 172, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at forhold, såsom et førtidigt ophør af gyldigheden af en afgørelse om bindende tariferingsoplysninger som følge af en ændring af den kombinerede nomenklatur, toldmyndighedernes manglende reaktion i forhold til import med en urigtig kode eller varernes anvendelse til et formål, som er fritaget for antidumpingtold, ikke kan kvalificeres som »ekstraordinære omstændigheder« i denne bestemmelses forstand med henblik på i medfør af artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen at blive givet en bevilling med tilbagevirkende kraft til anvendelse af proceduren for særligt anvendelsesformål som foreskrevet i sidstnævnte bestemmelse.


C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 288, stk. 1, nr. 4) - særordning for små virksomheder - metoden for beregning af den årlige omsætning, der benyttes som grundlag for anvendelsen af særordningen for små virksomheder - begrebet »bitransaktion vedrørende fast ejendom« - udlejning af en fast ejendom af en fysisk person, der udøver flere liberale erhverv

Domstolens dom:

Artikel 288, stk. 1, nr. 4), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009, skal fortolkes således, at udlejning af en fast ejendom foretaget af en afgiftspligtig fysisk person, hvis økonomiske virksomhed omfatter udøvelse af flere liberale erhverv samt udlejning af denne faste ejendom, ikke udgør en »bitransaktion« i denne bestemmelses forstand, når denne transaktion udføres inden for rammerne af en af den afgiftspligtige person udøvet sædvanlig erhvervsmæssig virksomhed.

Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Indstilling


C-424/19 UR (Assujettissement des avocats à la TVA)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - artikel 9, stk. 1 - begrebet »afgiftspligtig person« - person, der udøver erhverv som advokat - endelig retsafgørelse - princippet om retskraft - rækkevidden af dette princip, såfremt afgørelsen er uforenelig med EU-retten

Domstolens dom:

1) Artikel 9, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en person, der udøver erhverv som advokat, skal anses for at være »afgiftspligtig person« i denne bestemmelses forstand.

2) EU-retten er til hinder for, at en national retsinstans som led i en tvist vedrørende merværdiafgift (moms) anvender princippet om retskraft, når denne tvist ikke vedrører en tilsvarende afgiftsperiode som den, der var omhandlet i den tvist, der gav anledning til den retskraftige retsafgørelse, eller har samme genstand som denne, og når anvendelsen af dette princip hindrer, at denne retsinstans tager hensyn til gældende EU-bestemmelser på momsområdet.


C-76/19 Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - artikel 32, stk. 1, litra c) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 157, stk. 2, artikel 158, stk. 3, og artikel 160 - toldværdiansættelse - justering - royalties vedrørende varer, der skal værdiansættes - royalties, der udgør en »betingelse for salg« af de varer, der skal værdiansættes - royalties, der betales af køberen til dennes moderselskab for levering af den nødvendige knowhow til fremstilling af slutprodukter - varer erhvervet hos tredjemand, som udgør bestanddele, der skal indgå i licensprodukter

Domstolens dom:

Artikel 32, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EØF) 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, sammenholdt med artikel 157, stk. 2, artikel 158, stk. 3, og artikel 160 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 2913/92, skal fortolkes således, at en forholdsmæssig del af de royalties, som et selskab betaler til sit moderselskab til gengæld for levering af knowhow med henblik på fremstilling af slutprodukter, skal lægges til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for indførte varer under omstændigheder, hvor disse varer - blandt andre komponenter - er bestemt til at indgå i de nævnte slutprodukters sammensætning og erhverves af førstnævnte selskab hos sælgere, der er særskilte i forhold til moderselskabet, når

- disse royalties ikke er inkluderet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for de nævnte varer

- de vedrører de indførte varer, hvilket forudsætter, at der er en tilstrækkelig nær forbindelse mellem disse royalties og varerne

- betalingen af royalties er en betingelse for salget af de nævnte varer, således at indgåelsen af salgsaftalen vedrørende de indførte varer og dermed levering heraf ikke ville have fundet sted uden denne betaling, og

- det er muligt at foretage en passende fordeling af disse royalties på grundlag af objektive og målelige oplysninger,

hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve under hensyntagen til alle relevante forhold, og navnlig de retlige og faktiske forhold mellem køberen, de respektive sælgere og licensgiveren.


C-97/19 Pfeifer & Langen

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldkodeks - toldangivelser - kodeksens artikel 78 - revision af toldangivelsen - klarererens navn - ændring af oplysningerne vedrørende klarererens identitet med henblik på at påvise et indirekte repræsentationsforhold - indirekte repræsentation af den person, der har opnået en importlicens

Domstolens dom:

Artikel 78, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at toldmyndighederne kan imødekomme en anmodning om revision af en toldangivelse med henblik på, at det fremgår, at der findes et indirekte repræsentationsforhold mellem på den ene side en fuldmagtshaver, som ved en fejl har angivet udelukkende at handle i eget navn og for egen regning, selv om den pågældende havde en fuldmagt fra indehaveren af importlicensen, og på den anden side den fuldmagtsgiver, for hvis regning angivelsen blev indgivet.

Tidligere dokument: C-97/19 Pfeifer & Langen - Indstilling


C-496/19 Antonio Capaldo

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - kontrol med varer - anmodning om revision af toldangivelsen - efterfølgende kontrol

Domstolens dom:

Artikel 78 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke er til hinder for indledningen af den heri fastsatte procedure for revision af toldangivelsen, selv om den pågældende vare under en tidligere import har været genstand for en fysisk kontrol, som bekræftede tariferingen heraf, uden at der er indgivet klage herover.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

customs union working party

informal videoconference of the members of the customs cooperation working party (ccwp)

bilag til forslag til rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i handelsudvalget, der er nedsat i henhold til den foreløbige partnerskabsaftale mellem det europæiske fællesskab på den ene side og stillehavslandene på den anden side, for så vidt angår ændringerne af visse bestemmelser i protokol ii om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde

forslag til rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i handelsudvalget, der er nedsat i henhold til den foreløbige partnerskabsaftale mellem det europæiske fællesskab på den ene side og stillehavslandene på den anden side, for så vidt angår ændringerne af visse bestemmelser i protokol ii om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/1855 om at give rumænien tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

informal videoconference of the members of the customs cooperation working party (ccwp)

draft council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/784 authorising the italian republic to apply a special measure derogating from articles 206 and 226 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

draft council implementing decision amending implementing decision (eu) 2018/485 authorising denmark to apply a special measure derogating from article 75 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

customs union working party

draft council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/784 authorising the italian republic to apply a special measure derogating from articles 206 and 226 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/784 om tilladelse til den italienske republik til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 206 og 226 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/485 om at give danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/485 om at give danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/784 om tilladelse til den italienske republik til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 206 og 226 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

proposal for a council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/2408 authorising the republic of latvia to apply a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax

annex to the proposal for a council regulation opening and providing for the management of autonomous union tariff quotas for certain fishery products for the 2021-2023 period

proposal for a council regulation opening and providing for the management of autonomous union tariff quotas for certain fishery products for the 2021-2023 period

list of working papers (wk) distributed in the working party on customs union in the period january - june 2020

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/784 om tilladelse til den italienske republik til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 206 og 226 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/2408 om at give tilladelse til republikken letland til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

bilag til forslag til rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2021-2023

forslag til rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2021-2023

annex to the proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

commission staff working document impact assessment tax fraud and evasion - better cooperation between national tax authorities on exchanging information accompanying the document proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

commission staff working document executive summary of the impact assessment tax fraud and evasion - better cooperation between national tax authorities on exchanging information accompanying the document proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

commission staff working document subsidiarity grid accompanying the document proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

regulatory scrutiny board opinion proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse 2013/680/eu om bemyndigelse af kongeriget danmark og kongeriget sverige til at forlænge anvendelsen af en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168, 169, 170 og 171 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

end of written procedure council implementing decision amending implementing decision (eu) 2018/485 authorising denmark to apply a special measure derogating from article 75 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - adoption

proposal for a council implementing decision amending implementing decision 2012/232/eu authorising romania to apply measures derogating from article 26(1)(a) and article 168 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax

end of written procedure council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/784 authorising the italian republic to apply a special measure derogating from articles 206 and 226 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - adoption

rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/eøf om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/eu om bemyndigelse af rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

udkast til rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/eøf om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer - indledning af skriftlig procedure - vedtagelse

draft council directive amending directive 92/83/eec on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages - end of written procedure - adoption

council directive (eu) 2018/822 of 25 may 2018 amending directive 2011/16/eu as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements

council directive 2014/107/eu of 9 december 2014 amending directive 2011/16/eu as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

council directive 2011/16/eu of 15 february 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing directive 77/799/eec

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/2408 om at give tilladelse til republikken letland til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Kommissionen

Notice to stakeholders. Customs, incl. preferential origin rules

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/991 af 13. maj 2020 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af ris med oprindelse i den socialistiske republik vietnam

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1051 af 16. juli 2020 om afslutning af den fornyede absorberingsundersøgelse vedrørende importen af visse varer af støbejern med oprindelse i folkerepublikken kina

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1080 af 22. juli 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1081 af 22. juli 2020 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af solcelleglas med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1037

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1088 af 22. juli 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/485 om at give danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1105 af 24. juli 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/784 om tilladelse til den italienske republik til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 206 og 226 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1140 af 30. juli 2020 om genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler, uanset om varen er angivet med oprindelse i sri lanka, som følge af domstolens dom i sag c-251/18, trace sport sas

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1156 af 4. august 2020 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (eu) 2018/186 på importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i folkerepublikken kina til også at omfatte importen af visse let ændrede varer af rustbestandigt stål

rådets direktiv (eu) 2020/1151 af 29. juli 2020 om ændring af direktiv 92/83/eøf om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1165 af 6. august 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/353 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål med oprindelse i folkerepublikken kina

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/959 af 2. juli 2020 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 3. juli 2020

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/1855 om at give rumænien tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/774 af 8. juni 2020 om at give republikken finland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/2408 om at give tilladelse til republikken letland til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/991 af 13. maj 2020 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af ris med oprindelse i den socialistiske republik vietnam

forslag til rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2021–2023

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1024 af 14. juli 2020 om åbning og forvaltning af eu-toldkontingenter for visse produkter med oprindelse i den socialistiske republik vietnam

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse 2013/680/eu om bemyndigelse af kongeriget danmark og kongeriget sverige til at forlænge anvendelsen af en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168, 169, 170 og 171 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/eu om bemyndigelse af rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/957 af 26. juni 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/956 af 26. juni 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/958 af 26. juni 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet
Oprettelsesdato: 05-08-2020
Høringsfrist: 28-08-2020

Ikrafttrædelsesbekendtgørelse digitale salgsregistreringssystemer og bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 05-08-2020
Høringsfrist: 28-08-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 581

I forlængelse af svarene på ERU alm. del – spørgsmål 90 (folketingsåret 2016-17) og på KEF alm. del – spørgsmål 202 bedes ministeren oplyse, hvad provenuet ville være ved en afskaffelse af fritagelsen for elafgift for biobrændsel for nye og afskrevne værker. Med nye værker forstås anlæg, som endnu ikke er i produktion. Svaret bedes opgøres årligt og både inkludere centrale og decentrale værker samt industriel afbrænding af biomasse og tage udgangspunkt i forbruget beregnet i Energistyrelsens seneste basisfremskrivning. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Ginikoefficienten.

Spm. 582

Vil ministeren oplyse udviklingen i statens afgiftsprovenu i årene 2014-2019 for chokoladeafgiftsloven og isafgiftsloven fordelt mellem høj og lav sats, dvs. provenuet for årene fordelt mellem chokoladeafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1, og § 2, stk. 1, nr. 2, chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 1, og § 22, stk. 4, nr. 2, samt isafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, og § 1, stk. 1, nr. 2?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse