MomsMail 2019, uge 32

Kære læser !

Så er vi - for 18. gang - tilbage efter sommerferien. MomsMail og SkatteMail er faktisk snart ved at have nogle år på bagen og vi synes da selv, at vi er still going strong. Men som altid: Har du forslag til forbedringer og konstruktiv kritik, så send os en mail. Du kan bare svare på den MomsMail eller SkatteMail du modtager.

Periodens nyheder - ja der er en del og fra alle kilder - så jeg vil ikke fremhæve nogle frem for andre men blot ønske god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms ved salg af lejligheder, der har været udlejet i kort tid
Husk rejsegodsreglerne, hvis du holder sommerferie uden for EU
Moms ved salg af lejligheder, der kort har været udlejet
Registreringsafgift: Tag ikke et barn med i en mandskabsvogn
Elafgift: Manglende måling af elforbrug kan koste dyrt
Hvordan er det nu med momsfradrag ved tab på debitorer?
Brexit er blevet aktuelt igen
Apportindskud af fast ejendom - hvad er momsgrundlaget?

Styresignaler
Ændring af betalingsfristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser (efterbetaling af told ved rettelsesangivelser), foranlediget af debitor selv

Bindende svar
Moms - fast ejendom - tinglige rettigheder
Registreringsafgift - bopæl - ophold i landet - rådighed - ferie

Domme
Registreringsafgift - afgiftsfritagelse - mandskabsvogn
SKATs afmeldelse af kommanditselskaber fra momsregistrering
Ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvar - efter en ændring af bankens momstilsvar

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
5 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms ved salg af lejligheder, der har været udlejet i kort tid

Landsskatteretten har i to nye kendelser underkendt Skatterådet i sager om moms ved salg af ejerlejligheder, der er opført med henblik på udlejning, men som sælges efter relativt kort tid.


BDO

Husk rejsegodsreglerne, hvis du holder sommerferie uden for EU

Rejser du med fly til Danmark fra et land uden for EU, skal du som udgangspunkt betale både told og importmoms, hvis du i din bagage medbringer varer, der overstiger den samlede tilladte værdi på 3.250 kr., som er købt på rejsen.


BDO

Moms ved salg af lejligheder, der kort har været udlejet

Landsskatteretten har i to nye kendelser underkendt Skatterådet i sager om moms ved salg af ejerlejligheder, der er opført med henblik på udlejning, men som sælges efter relativt kort tid.


BDO

Registreringsafgift: Tag ikke et barn med i en mandskabsvogn

At medbringe et barn i en mandskabsvogn anses – uanset årsagen – for privat personbefordring, og det må en sådan bil ikke anvendes til. At gøre det betyder derfor, at afgiftsfritagelsen ryger, og det koster dyrt


BDO

Elafgift: Manglende måling af elforbrug kan koste dyrt

Virksomheder, der bruger strøm til opvarmning og/eller komfortkøling, gør klogt i at opsætte særskilte elmålere, da alternativerne til opgørelse af den godtgørelsesberettigede elafgift ikke er særlig attraktive


BDO

Hvordan er det nu med momsfradrag ved tab på debitorer?

Selvom der er betalt moms ved fakturering af en vare eller end ydelse, er det ikke givet, at momsen kan tilbageføres (fradrages), hvis kunden går konkurs. Et tilgodehavende kan nemlig skifte karakter.


Deloitte

Brexit er blevet aktuelt igen

Alt tyder på, at der enten kommer en hard Brexit den 31. oktober 2019 eller en soft Brexit, hvor der bliver arbejdet på at indgå en aftale med EU. Dette afhænger af, hvem der bliver Storbritanniens nye premierminister.


PwC

Apportindskud af fast ejendom - hvad er momsgrundlaget?

Apportindskud af fast ejendom (og andre aktiver) er omfattet af momsloven, da apportindskuddet sker mod at erhverve kapitalandele i det modtagne selskab = levering mod vederlag. Da der ikke sker betaling i penge, anses overdragelsen momsmæssigt for en byttehandel, hvor det kan være vanskeligt at bestemme størrelsen af momsgrundlaget, hvis apportindskuddet i øvrigt er momspligtigt. Et apportindskud af fast ejendom er momspligtigt, hvis følgende to betingelser begge er opfyldt (almindelige betingelser for momspligt): 1.Det overdragende selskab er en afgiftspligtig person 2. Den overdragende ejendom er (1) en ny fast ejendom eller (2) en bygge-grund, der forinden apportindskuddet indgår i en momspligtig virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Ændring af betalingsfristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser (efterbetaling af told ved rettelsesangivelser), foranlediget af debitor selv

SKM2019.387.TOLDST

Toldstyrelsen ændrer praksis i forhold til betalingsfristen af efteropkrævede toldbeløb i forbindelse med positive rettelsesangivelser i Importsystemet foranlediget af debitor. I dag opkræves toldbeløbet via importspecifikationen, hvor der gives en betalingsfrist svarende til løbende måned plus 16 dage.

Betalingsfristen ændres til 10 dage, jf. EUTK artikel 108, stk. 1.

Der beregnes samtidigt morarenter fra toldskyldens opståen og indtil toldskylden meddeles i form af en afgørelse til debitor, jf. EUTK artikel 79, stk. 1, litra a og artikel 114, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - fast ejendom - tinglige rettigheder

SKM2019.366.SR

Resumé: Skatterådet kan ikke bekræfte, at betaling for omfordeling af boligstørrelser og type kan ske uden moms.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at overdragelsen af en tinglyst brugsret vedrørende seks p-pladser er momsfritaget som eksisterende fast ejendom.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Registreringsafgift - bopæl - ophold i landet - rådighed - ferie

SKM2019.362.SR

Skatterådet tager stilling til, om de af Spørger anførte situationer skal medregnes som dage, hvor man opholder sig i Danmark, i forhold til registreringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Bestemmelsen vedrører de tilfælde, hvor en person ikke er registreret i Det Centrale Personregister, men alligevel anses for at have bopæl her i landet grundet omfanget af dage med ophold her i landet. Et motorkøretøj skal som udgangspunkt registreres i Køretøjsregistret, hvis køretøjets ejer har bopæl her i landet, jf. KØREGL § 2 og registreringsbekendtgørelsens § 5.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at arbejdsdage offshore i Nordsøen på en dansk installation på dansk kontinentalsokkel, ikke skal inkluderes i de maksimalt tilladte 185 dages ophold i Danmark, da den danske kontinentalsokkel er en del af Danmark. Skatterådet kan ligeledes ikke bekræfte, at dage med kurser/møder afholdt i Danmark i forbindelse med arbejde, hvor der overnattes på hotel i Danmark, ikke skal inkluderes i de maksimalt tilladte 185 dages ophold i Danmark, idet Spørger fysisk opholder sig her i landet. Skatterådet kan bekræfte, at dage, hvor spørger er udrejst på ferie i udlandet fra en lufthavn beliggende i Danmark, og spørgers køretøj er parkeret i lufthavnen, ikke skal inkluderes i de maksimalt tilladte 185 dages ophold i Danmark, idet "ophold her i landet" efter registreringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2 vedrører personen og ikke køretøjet. Dog kan der efter omstændighederne være tale om, at afrejse-/ankomstdagen skal medregnes som en dag med "ophold her i landet"


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - afgiftsfritagelse - mandskabsvogn

SKM2019.386.BR

Sagen, som blev afgjort af 3 dommere i byretten, vedrørte et køretøj, som var indregistreret uden registreringsafgift efter reglen om afgiftsfritagelse for mandskabsvogne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. SKAT havde efter en kontrol opkrævet sagsøgeren fuld registreringsafgift af køretøjet med den begrundelse, at køretøjet var blevet anvendt i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen.

Køretøjets registrerede ejer og bruger var et interessentskab, som var ejet af sagsøgeren og hans ægtefælle, og som drev virksomhed med bl.a. udlejning af bygninger og landbrug. Ud over interessentskabet ejede sagsøgeren også et anpartsselskab, som han også var direktør i, og som drev virksomhed med træning og salg af heste.

SKATs opkrævning af fuld afgift af køretøjet udsprang af en kontrol, hvor sagsøgeren var blevet standset som fører af køretøjet i en situation, hvor køretøjet ikke blev brug til kørsel i interessentskabets interesse, men til transport af en hest på vegne af anpartsselskabet, dvs. kørslen blev brugt i anden virksomheds interesse end den virksomhed, der var registreret ejer og bruger af køretøjet.

Spørgsmålet i sagen var, om denne kørsel var i strid med betingelserne for afgiftsfritagelse i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Retten fandt, at da køretøjet var blevet anvendt til transport, der var interessentskabet uvedkommende, var betingelserne for afgiftsfritagelse ikke opfyldt. Retten afviste dermed sagsøgerens anbringender om, at kørslen overholdte lovens betingelser for afgiftsfritagelse, da kørslen var erhvervsmæssig, da interessentskabet og anpartsselskabet i denne sammenhæng udgjorde "én virksomhed", og da anpartsselskabet måtte anses som den "reelle" bruger af køretøjet.

Sagen er anket til landsretten.


Indholdsfortegnelse 

Dom: SKATs afmeldelse af kommanditselskaber fra momsregistrering

SKM2019.385.BR

Sagerne angik, om det var med rette, at SKAT havde afmeldt to kommanditselskaber fra momsregistrering. Afmeldelsen var sket i medfør af momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt., som blev indsat som en værnsbestemmelse i momsloven ved ændringslov nr. 1500 af 23. december 2014, idet SKAT fandt, at kommanditselskaberne ikke var etableret her i landet i momsmæssig henseende. Det var ubestridt, at kommanditselskaberne ikke havde momspligtige leverancer her i landet. Kommanditselskaberne hævdede dog, at de havde momspligtige leverancer i Østeuropa. Betingelserne for momsregistrering her i landet var dog ikke hermed opfyldt.

Retten bemærkede, at der efter bevisførelsen var en formodning for, at kommanditselskaberne var "postkasse-selskaber", jf. hertil EU-Domstolens dom i sag C-73/06, Planzer Luxembourg, præmis 62, da kommanditselskaberne ikke havde fremlagt nogen dokumentation for selskabernes ejerforhold og de ledelsesmæssige, driftsmæssige eller øvrige forretningsmæssige forhold, og da det var oplyst, at kommanditselskaberne ikke havde personale ansat, idet drift, bogholderi, regnskaber mv. blev varetaget af tredjemand (af kommanditselskaberne betegnet som et fælles administrationsselskab). Som sagerne var oplyst, fandt retten det ikke godtgjort, at kommanditselskaberne var etableret i Danmark i momsmæssig henseende, hvorfor Skatteministeriet fik medhold i, at afmeldingen fra momsregistrering var sket med rette i medfør af momslovens § 49. stk. 1, 3. pkt.

For retten havde Skatteministeriet i første række gjort gældende, at afmeldingen var sket med rette, allerede fordi kommanditselskaberne ikke havde godtgjort, at de udøvede økonomisk virksomhed og dermed var afgiftspligtige personer, der kan momsregistreres efter momslovens § 49,.stk. 1. 2. pkt. Retten bemærkede, at retten ikke fandt anledning til at tage stilling til anbringendet med henvisning til, at det først var gjort gældende i svarskriftet, og at hverken SKAT eller Landsskatteretten havde taget stilling til spørgsmålet i deres afgørelser


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvar - efter en ændring af bankens momstilsvar

SKM2019.378.HR

Banken havde fået nedsat sit momstilsvar pga. en ændring af dens delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1. Banken gjorde gældende, at den som en direkte følge af denne ændring havde krav på at få ændret sit lønsumsafgiftstilsvar, og at den derfor opfyldte betingelsen for ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 2. Højesteret fastslog, at der ikke var en sådan nær sammenhæng mellem en finansiel virksomheds adgang til delvist fradrag i momstilsvaret efter momslovens § 38, stk. 1, og opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget ved blandede erhvervsaktiviteter efter de dagældende lønsumsafgiftsregler, at en ændring af lønsumsafgiftstilsvaret kunne anses for en direkte følge af ændringen af momstilsvaret. Skattemyndighederne havde endvidere ikke ageret på en måde, der forpligtede Skatteministeriet til at anerkende, at banken havde ret til at opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget på baggrund af den ændrede momsfradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1, med den virkning, at banken alligevel havde krav på ekstraordinær genoptagelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0005900
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører regulering af momstilsvar ved ændring af tidligere afgørelse. Landsskatteretten regulerer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 22-05-2019

Journalnr: 14/4188187
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-06-2019

Journalnr: 12/0242466
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet momsfradrag, idet udgifterne ikke anses for at være knyttet til virksomhedens afgiftspligtige aktiviteter. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet beløbsopgørelse.
Afsagt: 10-07-2019

Journalnr: 17/0991183
Momspligt for tolketjeneste
Klagen skyldes, at SKAT har anset klager for at drive uregistreret afgiftspligtig virksomhed med tolketjeneste, og at SKAT på baggrund heraf har ansat et momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019

Journalnr: 15/0345538
Tab på debitorer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms af tab, idet tabet ikke anses for fradragsberettiget i henhold til momslovens § 27, stk. 6. ved, at der er ydet kredit ud over det sædvanlige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019

Journalnr: 14/3160202
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet af virksomhedens momstilsvar, idet der er konstateret yderligere omsætning og videre SKAT ikke har imødekommet fradrag for købsmoms for en række bilag. Landsskatteretten ændrer afgørelsen med et lille beløb.
Afsagt: 21-06-2019

Journalnr: 17/0990858
Prøveskilte
SKAT har inddraget selskabets faste prøveskilte, da det er SKATs opfattelse, at køretøjet er anvendt i strid med bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen vedr. brug af faste prøveskilte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-06-2019

Journalnr: 16/0730824
Tilbagebetaling af naturgasafgift
Klagen skyldes, at SKAT har ændret selskabets tilbagebetaling af afgift af naturgas anvendt til opvarmning af selskabets produktions- og lagerhal, idet SKAT mener, at dette gasforbrug ikke berettiger selskabet til tilbagebetaling af afgift, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2019

Journalnr: 15/3185091
Tinglysning af ejerpantebrev
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet skal betale yderligere variabel tinglysningsafgift for tinglysning af ejerpantebrev. SKAT har ikke fundet, at der er grundlag for, at selskabet kan få godtgjort den variable tinglysningsafgift som følge af, at der er tale om en fejltinglysning fra selskabets side. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019

Journalnr: 16/1837995
Tinglysning af skadesløsbrev
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales yderligere variabel tinglysningsafgift for tinglysning af et (nyt) skadesløsbrev med en hovedstol på 7.000.000 kr., da dette skadesløsbrev ikke er tilsvarende et tidligere tinglyst - og nu aflyst – skadesløsbrev med en hovedstol på 4.500.000 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2019

Journalnr: 16/1659167
Tinglysning af skøde
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der ved tinglysning af skøde på en ejendom skal betales tinglysningsafgift på baggrund af den fulde ejerskiftesum. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2019

Journalnr: 16/1583068
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at virksomheden skal betale yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af to skøder i forbindelse med ejerskifte, idet tinglysningsafgiften skal beregnes på baggrund af ejendommens seneste offentliggjorte ejendomsværdi, jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2, jf. § 4, stk. 8. Indeholdt i beløbet er desuden opkrævning af fast tinglysningsafgift på 1.660 kr., idet SKAT ikke har anset de to tinglysninger for omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 9. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 19-06-2019

Journalnr: 16/0364577
Varer i transit
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at betale told og importmoms, af dele til køretøjer, idet varerne ankom til Danmark uden at være under en toldprocedure.Det fremgår af fragtbrev, at varerne skulle transporteres fra Norge til Spanien. Landsskatteretten finder, at Danmark ikke har kompetence til at opkræve toldskylden, idet stedet for toldskyldens opståen var i Sverige. Det er som følge heraf heller ikke grundlag for at opkræve importmoms i medfør af momslovens §§ 12 og 26.
Afsagt: 28-06-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-08-2019 - 10-09-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-71/18 KPC Herning
Dato: 04-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - salg af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er en bygning - kvalifikation - artikel 12 og 135 - begrebet »byggegrund« - begrebet »bygning« - vurdering af den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed - vurdering af objektive elementer - parternes hensigt

Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Dom
Tidligere dokument: C-71/18 KPC Herning - Indstilling

Dom C-145/18 Regards Photographiques
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 103, stk. 2, litra a) - artikel 311, stk. 1, nr. 2) - bilag IX, del A, nr. 7) - nedsat momssats - kunstgenstande - begreb - fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer - national lovgivning, der begrænser anvendelsen af den nedsatte momssats til alene fotografier, der har kunstnerisk karakter

Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Dom
Tidligere dokument: C-145/18 Regards Photographiques - Indstilling

Indstilling C-384/18 Etableringsfrihed Kommissionen mod Belgique (Comptables)
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-559/18 TDK-Lambda Germany
Dato: 05-09-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8504 40 30 - statiske omformere - tariferingskriterier - væsentlige bestemmelse

Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Dom
Tidligere dokument: C-559/18 TDK-Lambda Germany - Ny sag

Dom T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Fritagelse fra punktafgift på mineralolier. Sag anlagt den 16. april 2007 - Italien mod Kommissionen

Dom T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 17-09-2019
Fiskale bestemmelser

Forbrugsafgift for tung brændselsolie. Sag anlagt den 17. april 2007 - Irland mod Kommissionen

Indstilling C-477/18 Tilnærmelse af lovgivningerne Exportslachterij J. Gosschalk Compaxo Vlees Zevenaar m.fl.
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indstillinger
C-68/18 Petrotel-Lukoil

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - fritagelser - forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer sådanne produkter - pligt til at opnå en tarifering af energiprodukter med henblik på fastsættelse af punktafgiftssatsen - afgiftssatsen for disse produkter

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 21, stk. 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale retsforskrifter eller for fortolkningen heraf, som tillader beskatning af energiprodukter, der produceres på et område, der tilhører en virksomhed, som fremstiller energiprodukter, der anvendes til denne produktions formål, uanset om denne anvendelse finder sted direkte eller gennem et andet produkt, f.eks. damp eller elektrisk energi.

2) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2003/96, sammenholdt med proportionalitetsprincippet, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale retsforskrifter eller national praksis, der tillader beskatning af et energiprodukt, for hvilket direktivet ikke angiver et afgiftsniveau, og som anvendes som brændsel, til den sats, der er fastsat for motorbrændstof, hvis den afgiftspligtige ikke har ansøgt om tarifering af dette produkt til afgiftsmæssige formål, samt at opretholde dette afgiftsniveau også efter tarifering af det angivne produkt som brændsel til opvarmning.


C-400/18 Infohos

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - moms - fritagelser - selvstændige grupper af personer - tjenesteydelser leveret til medlemmer og ikke-medlemmer

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977, nu artikel 132, stk. 1, litra f), i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006, skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke tillader medlemsstaterne at knytte en eksklusivitetsbetingelse til den heri omhandlede fritagelse, hvorved en selvstændig gruppe, der ligeledes leverer tjenesteydelser til ikke-medlemmer, bliver fuldt momspligtig også af tjenesteydelser til dens medlemmer.

Det tilkommer den nationale ret at efterprøve, om de i den ovennævnte bestemmelse fastsatte betingelser for at omfattes af fritagelsen er opfyldt, og endvidere i tilfælde af tjenesteydelser, som også leveres til ikke-medlemmer, at fastlægge, at disse, med henblik på ikke at underminere formålet med fritagelsen, ikke kvantitativt udgør den overvejende del sammenlignet med tjenesteydelser ydet til egne medlemmer, samt at de er begrundede i behovet for effektivitetsforbedringer, som i fremtiden også egne medlemmer kan drage fordel af.


Domme
C-273/18 Kuršu zeme

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - artikel 168 - kæde af levering af varer - nægtelse af fradragsretten på grund af denne kæde - den kompetente skattemyndigheds pligt til at godtgøre, at der foreligger misbrug

Domstolens dom:

Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at for at nægte retten til at fradrage indgående merværdiafgift (moms) er den omstændighed, at en erhvervelse af varer sker efter en kæde af flere på hinanden følgende transaktioner mellem flere forskellige personer, og at den afgiftspligtige person er kommet i besiddelse af de omhandlede varer på en anden persons forretningssted, hvilken person er et led i denne kæde og er en anden person end den person, der står opført på fakturaen som leverandør, ikke i sig selv tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger et misbrug fra den afgiftspligtige persons eller andre personer i den nævnte kædes side for at nægte fradragsretten for indgående merværdiafgift, idet den kompetente afgiftsmyndighed er forpligtet til at godtgøre, at der foreligger en uretmæssig afgiftsfordel, som denne afgiftspligtige person eller disse andre personer har opnået.


C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 202 og 203 - importtold - toldskylds opståen på grund af tilsidesættelser af toldreglerne - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 30 - importmoms - afgiftspligtens indtræden - begrebet »indførsel« af en vare - krav om, at varen er optaget i Den Europæiske Unions økonomiske kredsløb - transport af varen til en anden medlemsstat end den, hvori toldskylden opstod

Domstolens dom:

Artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 30 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at når en vare ankommer til Den Europæiske Unions område, er det ikke tilstrækkeligt, at denne vare har været omfattet af tilsidesættelser af toldreglerne i en given medlemsstat, der har medført en toldskyld ved indførsel i denne medlemsstat, for at antage, at den nævnte vare er blevet optaget i Unionens økonomiske kredsløb i denne medlemsstat, når det er godtgjort, at denne vare blev transporteret til en anden medlemsstat, som var dens endelige bestemmelsessted, og hvor den blev forbrugt, hvorfor merværdiafgiften ved indførsel vedrørende denne vare først opstod i denne anden medlemsstat.

Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Indstilling


C-91/18 Kommissionen mod Grèce (Tsipouro)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer - artikel 110 TEUF - direktiv 92/83/EØF - direktiv 92/84/EØF - forordning (EF) nr. 110/2008 - anvendelse af lavere punktafgifter på produktionen af nationale produkter med betegnelsen tsipouro og tsikoudia

Domstolens dom:

1) Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser

- i henhold til artikel 19 og 21 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, sammenholdt med dette direktivs artikel 23, stk. 2, idet den har vedtaget og opretholdt en lovgivning, som for tsipouro og tsikoudia, der fremstilles af destillationsvirksomheder, de såkaldte »systematiske destillerier«, anvender en punktafgift, der er reduceret med 50% i forhold til den normale nationale sats, og

- i henhold til artikel 19 og 21 i direktiv 92/83, sammenholdt med dette direktivs artikel 22, stk. 1, og med artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, idet den har vedtaget og opretholdt en lovgivning, som på de i loven fastsatte betingelser for tsipouro og tsikoudia, der fremstilles af små destillerier, de såkaldte »lejlighedsvise« destillerier, anvender en punktafgift, der er betydeligt reduceret.

2) Den Hellenske Republik betaler sagsomkostningerne.


C-589/17 Prenatal

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - indførsel af tekstilprodukter, som fejlagtigt angives med oprindelse i Jamaica - efteropkrævning af importafgifter - anmodning om eftergivelse af afgifter - forordning (EØF) nr. 2913/92 - fælles toldkodeks - artikel 220, stk. 2, litra b), og artikel 239 - Europa-Kommissionens beslutning om afvisning i et konkret tilfælde - gyldighed

Domstolens dom:

Undersøgelsen af Kommissionens beslutning K(2008) 6317 endelig af 3. november 2008, som fastslår, at det er berettiget at foretage efterfølgende bogføring af importafgifter, og at det ikke er berettiget at meddele fritagelse for disse afgifter i et konkret tilfælde, (REM 03/07) (herefter »beslutning REM 03/07«), i henhold til artikel 220, stk. 2, litra b), og artikel 239 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 af 16. november 2000, har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af denne beslutning.

Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Indstilling


C-249/18 CEVA Freight Holland

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldkodeks - toldangivelse - fejlagtig tarifering i underpositionen i den kombinerede nomenklatur - meddelelse om efteropkrævning - toldkodeksens artikel 78 - revision af angivelsen - ændring af transaktionsværdien - toldkodeksens artikel 221 - forældelsesfrist for retten til inddrivelse af toldskylden - afbrydelse

Domstolens dom:

1) Artikel 78 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 af 16. november 2000, skal fortolkes således, at klarereren, når denne har mulighed for at vælge den pris for varerne ved salg til udførsel til Den Europæiske Unions toldområde, der kan anvendes som grundlag for fastsættelsen af varernes toldværdi, og det følger af en efterfølgende kontrol, at den toldangivelse, som klarereren har foretaget, indeholder en fejl i tariferingen af de omhandlede varer, der medfører anvendelsen af en højere toldsats, på grundlag af artikel 78 kan anmode om revision af denne angivelse med henblik på at ændre den oprindeligt angivne pris til en lavere transaktionspris for at få nedsat sin toldskyld.

2) Artikel 221, stk. 1 og 3, i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 2700/2000, skal fortolkes således, at det tilkommer medlemsstaterne under iagttagelse af effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet at fastlægge tidspunktet for, hvornår underretningen af debitor om afgiftsbeløbet skal anses for at have fundet sted med henblik på at afbryde den forældelsesfrist på tre år, ved udløbet af hvilken toldskylden ophører.

Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra CBR – Cross Border Rulings

Cross Border Rulings (update July 2019)

 • Opdateret liste
 • Nyt fra Rådet

  Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

  Customs Cooperation Working Party, Experts

  Council Regulation (EU) 2017/2454 of 5 December 2017 amending Regulation (EU) No 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax

  Working Party on Tax Questions (Direct Taxation - Digital)

  Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

  Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

  BERIGTIGELSE til Kommissionens delegerede forordning af 14. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår angivelsen af visse sendinger af lav værdi (C(2019) 1979 final)

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Examination of Council Regulation (EU) No 1412/2013 on autonomous Union tariff quotas for imports of certain fishery products into the Canary Islands from 2014 to 2020

  Customs Cooperation Working Party, Experts

  Customs Union Working Party 25 - 26 July (Helsinki, Finland)

  Customs Cooperation Working Party, Experts

  List of working papers (WK) distributed in the Working Party on Dual Use Goods in the fourth quarter of 2018

  List of working papers (WK) distributed in the Working Party on Dual Use Goods in the first quarter of 2019

  List of working papers (WK) distributed in the Working Party on Dual Use Goods in the second quarter of 2019

  BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, som indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalg, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 til aftalen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde

  Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalg, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 til aftalen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde

  Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT) - MORNING ONLY

  Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

  Customs Union Working Party

  Protocol to the agreement on cooperation and customs Union between the European Economic Community and the Republic of San Marino, regarding the participation, as contracting parties, of the Republic of Bulgaria and Romania, following their accession to the European Union, signed at Brussels on 20 November 2007

   

  Nyt fra Kommissionen

  VAT refunds - Restructured version (June 2019)  

  Taxation: Commission refers Germany to the Court for its failure to apply EU rules on VAT for farmers

   

  Nyt fra Parlamentet

  Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, som indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalg, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 til aftalen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde  

  Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, som indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalg, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 til aftalen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde  

  Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen")  

  Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen")  

   

  Nyt fra EUR_LEX

  Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale med Amerikas Forenede Stater om tildelingen til USA af en andel af det toldkontingent, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet

  Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale med Amerikas Forenede Stater om tildelingen til USA af en andel af det toldkontingent, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet

   


  Indholdsfortegnelse 

  Lovtidende

  Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 13, nr. 2-5, i lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.)  


  Indholdsfortegnelse 

  Høringsportalen

  Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere)
  Oprettelsesdato: 09-07-2019
  Høringsfrist: 22-08-2019

  Lovforslag om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og tinglysningsafgiftsloven
  Oprettelsesdato: 08-08-2019
  Høringsfrist: 05-09-2019


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 9

  Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere)

  Bilag 13

  Lovudkast - høring af forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Styrket regelefterlevelse på motorområdet og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet m.v.), fra skatteministeren

  Bilag 18

  Udkast til lovforslag om ændring af chokoladeafgiftsloven,lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og tinglysningsafgiftsloven (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationerm.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver m.v.), fra skatteministeren

  Spørgsmål og svar

  Spm. 5

  Ifølge svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) har Toldstyrelsen gennemført fire kontrolaktioner i 2018 målrettet privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina. Ministeren bedes oplyse, om der tidligere har været gennemført lignende kontrolaktioner, eller om disse er de første. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 437 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

  Spm. 6

  Ifølge svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) havde 87 pct. af de åbnede forsendelser i den fjerde kontrolaktion målrettet privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina, som Toldstyrelsen gennemførte i 2018, en angivet værdi på under 80 kr. Hvor høj er procentsatsen, hvis alle fire undersøgelser medregnes? Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 438 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

  Spm. 7

  PostNord har over for DR oplyst, at de sidste år modtog 15,8 mio. forsendelser fra Kina. Ministeren bedes via PostNord oplyse, hvor mange procent af disse privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina, der havde en angivet værdi på under 80 kr.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 439 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

  Spm. 8

  I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) fremgår det, at de tre første kontrolaktioner målrettet privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina og foretaget af Toldstyrelsen i 2018 viste, at der var blevet snydt for moms for 21.000 kr. Det fremgår dog også, at ”der i tallet er udeladt enkelte forsendelser med høj værdi, der afviger væsentligt fra en typisk forsendelse fra Kina, og som ellers ville trække beløbet uforholdsmæssigt op”. Ministeren bedes oplyse, hvor mange forsendelser der ikke er regnet med, hvilken angivet værdi og hvilken reel værdi disse havde, og hvad det samlede beløb for momssnyd løber op i, hvis disse forsendelser medregnes.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 440 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

  Spm. 9

  I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) fremgår det, at der er udeladt forsendelser med høj værdi fra opgørelsen om momssnyd, fordi disse ”ville trække beløbet uforholdsmæssigt op”. Ministeren bedes redegøre for, hvad begrundelsen er for ikke at regne disse beløb med.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 441 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

  Spm. 10

  Af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) fremgår det, at man har udeladt enkelte forsendelser med høj værdi, fordi disse afveg væsentligt fra en ”typisk” forsendelse fra Kina. Ministeren bedes forklare, hvad en ”typisk” forsendelse til private fra Kina er. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvad vurderingen af det ”typiske” er baseret på, når man nu kun har åbnet 3,5 promille af de 43.000 pakker, der ankom de fire dage, kontrollen foregik.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 442 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

  Spm. 11

  I den tidligere skatteministers debatindlæg ”Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-pakker er ikke vejen frem” fra den 29. marts 2019 fremgår det, at det ville blive for dyrt for PostNord, hvis momsbagatelgrænsen fjernes nu, bl.a. fordi PostNord skulle investere i helt nye it-systemer. Kan ministeren bekræfte, at PostNord som følge af den tidligere regerings finanslovsaftale med Dansk Folkeparti alligevel vil blive nødt til at implementere disse systemer nu, hvis det lykkes at lave en aftale med Wish om at betale moms frivilligt?Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 443 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

  Spm. 12

  I den tidligere skatteministers debatindlæg ”Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-pakker er ikke vejen frem” fra den 29. marts 2019 fremgår det, at det vil blive for dyrt for forbrugerne, hvis man fjerner momsbagatelgrænsen nu. Kan ministeren bekræfte, at PostNord kan anvende det svenske system i Danmark, og at den eneste meromkostning forbrugerne vil få, hvis Danmark fjerner momsbagatelgrænsen og gør som i Sverige, er momsen?Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 444 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

  Spm. 13

  I den tidligere skatteministers debatindlæg ”Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-pakker er ikke vejen frem” fra den 29. marts 2019 fremgår det, at problemet med manglende momsbetaling ikke er så stort. Er ministeren enig med den tidligere skatteminister i, at det ikke er et problem, at der ikke betales moms af op mod 90 pct. af de knap 16 mio. forsendelser, som danske forbrugere modtager fra Kina?Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 445 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse