MomsMail 2022, uge 27

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

MomsMail går nu på sommerferie og udkommer igen i uge 31.

God sommer.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Brev til virksomheder med uafsluttede eksportangivelser
Depechen-artikel: Lovlig feriekørsel i biler på gule plader
Artikel: Procesafgiften stiger fra 1. januar 2023 og ny CO2-afgift indfases i perioden 2025 til 2030
Nye regler ved delvis fradragsret for moms

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - praksisændring - momsfritagelse - sportsaktiviteter - ændring af praksis
Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af skoleundervisning
Udkast til styresignal - Praksisændring - Momsfritagelse af faglig undervisning
Udkast til styresignal - Præcisering - Momsfritagelse af aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter

Domme
Registreringsafgift - hæftelse - viden/burde viden om ibrugtagning - § 20, stk. 1
Skatteankestyrelsen skulle ikke realitetsbehandle en for sent indgivet klage over SKAT

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 indstillinger
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Brev til virksomheder med uafsluttede eksportangivelser

Mange virksomheder med eksport til lande uden for EU har aldrig fået indsendt dokumentation for, at deres varer har forladt EU. Det tvinges de nu til at gøre. Kan de ikke finde dokumentationen, risikerer de en momsregning.


BDO

Depechen-artikel: Lovlig feriekørsel i biler på gule plader

Der er ingen problemer i at køre til Gardasøen i en bil på gule plader, hvis blot du forud har købt dagsbeviser hos SKAT. Det kan dog ikke blive til tre hele uger i Italien, da der højst kan købes 20 dagsbeviser til hver bil.


BDO

Artikel: Procesafgiften stiger fra 1. januar 2023 og ny CO2-afgift indfases i perioden 2025 til 2030

Vi mærker alle energiprisernes himmelflugt i øjeblikket. Flere afgiftsstigninger i pipeline vil yderligere øge energiomkostningen til forbrug af fossile brændsler (gas, olie, kul, affaldsvarme mv.) til procesformål. Dette vil allerede ske fra 1. januar 2023, hvor en stigning af procesafgiften...


Deloitte

Nye regler ved delvis fradragsret for moms

På grund af de nye regler om renter på bl.a. korrektioner af afgifter, ændres reglerne for håndtering af delvis fradragsret m.v. Detailreglerne kommer blandt andet til at påvirke aconto-fradragsprocenten og reguleringen af fratrukne beløb for moms, lønsumsafgift og godtgørelser.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - praksisændring - momsfritagelse - sportsaktiviteter - ændring af praksis

20-1390503

På baggrund af EU-Domstolens dom i sag C-90/16, The English Bridge Union Limited, ændres dansk praksis for visse tankesportsaktiviteter.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af skoleundervisning

21-1229043

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i EU-Domstolens domme i sagerne C-449/17, A&G Fahrschul, C-47/19, HA og C-373/19, Dubrovin & Tr&

246;ger Aquatics, praksis i relation til momsfritagelsen af skole- og universitetsundervisning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Praksisændringen består i, at momsfritagelsen alene kan bringes i anvendelse, såfremt der er tale om undervisning, som medfører en overførsel af viden og færdigheder vedrørende en bred og varieret mængde af emner såvel som elevernes og de studerendes uddybning og udvikling af denne viden og disse færdigheder, efterhånden som de skrider fremad og specialiserer sig inden for de forskellige dele af skolesystemet.

Det er på den baggrund Skattestyrelsens vurdering, at EU-Domstolen med dommene underkender dansk praksis, hvorefter enkeltfagsundervisning i sprog, musik, legemsøvelser mv. kan omfattes af momsfritagelsen.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Praksisændring - Momsfritagelse af faglig undervisning

22-0351652

Skattestyrelsen ændrer praksis i relation til momsfritagelsen af faglig undervisning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Ændringen sker med baggrund i, at EU's momskomité har vedtaget en guideline om momsfritagelsen.

Praksisændringen består i, at undervisning kan momsfritages som faglig undervisning, såfremt undervisningen fører til tilegnelse af viden eller færdigheder, der hovedsageligt anvendes med henblik på en bestemt erhvervsuddannelsesaktivitet.

Herved ændres kravet om, at faglig undervisning alene må have et erhvervsmæssigt sigte.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Præcisering - Momsfritagelse af aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter

22-0348231

Skattestyrelsen præciserer praksis i relation til momsfritagelsen af kulturelle aktiviteter i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6. Ændringen sker med baggrund i, at momsfritagelsen af undervisning ikke længere omfatter undervisning i enkeltfag på aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter.

Præciseringen består i, at undervisningsydelser berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven kan anses for omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, når disse ydelser leveres af aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter. Dette med henvisning til, at den folkeoplysende undervisning under hensyn til dens vision, historie, og samfundsmæssige betydning må anses for en af være en del af dansk kultur.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - hæftelse - viden/burde viden om ibrugtagning - § 20, stk. 1

SKM2022.358.BR

Retten fandt efter en samlet vurdering, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at bilen var stjålet, og at han derfor ikke vidste eller burde have vidst, at bilen var taget i brug på færdselslovens område. Det var derfor ikke godtgjort, at der var grundlag for at fritage skatteyderen for hæftelse for registreringsafgiften i medfør af registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1, 3. pkt.

Retten lagde blandt andet vægt på, at skatteyderen havde afgivet til dels divergerende forklaringer til skattemyndighederne og til retten, at der var en nær familierelation mellem skatteyderen og den hævdede brugstyv, og at den hævdede brugstyvs forklaring ikke forekom sandsynlig.

Retten frifandt herefter Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skatteankestyrelsen skulle ikke realitetsbehandle en for sent indgivet klage over SKAT

SKM2022.354.ØLR

Sagen angik, om der forelå særlige omstændigheder efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6, der kunne begrunde, at Skatteankestyrelsen trods en fristoverskridelse på knapt et år skulle realitetsbehandle appellantens klage over SKATs afgørelse om afkrævning af registreringsafgift for en leaset bil.

Landsretten fandt i lighed med byretten, at appellanten ikke havde ført bevis for, at der forelå særlige omstændigheder, som kunne begrunde, at appellantens klage over SKAT skulle realitetsbehandles trods den betydelige fristoverskridelse. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom, hvorved Skatteministeriet var blevet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2022.353.BR

Straf - prøvesag - løse pantetiketter - markedsført uden korrekt pantmærkning - salg og køb

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 21. januar 2019 i sin virksomhed at have købt eller på anden måde modtaget 3.175 stk. selvklæbende pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S samt at have markedsført drikkevarer i emballage uden korrekt pantmærkning. Endvidere var T tiltalt for at have solgt eller på anden måde overdraget henholdsvis 177 stk. og 96 stk. selvklæbende pantmærker til to andre virksomheder som konstateret ved Skattestyrelsens kontrol den 20. februar 2019 og 26. februar 2019 i virksomhederne.

T erkendte sig skyldig. Byretten fandt T skyldig i tiltalen.

T idømtes en bøde på 20.000 kr., udmålt som tillægsstraf, jf. straffelovens § 89. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at T ikke tidligere var dømt for ligeartet kriminalitet, antallet af overtrædelser, samt forarbejdernes bemærkninger vedrørende absolut kumulation. Retten fandt ikke, at der efter sagens karakter og forløb var grundlag for at nedsætte bøden under henvisning til lang sagsbehandlingstid.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0000550
Diverse momsfradrag og elafgift
Klagen vedrører nægtede momsfradrag, godtgørelse af elafgift og forhøjelse af salgsmoms vedr. eget vareforbrug. Landsskatteretten godkender momsfradrag og godtgørelse i overvejende omfang og nedsætter forhøjelse vedr. salgsmoms.
Afsagt: 17-05-2022

Journalnr: 18/0000908
Afvisning af registrering
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om registrering for moms samt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2022

Journalnr: 19/0074581
Biler - salg til udlandet
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar, idet Skattestyrelsen ikke har anset virksomhedens salg af biler for omfattet af reglerne om momsfritagelse, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-05-2022

Journalnr: 21/0034860
Diverse forhold
Klagen vedrører nægtet eller nedsat fradrag for forskellige udgifter og deraf følgende nedsatte momsfradrag samt skattemæssige afskrivninger. Landsskatteretten afviser klagen vedr. skattemæssige afskrivninger og stadfæster herudover.
Afsagt: 19-05-2022

Journalnr: 19/0038414
Forsikringsrådgivning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har svaret ”Ja” til, om virksomhedens aktivitet er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2022

Journalnr: 21/0069309
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2022

Journalnr: 20/0075648
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar, idet Skattestyrelsen ikke har godkendt selskabets momsfradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2022

Journalnr: 17/0992142
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms og nedsættelse af købsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen af salgsmomsen og forhøjer den godkendte købsmoms.
Afsagt: 30-05-2022

Journalnr: 20/0046884
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende chokolade- og sukkervarer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-06-2022

Journalnr: 20/0014156
Inddragelse af nummerplader
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om inddragelse af nummerplader, jf. registreringsbekendtgørelsens § 47, stk. 3, jf. § 108, idet Motorstyrelsen finder, at sagens køretøj er anvendt i strid med reglerne om mandskabsvogne, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-06-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-07-2022 - 09-08-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 01-08-2022 dom i C-267/21 Uniqa Asigurari
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 56 - levering af forsikringsydelser - afgiftsmæssigt tilknytningssted - ydelser i forbindelse med skadesafregning udført af tredjepartsselskaber i en forsikringsgivers navn og for dennes regning

Tidligere dokument: C-267/21 Uniqa Asigurari - Dom

Den 01-08-2022 dom i C-294/21 Navitours
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2, stk. 1 - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - artikel 9, stk. 2, litra b) - leveringsstedet for transportydelser -turistture på Mosel-floden - flodbred med status af condominium

Tidligere dokument: C-294/21 Navitours - Dom
Tidligere dokument: C-294/21 Navitours - Indstilling


Indstillinger
C-696/20 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 41 - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - sted - flere på hinanden følgende transaktionskæder - fejlagtig kvalificering af en del af transaktionerne - proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 41 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter en erhvervelse af varer inden for Fællesskabet anses for at være foretaget på denne medlemsstats område, når denne erhvervelse, som udgør den første transaktion i en kæde af flere på hinanden følgende transaktioner, fejlagtigt er blevet kvalificeret som en national transaktion af de berørte afgiftspligtige personer, der med henblik herpå har angivet deres momsregistreringsnummer, der er tildelt af denne medlemsstat, og at den efterfølgende transaktion, der fejlagtigt er blevet kvalificeret som en transaktion inden for Fællesskabet, er blevet pålagt moms som en erhvervelse af varer inden for Fællesskabet af erhververne i den medlemsstat, hvor transporten af varerne afsluttedes. Denne bestemmelse, sammenholdt med proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet, er imidlertid til hinder for en sådan lovgivning i en medlemsstat, når erhvervelsen af varer inden for Fællesskabet, der anses for at være foretaget på denne medlemsstats område, følger efter en levering inden for Fællesskabet af varer, der ikke er blevet behandlet som en afgiftsfritaget transaktion i den nævnte medlemsstat.


C-227/21 HA.EN.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag - rækkevidden af den såkaldte praksis vedrørende svig - misbrug af rettigheder - nægtelse af fradrag for indgående moms, fordi modtageren af ydelsen vidste eller burde have vidst, at leverandøren på grund af sin finansielle situation ikke vil være i stand til at betale den opstående moms til statskassen - momsbyrde ved modregning af prisen i eksisterende gæld

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 168, litra a), i direktiv 2006/112/EF, sammenholdt med princippet om afgiftsneutralitet, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale myndigheders praksis, hvorefter en afgiftspligtig person nægtes ret til fradrag for indgående moms, når denne person ved erhvervelsen af fast ejendom havde (eller burde have haft) kendskab til, at leverandøren som følge af sin insolvens ikke ville (eller ikke ville være i stand til at) indbetale den udgående moms til statens budget.

2) Det påhviler dog den forelæggende ret at afgøre, om den afgiftspligtige person (modtageren af ydelsen) i den foreliggende sag virkelig blev belastet med moms, som leverandøren opkrævede hos ham. Dette er ikke tilfældet, hvis modtageren af ydelsen aldrig stillede midlerne til betaling af momsskylden til rådighed for den leverende afgiftsskyldner.


C-166/21 Kommissionen mod Pologne (Exonération de l’accise sur l’alcool utilisé pour la fabrication de médicaments)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - punktafgifter for alkohol og alkoholholdige drikkevarer - direktiv 92/83/EØF - fritagelse for harmoniseret punktafgift - artikel 27, stk. 1, litra d) - alkohol, der anvendes til fremstilling af lægemidler - artikel 27, stk. 6 - betingelse om omsætning af varer under en afgiftssuspensionsordning - proportionalitet - bevisbyrde

Generaladvokatens indstilling:

1) Republikken Polen frifindes.

2) Europa-Kommissionen betaler Republikken Polens omkostninger.

3) Den Tjekkiske Republik bærer sine egne omkostninger.


C-247/21 Luxury Trust Automobil

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - moms - trepartstransaktion inden for Fællesskabet - særordning - særordningens formål og retsvirkninger - henvisning til overgang af betalingspligten for momsen på fakturaen som betingelse - berigtigelse af en fejlagtig faktura - berigtigelsens tilbagevirkende kraft - berigtigelse uden tilgang

Generaladvokatens indstilling:

1) Modtageren af leveringen er kun udpeget som betalingspligtig for momsen som omhandlet i artikel 197 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, hvis der på den pågældende faktura henvises til overgangen af betalingspligten for momsen til modtageren af ydelsen. Det er ikke tilstrækkeligt for dette at angive »afgiftsfri trepartstransaktion inden for Fællesskabet«.

2) En faktura, der indeholder den nødvendige angivelse »omvendt betalingspligt«, kan udfærdiges efterfølgende, men kun med virkning ex nunc. Det er i denne forbindelse nødvendigt, at denne faktura tilgår modtageren af ydelsen.


Domme
C-194/21 Staatssecretaris van Financiën (Forclusion du droit à déduction)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 184 og 185 - regulering af fradrag - afgiftspligtig person, som ikke har udøvet sin fradragsret inden udløbet af en forældelsesfrist - ingen mulighed for at foretage dette fradrag i forbindelse med reguleringen

Domstolens dom:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 184 og 185 - regulering af fradrag - afgiftspligtig person, som ikke har udøvet sin fradragsret inden udløbet af en forældelsesfrist - ingen mulighed for at foretage dette fradrag i forbindelse med reguleringen


C-696/20 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 41 - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - sted - flere på hinanden følgende transaktionskæder - fejlagtig kvalificering af en del af transaktionerne - proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet

Domstolens dom:

Artikel 41 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter en erhvervelse af varer inden for Fællesskabet anses for at være foretaget på denne medlemsstats område, når denne erhvervelse, som udgør den første transaktion i en kæde af flere på hinanden følgende transaktioner, fejlagtigt er blevet kvalificeret som en national transaktion af de berørte afgiftspligtige personer, der med henblik herpå har angivet deres momsregistreringsnummer, der er tildelt af denne medlemsstat, og at den efterfølgende transaktion, der fejlagtigt er blevet kvalificeret som en transaktion inden for Fællesskabet, er blevet pålagt moms som en erhvervelse af varer inden for Fællesskabet af erhververne i den medlemsstat, hvor transporten af varerne afsluttedes. Denne bestemmelse, sammenholdt med proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet, er imidlertid til hinder for en sådan lovgivning i en medlemsstat, når erhvervelsen af varer inden for Fællesskabet, der anses for at være foretaget på denne medlemsstats område, følger efter en levering inden for Fællesskabet af varer, der ikke er blevet behandlet som en afgiftsfritaget transaktion i den nævnte medlemsstat.

Tidligere dokument: C-696/20 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 11004 2022 INIT - INFORMATION NOTE. List of working papers (WK) distributed in the Working Party on Customs Union in the period January - June 2022

CM 3864 2022 INIT - NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA. Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation – Excise duties/Energy taxation)

CM 3773 2022 REV 1 - NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA. Law Enforcement Working Party (Customs)

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1103 af 28. juni 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens afgørelse (eu) 2022/1108 af 1. juli 2022 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der gratis skal uddeles til eller stilles til rådighed for personer, der flygter fra krigen i ukraine, og personer i nød i ukraine (meddelt under nummer c(2022) 4469)

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/1167 af 6. juli 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2021/633 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af mononatriumglutamat med oprindelse i folkerepublikken kina og indonesien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036 som følge af en delvis interimsundersøgelse

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/1178 af 7. juli 2022 om ikke at forlænge suspensionen af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (eu) 2021/1784 på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i folkerepublikken kina

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens afgørelse (eu) 2022/1108 af 1. juli 2022 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der gratis skal uddeles til eller stilles til rådighed for personer, der flygter fra krigen i ukraine, og personer i nød i ukraine (meddelt under nummer c(2022) 4469) (kun den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den irske, den italienske, den kroatiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/933 af 13. juni 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 265

Orienteringsskrivelse om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-249/22, GIS, fra skatteministeren

Bilag 266

Orientering om publikation fra Skattestyrelsen, fra skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 665

Med Grøn skattereform for industri mv. af 24. juni 2022 tages et vigtigt skridt videre mod den grønne omstilling, men samtidig udfordres tilgængeligheden i landdistrikterne, da aftalen kan være med til at besværliggøre transporten eller prisen på transport i eller til landdistrikter og øer og dermed hindre pendling og bosætning. Hvordan vil ministeren sikre, at man forsat har økonomisk mulighed for at pendle, når man bor i et landdistrikter eller på øerne?  Svar  

Spm. 666

Agter ministeren at indkalde til forhandlinger med henblik på at sikre, at det forsat skal være økonomisk attraktivt/muligt at bo i et landdistrikt og pendle til en arbejdsplads et andet sted i landet?  Svar  

Spm. 667

Vil ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at vi kommer i mål med vores grønne omstilling, og at det samtidig er økonomisk attraktivt at bo og leve i et landdistrikt eller på en ø, når man er afhængig af at kunne flytte sig for at passe sit arbejde?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse