MomsMail 2021, uge 27

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail - vi holder nu sommerpause og udkommer igen den 9. august med nyheder for uge 28 - 31.

VIGTIG BESKED: Når sommerferien er slut, genindføres adgangskontrollen på MomsMail. Jeg skal nok, i den første MomsMail efter sommerferien, skrive hvordan du skal forholde dig,

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Pas på momsen ved Airbnb-udlejning
Biler: Skat, moms og afgifter
Gældsstyrelsens klagevejledning i afgørelser om lønindeholdelse
Bilforhandlers momspligt ved salg af ”indbytningsbiler”
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?

Styresignaler
Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Bindende svar
Moms - udlejning og drift af ladestandere - prisafslag
Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Ladestandere til elbiler
Elafgift - Godtgørelse af elektricitet - Ladestandere til elbiler

Afgørelser
Tilbagebetaling af gas- og CO2-afgift - Reguleringer af gas- og CO2-afgiftsgodtgørelse
Forhøjelse af momstilsvar - Ydelser i forbindelse med medlemsfordele anset for udtaget som gaver
Momsfritagelse for velgørende arrangement
Fradrag for moms af byggemodningsudgifter mv.
Toldskyld - Toldfritagelse

Domme
Underleverandører - nægtelse af fradrag for købsmoms - hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed-
Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed
Skatteankestyrelsen havde med rette afvist en klage over SKAT

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Pas på momsen ved Airbnb-udlejning

Der skal betales moms ved korttidsudlejning af værelser, hvis lejeindtægten overstiger 50.000 kr. indenfor en periode på 12 måneder. Det gør det mindre lukrativt for dem, der udlejer meget


BDO

Biler: Skat, moms og afgifter

I denne guide finder du praktisk viden om de skatte-, moms- og afgiftsregler, der knytter sig til biler.


Folketingets Ombudsmand

Gældsstyrelsens klagevejledning i afgørelser om lønindeholdelse

I Gældsstyrelsens afgørelser om lønindeholdelse blev der vejledt om muligheden for at klage efter både § 17, stk. 1, og § 18, stk. 1, i gældsinddrivelsesloven. Ved klage efter lovens § 17, stk. 1, skal klagen indgives inden 3 måneder efter modtagelse af afgørelsen, og klagen behandles af Skatteankestyrelsen. Klage efter lovens § 18, stk. 1, skal derimod indgives inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen, og klagen behandles af fogedretten. 


Kammeradvokaten

Bilforhandlers momspligt ved salg af ”indbytningsbiler”

Bilforhandler skulle betale moms ved salg af ”indbytningsbiler ” – momspligt ikke i strid med en administrativ praksis.


TVC Advokatfirma

Motorstyrelsen varsler kontrolaktion

I en netop offentliggjort pressemeddelelse varsler Motorstyrelsen, at der igen i år foretages en kontrolaktion i Skagen i uge 29.


TVC Advokatfirma

Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?

Ikke alle retssager omhandlende skatter og afgifter bliver hovedforhandlet, idet parterne enten forliger sagen forinden, eller det sker, at én af parterne tager bekræftende til genmæle.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer.

SKM2021.378.MOTORST

Styresignalet omhandler genoptagelse og den fremtidige administration af transportomkostninger og registreringsudgifter i forbindelse med værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Der har ikke været en fast og definerbar administrativ praksis blandt selvanmeldere og Motorstyrelsen ift. håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer ud fra annoncepriser for sammenlignelige køretøjer, har Motorstyrelsen samt selvanmeldere taget udgangspunkt i de fremsøgte annoncepriser. Annoncepriserne har været angivet både med og uden transportomkostninger og/eller registreringsudgifter. Værdifastsættelsen kan være foretaget uden, at der er korrigeret for, om transportomkostninger og registreringsudgifter har været medregnet i annonceprisen eller ej.

Indtil prismærkningsbekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2018, har annoncepriser for brugte køretøjer som udgangspunkt været angivet eksklusive transportomkostninger og registreringsudgifter. Siden 1. april 2018 har størstedelen af alle annoncepriser været inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter grundet ændringer i reglerne om prismærkning, som hører under Erhvervsministeriets ressort.

Da der ikke har været en fast og ensartet praksis, er der et behov for fastlæggelse af, hvordan transportomkostninger og registreringsudgifter skal håndteres.

Styresignalet fastlægger, at der ved værdifastsættelse af brugte køretøjer, som udgangspunkt skal fratrækkes kr. 1.180 fra annonceprisen, såfremt der ikke anvendes niveaulister eller annoncer fra private salg.

Styresignalet har virkning fra den 9. juli 2021.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - udlejning og drift af ladestandere - prisafslag

SKM2021.376.SR

Spørger påtænker at drive virksomhed med udlejning og drift af ladestandere til elbiler. Aftalerne indgås med både privatpersoner og virksomheder, men ladestanderen er i nærværende anmodning altid placeret hos en privatperson.

Fælles for aftalerne er, at privatpersonen skal have godtgjort et beløb af Spørger, fordi privatpersonen i første omgang afholder udgiften til den elektricitet, der bruges til at oplade elbilerne.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det beløb, der godtgøres privatpersonen er inkl. moms, når aftalen om udleje og drift af ladestanderen er indgået med en virksomhed.

Skatterådet kan bekræfte, at det beløb, der godtgøres privatpersonen er inkl. moms, når aftalen om udleje og drift af ladestanderen er indgået med en privatperson, og det endvidere er aftalt, at den elafgift, som Spørger hjemtager og videregiver til privatpersonen, skal nedbringe privatpersonens betaling for Spørgers udlejning og drift af ladestander. I dette tilfælde kan Spørgers videregivelse af elafgiftsgodtgørelsen anses for et prisafslag omfattet af momslovens § 27, stk. 4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Ladestandere til elbiler

SKM2021.379.SR

Spørgsmål 1-3 drejede sig om, hvorvidt betingelserne for elafgiftsgodtgørelse for opladning af elbiler § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 med senere ændringer (særordningen), var opfyldt.

Det er en betingelse for elafgiftsgodtgørelse efter særordningen at Spørger opfyldte kravene om at drive ladestanderen for egen regning og risiko, og at være involveret i driften.

I sagen var der tale om abonnementsordninger ved ladestandere på privat grund.

Skatterådet kunne svare bekræftende på spørgsmål 1 og 2 for de tilfælde, hvor Spørger stod for ubegrænset service/reparation af ladestanderen.

Skatterådet svarede benægtende på spørgsmål 3, hvor Spørger alene stod for to aftalte årlige serviceringer/reparationer af ladestanderen og ikke bar risikoen for, bl.a. ladestanderens hændelige undergang.

Skatterådet afviste at svare på spørgsmål 4, da der var tale om et teoretisk spørgsmål, jf. skatteforvaltningslovens 24, stk. 2. Herefter bortfaldt spørgsmål 5 og 6.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - Godtgørelse af elektricitet - Ladestandere til elbiler

SKM2021.354.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at kriteriet om, at ladestanderen skulle drives for elbilvirksomhedens regning og risiko i særordningen for elbiler (elafgiftsgodtgørelse) var opfyldt, når kunden, udover den faste abonnementsbetaling, afholdte særskilte udgifter til en ny ladestander, såfremt ladestanderen på grund af almindelig ælde og slitage ikke længere fungerede.

Skatterådet kunne bekræfte, at kriteriet regning og risiko var opfyldt for forretningsmodeller, hvor kunden ikke havde udgifter eller ansvar udover, at kunden skulle betale et fast månedligt abonnement for serviceaftalen.

Endvidere var det uden betydning for ladestandernes drift, om elbilvirksomheden havde risikoen for udsving i elpriserne.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagebetaling af gas- og CO2-afgift - Reguleringer af gas- og CO2-afgiftsgodtgørelse

SKM2021.372.LSR

Landsskatteretten fandt, at et kraftvarmeanlægs forbrug af varme hidrørende fra kraftvarmeproces til gasforvarmning ikke skulle medregnes ved beregningen af varer, som var afgiftsfritaget eller godtgørelsesberettiget efter gasafgiftslovens § 8, stk. 2. Selskabet havde lavet opgørelsen af den andel af gas, der var medgået til elproduktion, efter E-formlen. Såfremt varmen fra kraftvarmeprocessen skulle indgå i fordelingen, ville en del af energiindholdet i de indfyrede brændsler blive talt med to gange, uden at energiindholdet i varmen var medregnet ved opgørelsen af fordelingsnøglen. Landsskatteretten fandt, at en anvendelse af gasafgiftslovens § 8, stk. 2, hvorefter der ikke skulle ske yderligere fordeling af brændsler ved forbrug af varme fra kraftvarmeprocessen, var i overensstemmelse med Den juridiske vejledning, afsnit E.A.4.4.10.3. En sådan anvendelse var endvidere ikke i strid med Energibeskatningsdirektivets artikel 14, stk. 1, litra a. Selskabet var ikke berettiget til godtgørelse af gas- og CO2-afgift af varmeforbruget til gasforvarmning, idet varmen var indirekte anvendt til fremstilling af varme, der leveres. Landsskatteretten fandt, at energiforbrug til opvarmning af vand i forbindelse med produktion af spædevand, som tilføres fjernvarmesystemet, var indirekte anvendt til produktion af varme, der leveres fra virksomheden, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 4, 1. punktum. Energiforbruget var ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i gasafgiftslovens § 10, stk. 5, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar - Ydelser i forbindelse med medlemsfordele anset for udtaget som gaver

SKM2021.370.LSR

Et selskab, der drev en restaurationskæde, havde en medlemsklub, som enhver kunne blive gratis medlem af. Medlemskab indebar tre fordele i form af at optjene 10 % i rabat på mad fra menukortet, gratis is til et barn, hvis en voksen købte en hovedret og fri dessert til middagsselskabet i forbindelse med fødselsdag, hvis der blev købt en hovedret. SKAT havde forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT anså ydelserne i forbindelse med medlemsfordelene for udtaget som gaver, jf. momslovens § 5, stk. 2, jf. § 42, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten fandt, at forretningsmodellen med medlemsfordele var en salgsfremmeforanstaltning med henblik på at øge salget. Det fulgte heraf, at der ikke var tale om levering af ydelser til uvedkommende formål, og da der heller ikke var tale om udtagning til privat brug til selskabets indehaver eller personale, forelå der ikke udtagning efter momslovens § 5, stk. 3. Da Landsskatteretten endvidere fandt, at ydelserne ikke var udtryk for gaver, jf. momslovens § 5, stk. 2, jf. § 42, stk. 1, nr. 5, men leveret som led i salgsfremmeordning med henblik på mersalg, ændrede Landsskatteretten SKATs afgørelse, således at den foretagne forhøjelse bortfaldt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momsfritagelse for velgørende arrangement

SKM2021.368.LSR

Efter ansøgning til SKAT fik en forening i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, tilladelse til momsfritagelse for afholdelse af en koncert med en kunstner den 15. juni 2017. Foreningen søgte om endnu en tilladelse til momsfritagelse for afholdelse af koncert med anden kunstner den 27. juni 2017. SKAT imødekom ikke denne ansøgning med henvisning til, at foreningen afholdt mere end et arrangement i samme måned. Landsskatteretten henviste til momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2), 2. led, hvorefter tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer årligt gives til "2 arrangementer af op til 8 dages varighed" og bemærkede, at foreningen i 2017 alene afholdt de to arrangementer, hvoraf ingen havde en varighed på mere end 8 dage. Herefter fulgte det af bestemmelsens ordlyd, at der kunne gives tilladelse til begge arrangementer. Landsskatteretten bemærkede, at det var ikke udtrykkeligt bestemt i momsbekendtgørelsens § 1, at tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer, der - som begge foreningens koncerter i 2017 - ikke overstiger 3 dages varighed, alene kunne meddeles efter § 1, stk. 1, nr. 1. Herefter ændrede Landsskatteretten SKATs afgørelse, sådan at der meddeltes afgiftsfritagelse for koncerten den 27. juni 2017.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fradrag for moms af byggemodningsudgifter mv.

SKM2021.365.LSR

Klagede drejede sig om, hvorvidt et selskab i forbindelse med momsangivelsen for perioden fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015 havde ret til at fradrage momsen af de byggemodningsudgifter mv., der var afholdt i 2011 og 2012. Landsskatteretten bemærkede, at det følger af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, at levering af en byggegrund ikke er fritaget for afgift, og at det måtte lægges til grund, at de fire ejendomme, som de af selskabet angivne fradrag vedrørte, havde karakter af byggegrunde. Retten bemærkede endvidere, at udgangspunktet er, at retten til fradrag indtræder samtidig med, at den fradragsberettigede afgift forfalder, og at afgiften som udgangspunkt forfalder, når levering af varer eller ydelser finder sted, jf. direktivets art. 63 og momslovens § 23, stk. 1, hvilket i sagen var afgiftsperioder i 2011 og 2012. Retten bemærkede, at en undtagelse hertil er gjort i § 3, stk. 4, i lov nr. 520 af 12. juni 2009, jf. momsbekendtgørelsens § 134, stk. 7, men at det efter disse bestemmelser er en forudsætning for at henføre momsfradrag for tidligere afholdte udgifter til momsangivelsen for den sidste afgiftsperiode i 2015, at de pågældende udgifter er afholdt inden den 1. januar 2011. De udgifter, som selskabet ønskede fradrag for, var afholdt i 2011 og 2012. De var dermed ikke afholdt inden den 1. januar 2011. Landsskatteretten fandt derfor, at selskabet ikke havde ret til at henføre udgifterne til momsangivelsen for perioden fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015 og stadfæstede herefter SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Toldskyld - Toldfritagelse

SKM2021.364.LSR

Klagen drejede sig om, hvorvidt der var opstået toldskyld i forbindelse med losning af olie, og om kommanditselskabet, der var skibsagent og toldagent, var debitor. Landsskatteretten bemærkede, at indsættelse af faktisk ankomst i Toldsystemet normalt udgør frembydelse af varerne for toldmyndighederne, og at varer ikke må losses af et transportmiddel, før varerne er frembudt, og toldmyndighederne har givet tilladelse til losning, hvilket sker, når varerne er frigivet i toldsystemet, jf. EF-toldkodeks artikel 46 og dagældende toldbehandlingsbekendtgørelses § 64, stk. 4.

Da olien blev losset fra lastrummet i skibet over på toldoplaget, beliggende på havnen, fandt retten, at der var blevet disponeret over olien til det formål, som var fastsat under toldproceduren "oplæggelse på toldoplag", forinden SKAT havde givet tilladelse hertil. Retten fandt, at olien ved denne handling, blev indført på ikke-forskriftsmæssig vis, og der opstod toldskyld efter EF-toldkodeksens artikel 202, stk. 1. Retten fandt endvidere, at det måtte lægges til grund, at der ikke var sket frembydelse af varerne på anden måde end i toldsystemet. Retten fandt således, at begge leverancer, som følge af den manglende afgivelse af ankomstmeddelelse ved skibenes ankomst, ikke var indført forskriftsmæssigt, jf. EF-toldkodeksens artikel 202, stk. 1.

Retten fandt endvidere, at kommanditselskabet måtte anses for debitor efter EF-toldkodeksens artikel 202, stk. 3, 2. pind, ved, som skibsagent og toldagent på begge indførsler, at have medvirket til den ikke forskriftsmæssige indførsel ved at have indsat ukorrekte datoer for faktisk ankomst i toldsystemet. Retten fandt endelig, at det var berettiget, at SKAT ikke havde fundet grundlag for at meddele kommanditselskabet toldgodtgørelse eller toldfritagelse, jf. den dagældende EF-toldkodeks artikel 239, jf. artikel 899, jf. artikel 900, stk. 1, litra o i gennemførelsesbestemmelserne til den dagældende EF-toldkodeks. Retten stadfæstede herefter SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Underleverandører - nægtelse af fradrag for købsmoms - hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

SKM2021.371.BR

Sagen angik, om skatteyderen opfyldte betingelserne for fradrag af købsmoms, der var betalt til tre underleverandører. Sagen angik også, om skatteyderen hæftede for ikke-indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af løn til de personer, som ifølge skattemyndighederne reelt havde udført arbejdet som ansatte hos skatteyderen.

Retten fandt det ikke bevist, at underleverandørerne havde leveret det mandskab, som fakturaerne vedrørte. Sagsøgeren var derfor ikke berettiget til fradrag af købsmoms. Retten lagde bl.a. vægt på, at underleverandørerne havde angivet lave eller ingen momstilsvar, at fakturaindbetalingerne systematisk var blevet hævet på underleverandørernes konti, brugt til køb af taletidskort eller overført til andre konti. Retten lagde også vægt på, at skatteyderen ikke havde fremlagt skriftlige aftaler, korrespondance med underleverandørerne, arbejdssedler eller lignende objektiv konstaterbar dokumentation for, at der rent faktisk blev leveret de fakturerede ydelser. Retten bemærkede desuden, at en fremlagt samarbejdsaftale mellem skatteyderen og én af underleverandørerne var dateret efter, samarbejdet ifølge fakturaerne var påbegyndt, og at den fremstod uden reelt indhold.

Retten tiltrådte, at skatteyderen hæftede for ikke-indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Retten lagde til grund, at virksomheden havde haft ansatte ud over det selvangivne til at udføre arbejdet. Skattemyndighederne kunne ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt, da den indeholdelsespligtige løn ikke kunne opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber. Skatteyderen havde ikke godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse hvilede på et fejlagtigt grundlag eller var åbenbart urimelig. Skatteyderen havde ved at undlade at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i ikke-angivne lønudbetalinger udvist forsømmelighed.

Retten tog på den baggrund Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed-

SKM2021.363.VLR

Landsretten stadfæstede byrettens dom, der gav Skatteministeriet medhold i, at SKAT med rette havde rettet et krav om afregning af ikke-angivet moms af hotel- og restaurationsvirksomhed udøvet fra en række slotshoteller mod appellanten. (Stadfæstelse af SKM2019.152.BR)


Indholdsfortegnelse 

Dom: Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed

SKM2021.361.VLR

Landsretten stadfæstede byrettens dom, der gav Skatteministeriet medhold i, at SKAT med rette havde rettet et krav om afregning af ikke-angivet moms af hotel- og restaurationsvirksomhed udøvet fra en række slotshoteller mod appellanten. (Stadfæstelse af SKM2019.194.BR)


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skatteankestyrelsen havde med rette afvist en klage over SKAT

SKM2021.358.BR

Sagen angik, om der forelå særlige omstændigheder efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6, der kunne begrunde, at Skatteankestyrelsen trods en fristoverskridelse på knapt et år skulle realitetsbehandle sagsøgerens klage over SKATs afgørelse om afkrævning af registreringsafgift for en leaset bil.

Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde ført bevis for, at der forelå særlige omstændigheder, som kunne begrunde, at sagsøgerens klage over SKAT skulle realitetsbehandles trods den betydelige fristoverskridelse. Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:

Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer
19-0479946

Styresignalet omhandler genoptagelse og den fremtidige administration af transportomkostninger og registreringsudgifter i forbindelse med værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Der har ikke været en fast og definerbar administrativ praksis blandt selvanmeldere og Motorstyrelsen ift. håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer ud fra annoncepriser for sammenlignelige køretøjer, har Motorstyrelsen samt selvanmeldere taget udgangspunkt i de fremsøgte annoncepriser. Annoncepriserne har været angivet både med og uden transportomkostninger og/eller registreringsudgifter. Værdifastsættelsen kan være foretaget uden, at der er korrigeret for, om transportomkostninger og registreringsudgifter har været medregnet i annonceprisen eller ej.

Indtil prismærkningsbekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2018, har annoncepriser for brugte køretøjer som udgangspunkt været angivet eksklusive transportomkostninger og registreringsudgifter. Siden 1. april 2018 har størstedelen af alle annoncepriser været inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter grundet ændringer i reglerne om prismærkning, som hører under Erhvervsministeriets ressort.

Da der ikke har været en fast og ensartet praksis, er der et behov for fastlæggelse af, hvordan transportomkostninger og registreringsudgifter skal håndteres.

Styresignalet fastlægger, at der ved værdifastsættelse af brugte køretøjer, som udgangspunkt skal fratrækkes kr. 1.180 fra annonceprisen, såfremt der ikke anvendes niveaulister eller annoncer fra private salg.

Styresignalet har virkning fra offentliggørelse.

Høringssvar:

 • AutoBranchen Danmark
 • Dansk Bilbrancheråd
 • Dansk Bilforhandler Union

 • Indholdsfortegnelse 

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 15/1633729
  Tobaksafgift og moms
  Klagen vedrører SKATs opkrævning af 53.294.297 kr. for klagerens manglende betaling af tobaksafgift og moms ved indførslen af 35.000.000 cigaretter her til landet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-06-2021

  Journalnr: 20/0075176
  Momsfradrag - underleverandør
  Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-06-2021

  Journalnr: 19/0101737
  Momstilsvar
  Klagen vedrører ændring af momstilsvar i overensstemmelse med bogføringen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-06-2021

  Journalnr: 20/0068884
  Nedsættelse af købsmoms til bogført beløb
  Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms til bogført beløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-06-2021

  Journalnr: 17/0836619
  Yderligere momstilsvar
  Klagen vedrører opkrævning af yderligere momstilsvar fra udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 17-06-2021


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU-domstolen

  Indstillinger
  C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs)

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - afgifter - moms - levering af ydelser - engangsydelser - ratebetalinger - direktiv 2006/112/EF - artikel 63 - afgiftens forfald - artikel 64, stk. 1 - aftaler om ratebetaling - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - begrebet »ikke-betaling«

  Generaladvokatens indstilling:

  1) Artikel 64, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke finder anvendelse på en transaktion, der består i engangslevering af ydelser, for hvilke den afgiftspligtige person modtager betaling fordelt i rater.

  2) Artikel 90, stk. 1, i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at når den afgiftspligtige person, der leverer en engangstjeneste, har indgået en aftale med modtageren om at opdele vederlaget i rater, er der ikke tale om ikke-betaling som omhandlet i denne bestemmelse.


  C-156/20 Zipvit

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og artikel 178, litra a) - fradragsrettens indtræden i forbindelse med en indgående levering, som fejlagtigt er opfattet som fritaget for moms - moms medregnet i prisen på trods af fejl - periode for indtræden - moms, som skal betales eller er betalt - besiddelse af en faktura som materiel betingelse - afgrænsning i forhold til de formelle betingelser for fradrag

  Generaladvokatens indstilling:

  1) Den i artikel 168, litra a), i direktiv 2006/112 omtalte »moms, som skal betales eller er betalt«, omfatter den moms, som den leverende virksomhed egentlig skal betale eller har betalt til medlemsstaten.

  2) Det følger af momsdirektivets artikel 73 og 78 under hensyntagen til samme direktivs artikel 90, at afgiftsgrundlaget ved levering af varer eller tjenesteydelser mod vederlag er den modværdi, som den afgiftspligtige faktisk har modtaget herfor, og som momsen allerede indgår i.

  3) Fradragsretten i henhold til momsdirektivets artikel 168, litra a), forudsætter imidlertid udførelse af ydelsen og besiddelse af en faktura [jf. momsdirektivets artikel 178, litra a)], som dokumenterer overvæltningen af momsen. Det er derimod ikke muligt at foretage fradrag uden besiddelse af en faktura, som særskilt angiver momsen.

  4) Den kunde, som ikke inden udløbet af den civilretlige forældelsesfrist sørger for at tilvejebringe en faktura med særskilt angivelse af momsen, kan uden en sådan faktura heller ikke over for skatte- og afgiftsmyndigheden gøre et krav på fradrag gældende.

  5) Da kundens fradrag er uafhængigt af leverandørens konkrete afgiftspligt, har det ikke nogen betydning, om leverandøren ville kunne gøre en indsigelse mod en afgiftspligt gældende på egne vegne.


  Domme
  C-695/19 Rádio Popular

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra a) - begreberne »forsikringstransaktioner« og »ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner« - artikel 174, stk. 2 - ret til fradrag - pro rata-satsen for fradraget - udvidelse af garantien for husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation - begrebet »finansielle transaktioner«

  Domstolens dom:

  Artikel 174, stk. 2, litra b) og c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med dette direktivs artikel 135, stk. 1, skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke finder anvendelse på formidling af garantiudvidelser, der foretages af en afgiftspligtig person i forbindelse med dennes hovedaktivitet, som består i salg til forbrugere af husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation, og således, at omsætningen i forbindelse med disse transaktioner ikke skal udelukkes fra nævneren for den brøkdel, der er anvendt til beregningen af det fradrag, der er omhandlet i artikel 174, stk. 1, i det nævnte direktiv.


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1100 af 5. juli 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i tyrkiet

  berigtigelse til europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om eu-toldkodeksen ( eut l 269 af 10.10.2013 )

   

  Nyt fra EUR_LEX

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/957 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/956 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

  europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2021/1077 af 24. juni 2021 om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af fonden for integreret grænseforvaltning

   


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 282

  Publikation om samfundsbeskyttende kontroller i Toldstyrelsen 2020

  Bilag 283

  Henvendelse af 5/7-21 fra Autocamper Gruppen Danmark om forslag til sæsonnummerplader og fleksibel til- og framelding af autocampere

  Spørgsmål og svar

  Spm. 614

  Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige konsekvens vil være af at harmonisere afgifterne, så biogassen til biogaslastbiler ikke koster mere end diesel til en diesellastbil.  Svar  

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse