MomsMail 2019, uge 27

Kære læser !

Så nåede vi til denne sæsons sidste MomsMail. Vi holder nu sommerferie og udkommer næste gang den 12. august, hvor vi samler op på nyhederne fra uge 28 til 32.

Vi slutter forårssæsonen med en ganske indholdsrig udgave af MomsMail med bl.a. et par interessante domme fra EU-Domstolen.

God læselyst og god sommer.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Momsfradragsret for museer og attraktioner med momsfri entré
Nogle gange er et skib ikke et skib…

Udkast til styresignal
Trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven - udkast til styresignal

Styresignaler
Ophævelse af SKM2010.379.SKAT

Bindende svar
Moms - Leveringsstedet for ydelser - Faktisk benyttelse eller udnyttelse
Overdragelse af specialværktøj - Udenlandsk virksomhed - Virksomhedsoverdragelse
Overdragelse af leasingaktiver - samarbejde med udenlandsk virksomhed

Domme
Registreringsafgift - mandskabsvogn - privat personbefordring
Rette skatte- og momssubjekt

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Momsfradragsret for museer og attraktioner med momsfri entré

Skattestyrelsen har via et nyt bindende svar fra Skatterådet taget stilling til momsfradragsretten ved etablering og markedsføring af udstillinger.Kodeordet for adgangen til momsfradragsret har gennem mange år heddet og hedder stadig reklame og sponsorater. Såfremt aftalerne indeholder de rette...


EY

Nogle gange er et skib ikke et skib…

EU-Domstolen har den 20. juni 2019 fastslået, at en offshore jackup boreplatform ikke kan anses som et skib i momsmæssig forstand.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven - udkast til styresignal

19-0491385

Styresignalet beskriver trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftslovens § 15. Sikkerhedsstillelsen for den enkelte virksomhed fastsættes således, at den står mål med størrelsen af det afgiftstilsvar, som virksomheden hæfter for, og sikkerhedsstillelsen kan samtidig justeres løbende efter aktiviteten i virksomheden m.v.

Trappemodellen består af fem trin. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen afhænger af den månedlige afgiftsbetaling og den månedlige godtgørelse ved eksport.

Trappemodellen har virkning fra 1. oktober 2019.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Ophævelse af SKM2010.379.SKAT

SKM2019.342.SKTST

Styresignalet ophæver SKM2010.379.SKAT, som ikke er aktuel længere.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Leveringsstedet for ydelser - Faktisk benyttelse eller udnyttelse

SKM2019.359.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at de administrations- og rådgivningsydelser, som spørger leverer til en spiludbyder etableret i et område uden for EU, udgør en samlet managementydelse. Der skulle derfor ske en særskilt vurdering af hver enkelt ydelse ved fastlæggelsen af, om ydelserne faktisk benyttes eller udnyttes i Danmark. For en række af ydelserne kunne Skatterådet dog bekræfte, at ydelserne ikke faktisk benyttes eller udnyttes i Danmark. Der er derfor ikke momsmæssigt beskatningssted (leveringssted) i Danmark. Skatterådet fandt samtidig, at en ydelse, der består i overvågning af forummer, der er indrettet i forbindelse med spiludbyders spil, ikke er omfattet af reglerne om faktisk benyttelse/udnyttelse. Der er derfor ikke leveringssted i Danmark. Skatterådet fandt i modsætning til spørger, at reklameydelser indkøbt i eget navn og viderefaktureret til spiludbyder kan anses for faktisk udnyttet i Danmark, når der er tale om reklamer i aviser, tidsskrifter, radio og fjernsyn, og reklamerne bliver udsendt fra Danmark. For disse reklameydelser er der leveringssted i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Overdragelse af specialværktøj - Udenlandsk virksomhed - Virksomhedsoverdragelse

SKM2019.356.SR

Skatterådet bekræftede, at et udenlandsk selskabs overdragelse af specialværktøj, der stilles til rådighed for underleverandører her i landet, til nystiftede datterselskaber, sker som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse. Der er tale om delvise virksomhedsoverdragelser, hvor to forretningsenheder indskydes i hvert sit selskab. Der skal derfor ikke betales moms af transaktionerne i Danmark. Det er ikke en betingelse for momsfritagelse, at alle de momspligtige transaktioner i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse har leveringssted i ét og samme land. Hvis overdrageren af specialudstyr, der stilles til rådighed for danske underleverandører, ikke har været registreringspligtig, er det som udgangspunkt ikke en betingelse for momsfritagelse, at de modtagende virksomheder er eller bliver momsregistrerede, hvis fritagelsen ikke fører til konkurrencefordrejning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Overdragelse af leasingaktiver - samarbejde med udenlandsk virksomhed

SKM2019.348.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der var tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, når en udlejer sælger udvalgte leasingaktiver, lejer dem tilbage og i øvrigt fortsætter udlejningen til de pågældende leasingkunder på uændrede vilkår. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at overdragelse af en lejeaftale og samtidig overdragelse af det udlejede aktiv er en tjenesteydelse. Skatterådet fandt, at der i stedet er tale om et varesalg. Skatterådet kunne bekræfte, at den leje, som spørger i eget navn opkræver af sine leasingkunder, fortsat er momspligtig her i landet, når kunderne er etableret her i landet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - mandskabsvogn - privat personbefordring

SKM2019.347.ØLR

Sagen angik, om en skatteyder i medfør af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3, skulle betale fuld registreringsafgift af et køretøj, som var indregistreret som mandskabsvogn uden afgift, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9. SKAT havde truffet afgørelse om efteropkrævning af fuld afgift af køretøjet, da det ved en standsning af køretøjet blev konstateret, at skatteyderens bror og dennes mindreårige datter var passagerer i køretøjet. SKAT fandt, at der var tale om privat personbefordring af broren og niecen, hvorfor køretøjet var blevet anvendt i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen, hvilket medførte opkrævning af fuld afgift af køretøjet. Byretten fandt, at broren måtte anses for at arbejde "frivilligt" i skatteyderens virksomhed, jf. principperne i SKATs styresignal SKM2016.158.SKAT, pkt. 4.2, og at brorens datter i afgiftsmæssig henseende måtte "identificeres" med sin far, hvorfor der hverken var tale om privat personbefordring af broren eller niecen i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen.

Skatteministeriet ankede dommen til landsretten. Ministeriet gjorde ikke for landsretten gældende, at befordringen af broren skulle anses for privat personbefordring, idet ministeriet ikke for landsretten anfægtede byrettens konkrete bevisvurdering af brorens tilknytning til sagsøgerens virksomhed. Derimod fast- holdt ministeriet, at der var tale om privat personbefordring af niecen.

Landsretten udtalte, at det fremgår af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, at mandskabsvogne kun må anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Lands- retten bemærkede videre, at det udtrykkeligt anføres, at køretøjet ikke må benyttes til privat personbefordring.

Landsretten udtalte herefter, at landsretten som ubestridt lagde til grund, at skatteyderen blev standset af politiet under kørsel på offentlig vej i mandskabsvognen fra en arbejdsplads til sin virksomhed, og at skatteyderens bror og dennes 4-årige datter tillige befandt sig i mandskabsvognen. Skatteyderens bror arbejdede i skatteyderens virksomhed, mens brorens 4-årige datter var med sin far grundet mangel på anden pasningsmulighed. Da mandskabsvognen med transporten af det 4-årige barn således blev anvendt til privat personbefordring, var betingelserne for afgiftsfritagelse ikke længere opfyldt, og mandskabsvognen skulle derfor afgiftsberigtiges efter registreringslovens §§ 4-6 b, jf. lovens § 2, stk. 3. (Ændring af SKM2018.431.BR).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rette skatte- og momssubjekt

SKM2019.344.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for at beskatte sagsøgeren af en enkeltmandsvirksomheds overskud og opkræve virksomhedens momstilsvar hos sagsøgeren.

Spørgsmålet var nærmere, om sagsøgeren var ejer af virksomheden, og om overskuddet af virksomheden og virksomhedens momstilsvar som følge heraf skulle henholdsvis beskattes og opkræves hos sagsøgeren.

Med henvisning til, at sagsøgeren havde været registreret som ejer af enkeltmandsvirksomheden, fandt retten, at der påhvilede sagsøgeren en streng bevisbyrde for, at hun ikke skulle anses for rette skatte- og momssubjekt.

Retten lagde til grund, at sagsøgerens bror havde drevet sin tidligere virksomhed videre på stort set samme måde som tidligere i den virksomhed, som sagsøgeren lod registrere, herunder at virksomheden blev drevet videre indenfor samme branche som tidligere, at dette skete under stort set samme navn, at det skete ved brug af de tidligere anvendte telefonnumre, samt at sagsøgerens bror stadig var kontaktperson for den af sagsøgeren registrerede virksomhed.

Retten lagde endvidere til grund, at sagsøgeren stort set ikke havde haft noget med ledelsen og driften af virksomheden at gøre, at sagsøgeren i det omhandlede indkomstår var studerende, at sagsøgeren i det omhandlerede indkomstår i stort omfang havde andet fritidsarbejde, samt at sagsøgeren ikke havde modtaget midler fra virksomheden.

Retten fandt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at sagsøgeren ikke havde haft en til den formelle registrering svarende økonomisk og ledelsesmæssig indflydelse, og at sagsøgeren derfor havde løftet sin strenge bevisbyrde.

Retten gav på dette grundlag sagsøgeren medhold


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0005205
Indførsel af smykker
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet klageren told- og afgifter i forbindelse med indførsel af guldsmykker ved klagerens indrejse i Danmark fra Saudi Arabien. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-06-2019

Journalnr: 15/2085787
Købsmoms
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 03-06-2019

Journalnr: 15/1589710
Momsfradrag management fee
Klagen skyldes, at SKAT har undladt at imødekomme en anmodning om momsfradrag vedrørende moms af management fee fra holdingselskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-05-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-07-2019 - 06-08-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-273/18 Kuršu zeme
Dato: 10-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - artikel 168 - kæde af levering af varer - nægtelse af fradragsretten på grund af denne kæde - den kompetente skattemyndigheds pligt til at godtgøre, at der foreligger misbrug

Tidligere dokument: C-273/18 Kuršu zeme - Dom
Tidligere dokument: C-273/18 Kuršu zeme - Ny sag

Dom C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Dato: 10-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 202 og 203 - importtold - toldskylds opståen på grund af tilsidesættelser af toldreglerne - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 30 - importmoms - afgiftspligtens indtræden - begrebet »indførsel« af en vare - krav om, at varen er optaget i Den Europæiske Unions økonomiske kredsløb - transport af varen til en anden medlemsstat end den, hvori toldskylden opstod

Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Dom
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Ny sag

Dom C-249/18 CEVA Freight Holland
Dato: 10-07-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldkodeks - toldangivelse - fejlagtig tarifering i underpositionen i den kombinerede nomenklatur - meddelelse om efteropkrævning - toldkodeksens artikel 78 - revision af angivelsen - ændring af transaktionsværdien - toldkodeksens artikel 221 - forældelsesfrist for retten til inddrivelse af toldskylden - afbrydelse

Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Dom
Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Indstilling
Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Ny sag

Dom C-91/18 Kommissionen mod Grèce (Tsipouro)
Dato: 11-07-2019
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer - artikel 110 TEUF - direktiv 92/83/EØF - direktiv 92/84/EØF - forordning (EF) nr. 110/2008 - anvendelse af lavere punktafgifter på produktionen af nationale produkter med betegnelsen tsipouro og tsikoudia

Tidligere dokument: C-91/18 Kommissionen mod Grèce (Tsipouro) - Dom

Dom C-589/17 Prenatal
Dato: 29-07-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - indførsel af tekstilprodukter, som fejlagtigt angives med oprindelse i Jamaica - efteropkrævning af importafgifter - anmodning om eftergivelse af afgifter - forordning (EØF) nr. 2913/92 - fælles toldkodeks - artikel 220, stk. 2, litra b), og artikel 239 - Europa-Kommissionens beslutning om afvisning i et konkret tilfælde - gyldighed

Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Dom
Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Indstilling
Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Ny sag

Indstilling C-384/18 Etableringsfrihed Kommissionen mod Belgique (Comptables)
Dato: 05-09-2019
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indstillinger
C-323/18 Tesco-Global Áruházak

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - støtte - momssystem - omsætningsbaseret afgift på detailhandel - ringere behandling af udenlandske virksomheder som følge af afgiftssats med progressiv virkning - indirekte forskelsbehandling - begrundelse for en afgift med progressiv virkning på grundlag af omsætningen

Generaladvokatens indstilling:

1. Den forskellige beskatning, der følger af en progressiv sats, udgør ikke en indirekte restriktion for etableringsfriheden i henhold til artikel 49 TEUF sammenholdt med artikel 54 TEUF. Dette er også tilfældet, når virksomheder med højere omsætning i forbindelse med en omsætningsbaseret indkomstbeskatning beskattes hårdere og disse rent faktisk hovedsageligt ejes af udenlandske aktionærer, medmindre det kan godtgøres, at medlemsstaten i så henseende har udvist en adfærd, der udgør et misbrug af rettigheder. Dette er ikke tilfældet i den foreliggende sag.

2. Den forskel i beskatning, der følger af en progressiv sats, udgør ikke en selektiv fordel for virksomheder med lavere omsætning (dvs. ingen støtte), ligesom en virksomhed med højere omsætning ikke kan gøre denne gældende med henblik på at unddrage sig sin egen afgiftspligt.


Domme
C-242/18 UniCredit Leasing

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftens neutralitet - leasingkontrakt ophævet som følge af manglende betaling af afdragene - berigtiget afgiftsansættelse - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af varer mod vederlag - betaling af en »erstatning« for ophævelsen frem til kontraktens udløb - Domstolens kompetence

Domstolens dom:

1) Artikel 90, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at bestemmelsen i tilfælde af ophævelse af en leasingkontrakt tillader en nedsættelse af det afgiftsgrundlag for merværdiafgift, der ved en berigtiget afgiftsansættelse er beregnet med et fast beløb på grundlag af samtlige skyldige leasingydelser i hele kontraktens varighed, selv om denne berigtigede afgiftsansættelse er trådt i kraft og dermed udgør en »bestandig forvaltningsakt«, hvorved der fastslås en afgiftsgæld i henhold til national ret.

2) Artikel 90 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at i en situation som den i hovedsagen omhandlede udgør dels den omstændighed, at en del af de skyldige leasingydelser i medfør af en leasingkontrakt ikke er blevet betalt i perioden fra betalingens ophør til kontraktens ophævelse, der ikke har tilbagevirkende kraft, dels den omstændighed, at der ikke er blevet betalt den erstatning, som skal betales i tilfælde af ophævelse af kontrakten før tid, og som svarer til det samlede beløb for alle ubetalte leasingydelser frem til kontraktens udløb, et tilfælde af ikke-betaling, som kan henhøre under den i denne bestemmelses stk. 2 fastsatte fravigelse af forpligtelsen til at nedsætte afgiftsgrundlaget for merværdiafgift, medmindre den afgiftspligtige person godtgør, at der er en rimelig sandsynlighed for, at gælden ikke vil blive betalt, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - fradrag af indgående afgift - omkostninger til forvaltning af en fond, der investerer donerede midler med det formål at dække omkostningerne til samtlige udgående transaktioner, som udføres af den afgiftspligtige person - generalomkostninger

Domstolens dom:

Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person, der både udøver momspligtig virksomhed og momsfritaget virksomhed, der investerer gaver og donationer, som den pågældende modtager, ved at placere dem i en fond, og som anvender de indtægter, som denne fond genererer, til at dække omkostningerne til vedkommendes virksomhed som helhed, ikke har ret til som en generalomkostning at fradrage den indgående moms på omkostninger knyttet til denne investering.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Customs Cooperation Working Party, Plenary

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/805/EU om tilladelse til Republikken Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Customs Union Working Party - morning only

RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i ØPA-udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde

Customs Cooperation Working Party, Plenary

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/805/EU om tilladelse til Republikken Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende nr. 0018/2019 af Eleonora Stancato, italiensk statsborger, om fjernelse af moms på 22 % på bleer og hygiejneartikler  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/805/EU om tilladelse til Republikken Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Styrket regelefterlevelse på motorområdet og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet m.v.)
Oprettelsesdato: 04-07-2019
Høringsfrist: 19-08-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 4

Samlenotat vedr. ECOFIN 14. juni 2019

Bilag 5

Samlenotat vedr. ECOFIN

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse