MomsMail 2021, uge 26

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail. Dette er sæsonens næstsidste MomsMail. Vi udkommer også med nyheder for uge 27 og holder så - som vi plejer - sommerpause.

VIGTIG BESKED: Når sommerferien er slut, genindføres adgangskontrollen på MomsMail. Jeg skal nok, i den første MomsMailefter sommerferien, skrive hvordan du skal forholde dig,

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ny momspraksis for visse transportydelser
Nye momsregler for autobranchen træder i kraft 1. juli 2021

Styresignaler
Betingelser for at et fotografi er en kunstgenstand - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal

Bindende svar
Overdragelse - jordareal - momsfritagelse
Overdragelse - byggegrund - momsfritagelse

Domme
Told - toldskyld - unddragelse fra toldtilsyn - fritagelse efter EF-toldkodeksens artikel 239

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Ny momspraksis for visse transportydelser

På baggrund af en EU-dom fra 2017 ændres dansk praksis for momsfri levering af transportydelser, der vedrører import eller eksport af varer til/fra EU. Praksisændringen betyder, at underleverandører ikke længere kan fakturere transportydelser uden moms.


PwC

Nye momsregler for autobranchen træder i kraft 1. juli 2021

Folketinget har for nylig vedtaget en ændring af momsloven, som får betydning for momshåndteringen af særligt demobiler og udlejningsbiler, der sælges inkl....


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Betingelser for at et fotografi er en kunstgenstand - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal

SKM2021.342.SKTST

Med baggrund i EU-Domstolens dom i sag C-145/18, Regards Photographiques SARL, ændrer Skattestyrelsen betingelserne for, at fotografier momsretligt kan kvalificeres som en kunstgenstand i henhold til momslovens § 69, stk. 4, nr. 6.

Praksisændringen består i, at ethvert fotografi, som er taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn samt signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer momsretligt skal betragtes som en kunstgenstand.

Som konsekvens vil fx også portræt- og skolefotografier, som opfylder de ovenfor nævnte objektive betingelser momsretligt skulle kvalificeres som en kunstgenstand.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Overdragelse - jordareal - momsfritagelse

SKM2021.347.SR

Spørger er en kommune, som overdrager en fast ejendom til en entreprenør med henblik på opførelse af boliger.

Skatterådet træffer afgørelse om, at overdragelsen ikke anses for levering mod vederlag i momslovens forstand, jf. momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis. Dette med henvisning til, at Spørger på intet tidspunkt har haft ret til momsfradrag i relation til den faste ejendom.

Overdragelsen er af denne årsag ikke momspligtig.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Overdragelse - byggegrund - momsfritagelse

SKM2021.346.SR

Spørger påtænker at overdrage et jordareal, når jordarealet har skiftet status fra landzone til byzone.

Indtil 1. oktober 2020 har arealet været anvendt til Spørgers momspligtige landbrugsdrift, hvorefter det er overgået til momsfri bortforpagtning i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Skatterådet bemærker, at overdragelsen må anses for levering mod vederlag, jf. momslovens § 8, stk. 1, hvorfor overdragelsen som udgangspunkt er momspligtig.

Henset til, at jordarealet bliver til en byggegrund på tidspunktet, hvor jordarealet skifter status fra landzone til byzone, må jordarealet imidlertid anses for udelukkende at være blevet anvendt til momsfritaget virksomhed på tidspunktet for overdragelsen. Overdragelsen er derfor momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Told - toldskyld - unddragelse fra toldtilsyn - fritagelse efter EF-toldkodeksens artikel 239

SKM2021.336.BR

Sagen angik et parti varer, der ved deres indførsel til Danmark fra lande uden for EU blev henført på et toldoplag tilhørende sagsøgeren, hvorfor der ikke blev betalt told og moms af varerne i forbindelse med deres indførelse. SKAT opkrævede sagsøgeren told og moms af varerne, fordi varerne blev fjernet fra toldoplaget uden forinden at være blevet frigivet af SKAT til den forsendelsesprocedure, som sagsøgeren havde angivet varerne til.

Mens sagen verserede for byretten, anerkendte Skatteministeriet under henvisning til bl.a. EU-Domstolens dom i sag C-26/18, at der ikke skulle betales moms af varerne, men fastholdt den del af sagen, som vedrørte den af SKAT opkrævede told.

Retten fandt, at varerne ved deres fjernelse fra toldoplaget var blevet unddraget fra toldtilsyn, med den følge at der var opstået toldskyld af varerne, jf. EF-toldkodeksens artikel 203. Det forhold, at det var ubestridt, at varerne ikke uretmæssigt var indtrådt i Unionens økonomiske kredsløb, kunne ikke føre til andet resultat.

Endvidere fandt retten ikke grundlag for, at der skulle indrømmes fritagelse for den skyldige told i medfør af toldkodeksens artikel 239.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.338.VLR

Straf - dokumentfalsk - registreringsafgift - falsk stelnummer - flytning af nummerplader

T var tiltalt for dokumentfalsk ved at have gjort brug af et falsk dokument i form af et falsk stelnummer samt at have anvendt et ikke-indregistreret køretøj til kørsel på færdselslovens område i Danmark, selvom der ikke var betalt registreringsafgift af bilen. T havde importeret en pickup, som han falskelig havde påført en plade med hjemmegjort stelnummer hidrørende fra en anden pickup, som T ejede og havde ladet indregistrere i Danmark, ligesom han havde flyttet nummerpladen over på den importerede pickup. T havde derved unddraget for 144.178 kr. i registreringsafgift.

T erkendte, at han havde kopieret stelnummeret og flyttet nummerpladen over på den importerede pickup. T forklarede, at han alene havde brugt den importerede pickup til arbejdskørsel på marker og til udstilling, hvor han benyttede prøveplader til kørsel på færdselslovens område.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Den importerede pickup fremstod som indregistreret og til kørsel på færdselslovens område. Derfor havde det formodningen for sig, at bilen er benyttet på færdselslovens område. Endvidere henså retten til antal kørte km i begge af de to pickups samt at der på den importerede bil var reklamer for Ts firma og telefonnummer, og at der i bilen blev fundet værktøj, ligesom der var tilkoblet trailer med diverse tagplader, der skulle køres på genbrugspladsen. Bilen var tillige placeret et sted med direkte adgang til færdselslovens områder. T idømtes som en tillægsstraf fængsel i 60 dage betinget samt en tillægsbøde på 70.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på de gode personlige forhold og den tid, der er gået siden forholdene blev begået.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0346263
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift og yderligere moms fra salg af slik fra flere detailudsalg i Danmark. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 08-06-2021

Journalnr: 17/0988366
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. marts 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-06-2021

Journalnr: 15/3230869
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-06-2021

Journalnr: 19/0093838
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-06-2021

Journalnr: 18/0007638
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2021

Journalnr: 19/0067304
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtede fradrag for købsmoms og energiafgift der er klager er opgjort skønsmæssigt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 09-06-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-07-2021 - 03-08-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-695/19 Rádio Popular
Dato: 08-07-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra a) - begreberne »forsikringstransaktioner« og »ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner« - artikel 174, stk. 2 - ret til fradrag - pro rata-satsen for fradraget - udvidelse af garantien for husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation - begrebet »finansielle transaktioner«

Tidligere dokument: C-695/19 Rádio Popular - Dom


Indstillinger
C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - afgifter - moms - levering af ydelser - engangsydelser - ratebetalinger - direktiv 2006/112/EF - artikel 63 - afgiftens forfald - artikel 64, stk. 1 - aftaler om ratebetaling - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - begrebet »ikke-betaling«

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 64, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke finder anvendelse på en transaktion, der består i engangslevering af ydelser, for hvilke den afgiftspligtige person modtager betaling fordelt i rater.

2) Artikel 90, stk. 1, i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at når den afgiftspligtige person, der leverer en engangstjeneste, har indgået en aftale med modtageren om at opdele vederlaget i rater, er der ikke tale om ikke-betaling som omhandlet i denne bestemmelse.


C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunionen - forordning (EU) nr. 952/2013 - procedure vedrørende anvendelse til særlige formål - supplerende bevilling med tilbagevirkende kraft - tidsmæssigt anvendelsesområde - betingelser

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 211, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen finder, som en materiel regel, kun anvendelse på ansøgninger, hvis bevillingsperiode med tilbagevirkende kraft ville gælde fra den 1. maj 2016.


Domme
C-276/19 Kommissionen mod Royaume-Uni (TVA - Régime applicable aux marchés à terme)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF -fravigelser - forenklingsforanstaltninger og foranstaltninger for at forhindre momsunddragelse og momsundgåelse - artikel 395, stk. 2 - forpligtelse for medlemsstaterne til at underrette Europa-Kommissionen om særlige foranstaltninger til forenkling af momsopkrævningen - væsentlig ændring af den foranstaltning, der oprindeligt var meddelt

Domstolens dom:

1) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 395, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, idet det har indført nye forenklingsforanstaltninger, der udvider anvendelsen af nulsatsen og undtagelsen til det almindelige krav om at føre regnskab over merværdiafgift, der er fastsat i Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 (dekret om merværdiafgift (terminsmarkeder) af 1973), som ændret ved Value Added Tax (Terminal Markets) (Amendment) Order 1975 (dekret om merværdiafgift (terminsmarkeder) (ændring) af 1975), uden at have indgivet en anmodning til Europa-Kommissionen med henblik på tilladelse fra Rådet for Den Europæiske Union.

2) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland betaler sagsomkostningerne.


C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - skatte- og afgiftskontrol - tjenesteydelser i forbindelse med virksomhed som kunstnerisk agent - momspligtige transaktioner - transaktioner, der ikke er indberettet til afgiftsmyndigheden, og som ikke har givet anledning til udstedelse af en faktura - svig - berigtigelse af beskatningsgrundlaget for indkomstskatten - princippet om momsens neutralitet - medtagelse af moms i det berigtigede afgiftsgrundlag

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, navnlig dets artikel 73 og 78, sammenholdt med princippet om momsens neutralitet, skal fortolkes således, at når momspligtige personer ved svig hverken har indberettet eksistensen af en transaktion over for skatte- og afgiftsmyndigheden eller har udstedt en faktura, og indtægterne ved denne transaktion heller ikke fremgår af den ordinære selvangivelse, skal indtægterne fastsat ved en berigtigelse i forbindelse med en skattekontrol af en sådan selvangivelse anses for at inkludere moms, medmindre afgiftspligtige personer i henhold til national lov har mulighed for at overvælte og fradrage den pågældende moms på trods af den begåede svig.

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

Minutes - Sub-group Platform Economy 8th meeting - 16-06-2021.pdf

Agenda - Sub-group Platform Economy 9th meeting - 06-07-2021.pdf

 

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

Minutes - Sub-group Platform Economy 8th meeting - 16-06-2021.pdf

Agenda - Sub-group Platform Economy 9th meeting - 06-07-2021.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets forordning (eu) 2021/1051 af 18. juni 2021 om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

rådets forordning (eu) 2021/1052 af 18. juni 2021 om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1053 af 25. juni 2021 om ophævelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i folkerepublikken kina, som blev indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2015/2272

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/911 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/910 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/909 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), LBK nr 1447 af 21/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), LBK nr 1446 af 21/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter, LBK nr 1445 af 21/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om køretøjsregistrering, ligningsloven, køretøjsregistreringsloven, virksomhedsregistreringsloven og skatteforvaltningsloven
Oprettelsesdato: 28-06-2021
Høringsfrist: 18-08-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 279

Lovudkast - Orientering om høring af lovforslag om ændringer på motorområdet, fra skatteministeren

Bilag 281

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2021, fra finansministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 486

Vil ministeren oversende en liste over, hvilke tredjeparter (digitale platforme eller bureauer), der formidler kortidsudlejning af helårsboliger, biler, både og campingvogne, der har tilmeldt sig API’en til at indberette udlejeres fulde lejeindtægter til Skatteforvaltningen, så udlejerne kan benytte det høje bundfradrag ved korttidsudledning af helårsboliger og det nye bundfradrag for biler, både og campingvogne? Vil ministeren derudover oplyse, hvordan de tilmeldte virksomheder indberetter til Skatteforvaltningen, så længe API’en ikke er fuldt implementeret?  Svar  

Spm. 487

Vil ministeren oversende en liste over, hvilke tredjeparter (digitale platforme eller bureauer), der opererer i Danmark, men som ikke har tilmeldt sig API’en?  Svar  

Spm. 601

Vil ministeren oplyse, hvor meget det vil koste at indføre nulmoms på bøger?  Svar  

Spm. 602

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 544 bedes ministeren oplyse: 1) Hvor mange virksomheder er blevet kontrolleret i forbindelse med den styrkede kontrolindsatserne af sort arbejde og kontrolindsatsen af illegal import af punktafgiftspligtige varer? 2) Hvilke beløb er blevet afdækket på baggrund af viden og erfaringer fra henholdsvis den styrkede kontrolindsatserne af sort arbejde og kontrolindsatsen af illegal import af punktafgiftspligtige varer? 3) Ud af det samlede beløb, der er blevet afdækket i kontrolindsatserne, hvor stor en procentdel er blevet tilbagebetalt til skattestyrelsen? 4) Er der i de specialiserede kontrolindsatser fundet branchespecifikke tendenser?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse