MomsMail 2020, uge 26

Kære læser !

Så nåede vi til sæsonens næstsidste MomsMail. Vi udkommer også med nyheder for uge 27 og holder så - som vi plejer - sommerpause. I år bruger vi pausen på at skifte server, særligt sidst i uge 28 kan der være tidspunkter, hvor vores services ikke er "oppe".

Ugens faglige nyheder er ganske omfangsrige, bl.a. med en hel del artikler og interessante links.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt regelsæt: Registreringspligt efter DAC6 for revisorer, advokater m.fl.
Moms ved salg af ejendomme med gamle bygninger
Skærpet kontrol ved import af brugte biler
COVID-19-ansøgningsfrister - hvornår...
Reklame eller repræsentation? 2020
Husk ansøgning om momskompensation...
Genoptagelse – Skal du have elafgift...
Udlejning af bil, båd og campingvogn
Praksisændring for moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning
En grund med bygning er sjældent en byggegrund
Nye skattelovændringer til afhjælpning af coronaimplikationer
Brexit’s betydning for varens oprindelse i UK og EU
COVID-19 og håndtering af kantiner

Bindende svar
Moms på fast ejendom - salg af fast ejendom - funktionsdygtig bygning
COVID-19 situationen - fuld skattepligt - registreringsafgift
Moms på fast ejendom - fradrag i forbindelse med opførelsen, moms ved overdragelsen

Kendelser
Forsvarerbeskikkelse - straffesag - beskikkelse med angivelse af maksimal tidsforbrug

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Nyt regelsæt: Registreringspligt efter DAC6 for revisorer, advokater m.fl.

Den 1. juli 2020 træder nye regler om obligatorisk indberetning af grænseoverskridende skatteordninger i kraft. Regelsættet skal medvirke til at minimere omfanget af aggressiv skatteplanlægning.


BDO

Moms ved salg af ejendomme med gamle bygninger

Skattestyrelsen har bidt i det sure æble og erkendt, at der ikke konsekvent kan kræves moms, når en gammel bygning sælges med henblik på nedrivning, hvis bygningen er fuldt funktionsdygtig på overdragelsestidspunktet


BDO

Skærpet kontrol ved import af brugte biler

Folketinget har den 12. juni 2020 indgået en aftale om skærpet kontolindsats, der skal rette op på selvanmelderes forkerte håndtering af import af køretøjer. Samtidig udfases selvanmelderordningen for ekspert den 1. juli 2020. Men hvad betyder alt dette for din virksomhed?


Beierholm

COVID-19-ansøgningsfrister - hvornår...

Få overblik over ansøgningsfrister for hjælpepakkerne. Og husk, at der er brug for en revisorerklæring i flere tilfælde.


Beierholm

Reklame eller repræsentation? 2020

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Beskrivelse af reglerne for brug af personaleudgifter, reklame og repræsentation


Beierholm

Husk ansøgning om momskompensation...

Velgørende eller almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8A eller § 12, stk. 3, har mulighed for at ansøge om momskompensation for udgifter til købsmoms afholdt i 2019, og som er afholdt i forbindelse med foreningens almenvelgørende momsfrie aktiviteter.


Beierholm

Genoptagelse – Skal du have elafgift...

Praksisændring får betydning for virksomheder, der ikke har målt forbruget af el til rumvarme m.v.


Dansk Revision

Udlejning af bil, båd og campingvogn

Tjener du penge på at dele? Så husk, at du skal betale skat og moms af indtægterne.


Dansk Revision

Praksisændring for moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

Ifølge en dom fra EU-domstolen er der ikke tale om momspligtigt salg af en byggegrund, når der på leveringstidspunktet er en fuldt funktionsdygtig bygning på grunden.


Deloitte

En grund med bygning er sjældent en byggegrund

Den 4. september 2019 fastslog EU-Domstolen, at salg af en grund med en fuldt funktionsdygtig bygning til nedrivning ikke er en byggegrund. Dette var en underkendelse af dansk praksis, og på den baggrund har Skattestyrelsen nu revurderet og giver mulighed for tilbagesøgning af moms.


EY

Nye skattelovændringer til afhjælpning af coronaimplikationer

Folketinget har nu vedtaget ”Lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19”.


PwC

Brexit’s betydning for varens oprindelse i UK og EU

UK forlod officielt EU den 31. januar 2020 med en overgangsperiode indtil 31. december 2020. Hvad betyder det for varens oprindelse?


PwC

COVID-19 og håndtering af kantiner

Har jeres virksomhed styr på de skatte- og momsmæssige forhold ved håndteringen af kantiner i forbindelse med COVID-19?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms på fast ejendom - salg af fast ejendom - funktionsdygtig bygning

SKM2020.275.SR

Skatterådet bekræfter, at kommunen ikke skal betale moms ved salg af en ejendom, som skal rives ned af køber med henblik på at opføre et plejehjem på grunden. Bygningen anses for en funktionsdygtig bygning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: COVID-19 situationen - fuld skattepligt - registreringsafgift

SKM2020.267.SR

Spørgers fulde skattepligt til Danmark var ophørt, og hans hjemland var nu Italien. Spørger var som følge af COVID-19 situationen blevet tvunget til at opholde sig i Danmark, han havde ikke mulighed for at rejse hjem til Italien. Spørger havde ikke bopæl i Danmark.

Skatterådet fandt, at spørgers fulde skattepligt ville genindtræde, hvis han opholdte sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder regnet fra den 24. februar 2020, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Spørger ønskede at blive undtaget fra kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 2, i perioden fra 24. februar 2020 til 24. maj 2020, således at disse tre måneder ikke talte med i de 6 måneder, der var nævnt i bestemmelsen. Som begrundelse herfor havde spørger anført de ekstraordinære omstændigheder, der var opstået som følge af COVID-19 situationen.

Da grænsen på 6 måneders ophold fremgik direkte af lovens ordlyd, havde Skatterådet trods den særlige situation ikke mulighed for at bortse herfra.

Spørger kunne derfor ikke blive undtaget fra kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 2, i perioden fra 24. februar 2020 til 24. maj 2020. Disse tre måneder talte med i de 6 måneder, der var nævnt i bestemmelsen.

Spørger var kørt i bil til Danmark. Der skulle svares afgift af motorkøretøjer, som skulle registreres i Køretøjsregistreret efter lov om registrering af køretøjer. Var et motorkøretøj registreringspligtigt, ville det som udgangspunkt også være registreringsafgiftspligtigt.

Et motorkøretøj (dvs. en bil eller motorcykel) skal som udgangspunkt registreres i Køretøjsregisteret, før køretøjet tages i brug på færdselslovens område, hvis køretøjets ejer eller bruger havde bopæl eller hjemsted her i landet.

En person anses for at have bopæl her i landet, hvis personen i Det Centrale Personregister er registreret med bopæl her i landet.

En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses alligevel at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i 185 dage eller mere, eller den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder.

Der kan dispenseres herfra, hvis særlige grunde taler derfor.

Skatterådet fandt, at der i spørgers tilfælde som følge af COVID-19 situationen forelå sådanne særlige grunde, at det var muligt for Motorstyrelsen at dispensere.

Skatterådet fandt, at der kun kunne dispenseres i den periode, hvor Udenrigsministeriet havde frarådet alle rejser til spørgers bopæl i Italien, fra den 8. marts 2020 til den 24. maj 2020. Spørgsmålet måtte derfor besvares benægtende for så vidt angik perioden fra den 24. februar 2020 og indtil den 8. marts 2020.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - fradrag i forbindelse med opførelsen, moms ved overdragelsen

SKM2020.263.SR

Spørger har opført et antal huse oprindeligt med henblik på momspligtigt salg af de enkelte huse. Mens opførelsen af bygningerne stod på, indgik Spørger imidlertid en aftale om salg af husene som en udlejningsvirksomhed, hvorefter husene skulle overdrages udlejet eller med udlejningsgaranti. Spørger har indtil videre udlejet alle huse, bortset fra ét. I mellemtiden har køber fået økonomiske vanskeligheder og overdragelsen er derfor blevet udskudt. Spørger påtænker i den forbindelse at sælge husene enkeltvist til private købere.

Skatterådet bekræfter, at hvis husene oprindelig er opført med henblik på salg, men i samme år som færdiggørelsesåret tages i anvendelse til momsfri udlejning, skal der foretages berigtigelse af hele den fratrukne købsmoms, idet der ikke er ret til fradrag for opførelsen.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at ved "påbegyndelse af anvendelse til momsfri udlejning", forstås den dato, hvor husene fysisk tages i anvendelse til udlejning, det vil sige den dag indflytning sker. Husene anses for ibrugtaget, når der er indgået en lejekontrakt.

Skatterådet bekræfter, at den aftalte overdragelse ikke anses for at være en momsmæssig udtagning.

Skatterådet bekræfter med henvisning til begrundelsen, at salg af et hus til en privat køber, efter at huset er ibrugtaget til momsfritaget udlejning, er momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2, idet der (under henvisning til spørgsmål 1 og 3) ikke har været ret til momsfradrag for opførelsesomkostningerne.

Skatterådet bekræfter, at en samlet overdragelse af husene efter påbegyndelse af udlejning pr. 1. marts 2020 eller senere opfylder betingelserne for at kunne gennemføres som en samlet momsfri virksomhedsoverdragelse, når husene er helt eller delvist udlejet.

Skatterådet afviser at svare på, om svaret på det foregående spørgsmål vil være anderledes, hvis opførelse/støbning først var påbegyndt efter indgåelsen af købsaftalen.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at virksomhedsoverdragelsen i henhold til momsbekendtgørelsens § 54 betragtes som førstegangslevering efter indflytning.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Forsvarerbeskikkelse - straffesag - beskikkelse med angivelse af maksimal tidsforbrug

SKM2020.266.VLR

I en administrativ straffesag havde Skattestyrelsen sigtet udelukkende for at afbryde forældelsen og der foregår ikke nogen materiel behandling af straffesagen, da dennes behandling afventer Skatteankestyrelsens behandling af en underliggende klagesag. Sigtelsen bliver måske opgivet uden yderligere efterforskning, hvis klagesagen afgøres til Ts fordel.

Byretten afviste at beskikke advokaten for T på nuværende tidspunkt. Retten fandt ikke, at behandlingen af straffesagen på det nuværende stadie medførte behov for beskikkelse af en forsvarer.

Landsretten beskikkede advokaten som forsvarer, men da der på nuværende tidspunkt alene er tale om begrænsede opgaver for forsvareren, beskikkes der alene forsvarer til udførelse af maksimalt 10 timers arbejde. Landsretten henviste til, at der bør beskikkes forsvarer for T, idet T har behov for bistand fra en forsvarer navnlig til at sikre, at sagen fremmes behørigt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2968994
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret herunder spørgsmål om fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, herunder fristgennembruddet, med få beløbsmæssige korrektioner.
Afsagt: 05-05-2020

Journalnr: 18/0024360
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar. Rette omsætningsbærer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med en mindre beløbsmæssig ændring.
Afsagt: 23-03-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-06-2020 - 28-07-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af tjenesteydelser - artikel 135, stk. 1, litra l) - momsfritagelse - udlejning af fast ejendom - begrebet »fast ejendom« - ikke omfattet - artikel 47 - stedet for afgiftspligtige transaktioner - tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 13b og 31a - kabinetter - datacentertjenesteydelser

Tidligere dokument: C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données) - Dom

Indstilling C-245/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDFTidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont

Dom C-231/19 Blackrock Investment Management (UK)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra g) - fritagelser af transaktioner bestående i forvaltning af investeringsforeninger - én enkelt ydelse, der anvendes til forvaltning af investeringsforeninger og andre fonde

Tidligere dokument: C-231/19 Blackrock Investment Management (UK) - Dom
Tidligere dokument: C-231/19 Blackrock Investment Management (UK) - Indstilling

Dom C-835/18 Terracult
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - berigtigelse af en faktura - fejlagtigt faktureret afgift - tilbagebetaling af uretmæssigt betalt afgift - ordning for omvendt betalingspligt af moms - transaktioner, der vedrører en afgiftsperiode, som allerede har været genstand for en afgiftskontrol - afgiftsmæssig neutralitet - effektivitetsprincippet - proportionalitet

Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Dom
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Indstilling
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Ny sag

Dom C-374/19 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - regulering af fradrag - ændring af fradragsretten - investeringsgode, der anvendes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til afgiftsfritagne transaktioner - ophør af den virksomhed, som giver ret til fradrag - øvrig anvendelse udelukkende til afgiftsfritagne transaktioner

Tidligere dokument: C-374/19 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler - Dom

Dom C-391/19 Frie varebevægelser Unipack
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - delegeret forordning (EU) 2015/2446 - artikel 172, stk. 2 - bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for særligt anvendelsesformål - tilbagevirkende kraft - begrebet »ekstraordinære omstændigheder« - ændring af tariferingen - ophør af gyldigheden af en afgørelse om bindende tariferingsoplysninger

Tidligere dokument: C-391/19 Frie varebevægelser Unipack - Dom

Dom C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 288, stk. 1, nr. 4) - særordning for små virksomheder - metoden for beregning af den årlige omsætning, der benyttes som grundlag for anvendelsen af særordningen for små virksomheder - begrebet »bitransaktion vedrørende fast ejendom« - udlejning af en fast ejendom af en fysisk person, der udøver flere liberale erhverv

Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Dom
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Indstilling
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caraş-Severin og DGRFP Timişoara - Ny sag

Indstilling C-543/19 Jebsen & Jessen
Dato: 09-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 78 - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 - artikel 2, stk. 1 - endelig antidumpingtold - fritagelse - betingelse om fremlæggelse af en tilsagnsfaktura - manglende angivelse af en obligatorisk bestanddel, der fremgår af bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82 - berigtigelse af tilsagnsfakturaen

Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Dom
Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Indstilling

Dom C-76/19 Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“
Dato: 09-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - artikel 32, stk. 1, litra c) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 157, stk. 2, artikel 158, stk. 3, og artikel 160 - toldværdiansættelse - justering - royalties vedrørende varer, der skal værdiansættes - royalties, der udgør en »betingelse for salg« af de varer, der skal værdiansættes - royalties, der betales af køberen til dennes moderselskab for levering af den nødvendige knowhow til fremstilling af slutprodukter - varer erhvervet hos tredjemand, som udgør bestanddele, der skal indgå i licensprodukter

Tidligere dokument: C-76/19 Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“ - Dom

Indstilling C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - regionallov vedtaget af regionen Friuli-Venezia Giulia (Italien) - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der ydes til indbyggerne i den pågældende region - dette bidrags kvalificering - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgift - begrebet »hel eller delvis refusion af afgift« - tilsidesættelse af artikel 4 og 19 i direktiv 2003/96/EU - bevis for traktatbruddet

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling

Indstilling C-656/19 BAKATI PLUS
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser ved udførsel - varer indeholdt i den personlige bagage for rejsende, der ikke er etableret i unionen - begrebet personlig bagage - svig - afslag på fradrag af moms

Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Dom
Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Indstilling

Dom C-424/19 UR (Assujettissement des avocats à la TVA)
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - artikel 9, stk. 1 - begrebet »afgiftspligtig person« - person, der udøver erhverv som advokat - endelig retsafgørelse - princippet om retskraft - rækkevidden af dette princip, såfremt afgørelsen er uforenelig med EU-retten

Tidligere dokument: C-424/19 UR (Assujettissement des avocats à la TVA) - Dom

Dom C-97/19 Pfeifer & Langen
Dato: 16-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldkodeks - toldangivelser - kodeksens artikel 78 - revision af toldangivelsen - klarererens navn - ændring af oplysningerne vedrørende klarererens identitet med henblik på at påvise et indirekte repræsentationsforhold - indirekte repræsentation af den person, der har opnået en importlicens

Tidligere dokument: C-97/19 Pfeifer & Langen - Dom
Tidligere dokument: C-97/19 Pfeifer & Langen - Indstilling

Dom C-496/19 Antonio Capaldo
Dato: 16-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - kontrol med varer - anmodning om revision af toldangivelsen - efterfølgende kontrol

Tidligere dokument: C-496/19 Antonio Capaldo - Dom


Indstillinger
C-459/19 Wellcome Trust

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift - direktiv 2006/112 - artikel 43, 44 og 45 - leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab - leveringsstedet for investeringsforvaltningsydelser erhvervet af en velgørende organisation, som driver ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed, fra leverandører, der er etableret uden for Unionen

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser, skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person skal anses for »en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab« som omhandlet i denne bestemmelse i direktivet, når denne person, som driver ikke-økonomisk virksomhed, der består i køb og salg af aktier og andre værdipapirer i forbindelse med forvaltningen af en velgørende fonds midler, erhverver investeringsforvaltningsydelser fra en person uden for Unionen udelukkende med henblik på sådan virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

proposal for a council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/784 authorising the italian republic to apply a special measure derogating from articles 206 and 226 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax

customs union working party

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/784 om tilladelse til den italienske republik til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 206 og 226 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

meddelelse fra kommissionen til rådet i overensstemmelse med artikel 395 i rådets direktiv 2006/112/ef

action 9.3 "customs against internet crime" action 9.4 "fight against illicit cash movements"

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/485 om at give danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Kommissionen

Planning and management documents. Annual activity report 2019 - Taxation and Customs Union

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/864 af 22. juni 2020 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 23. juni 2020

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/868 af 18. juni 2020 om ophævelse af gennemførelsesforordning (eu) 2016/1140 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/870 af 24. juni 2020 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i egypten og om endelig opkrævning af den midlertidige udligningstold og om opkrævning af den endelige udligningstold på den registrerede import af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i egypten

kommissionens delegerede forordning (eu) 2020/877 af 3. april 2020 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (eu) 2015/2446 til supplering af forordning (eu) nr. 952/2013 og om ændring af delegeret forordning (eu) 2016/341 til supplering af forordning (eu) nr. 952/2013 om eu-toldkodeksen

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/881 af 25. juni 2020 om accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i folkerepublikken kina ved gennemførelsesforordning (eu) 2019/1198

rådets forordning (eu) 2020/874 af 15. juni 2020 om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

rådets forordning (eu) 2020/875 af 15. juni 2020 om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/784 om tilladelse til den italienske republik til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 206 og 226 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/485 om at give danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/725 af 26. maj 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/724 af 15. maj 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen, BEK nr 929 af 18/06/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om forretningsorden for motorankenævn, BEK nr 937 af 21/06/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 372

Henvendelse af 23/6-20 fra Nørrebro Teater om Covid 19-hjælpepakker og udskydelse af indbetaling af moms, A-skat og AM-bidrag

Bilag 375

Publikation fra Skattestyrelsen - Kontrolindsats mod kædesvig

Bilag 378

Samlenotat vedr. ECOFIN 10. juli 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 490

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at genindføre sodavandsafgiften? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i prpcent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 491

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at fjerne lempelsen af ølafgiften med 15 pct. fra 2013? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 492

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at fjerne lempelserne af øl- og vinafgiften fra finanslov for 2019? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.

Spm. 493

Vil ministeren oplyse, hvilke punktafgifter der indekseres, og hvilke der ikke indekseres? Ministeren bedes ligeledes for hver af de punktafgifter, der fortsat ikke indekseres, og samlet for alle ikke-indekserede punktafgifter opgøre provenuvirkningen, hvis man påbegynder indeksering. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten både for de enkelte punktafgifter og samlet set.

Spm. 520

Vil ministeren oplyse, hvor stort et antal sager der er påklaget til Skatteankestyrelsen i perioden 2012-2019, som vedrører ekstraordinær genoptagelse af godtgørelse af elafgift?

Spm. 521

I forlængelse af besvarelse af SAU alm. del - spørgsmål 369, hvor Skattestyrelsen oplyser, at kontrolprojektet vedrørende tilbagebetaling af energiafgifter har vist, at reglerne om energiafgifter er vanskelige for mange virksomheder, bedes ministeren oplyse, om det er korrekt, at Skattestyrelsen i en periode fra 2012-2019 har foretaget ekstraordinær genoptagelse af godtgørelse af elafgift med henvisning til, at reglerne for eksempelvis fordelingen mellem godtgørelse af afgift på elektricitet til procesforbrug og rumvarmeafgiften er almen kendt. Hvordan mener ministeren i givet fald, at dette harmonerer med førnævnte besvarelse?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse