MomsMail 2019, uge 26

Kære læser !

Så nåede vi sæsonens næstsidste MomsMail. Vi dækker vanen tro til og med uge 27 og samler så nyhederne fra uge 28 til og med uge 32 op og sender dem ud på den anden side af ferie. Og selvom vi ikke helt er gået på ferie endnu, så ser der faktisk ud til at være gået feriemode i nyhedsstrømmen, for der er forbavsende få nyheder i denne uge.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms ved salg af gavekort – nu træder de nye regler i kraft
Momsrefusion i Norge – frist 30....
Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer
2019-17. IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år
Nyt om skat, uge 26 - Godtgørelse af el-afgifter
Ny regering - nye afgifter?

Udkast til styresignal
Genoptagelse - praksisændring som følge af Højesterets dom SKM2018.77.HR, om ikke godkendte ændringer i en leasingaftale, som er uden betydning for tilladelsen - udkast til styresignal.

Bindende svar
Museums fradragsret for moms af omkostninger til udstillinger

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms ved salg af gavekort – nu træder de nye regler i kraft

Fremadrettet skal der som udgangspunkt afregnes moms af salget allerede ved udstedelsen af gavekort. Det vil medføre et tab for forretningerne i de tilfælde, hvor gavekortet aldrig indløses.


Beierholm

Momsrefusion i Norge – frist 30....

Husk, at sidste frist for momsrefusion i Norge er 30. september 2019, for udgifter afholdt i kalenderåret 2018.


Folketingets Ombudsmand

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer

Ombudsmanden indledte bl.a. på baggrund af en henvendelse fra FSR’s Skatteudvalg en undersøgelse om, at SKAT (nu Skattestyrelsen) i en række sager havde anført, at administrative afgørelser ikke kunne tillægges betydning, hvis afgørelserne ikke var offentliggjort med et SKM-nummer på Skatteforvaltningens hjemmeside.

Skattestyrelsen oplyste, at det, som Skattestyrelsen havde oplyst i de sager, som bl.a. FSR havde henvist til, ikke er udtryk for styrelsens generelle opfattelse af betydningen af administrative afgørelser. Det er således styrelsens opfattelse, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning ved fastlæggelsen af administrativ praksis.

Skattestyrelsen oplyste endelig, at styrelsen på baggrund af ombudsmandens henvendelse i sagen vil ændre bl.a. den juridiske vejledning for at præcisere betydningen af ikke-offentliggjorte afgørelser.

Ombudsmanden var enig med Skattestyrelsen i, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis. 


Folketingets Ombudsmand

2019-17. IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år

I 2013 blev IT-systemet Én Skattekonto sat i drift. Var der minus på en virksomheds konto i systemet, skulle der betales rente. Renten skulle beregnes dagligt og tilskrives månedligt.

Efter kort tid viste det sig, at IT-systemets rentefunktion ikke virkede. Virksomhederne fik derfor ikke tilskrevet og opkrævet renter det første halve år. I det følgende halvandet år var der stadig mange virksomheder, der ikke fik tilskrevet og opkrævet renter. Først mere end to år efter idriftsættelsen virkede rentefunktionen fuldt ud.

SKAT orienterede om problemet på deres hjemmeside og i et nyhedsbrev til revisorernes brancheorganisation knap seks måneder efter idriftsættelsen. Først da fejlen var løst, skrev SKAT direkte til virksomhederne om problemet. Nogle virksomheder havde dog tidligere modtaget et brev uden direkte omtale af problemet.

SKAT efteropkrævede efterfølgende renter hos de virksomheder, som havde gæld til SKAT på det tidspunkt, hvor systemet virkede fuldt ud. De virksomheder, som ikke havde gæld på det tidspunkt, skulle ikke betale renter, selv om de tidligere havde haft gæld.

Efter henvendelse fra en virksomhed besluttede ombudsmanden at undersøge en række spørgsmål vedrørende IT-systemet og SKATs håndtering af problemet med rentefunktionen.

Han udtalte, at det var overordentlig uheldigt, at et IT-system med sådanne mangler overhovedet blev sat i drift, men at han ikke havde grundlag for at antage, at SKAT kendte til problemet, før systemet blev sat i drift.

Ombudsmanden fandt, at SKATs vejledning ikke var tilstrækkelig eller egnet til at vejlede virksomhederne retvisende om problemet.

Efter ombudsmandens opfattelse var der tvivl om grundlaget for efteropkrævningen, men da gældende ret efter hans opfattelse ikke gav entydige svar på, hvordan spørgsmålet skulle bedømmes, havde han samlet set ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af spørgsmålet om efteropkrævning. Ombudsmanden fandt, at spørgsmålet burde afklares af domstolene.


PwC

Nyt om skat, uge 26 - Godtgørelse af el-afgifter

Langt de fleste virksomheder i Danmark er berettiget til godtgørelse af el-afgifter. Men mange virksomheder får ikke den godtgørelse, de er berettiget til - og andre kommer i klemme, fordi komplicerede regler gør det svært at udregne godtgørelsen korrekt. Lyt med og bliv klogere på reglerne.


PwC

Ny regering - nye afgifter?

Der er netop indgået aftale om en ny S-ledet regering, og der er enighed om at indføre nye og genindføre gamle afgifter.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse - praksisændring som følge af Højesterets dom SKM2018.77.HR, om ikke godkendte ændringer i en leasingaftale, som er uden betydning for tilladelsen - udkast til styresignal.

18-0669156

Styresignalet beskriver ændring af praksis efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 6, 1. pkt., vedrørende bortfald af leasingaftaler og opkrævning af fuld registreringsafgift ved ikke godkendte ændringer, som ikke har betydning for den tidligere tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Praksisændringen sker på baggrund af Højesterets dom i SKM2018.77.HR, som fastslår, at bestemmelsen i § 3 b, stk. 6, 1. pkt., i den dagældende registreringsafgiftslov ikke giver fornøden hjemmel til - i strid med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger - at anse en tilladelse til forholdsmæssig registreringsafgift for bortfaldet, som følge af ikke godkendte ændringer i leasingaftalen, når der er tale om ændringer, som er uden betydning for tilladelsen, herunder afgiftsberegningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Museums fradragsret for moms af omkostninger til udstillinger

SKM2019.339.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørgers omkostninger til etablering og markedsføring af udstillingerne, må anses for fællesomkostninger, som kan fradrages efter momslovens § 38, stk. 1, i det omfang udstillingerne anvendes til salg af sponsorater på tilsvarende vis, som det er tilfældet i relation til udstillingen "X". Dette med henvisning til, at omkostningerne i disse tilfælde har en direkte og umiddelbar til knytning til både momspligtige og momsfritagne indtægter.

Skatterådet anerkender imidlertid ikke, at Spørgers omkostninger til udstillingerne har en direkte og umiddelbar til knytning til indtægterne fra cafedrift, konferencer, museumsbutik mv.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Københavns Byret
Dom i omfattende sag om skatte- og momsunddragelse

Ved Københavns Byrets dom blev de 4 mænd endvidere idømt tillægsbøder på mellem 52 og 117 millioner kr. for i en periode fra begyndelsen af 2011 til midten af 2014 gennem en række virksomheder at have unddraget statskassen A-skat, AM-bidrag og moms for et samlet beløb på 117 millioner kr. Unddragelserne skete i 14 virksomheder, hvor der var indsat ”stråmandsdirektører”, mens virksomhederne reelt blev styret af flere af de dømte. Virksomhederne havde en betydelig omsætning, men der blev kun i begrænset omfang eller slet ikke indberettede A-skat og AM-bidrag for de ansatte samt moms til SKAT. Der blev ikke udarbejdet regnskaber og skete ikke bogføring i virksomhederne. De 4 mænd blev også frakendt retten til at deltage i ledelse af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og pålagt at betale erstatning til SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-07-2019 - 30-07-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Dato: 03-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - fradrag af indgående afgift - omkostninger til forvaltning af en fond, der investerer donerede midler med det formål at dække omkostningerne til samtlige udgående transaktioner, som udføres af den afgiftspligtige person - generalomkostninger

Tidligere dokument: C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge - Dom
Tidligere dokument: C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge - Ny sag

Dom C-242/18 UniCredit Leasing
Dato: 03-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftens neutralitet - leasingkontrakt ophævet som følge af manglende betaling af afdragene - berigtiget afgiftsansættelse - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af varer mod vederlag - betaling af en »erstatning« for ophævelsen frem til kontraktens udløb - Domstolens kompetence

Tidligere dokument: C-242/18 UniCredit Leasing - Dom
Tidligere dokument: C-242/18 UniKredit Lizing - Ny sag

Indstilling C-323/18 Tesco-Global Áruházak
Dato: 04-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - støtte - momssystem - omsætningsbaseret afgift på detailhandel - ringere behandling af udenlandske virksomheder som følge af afgiftssats med progressiv virkning - indirekte forskelsbehandling - begrundelse for en afgift med progressiv virkning på grundlag af omsætningen

Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Dom
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Indstilling
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Ny sag

Dom C-273/18 Kuršu zeme
Dato: 10-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - artikel 168 - kæde af levering af varer - nægtelse af fradragsretten på grund af denne kæde - den kompetente skattemyndigheds pligt til at godtgøre, at der foreligger misbrug

Tidligere dokument: C-273/18 Kuršu zeme - Dom
Tidligere dokument: C-273/18 Kuršu zeme - Ny sag

Dom C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Dato: 10-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 202 og 203 - importtold - toldskylds opståen på grund af tilsidesættelser af toldreglerne - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 30 - importmoms - afgiftspligtens indtræden - begrebet »indførsel« af en vare - krav om, at varen er optaget i Den Europæiske Unions økonomiske kredsløb - transport af varen til en anden medlemsstat end den, hvori toldskylden opstod

Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Dom
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Ny sag

Dom C-249/18 CEVA Freight Holland
Dato: 10-07-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldkodeks - toldangivelse - fejlagtig tarifering i underpositionen i den kombinerede nomenklatur - meddelelse om efteropkrævning - toldkodeksens artikel 78 - revision af angivelsen - ændring af transaktionsværdien - toldkodeksens artikel 221 - forældelsesfrist for retten til inddrivelse af toldskylden - afbrydelse

Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Dom
Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Indstilling
Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Ny sag

Dom C-91/18 Kommissionen mod Grèce (Tsipouro)
Dato: 11-07-2019
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer - artikel 110 TEUF - direktiv 92/83/EØF - direktiv 92/84/EØF - forordning (EF) nr. 110/2008 - anvendelse af lavere punktafgifter på produktionen af nationale produkter med betegnelsen tsipouro og tsikoudia

Tidligere dokument: C-91/18 Kommissionen mod Grèce (Tsipouro) - Dom


Indstillinger
C-249/18 CEVA Freight Holland

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeks - artikel 78 - efterfølgende kontrol af angivelserne - told, der pålægges indførte varer, efter kontrol af toldmyndighederne - klarerers ændring af den på toldangivelsen angivne værdi af varen - artikel 221 fastsættelse af forældelsesfristens udløb

Generaladvokatens indstilling:

1) Når varer fejlagtigt tariferes i en underposition, som medfører en toldsats på nul procent, og en klarerer på grundlag af denne fejl (ved successive salg) vælger en pris med henblik på at tilvejebringe en værdiansættelse af disse varer, kan toldmyndighederne i overensstemmelse med artikel 29 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og artikel 147, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 efter anmodning fra klarereren foretage en revision af toldangivelsen efter de pågældende varers frigivelse, hvilket gør det muligt for klarereren at angive en velovervejet værdi i stedet, forudsat at denne værdiansættelse ligeledes opfylder betingelserne i forordning nr. 2913/92.

2) Det er op til national procesret at fastsætte, hvornår underretning til debitor som omhandlet i artikel 221, stk. 3, i forordning nr. 2913/92 finder sted. Dette under hensyntagen til de i EU-retten fastsatte grænser, nemlig at de bestemmelser, der i henhold til national ret gælder for sådanne underretninger, ikke i praksis umuliggør eller gør det uforholdsmæssigt vanskeligt at opkræve toldskyldsbeløbet, og at anvendelsen af sådanne nationale regler ikke medfører forskelsbehandling i forhold til de tilsvarende regler, der gælder for nationale tvister af samme art.


Domme
C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra c) - fritagelser - lægegerning og dertil knyttede erhverv - kiropraktik og osteopati - artikel 98 - bilag III, nr. 3) og 4) - lægemidler og medicinsk udstyr - nedsatte satser - ordinering i forbindelse med terapeutiske indgreb eller behandlinger - normalsats - ordinering i forbindelse med æstetiske indgreb eller behandlinger - princippet om afgiftsneutralitet - opretholdelse af virkningerne af en national lovgivning, som er uforenelig med EU-retten

Domstolens dom:

1) Artikel 132, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at anvendelsen af den deri fastsatte fritagelse ikke er forbeholdt ydelser, der leveres af personer, der udøver lægegerning eller dertil knyttede erhverv, som er reguleret i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

2) Artikel 98 i direktiv 2006/112, sammenholdt med nr. 3) og 4), i bilag III til dette direktiv, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorved der sker en forskelsbehandling af lægemidler og medicinsk udstyr, der ordineres i forbindelse med terapeutiske indgreb eller behandlinger, i forhold til lægemidler og medicinsk udstyr, der ordineres i forbindelse med æstetiske indgreb og behandlinger, idet de sidstnævnte ikke er omfattet af den nedsatte sats for merværdiafgift (moms), der finder anvendelse på de førstnævnte.

3) Under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede kan en national ret ikke gøre brug af den nationale bestemmelse, der giver den mulighed for at opretholde virkningerne af en annulleret retsakt, for midlertidigt at opretholde virkningerne af de nationale bestemmelser, som den har fundet uforenelige med direktiv 2006/112, indtil de er bragt i overensstemmelse med dette direktiv med henblik på dels at begrænse risikoen for retlig usikkerhed som følge af, at denne annullation har virkning ex tunc, dels at undgå at anvende en national ordning, der var gældende forud for disse bestemmelser, og som er uforenelig med nævnte direktiv.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til, at Tjekkiet anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale med Amerikas Forenede Stater om tildelingen til USA af en andel af det toldkontingent, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til, at Tjekkiet anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF

 


Indholdsfortegnelse