MomsMail 2020, uge 25

Kære læser !

Den forløbne uges moms-, told- og afgiftsnyheder indeholder bl.a. én indstilling og to domme fra EU-domstolen. Nationalt har Landsskatteretten været aktiv og fået lagt et par håndfulde afgørelser i Afgørelsesdatabasen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Fradrag for el - praksis ændres
Er en it-licens en forvaltningsydelse?
Gældsstyrelsens orientering til skyldnere om gæld

Styresignaler
Styresignal - Offentlige prøveudtagninger af spiritus, øl og vin - ændring af praksis for afgiftsfritagelse
Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - styresignal

Bindende svar
Momspligt af abonnement på bistand i forbindelse med kritisk sygdom
Kravet om kraftvarmekapacitet i el-patronordningen

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Fradrag for el - praksis ændres

I nogle tilfælde er virksomhederne blevet nægtet helt ret til godtgørelse af elafgift, da der ikke var foretaget måling. Man ændrer nu denne praksis.


Deloitte

Er en it-licens en forvaltningsydelse?

EU-Domstolen skal i to sager fra Østrig tage stilling til, om hhv. it-licenser og skatterådgivning er omfattet af begrebet ”forvaltningsydelser”, som kan leveres momsfrit til investeringsforeninger.


Folketingets Ombudsmand

Gældsstyrelsens orientering til skyldnere om gæld

I et svar fra skatteministeren til Folketingets Skatteudvalg orienterede ministeren om, at Gældsstyrelsen havde iværksat en række initiativer for bl.a. at give borgere et bedre overblik over deres gæld til det offentlige. Af svaret fremgik, at det blev undersøgt, om der var mulighed for at etablere en digital løsning, der kunne give skyldnere et overblik over deres samlede gæld og et billede af konsekvenserne ved manglende betaling.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal - Offentlige prøveudtagninger af spiritus, øl og vin - ændring af praksis for afgiftsfritagelse

SKM2020.253.SKTST

Skattestyrelsen lemper praksis, så prøver af spiritus, øl og vin, der udtages af offentlige myndigheder, fritages for punktafgift


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - styresignal

SKM2020.250.SKTST

Dette styresignal erstatter SKM2008.848.SKAT og ændrer retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret ved en anden. Er en borger eller en virksomhed repræsenteret ved en anden, er Skatteforvaltningen som udgangspunkt forpligtet til at korrespondere med partsrepræsentanten. Ligeledes er Skatteforvaltningen som udgangspunkt berettiget til udelukkende at korrespondere med partsrepræsentanten, herunder fx om sagens afgørelse, med bindende virkning for parten. Skatteforvaltningen er dog berettiget til at sende en kopi af en afgørelse og eventuel brevveksling i sagen til parten, medmindre parten frabeder sig dette. Europa Parlamentets og Rådets Forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU toldkodeksen, artikel 18 og 19 om toldrepræsentation er ikke omfattet af dette styresignal.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momspligt af abonnement på bistand i forbindelse med kritisk sygdom

SKM2020.260.SR

Spørger har tilknyttet en række læger og sygeplejersker. Hos Spørger kan man mod betaling af et månedligt abonnent få adgang til en række ydelser, såfremt man bliver ramt af en kritisk sygdom.

Skatterådet fandt, at ydelserne bestående i forløbsgennemgang, bistand til at udfylde lægeattester, rådgivning om psykologbistand og bisidder til samtaler er momspligtige.

Derimod var Skatterådet enig i, at ydelser bestående i second opinion er momsfritagne lægeydelser.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Kravet om kraftvarmekapacitet i el-patronordningen

SKM2020.248.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger fortsat kan anvende el-patronordningen efter at den ene kraftvarmeenhed er blevet afmonteret, forudsat spørger havde kraftvarmekapacitet den 1. oktober 2005. Det er en forudsætning, at spørger kan dokumentere dette.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.256.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - colasag - førstegangsovertrædelse - ølafgift - pant - tilståelsessag - eksporterklæringer

T var tiltalt for overtrædelse af ølafgiftsloven og pantbekendtgørelsen. Den 5. april 2019 blev han ved grænsen standset med 2112 stk. øl á 33 cl, emballeret i aluminiumsdåser fra Y3-land beregnet til videresalg/overdragelse i Danmark, uden at han forinden vareafsendelsen blev begyndt havde registreret sig som midlertidig registreret varemodtager, anmeldt varetransporten og betalt afgiften af varerne til told- og skatteforvaltningen. Endvidere havde han medbragt emballagerne uden forinden at have tilmeldt sig som importør og tilmeldt produkt- og emballagetyper, til Dansk Retursystem A/S.

T forklarede at han skulle bruge de købte øl til sin fødselsdag og til sin kones 40års jubilæum. De sejler desuden 6 uger om året, hvor de tager øl i dåser med på turen. Han kører normalt til Y3-land en gang årligt og køber. De eksporterklæringer der lå i bilen da han blev standset ved grænsen har ikke været brugt. Han købte ikke ind med henblik på videresalg. Han havde ikke tænkt på at tilmelde sig som importør hos Dansk Retursystem, da det var til eget forbrug.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og anså T for at have erkendt forholdet. T idømtes en ordensbøde på 20.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen med hensyn til ølafgiftsdelen vægt på at det fremgik af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven, m.v., at der var et politisk ønske om, at bødeniveauet for normalbøder skulle forhøjes for overtrædelse af alle "colalove", hvor der er hjemmel til skærpet bøde og absolut kumulation, og at de konkrete bøder skulle fordobles i første- og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang skulle være 10.000 kr.

SKM2020.249.ØLR

Straf - skattesvig - bankindsætninger - udokumenterede store bankindsætninger

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter, idet han for indkomståret 2013 havde selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 1.091.475 kr. T havde derved unddraget for 450.735 kr. i skat og 87.318 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T forklarede, at beløbet hidrørte fra lån og derfor ikke skal beskattes, samt at han i øvrigt havde fremsendt dokumentation herfor til told- og skatteforvaltningen. For den øvrige del var der tale om overførsler mellem bankkonti. Han kan ikke huske, om han havde talt med sin revisor om det.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund, at indsættelser for et samlet beløb af 1.091.475 kr. udstod udokumenteret. T havde uanset opfordringer hertil fra told- og skatteforvaltningen flere gange, hverken sandsynliggjort eller dokumenteret at beløbene hidrørte fra lån. Det forhold, at der ifølge T, er tale om kontooverførsler til hans konto og ikke tale om kontantindsættelser fandtes uden betydning herfor. Idet T ikke kunne dokumentere hvor indsættelserne stammer fra, var beløbet at anse for skattepligtig indkomst. At T overlod ansvaret vedrørende sin skatteansættelse til en revisor på grund af sprogvanskeligheder ændrede ikke noget herved. T idømtes 3 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 538.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen men gjorde frihedsstraffen betinget.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1481397
Ændringer af momstilsvaret
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvar - både salgsmoms, købsmoms og godtgørelse af energiafgift hos klager, der i et og alt ikke anser sig momspligtig. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 27-04-2020

Journalnr: 19/0029620
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter til TV/internet, telefoni og tøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2020

Journalnr: 18/0002942
Genoptagelse af foreløbig fastsættelser
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af foreløbiger fastsættelse af moms i momsperioder der er forældelde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2020

Journalnr: 20/0028471
Genoptagelse af rettens afgørelse
Selskabet har den 30. marts 2020 bedt Landsskatteretten om at genoptage afgørelsen med sagsnummer 15-1964895. Sagen blev afgjort den 13. januar 2020 og vedrører manglende regulering af moms af kreditnotaer. Landsskatteretten nægter at genoptage afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2020

Journalnr: 17/0107606
Momsfradrag - internet
Klagen vedrører nedsat fradrag for købsmoms af udgifter til internet. Landsskatteretten stadfæster med en lille ændring.
Afsagt: 28-05-2020

Journalnr: 13/0169142
Opgørelse af momsfradragsret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet foreningens momstilsvar idet foreningens fradrag for købsmoms skal opgøres efter momslovens § 38, stk. 2. Landsskatteretten finder ikke grundlag for at begrænse fondens fradragsret.
Afsagt: 26-05-2020

Journalnr: 16/0441771
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar hos kørelærer baseret på, hvor mange elever kørelæreren har haft til teori- og/eller praktisk prøve. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 16/0131568
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar af uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 15/3120527
Yderligere salgsmoms og nægtet momsfradrag
Klagen vedrører yderligere salgsmoms vedrørende fakturaer og skønnet meromsætning samt ikke godkendt fradrag for købsmoms vedrørende telefon og internet samt diesel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med nedsættelse af de ikke godkendte momsfradrag.
Afsagt: 26-05-2020

Journalnr: 16/1559240
Godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift.
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget ekstraordinær genoptagelse af klagerens godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2020

Journalnr: 14/3278369
Elafgiftsgodtgørelse mv.
Klagen skyldes, at SKAT har fundet, at elektricitet anvendt til ventilation og køleanlæg i forbindelse med støbejernsproduktion ikke anvendes direkte til opvarmning i metallurgiske processer, jf. dagældende elafgiftslovs § 11 e, stk. 2. SKAT har endvidere anset, at elektricitet anvendt til køleanlæg ikke er medgået til tung proces. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-06-2020 - 21-07-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-459/19 Wellcome Trust
Dato: 25-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift - direktiv 2006/112 - artikel 43, 44 og 45 - leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab - leveringsstedet for investeringsforvaltningsydelser erhvervet af en velgørende organisation, som driver ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed, fra leverandører, der er etableret uden for Unionen

Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Dom
Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Indstilling

Dom C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af tjenesteydelser - artikel 135, stk. 1, litra l) - momsfritagelse - udlejning af fast ejendom - begrebet »fast ejendom« - ikke omfattet - artikel 47 - stedet for afgiftspligtige transaktioner - tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 13b og 31a - kabinetter - datacentertjenesteydelser

Tidligere dokument: C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données) - Dom

Indstilling C-245/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDFTidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont

Dom C-231/19 Blackrock Investment Management (UK)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra g) - fritagelser af transaktioner bestående i forvaltning af investeringsforeninger - én enkelt ydelse, der anvendes til forvaltning af investeringsforeninger og andre fonde

Tidligere dokument: C-231/19 Blackrock Investment Management (UK) - Dom
Tidligere dokument: C-231/19 Blackrock Investment Management (UK) - Indstilling

Dom C-835/18 Terracult
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - berigtigelse af en faktura - fejlagtigt faktureret afgift - tilbagebetaling af uretmæssigt betalt afgift - ordning for omvendt betalingspligt af moms - transaktioner, der vedrører en afgiftsperiode, som allerede har været genstand for en afgiftskontrol - afgiftsmæssig neutralitet - effektivitetsprincippet - proportionalitet

Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Dom
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Indstilling
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Ny sag

Dom C-374/19 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - regulering af fradrag - ændring af fradragsretten - investeringsgode, der anvendes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til afgiftsfritagne transaktioner - ophør af den virksomhed, som giver ret til fradrag - øvrig anvendelse udelukkende til afgiftsfritagne transaktioner

Tidligere dokument: C-374/19 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler - Dom

Dom C-391/19 Frie varebevægelser Unipack
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - delegeret forordning (EU) 2015/2446 - artikel 172, stk. 2 - bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for særligt anvendelsesformål - tilbagevirkende kraft - begrebet »ekstraordinære omstændigheder« - ændring af tariferingen - ophør af gyldigheden af en afgørelse om bindende tariferingsoplysninger

Tidligere dokument: C-391/19 Frie varebevægelser Unipack - Dom

Dom C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 288, stk. 1, nr. 4) - særordning for små virksomheder - metoden for beregning af den årlige omsætning, der benyttes som grundlag for anvendelsen af særordningen for små virksomheder - begrebet »bitransaktion vedrørende fast ejendom« - udlejning af en fast ejendom af en fysisk person, der udøver flere liberale erhverv

Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Dom
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Indstilling
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caraş-Severin og DGRFP Timişoara - Ny sag

Indstilling C-543/19 Jebsen & Jessen
Dato: 09-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 78 - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 - artikel 2, stk. 1 - endelig antidumpingtold - fritagelse - betingelse om fremlæggelse af en tilsagnsfaktura - manglende angivelse af en obligatorisk bestanddel, der fremgår af bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82 - berigtigelse af tilsagnsfakturaen

Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Dom
Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Indstilling

Dom C-76/19 Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“
Dato: 09-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - artikel 32, stk. 1, litra c) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 157, stk. 2, artikel 158, stk. 3, og artikel 160 - toldværdiansættelse - justering - royalties vedrørende varer, der skal værdiansættes - royalties, der udgør en »betingelse for salg« af de varer, der skal værdiansættes - royalties, der betales af køberen til dennes moderselskab for levering af den nødvendige knowhow til fremstilling af slutprodukter - varer erhvervet hos tredjemand, som udgør bestanddele, der skal indgå i licensprodukter

Tidligere dokument: C-76/19 Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“ - Dom

Indstilling C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - regionallov vedtaget af regionen Friuli-Venezia Giulia (Italien) - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der ydes til indbyggerne i den pågældende region - dette bidrags kvalificering - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgift - begrebet »hel eller delvis refusion af afgift« - tilsidesættelse af artikel 4 og 19 i direktiv 2003/96/EU - bevis for traktatbruddet

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling

Indstilling C-656/19 BAKATI PLUS
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser ved udførsel - varer indeholdt i den personlige bagage for rejsende, der ikke er etableret i unionen - begrebet personlig bagage - svig - afslag på fradrag af moms

Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Dom
Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Indstilling

Dom C-424/19 UR (Assujettissement des avocats à la TVA)
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - artikel 9, stk. 1 - begrebet »afgiftspligtig person« - person, der udøver erhverv som advokat - endelig retsafgørelse - princippet om retskraft - rækkevidden af dette princip, såfremt afgørelsen er uforenelig med EU-retten

Tidligere dokument: C-424/19 UR (Assujettissement des avocats à la TVA) - Dom

Dom C-97/19 Pfeifer & Langen
Dato: 16-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldkodeks - toldangivelser - kodeksens artikel 78 - revision af toldangivelsen - klarererens navn - ændring af oplysningerne vedrørende klarererens identitet med henblik på at påvise et indirekte repræsentationsforhold - indirekte repræsentation af den person, der har opnået en importlicens

Tidligere dokument: C-97/19 Pfeifer & Langen - Dom
Tidligere dokument: C-97/19 Pfeifer & Langen - Indstilling

Dom C-496/19 Antonio Capaldo
Dato: 16-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - kontrol med varer - anmodning om revision af toldangivelsen - efterfølgende kontrol

Tidligere dokument: C-496/19 Antonio Capaldo - Dom


Indstillinger
C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - direktiv 1999/62/EF - direktiv 2006/38/EF - beregning af vejafgifter - artikel 7, stk. 9 - princippet om dækning af infrastrukturomkostninger - omkostninger til færdselspoliti - omkostninger til drift - eksterne omkostninger - omkostninger i forbindelse med afkast af kapital - artikel 7a, stk. 1, 2 og 3 - direkte virkning - ringe overskridelse af omkostningerne - efterfølgende beregning - begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger

Generaladvokatens indstilling:

1) En borger kan for en national ret påberåbe sig den direkte virkning af artikel 7, stk. 9, og artikel 7a, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/38/EF af 17. maj 2006, med henblik på, at denne efterprøver, om den nationale lovgivning og dennes anvendelse er forblevet inden for grænserne for det skøn, som fremgår af direktivets artikel 7, stk. 9, for så vidt angår medregning af omkostninger til færdselspoliti ved fastlæggelsen af vejafgifter.

2) Artikel 7, stk. 9, i direktiv 1999/62, som ændret ved direktiv 2006/38, skal fortolkes således, at omkostninger til færdselspoliti ifølge denne bestemmelse ikke kan medregnes som infrastrukturomkostninger, og navnlig ikke som omkostninger til drift.

Selv en ringe overskridelse af infrastrukturomkostningerne som omhandlet i direktivets artikel 7, stk. 9, udgør en tilsidesættelse af denne bestemmelse.

3) Direktiv 1999/62, som ændret ved direktiv 2006/38, navnlig artikel 7, stk. 9, og artikel 7a, stk. 1 og 2, heri, skal fortolkes således, at det er til hinder for en efterfølgende beregning, som foretages under en retssag, og som har til formål at godtgøre, at den fastsatte vejafgiftssats i sidste ende faktisk ikke overskrider de omkostninger, der kan medregnes.


Domme
C-276/18 KrakVet Marek Batko

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 33 - fastsættelse af stedet for afgiftspligtige transaktioner - levering af varer med transport - levering af varer, der forsendes eller transporteres af leverandøren eller for hans regning - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 7, 13 og 28-30 - samarbejde mellem medlemsstaterne - udveksling af oplysninger

Domstolens dom:

1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og artikel 7, 13 og 28-30 i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at skattemyndighederne i en medlemsstat ensidigt kan undergive transaktioner en anden afgiftsmæssig behandling for så vidt angår merværdiafgift end den, i medfør af hvilken disse transaktioner allerede er blevet pålagt afgift i en anden medlemsstat.

2) Artikel 33 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at såfremt varer, som sælges af en leverandør, der er etableret i en medlemsstat, til kunder med bopæl i en anden medlemsstat, befordres til kunderne af et selskab, som anbefales af leverandøren, men med hvilket det står kunderne frit for at kontrahere med henblik på denne befordring, skal disse varer anses for at forsendes eller transporteres »af leverandøren eller for hans regning«, såfremt den nævnte leverandørs rolle er afgørende for så vidt angår initiativet til og organiseringen af de væsentlige faser i forsendelsen eller transporten af de nævnte varer, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve under hensyn til samtlige omstændigheder i tvisten i hovedsagen.

3) EU-retten og særlig direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at der ikke er anledning til at fastslå, at transaktioner, hvorved varer, der sælges af en leverandør, befordres til kunderne af et selskab, som denne leverandør anbefaler, udgør retsmisbrug, når den nævnte leverandør og dette selskab på den ene side er forbundne i den forstand, at det nævnte selskab uafhængigt af denne befordring varetager visse af denne samme leverandørs logistiske behov, og disse kunder på den anden side ikke desto mindre frit kan anvende et andet selskab eller personligt afhente varerne, for så vidt som disse omstændigheder ikke kan påvirke konstateringen af, at leverandøren og det transportselskab, som denne anbefaler, er uafhængige selskaber, der for egen regning driver reel økonomisk virksomhed, og disse transaktioner derfor ikke kan kvalificeres som misbrug.

Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Indstilling


C-340/19 Hydro Energo

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - toldposition 7407 - stænger og profiler, af kobber - varmvalsede rektangulære ingots af kobber eller af kobberlegering

Domstolens dom:

Pos. 7407 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011, skal fortolkes således, at rektangulære ingots af kobber eller af kobberlegering, hvis tykkelse overstiger en tiendedel af bredden, og som er varmvalsede, men som frembyder uregelmæssige porer, fordybninger og sprækker i deres tværsnit, kan henhøre under denne position.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

customs union working party

action 10.4 "smuggling by express couriers and, increasingly, by post and parcel services" action 10.5 "emerging risks and threats - new customs cooperation challenges relating to the belt and road initiative (silk road economic belt and maritime silk road)" action 10.7 "customs-europol cooperation" action 10.8 "customs against internet crime ([email protected])" jco guide - revision of the tactical objectives and risk areas of jcos

ecofin report to the european council on tax issues

økofinrådets rapport til det europæiske råd om beskatningsspørgsmål

 

Nyt fra Kommissionen

Notice to stakeholders. Value added tax (VAT) – services

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/776 af 12. juni 2020 om indførelse af endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i folkerepublikken kina og egypten og om ændring af kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i folkerepublikken kina og egypten

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/693 af 15. maj 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

forslag til rådets afgørelse om bemyndigelse af portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner madeira og azorerne

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 475

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 425, hvor ministeren svarer, at det er en barriere for ændring af godtgørelsessystemet for elafgiften, at nogle momsregistrerede virksomheder også har ikke-momspligtig aktivitet, oplyse, hvor mange momsregistrerede virksomheder, der på grund af sin ikke-momspligtig aktivitet ikke får godtgjort sit samlede elforbrug for proces eller varme? Ministeren bedes desuden redegøre for, hvor stort elforbruget er for disse momsregistrerede virksomheder med også ikke-momspligtig aktivitet ud af det samlede elforbrug for momsregistrerede virksomheder.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse