MomsMail 2019, uge 25

Kære læser !

MomsMail i denne uge er er blandet omgang med nyheder på alle fagområder. Dog er der ikke nogen af nyhederne, som springer i øjnene som mere end almindeligt interessante.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Momskompensation
Momsrefusion i Norge – frist 30. juni...
De nye regler for moms på vouchers og gavekort gælder nu
Gældsstyrelsens inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis
Nye regler ved tinglysning af pant i fast ejendom

Bindende svar
Køleanlæg - overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse
Leveringssted ved køb af varer med henblik på salg på auktion
Moms - ikke momsfritagelse - avis
Moms - ikke momsfritagelse - avis

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Momskompensation

Husk ansøgning om momskompensation senest den 1. juli 2019


Beierholm

Momsrefusion i Norge – frist 30. juni...

Husk sidste frist for momsrefusion i Norge er 30. juni 2019, for udgifter afholdt i kalenderåret 2018.


Deloitte

De nye regler for moms på vouchers og gavekort gælder nu

De nye momsregler pr. 1. juli på vouchers vil ikke alene kræve ændringer i fakturaer og registreringer, men også fremrykke momsbetalingen. Har I sørget for at opdatere jeres ERP-systemer, så I undgår eventuel efterbetaling af moms og bøder, når Skattestyrelsen kommer på besøg?


Folketingets Ombudsmand

Gældsstyrelsens inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Ombudsmanden udtalte den 5. juli og igen den 26. november 2018, at det var meget utilfredsstillende, at den samlede restance hos det tidligere SKAT for ikke forskudsvis udlagte børnebidrag i perioden fra maj 2016 til den 30. juni 2018 havde været stigende.


Plesner

Nye regler ved tinglysning af pant i fast ejendom

Den 1. juli 2019 træder en række nye regler for tinglysning i kraft. Ændringerne af tinglysningsafgiftsloven har til formål at afskaffe, lempe og forenkle en række afgifter, herunder tinglysningsafgifter ved tinglysning af pant i fast ejendom mv., med henblik på at sikre byrdelettelser for erhvervslivet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Køleanlæg - overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse

SKM2019.318.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers elforbrug til et køleanlæg kan godtgøres efter elafgiftslovens § 11, stk. 1.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger skal afregne afgift efter reglerne for overskudsvarme i elafgiftslovens § 11, stk. 9, af overskudsvarmeproduktionen på køleanlægget.

Skatterådet kunne bekræfte, at vederlagsbeskatningen efter elafgiftslovens § 11, stk. 9, kun skal opgøres ved indregning af investeringer i varme-genindvindingssystemet (særlige installationer nødvendig for genindvinding af overskudsvarme) til udnyttelse af overskudsvarmen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Leveringssted ved køb af varer med henblik på salg på auktion

SKM2019.313.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at den momsmæssige behandling af leverancerne til Spørger skal foretages efter momslovens bestemmelser, idet leverancerne ikke har leveringssted i Danmark.

Skatterådet kan dog bekræfte, at Spørger, jf. momslovens §37, stk. 2, nr. 3, ved opgørelsen af sit momstilsvar kan fradrage momsen af de varer, som Spørger indfører fra tredjeland.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - ikke momsfritagelse - avis

SKM2019.312.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Ugebladet opfylder betingelserne for at kunne anses som en avis i momslovens forstand, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18. Ugebladet kan derfor ikke sælges til 0-momssats.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - ikke momsfritagelse - avis

SKM2019.311.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Månedsmagasinet opfylder betingelserne for at kunne anses som en avis i momslovens forstand, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18. Magasinet kan derfor ikke sælges til 0-momssats.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.326.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - colasag - førstegangsovertrædelse

T var tiltalt for ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet, for de råstofafgiftspligtige varer i form af 100 kg spanske mandler, 24 kg hele mandler og 12 kg hasselnødder, der var udbudt til salg i forretningen da told- og skatteforvaltningen var på kontrolbesøg den 2. februar 2017 samt for ikke have ført forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for dens opgørelse af, om afgiften var betalt og hvorfra varerne var leveret, og således ikke var i stand til at konstatere om der var betalt korrekt afgift.

Ts svoger og revisor afgav forklaring til retsbogen på Ts vegne.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Retten henviste til lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., hvorefter det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og absolut kumulation, således at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, hvorved bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr. En bøde på 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse var passende, idet der sker absolut kumulation ved bødefastsættelsen. At told- og skatteforvaltningen senere omgør sin afgørelse om ansættelse af råstofafgiften, således at T ikke var afgiftspligtig af varerne længere og sagens liggetid hos anklagemyndigheden, kunne ikke føre til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/4301411
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for 4. kvartal 2008, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1. nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2019

Journalnr: 14/2111777
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at have drevet selvstændig økonomisk virksomhed, og at SKAT som følge heraf har efteropkrævet klageren moms. Landsskatteretten finder ikke, at klageren i perioden ikke var at anse som en afgiftspligtig person.
Afsagt: 08-05-2019

Journalnr: 17/0992168
Udgift til moms i indkomstopgørelsen
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed som følge af, at klageren har fratrukket udgift til salgsmoms i opgørelsen af indkomst fra sit solcelleanlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2019

Journalnr: 17/0992171
Udgift til moms i indkomstopgørelsen
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed som følge af, at klageren har fratrukket udgift til salgsmoms i opgørelsen af indkomst fra sit solcelleanlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2019

Journalnr: 17/0992174
Udgift til moms i indkomstopgørelsen
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed som følge af, at klageren har fratrukket udgift til salgsmoms i opgørelsen af indkomst fra sit solcelleanlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2019

Journalnr: 15/3180706
Komfortkøling
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet elafgift idet selskabet har anvendt elektricitet til komfortkøling, som ikke er anset for målt, og uden at der var afregnet afgift af elforbruget efter standardsatserne, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2019

Journalnr: 18/0003295
Tinglysning af auktionsskøde
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der ved køb af ejendom på tvangsauktion og ved efterfølgende tinglysning af auktionsskøde skal svares tinglysningsafgift på baggrund af budsummen tillagt størstebeløbet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2019

Journalnr: 16/1182931
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for et vareparti af oppustelige badebolde af plastik. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 15-05-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 24-06-2019 - 23-07-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl.
Dato: 27-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra c) - fritagelser - lægegerning og dertil knyttede erhverv - kiropraktik og osteopati - artikel 98 - bilag III, nr. 3) og 4) - lægemidler og medicinsk udstyr - nedsatte satser - ordinering i forbindelse med terapeutiske indgreb eller behandlinger - normalsats - ordinering i forbindelse med æstetiske indgreb eller behandlinger - princippet om afgiftsneutralitet - opretholdelse af virkningerne af en national lovgivning, som er uforenelig med EU-retten

Tidligere dokument: C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl. - Ny sag

Dom C-242/18 UniCredit Leasing
Dato: 03-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftens neutralitet - leasingkontrakt ophævet som følge af manglende betaling af afdragene - berigtiget afgiftsansættelse - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af varer mod vederlag - betaling af en »erstatning« for ophævelsen frem til kontraktens udløb - Domstolens kompetence

Tidligere dokument: C-242/18 UniCredit Leasing - Dom
Tidligere dokument: C-242/18 UniKredit Lizing - Ny sag

Dom C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Dato: 03-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - fradrag af indgående afgift - omkostninger til forvaltning af en fond, der investerer donerede midler med det formål at dække omkostningerne til samtlige udgående transaktioner, som udføres af den afgiftspligtige person - generalomkostninger

Tidligere dokument: C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge - Dom
Tidligere dokument: C-316/18 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge - Ny sag

Indstilling C-323/18 Tesco-Global Áruházak
Dato: 04-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - støtte - momssystem - omsætningsbaseret afgift på detailhandel - ringere behandling af udenlandske virksomheder som følge af afgiftssats med progressiv virkning - indirekte forskelsbehandling - begrundelse for en afgift med progressiv virkning på grundlag af omsætningen

Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Dom
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Indstilling
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Ny sag

Dom C-273/18 Kuršu zeme
Dato: 10-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - artikel 168 - kæde af levering af varer - nægtelse af fradragsretten på grund af denne kæde - den kompetente skattemyndigheds pligt til at godtgøre, at der foreligger misbrug

Tidligere dokument: C-273/18 Kuršu zeme - Dom
Tidligere dokument: C-273/18 Kuršu zeme - Ny sag

Dom C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Dato: 10-07-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 202 og 203 - importtold - toldskylds opståen på grund af tilsidesættelser af toldreglerne - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 30 - importmoms - afgiftspligtens indtræden - begrebet »indførsel« af en vare - krav om, at varen er optaget i Den Europæiske Unions økonomiske kredsløb - transport af varen til en anden medlemsstat end den, hvori toldskylden opstod

Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Dom
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung - Ny sag

Dom C-249/18 CEVA Freight Holland
Dato: 10-07-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldkodeks - toldangivelse - fejlagtig tarifering i underpositionen i den kombinerede nomenklatur - meddelelse om efteropkrævning - toldkodeksens artikel 78 - revision af angivelsen - ændring af transaktionsværdien - toldkodeksens artikel 221 - forældelsesfrist for retten til inddrivelse af toldskylden - afbrydelse

Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Dom
Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Indstilling
Tidligere dokument: C-249/18 CEVA Freight Holland - Ny sag

Dom C-91/18 Kommissionen mod Grèce (Tsipouro)
Dato: 11-07-2019
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer - artikel 110 TEUF - direktiv 92/83/EØF - direktiv 92/84/EØF - forordning (EF) nr. 110/2008 - anvendelse af lavere punktafgifter på produktionen af nationale produkter med betegnelsen tsipouro og tsikoudia

Tidligere dokument: C-91/18 Kommissionen mod Grèce (Tsipouro) - Dom


Indstillinger
C-270/18 UPM France

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - fritagelse for mindre elektricitetsproducenter, der er underlagt beskatning af den producerede elektricitet - fravær under den tildelte overgangsperiode af en national afgift på det endelige elektricitetsforbrug

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af [EU]-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal som en undtagelse til den obligatoriske fritagelse i artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, fortolkes restriktivt. Bestemmelsen kan derfor kun påberåbes, hvis elektricitet er underlagt en generel beskatning i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, og hvis der i national lovgivning er fastsat en fritagelse for mindre producenters produktion til eget brug, som er i overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2003/96.

2) Artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2003/96 er som en undtagelse til den obligatoriske fritagelse for afgift i artikel 14, stk. 1, litra a), første punktum, uafhængig af den undtagelse af miljøpolitiske hensyn, der er fastsat i artikel 14, stk. 1, litra a), andet og tredje punktum. Selv om afgifter, der pålægges mindre elproducenter i henhold til artikel 21, stk. 5, tredje afsnit, er omfattet af minimumsafgiftssatserne i direktiv 2003/96, er afgifter, der opkræves i henhold til miljøundtagelsen i artikel 14, stk. 1, litra a), ikke omfattet af disse minimumsafgiftssatser.


Domme
C-291/18 Grup Servicii Petroliere

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 148, litra a) og c) - fritagelse i forbindelse med internationale transporter - levering af offshore jackup-boreplatforme - begrebet »fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø« - rækkevidde

Domstolens dom:

Artikel 148, litra a) og c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det deri anvendte udtryk »fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø« ikke finder anvendelse på en levering af flydende anlæg, såsom offshore jackup-boreplatforme af den i hovedsagen omhandlede type, som fortrinsvis anvendes i en stationær position til at udvinde forekomster af kulbrinter til søs.

Tidligere dokument: C-291/18 Grup Servicii Petroliere - Indstilling


C-1/18 Oribalt Riga

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 30, stk. 2, litra b) og c) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 152, stk. 1, litra a) og b) - angivelse af varers toldværdi - begrebet »lignende varer« - lægemidler - hensyntagen til alle faktorer, som kan have indvirkning på det omhandlede lægemiddels økonomiske værdi - frist på 90 dage, inden for hvilken de indførte varer skal være solgt i Den Europæiske Union - præceptiv frist - manglende hensyntagen til rabatter

Domstolens dom:

1) Artikel 30, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 82/97 af 19. december 1996 skal fortolkes således, at såfremt toldværdien af varer, såsom de i hovedsagen omhandlede lægemidler, beregnes i henhold til den deduktive metode som fastsat i denne bestemmelse, skal den kompetente nationale toldmyndighed med henblik på identificering af »lignende varer« tage hensyn til samtlige relevante faktorer, såsom disse varers særlige sammensætning, deres substituerbarhed, henset til deres virkning, og om de kan ombyttes i handelen, ved således at foretage en faktuel vurdering under hensyntagen til samtlige faktorer, som kan påvirke de nævnte varers reelle økonomiske værdi, herunder den indførte vares og dens fabrikants markedsposition.

2) Artikel 152, stk. 1, litra b), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 2913/92 skal fortolkes således, at den frist på 90 dage, inden for hvilken de indførte varer skal være solgt i Den Europæiske Union, som fastsat i artikel 152, stk. 1, litra b), i forordning nr. 2454/93, med henblik på fastlæggelsen af enhedsprisen for de indførte varer i henhold til den metode, der er fastsat i artikel 30, stk. 2, litra c), i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 82/97, er en præceptiv frist.

3) Artikel 30, stk. 2, litra c), i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 82/97, skal fortolkes således, at der ikke kan tages hensyn til rabatter på de indførte varers salgspris ved fastsættelsen af disse varers toldværdi i henhold til denne bestemmelse.

Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ECOFIN Report to the European Council on tax issues

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Portugal to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår levering af varer eller ydelser, der formidles ved brug af elektroniske grænseflader, og særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

Customs Cooperation Working Party, Plenary

Customs Union Working Party - morning only

RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det ØPA-udvalg, der er nedsat i henhold til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår ændringerne af visse bestemmelser i protokol 1 til aftalen vedrørende begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder til administrativt samarbejde - Vedtagelse

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Portugal tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Customs Cooperation Working Party, Plenary

Customs Union Working Party - morning only

RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det ØPA-udvalg, der er nedsat i henhold til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår ændringerne af visse bestemmelser i protokol 1 til aftalen vedrørende begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder til administrativt samarbejde

RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Verdenstoldorganisationens råd til en rekommandation i henhold til artikel 16 i HS-konventionen om ændring af det harmoniserede nomenklatursystem

Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenstoldorganisationen for så vidt angår en rekommandation i henhold til artikel 16 i HS-konventionen om ændring af det harmoniserede system - Vedtagelse

Customs Union Working Party (Attachés)

Customs Union Working Party - morning only

Customs Union Working Party: On-the-spot preparatory meeting for WCO Customs Cooperation Council

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Czechia to apply the generalised reverse charge mechanism derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til, at Tjekkiet anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Portugal tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse