MomsMail 2020, uge 24

Kære læser !

MomsMail i denne uge indeholder bl.a. et styresignal med baggrund i EU-domstolens dom i KPC-sagen. Der kan med styresignalet ske genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet den 9. december 2012.

Herudover har Skattestyrelsen i et andet styresignal præciseret, at afgørelser fra EU-domstolen, der underkender dansk praksis, giver ret til samme genoptagelse, som hvis praksis var blevet underkendt af en dansk domstol mv. Hvis det ikke er muligt at knytte EU-domstolens afgørelse til en specifik afgiftsperiode, vil adgangen til genoptagelse skulle regnes fra og med den periode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for EU-domstolens dom. Særligt den sidste passus gør, at sager for EU-domstolen med rækkevidde til Danmark bør overvåges og faktisk kan give anledning til at rejse tilbagebetalingskrav allerede når de anlægges og ikke først når de afgøres.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Godtgørelse af elafgift ved blandet forbrug
Mange bøder for manglende CVR-nummer på varebiler
Snart sidste frist for at søge om et rentefrit momslån
Moms ved salg af bygninger til til nedrivning (KPC)
Aftale om kontrol med import af brugte biler
Ændringer i skatteregler pga. COVID-19
Forvaltning af investeringsforeninger - delvis fritagelse
Skattestyrelsen offentliggør styresignal om moms på nedrivningsejendomme
Skattestyrelsen ændrer praksis - ingen moms på grunde med gamle bygninger
Moms ved salg af nedrivningsejendomme – KPC-sagen – Mulighed for genoptagelse

Styresignaler
Styresignal - praksisændring - moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning
Præcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - styresignal

Bindende svar
Moms - fly - leaset aktiv - ej fradrag for importmoms

Afgørelser
Momsfritaget personbefordring - Momspligtige assistanceydelser - Genoptagelse

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Godtgørelse af elafgift ved blandet forbrug

Skattestyrelsen har præciseret, at virksomheder, der bruger strøm både til procesformål og til rumvarme, men som kun måler det samlede forbrug, altid kan få godtgjort elafgift af deres fulde forbrug med satsen for rumvarme.


BDO

Mange bøder for manglende CVR-nummer på varebiler

Det kan synes ude af proportioner, når der gives en bøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde for ikke at have forsynet en varebil med firmanavn og CVR-nummer, men sådan er reglerne, og de administreres benhårdt


BDO

Snart sidste frist for at søge om et rentefrit momslån

I betragtning af at der ikke skal betales stiftelsesomkostninger af nogen art og ikke stilles nogen form for sikkerhed, er det forbavsende få virksomheder, der indtil nu har søgt om et rentefrit momslån hos Skattestyrelsen


Beierholm

Moms ved salg af bygninger til til nedrivning (KPC)

Genoptagelse


Dansk Revision

Aftale om kontrol med import af brugte biler

En række initiativer, der skal mindske problemerne ved import af brugte biler. Samtidig introduceres en ny kontrol- og vejledningsstrategi, som skal identificere virksomheder, der ikke følger reglerne.


Deloitte

Ændringer i skatteregler pga. COVID-19

Regeringen har som følge af COVID-19-situationen nedsat en økonomisk ekspertgruppe, der nu har foreslået, at der bør ske en mere lempelig tilbagevenden for virksomheder i relation til de ”normale” betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.


Deloitte

Forvaltning af investeringsforeninger - delvis fritagelse

Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om, hvad leverandører til investeringsforeninger skal gøre, hvis investeringsforeningen har anden aktivitet, som den pågældende ydelse også bruges til.


Plesner

Skattestyrelsen offentliggør styresignal om moms på nedrivningsejendomme

Efter EU-Domstolens dom i KPC-sagen har Skattestyrelsen offentliggjort et styresignal om moms på nedrivningsejendomme. Dermed er Skattestyrelsens mangeårige praksis for nedrivningsejendomme nu endeligt underkendt - også af Skattestyrelsen.</span><span> Vi anbefaler, at man inden december overvejer, om man har betalt fejlagtig moms, og om den skal tilbagesøges.


PwC

Skattestyrelsen ændrer praksis - ingen moms på grunde med gamle bygninger

Der kan søges om genoptagelse tilbage til afgiftsperioden, som ikke var udløbet den 9. december 2012. Læs mere her.


Redmark

Moms ved salg af nedrivningsejendomme – KPC-sagen – Mulighed for genoptagelse

Der er udsendt et styresignal om moms ved salg af nedrivningsejendomme. Styresignalet er en opfølgning på EU-Domstolens afgørelse i KPC-sage ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal - praksisændring - moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

SKM2020.238.SKTST

Skattestyrelsens hidtidige praksis om moms på salg af grunde, hvorpå der er en bygning bestemt til nedrivning, er blevet underkendt. Landsskatterettens afgørelse af 9. december 2015, som underkendte praksis, blev indbragt for domstolene. Som følge af EU-Domstolens dom af 4. september 2019 blev sagen imidlertid hævet.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Præcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - styresignal

SKM2020.228.SKTST

Styresignalet præciserer, at en afgørelse fra EU-domstolen, der underkender dansk praksis, vil kunne give grundlag for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, i samme omfang, som hvis praksis var underkendt af nationale domstole, det vil sige fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse, i den sag, EU-domstolen traf afgørelse i. Hvis det ikke er muligt at knytte EU-domstolens afgørelse til en specifik afgiftsperiode, vil adgangen til genoptagelse skulle regnes fra og med den periode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for EU-domstolens dom.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - fly - leaset aktiv - ej fradrag for importmoms

SKM2020.244.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kan indføre et fly her til landet fra tredjeland med fradragsret for importmoms. Spørger er leasingtager og er derfor ikke momsmæssigt set ejer af flyet. Spørger opfylder derfor ikke betingelserne for fradragsret.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momsfritaget personbefordring - Momspligtige assistanceydelser - Genoptagelse

SKM2020.233.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskabs levering af ydelser i henhold til en rammeaftale med en lufthavn bestod af flere elementer, herunder momsfritaget personbefordring og momspligtige assistanceydelser. Rammeaftalen havde til formål at opfylde lufthavnens forpligtelser i henhold til forordning nr. 1107/2006 af 5. juli 2006, om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly. Selskabet var i henhold til rammeaftalen forpligtet til på lufthavnens anmodning til lufthavnen at levere de i bilag 2 beskrevne ydelser. Af bilag 2 fremgik det blandt andet, at der skulle leveres passagerservice til PRM-passagerer, der i lufthavnen har behov for hjælp gennem lufthavnsområdet. Selskabet skulle agere som ledsager indenfor lufthavnsområdet for de passagerer, der havde behov for det, herunder for passagerer i transit. Videre skulle selskabet assistere ved toiletbesøg, håndtere hjælpemidler og handicaphunde samt udlåne kørestole mv. Landsskatteretten fandt, at selskabets levering af de omhandlede ydelser måtte sidestilles, idet de alle var nødvendige for leveringen af den samlede ydelse i form af assistance gennem lufthavnen, hvorfor det ikke var muligt at anse det ene for at være hovedydelsen og det andet for at være en sekundær ydelse. Endvidere fandtes en del af den form for hjælp, der ydes for at ledsage personerne fra A til B ikke at kunne karakteriseres som egentlig personbefordring, men mere som en personlig assistanceydelse. Henset til, at fritagelser skal fortolkes strengt, og at selskabets levering af ydelsen momsmæssigt skulle bedømmes i sin helhed, fandt Landsskatteretten, at ydelsen ikke var omfattet af bestemmelsen om momsfritaget personbefordring, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 15. Landsskatteretten ændrede dermed SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.243.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - colasag - førstegangsovertrædelse - tobaksafgift - tilståelsessag

T1 var tiltalt for ved som indehaver af en virksomhed, som konstateret ved told- og skatteforvaltningens kontrolbesøg den 12. december 2018 i virksomheden, at have været i besiddelse af 1,627 kg vandpibetobak, som var udbudt til salg til forretningens kunder, uden at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for den afgiftspligtige vandpibetobak på forretningsstedet, samt ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varerne er leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i loven.

T1 forklarede at hun ikke var i besiddelse af de krævede følgesedler og kvitteringer og måtte erkende, at hun havde for lidt kendskab til den danske lovgivning.

Byretten fandt T1 skyldig i tiltalen. T1 idømtes en ordensbøde på 10.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på den skærpelse af bødeniveauet, der er lagt op til i lovbemærkningerne til lov 2016-12-13 nr. 1554 med ikrafttræden den 1. januar 2017, hvorefter normalbøden for en førstegangsovertrædelse foreslåes forhøjet fra 5.000 kr. til 10.000 kr.

SKM2020.226.VLR

Straf - registreringsafgift - bruger - konsulentbil - tyske eksportnummerplader

T1 var tiltalt for fra den 20. maj 2014 og frem at have indført en ikke dansk registreret personbil og benyttet den til kørsel i Danmark, selvom T1 boede i Danmark og bilen ikke var afgiftsberigtiget til kørsel i Danmark. Bilen havde Y5-landske eksportnummerplader på som blandt andet observeret af politiet den 10. juli 2014. T1 havde derved unddraget for 289.872 kr. i registreringsafgift.

T1 forklarede, at han var blevet ansat som konsulent i et firma som ejede bilen og stillede den til rådighed som konsulentbil, men han var ikke nået at komme i gang med arbejdet. T1 havde ansøgt om afgiftsfritagelse som bruger af bilen ved ansøgning af 20. maj 2014. Ansøgningen var udfyldt og underskrevet af ejeren, som havde sendt ansøgningen ind. T1 var bekendt med at afgiften skal betales prompte, hvis der ikke blev meddelt afgiftsfritagelse eller -udsættelse. T1 havde ansøgt om prøveplader ad 3 gange da det er et krav i Danmark i tilfælde af eksempelvis reparation. Både ham og ejeren havde haft en løbende dialog med told- og skatteforvaltningen. De Y5-landske eksportnummerplader er ansøgt af ejeren, men han har sendt ansøgningen videre til told- og skatteforvaltningen.

Byretten fandt T1 skyldig i tiltalen. T1 idømtes 40 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 144.000 kr. Retten lagde med dissens til grund, at T1 var bruger af bilen. Der hensås til at T1 havde rådighed over bilen i 30 dage eller mere, at alle de Y5-landske ansøgninger om eksportnummerplader med mere stod i T1's navn og at T1 var blevet observeret som fører af bilen. Ved strafudmålingen hensås til at sagen ikke var afgjort indenfor rimelig tid, at T1 var ustraffet og havde gode personlige forhold.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1564640
Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, idet SKAT ikke har anset udlejningen for erhvervsmæssig, jf. momslovens § 51, stk. 1, da der er tale om udlejning mellem interessenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020

Journalnr: 19/0077727
Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, idet SKAT ikke har anset udlejningen for erhvervsmæssig, jf. momslovens § 51, stk. 1 da der er tale om udlejning mellem interessenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2020

Journalnr: 18/0022874
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar for 4. kvartal 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2020

Journalnr: 20/0003881
Moms af tøj
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms af tøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 16/1033030
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag - delvist fordi der ikke er oppebåret momspligtig omsætning i virksomhedens levetid. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 17/0650036
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 20/0006891
Godtgørelse af afgift af flaskegas
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt klagerens godtgørelse af afgift vedrørende flaskegas. Det skyldes, at størrelsen afgiften for flaskegassen ikke fremgår af klagerens fakturaer for køb af denne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 19/0062378
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-05-2020

Journalnr: 16/1914768
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for to sendinger bamseposer. Landsskatteretten nedsætter SKATs opkrævning til 0 kr.
Afsagt: 14-05-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-06-2020 - 14-07-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-276/18 KrakVet Marek Batko
Dato: 18-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 33 - fastsættelse af stedet for afgiftspligtige transaktioner - levering af varer med transport - levering af varer, der forsendes eller transporteres af leverandøren eller for hans regning - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 7, 13 og 28-30 - samarbejde mellem medlemsstaterne - udveksling af oplysninger

Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Dom
Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Indstilling
Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Ny sag

Indstilling C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)
Dato: 18-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - direktiv 1999/62/EF - direktiv 2006/38/EF - beregning af vejafgifter - artikel 7, stk. 9 - princippet om dækning af infrastrukturomkostninger - omkostninger til færdselspoliti - omkostninger til drift - eksterne omkostninger - omkostninger i forbindelse med afkast af kapital - artikel 7a, stk. 1, 2 og 3 - direkte virkning - ringe overskridelse af omkostningerne - efterfølgende beregning - begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger

Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Dom
Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Indstilling

Dom C-340/19 Hydro Energo
Dato: 18-06-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - toldposition 7407 - stænger og profiler, af kobber - varmvalsede rektangulære ingots af kobber eller af kobberlegering

Tidligere dokument: C-340/19 Hydro Energo - Dom

Indstilling C-459/19 Wellcome Trust
Dato: 25-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift - direktiv 2006/112 - artikel 43, 44 og 45 - leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab - leveringsstedet for investeringsforvaltningsydelser erhvervet af en velgørende organisation, som driver ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed, fra leverandører, der er etableret uden for Unionen

Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Dom
Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Indstilling

Dom C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af tjenesteydelser - artikel 135, stk. 1, litra l) - momsfritagelse - udlejning af fast ejendom - begrebet »fast ejendom« - ikke omfattet - artikel 47 - stedet for afgiftspligtige transaktioner - tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 13b og 31a - kabinetter - datacentertjenesteydelser

Tidligere dokument: C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données) - Dom

Indstilling C-245/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDFTidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont

Dom C-231/19 Blackrock Investment Management (UK)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra g) - fritagelser af transaktioner bestående i forvaltning af investeringsforeninger - én enkelt ydelse, der anvendes til forvaltning af investeringsforeninger og andre fonde

Tidligere dokument: C-231/19 Blackrock Investment Management (UK) - Dom
Tidligere dokument: C-231/19 Blackrock Investment Management (UK) - Indstilling

Dom C-835/18 Terracult
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - berigtigelse af en faktura - fejlagtigt faktureret afgift - tilbagebetaling af uretmæssigt betalt afgift - ordning for omvendt betalingspligt af moms - transaktioner, der vedrører en afgiftsperiode, som allerede har været genstand for en afgiftskontrol - afgiftsmæssig neutralitet - effektivitetsprincippet - proportionalitet

Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Dom
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Indstilling
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Ny sag

Dom C-374/19 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - regulering af fradrag - ændring af fradragsretten - investeringsgode, der anvendes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til afgiftsfritagne transaktioner - ophør af den virksomhed, som giver ret til fradrag - øvrig anvendelse udelukkende til afgiftsfritagne transaktioner

Tidligere dokument: C-374/19 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler - Dom

Dom C-391/19 Frie varebevægelser Unipack
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - delegeret forordning (EU) 2015/2446 - artikel 172, stk. 2 - bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for særligt anvendelsesformål - tilbagevirkende kraft - begrebet »ekstraordinære omstændigheder« - ændring af tariferingen - ophør af gyldigheden af en afgørelse om bindende tariferingsoplysninger

Tidligere dokument: C-391/19 Frie varebevægelser Unipack - Dom

Dom C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 288, stk. 1, nr. 4) - særordning for små virksomheder - metoden for beregning af den årlige omsætning, der benyttes som grundlag for anvendelsen af særordningen for små virksomheder - begrebet »bitransaktion vedrørende fast ejendom« - udlejning af en fast ejendom af en fysisk person, der udøver flere liberale erhverv

Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Dom
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Indstilling
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caraş-Severin og DGRFP Timişoara - Ny sag

Indstilling C-543/19 Jebsen & Jessen
Dato: 09-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 78 - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 - artikel 2, stk. 1 - endelig antidumpingtold - fritagelse - betingelse om fremlæggelse af en tilsagnsfaktura - manglende angivelse af en obligatorisk bestanddel, der fremgår af bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82 - berigtigelse af tilsagnsfakturaen

Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Dom
Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Indstilling

Dom C-76/19 Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“
Dato: 09-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - artikel 32, stk. 1, litra c) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 157, stk. 2, artikel 158, stk. 3, og artikel 160 - toldværdiansættelse - justering - royalties vedrørende varer, der skal værdiansættes - royalties, der udgør en »betingelse for salg« af de varer, der skal værdiansættes - royalties, der betales af køberen til dennes moderselskab for levering af den nødvendige knowhow til fremstilling af slutprodukter - varer erhvervet hos tredjemand, som udgør bestanddele, der skal indgå i licensprodukter

Tidligere dokument: C-76/19 Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“ - Dom


Indstillinger
C-231/19 Blackrock Investment Management (UK)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra g) - fritagelser for forvaltning af investeringsforeninger -levering af en række tjenesteydelser via en softwareplatform - én enkelt ydelse - administrationsselskab - minoritetsandel af investeringsforeninger

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 135, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles momssystem skal fortolkes således, at levering af en enkelt forvaltningsydelse som den i hovedsagen omhandlede, via en IT-platform, der tilhører en tredjemand, til en fondsforvalter, der forvalter såvel investeringsforeninger som investeringsfonde, ikke er omfattet af den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse.


Domme
C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 76/308/EØF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - direktiv 2008/55/EF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - den bistandssøgende medlemsstats skattefordring inddrives af den bistandssøgte medlemsstat - denne fordrings status - begrebet »fortrinsstilling« - modregning af den nævnte fordring i en skattegæld til den bistandssøgte medlemsstat

Domstolens dom:

1) Artikel 6, stk. 2, i Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med de foranstaltninger, der er finansieret af Den europæiske udviklings- og garantifond for Landbruget, samt af landbrugsimportafgifter og told og artikel 6, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/55/EF af 26. maj 2008 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger skal fortolkes således, at den bistandssøgende stats fordring ikke ligestilles med en fordring tilhørende den bistandssøgte medlemsstat og ikke får status af en sidstnævnte medlemsstat tilhørende fordring.

2) Artikel 10 i direktiv 76/308 og artikel 10 i direktiv 2008/55 skal fortolkes således:

- Udtrykket »fortrinsstilling«, der er omhandlet i disse bestemmelser, henviser til en mekanisme, som medfører, at en fordring i tilfælde af konkurrerende fordringer har fortrinsstilling

- Den mulighed, som den bistandssøgte medlemsstat har til at foretage modregning i tilfælde af konkurrerende fordringer, skal betragtes som en fortrinsstilling i disse bestemmelsers forstand, når anvendelsen af denne mulighed betyder, at denne medlemsstat indrømmes en fortrinsret eller ret til betaling forud for andre, som andre kreditorer ikke har, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve.


C-43/19 Vodafone Portugal

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af tjenesteydelser, som foretages mod vederlag - godtgørelse, der betales i tilfælde af kundernes manglende overholdelse af en aftalemæssig minimumsbindingsperiode - kvalificering

Domstolens dom:

Artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at beløb, som en erhvervsdrivende opkræver i tilfælde af førtidig ophævelse - af grunde, der kan tilregnes kunden - af en aftale om levering af tjenesteydelser, der fastsætter en bindingsperiode som modværdi for, at kunden gives fordelagtige forretningsvilkår, skal anses for at udgøre betaling for en levering af ydelser, som foretages mod vederlag i den betydning, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse.


C-146/19 SCT

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og 273 - beskatningsgrundlag - nedsættelse - nægtelse - manglende betaling - afgiftspligtig, der ikke har anmeldt sin fordring under den konkursbehandling, der er indledt over for debitor - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - direkte virkning

Domstolens dom:

1) Artikel 90, stk. 1, og artikel 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, i medfør af hvilken en afgiftspligtig person kan nægtes retten til nedsættelse af den merværdiafgift, der er betalt vedrørende en ikke-inddrevet fordring, hvis denne har undladt at anmelde denne fordring under den konkursbehandling, der er indledt over for dennes debitor, selv om denne afgiftspligtige person godtgør, at den pågældende, selv om fordringen var anmeldt, ikke var blevet dækket.

2) Artikel 90, stk. 1, i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at den nationale ret i medfør af sin forpligtelse til at træffe alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre gennemførelsen af denne bestemmelse skal fortolke den nationale ret i overensstemmelse med sidstnævnte bestemmelse eller, hvis en sådan overensstemmende fortolkning ikke er mulig, undlade at anvende enhver national bestemmelse, i det omfang anvendelsen heraf under omstændighederne i den foreliggende sag fører til et resultat, som er i strid med den nævnte bestemmelse.


C-242/19 CHEP Equipment Pooling

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 17, stk. 2, litra g) - overførsel af løsøregenstande inden for Den Europæiske Union med henblik på levering af ydelser - artikel 170 og 171 - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - begrebet »en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten« - afgiftspligtig person, der ikke er momsregistreret i tilbagebetalingsmedlemsstaten

Domstolens dom:

1) Artikel 17, stk. 2, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, skal fortolkes således, at en afgiftspligtig persons overførsel af varer fra en medlemsstat til tilbagebetalingsmedlemsstaten med henblik på denne afgiftspligtige persons levering af ydelser bestående i udlejning af disse varer i sidstnævnte medlemsstat ikke skal sidestilles med en levering inden for Fællesskabet, når anvendelsen af nævnte varer til brug for en sådan levering er midlertidig, og de er blevet forsendt eller transporteret fra den medlemsstat, hvor nævnte afgiftspligtige person er etableret.

2) Bestemmelserne i Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af merværdiafgift i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, skal fortolkes således, at de er til hinder for, at en medlemsstat nægter en afgiftspligtig person, der er etableret på en anden medlemsstats område, ret til tilbagebetaling af merværdiafgift alene med den begrundelse, at denne afgiftspligtige person er eller burde have været merværdiafgiftsregistreret i tilbagebetalingsmedlemsstaten.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

økofinrådets rapport til det europæiske råd om beskatningsspørgsmål

code of conduct group (business taxation) - overview of eu member states' preferential tax regimes examined since the creation of the cocg in march 1998

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/750 af 5. juni 2020 om indførelse af en procedure for forlængelse af den overgangsperiode, der er fastsat i gennemførelsesforordning (eu) 2015/2447, for anvendelse af systemet med registrerede eksportører i visse lande, der er præferenceberettigede under den generelle præferenceordning

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/774 af 8. juni 2020 om at give republikken finland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens delegerede forordning (eu) 2020/760 af 17. december 2019 om supplerende regler til europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 199 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lemeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).
Vedtaget den 9. juni 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 199 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lemeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet den 8. juni 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 352

Notat om dansk sag for EU-Domstolen om moms på parkeringsbøder

Bilag 354

Invitation til konferencen "Grønne afgifter i kølvandet på Corona" den 15/6-20 fra Rådet for Grøn Omstilling

Bilag 355

Revideret grundnotat om udskydelse af de nye e-handelsregler

Bilag 356

Orientering om momslån til 20.300 virksomheder

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse