MomsMail 2022, uge 23

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Artikel: Momsrefusion ved naturalaflønning i kommunerne
Depechen-artikel: Opsang fra SKAT til større virksomheder
Depechen-artikel: Moms, når byggefirmaer sælger til private
Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen nedsættes til 200.000 kr.
Ophavsretlige vederlag forbliver momsfrie

Bindende svar
Moms - fællesregistrering - fast ejendom - misbrug
Investeringsforening - kollektiv investering - koncernforbundne enheder er én investor.

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Artikel: Momsrefusion ved naturalaflønning i kommunerne

Mange kommuner tilbyder – i lighed med den private sektor – en række personalegoder. Det er derfor vigtigt at være opmærksomme på, at købsmomsudgifter ved køb af varer og tjenesteydelser, som anvendes til naturalaflønninger til kommunens personale, ikke altid er omfattet af den kommunale...


BDO

Depechen-artikel: Opsang fra SKAT til større virksomheder

Skattestyrelsen har sendt brev til omkring 10.000 større virksomheder med en påmindelse om de krav, som virksomhederne er underlagt i forhold til det materiale og de oplysninger, som de uopfordret skal indsende hvert år.


BDO

Depechen-artikel: Moms, når byggefirmaer sælger til private

Selvom køberen af et nyt hus nok er ligeglad, så skal byggefirmaet som supplement til købsaftalen også udstede en faktura. Hvis der efterfølgende indrømmes en dekort, skal der udstedes en kreditnota.


EY

Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen nedsættes til 200.000 kr.

Med virkning fra 15. juni 2022, nedsættes udbetalingsgrænsen på skattekontoen til 0 kr., såfremt virksomhedens udbetalingsgrænse er højere end 200.000 kr.


Kammeradvokaten

Ophavsretlige vederlag forbliver momsfrie

Et lovforslag om moms på ophavsretlige vederlag, som har været længe undervejs og mødt stor modstand fra aktører i branchen, er blevet nedstemt i Folketinget.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - fællesregistrering - fast ejendom - misbrug

SKM2022.301.SR

Sagen omhandler Spørgers salg af kapitalandelene i fire projektudviklingsselskaber. De 4 projektudviklingsselskaber har forinden salget været omfattet af en momsmæssig fællesregistrering med Spørger, indenfor hvilken, der er overdraget fast ejendom momsfrit.

Imod Spørgers ønske, kan det ikke bekræftes, at projektudviklingsselskaberne kan udtræde af den momsmæssige fællesregistrering med Spørger, i forbindelse med salget af selskaberne, uden momsmæssige konsekvenser i relation til den momsfrie overdragelse af fast ejendom indenfor fællesregistreringen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Investeringsforening - kollektiv investering - koncernforbundne enheder er én investor.

SKM2022.290.SR

Det var Skatterådets opfattelse, at koncernforbundne selskaber momsretligt skal anses for én og ikke flere investorer, når det skal vurderes om et investeringsinstitut udøver kollektiv investering. Skatterådet henså herved til kvalifikation af koncernforbundne selskaber i anden lovgivning om kollektiv investering.

Som konsekvens heraf udøver et investeringsinstitut ikke kollektiv investering og opfylder derfor ikke betingelserne for at blive kvalificeret som en investeringsforening, når investeringsinstituttet udelukkende investeres på vegne af et eller flere koncernforbundne selskaber.

Skatterådet kunne derfor bekræfte, at Spørger ikke skal afregnes moms af forvaltningsydelser til brug for afdelinger af en investeringsforening med to eller flere uafhængige investorer.

Mens Skatterådet ikke kunne bekræfte, at der ikke skal afregnes moms af forvaltningsydelser til brug for afdelinger af en investeringsforening, som alene investerer på vegne af et eller flere koncernforbundne selskaber.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0006408
Moms - solcelleanlæg
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret klagerens momstilsvar som følge af en opgørelse af klagerens salgsmoms for elektricitet leveret fra klagerens solcelleanlæg til elselskabet mod vederlag i andet end penge, mod vederlag i penge og for elektricitet udtaget til privat brug. Den påklagede del af afgørelsen vedrører Skattestyrelsen opgørelse af klagerens salgsmoms (byttemoms) for elektricitet, der er leveret til elselskabet mod vederlag i andet end penge. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse delvist.
Afsagt: 26-04-2022

Journalnr: 18/0000489
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset et ApS for ikke at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. SKAT har derfor foretaget en nedsættelse af købsmomsn til 0 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-04-2022

Journalnr: 19/0065840
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2022

Journalnr: 18/0003254
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-04-2022

Journalnr: 20/0016348
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2022

Journalnr: 18/0000004
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 29-04-2022

Journalnr: 17/0928946
Tab på tilgodeghavende
Klagen vedrører bindende svar om momsfradrag for tab på tilgodehavende hos medlemsvirksomheder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-05-2022

Journalnr: 17/0862221
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret, både skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms og nedsættelse af købsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen af salgsmomsen i overvejende grad og nedsætter ændringen af købsmomsen delvist.
Afsagt: 28-04-2022

Journalnr: 17/0990354
Genoptagelse af afgiftstilsvarene
Klagen vedrører SKATs afslag på genoptagelse af afgiftstilsvarene vedrørende råstof- og dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven for perioden fra den 1. november 2012 til den 31. marts 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-04-2022

Journalnr: 18/0002195
Retskraft af gæld
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at samtlige fordringer, der er til inddrivelse, er retskraftige. LSA.
Afsagt: 17-05-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-06-2022 - 12-07-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-596/20 DuoDecad
Dato: 16-06-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, 24 og 43 - stedet for levering af ydelser - tekniske supporttjenesteydelser leveret til et selskab med hjemsted i en anden medlemsstat - misbrug af rettighed - bedømmelse af de faktiske omstændigheder - inkompetence

Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Dom
Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Indstilling

Dom C-146/21 DGRFP Bucuresti
Dato: 30-06-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - gennemførelsesafgørelse 2010/583/EU og 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien til at fravige nævnte direktivs artikel 193 - ordning for omvendt betalingspligt - leverancer af træprodukter - national lovgivning, der fastsætter en betingelse om momsregistrering for anvendelsen af nævnte mekanisme - princip om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-146/21 DGRFP Bucuresti - Dom

Dom C-56/21 ARVI ir ko
Dato: 30-06-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 137 - ordning om valgfri momsregistrering - betingelser - national lovgivning, hvorefter en afgiftspligtig persons ret til at vælge at pålægge moms af salget af en fast ejendom er betinget af, at denne ejendom overdrages til en afgiftspligtig person, der er momsregistreret - forpligtelse til regulering af momsfradrag i tilfælde af manglende overholdelse af denne betingelse - princippet om afgiftsneutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-56/21 ARVI ir ko - Dom
Tidligere dokument: C-56/21 ARVI ir ko - Indstilling

Indstilling C-166/21 Kommissionen mod Pologne (Exonération de l’accise sur l’alcool utilisé pour la fabrication de médicaments)
Dato: 07-07-2022
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - punktafgifter for alkohol og alkoholholdige drikkevarer - direktiv 92/83/EØF - fritagelse for harmoniseret punktafgift - artikel 27, stk. 1, litra d) - alkohol, der anvendes til fremstilling af lægemidler - artikel 27, stk. 6 - betingelse om omsætning af varer under en afgiftssuspensionsordning - proportionalitet - bevisbyrde

Tidligere dokument: C-166/21 Kommissionen mod Pologne (Exonération de l’accise sur l’alcool utilisé pour la fabrication de médicaments) - Indstilling

Dom C-194/21 Staatssecretaris van Financiën (Forclusion du droit à déduction)
Dato: 07-07-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 184 og 185 - regulering af fradrag - afgiftspligtig person, som ikke har udøvet sin fradragsret inden udløbet af en forældelsesfrist - ingen mulighed for at foretage dette fradrag i forbindelse med reguleringen

Tidligere dokument: C-194/21 Staatssecretaris van Financiën (Forclusion du droit à déduction) - Dom

Dom C-696/20 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)
Dato: 07-07-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 41 - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - sted - flere på hinanden følgende transaktionskæder - fejlagtig kvalificering af en del af transaktionerne - proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-696/20 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne) - Indstilling
Tidligere dokument: C-696/20 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne) - Dom


Domme
C-341/20 Kommissionen mod Italie (Droits d’accise - Carburant des bateaux de plaisance)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra c) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof med henblik på sejlads i farvande i Den Europæiske Union - fritagelse, som alene indrømmes fritidsfartøjer, der er genstand for en charterkontrak

Domstolens dom:

1) Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 14, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, idet den udelukkende indrømmer en fritagelse for punktafgift for motorbrændstof, der anvendes af fritidsfartøjer, når disse fartøjer er genstand for en charterkontrakt, uafhængigt af, på hvilken måde disse fartøjer faktisk anvendes.

2) Den Italienske Republik betaler sagsomkostningerne.


C-55/21 Imperial Tobacco Bulgaria

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 11 - godtgørelse af punktafgifter på punktafgiftspligtige varer, som er overgået til forbrug - direktiv 2011/64/EU - artikel 17, stk. 1, litra b) - tilbagebetaling af punktafgift, der allerede er blevet erlagt ved hjælp af toldbanderoler på forarbejdet tobak, som er blevet destrueret under administrativt tilsyn - medlemsstaternes forpligtelse til at vedtage bestemmelser om tilbagebetaling af punktafgift på forarbejdet tobak, der er overgået til forbrug, og som er blevet destrueret under tilsyn af en toldmyndighed - foreligger ikke

Domstolens dom:

Artikel 11 i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF og artikel 17, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak skal fortolkes således, at disse bestemmelser ikke pålægger medlemsstaterne at foreskrive tilbagebetaling af punktafgifter på punktafgiftspligtige varer, herunder forarbejdet tobak, der er blevet destrueret under en toldmyndigheds tilsyn, og som allerede er overgået til forbrug.


C-187/21 FAWKES

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - artikel 30, stk. 2, litra a) og b) - toldværdi - fastlæggelse af lignende varers transaktionsværdi - database, der er oprettet og ført af den nationale toldmyndighed - databaser, der er oprettet og ført af toldmyndighederne i de øvrige medlemsstater og af EU’s tjenestegrene - identiske eller lignende varer, der udføres til EU »på samme eller næsten samme tidspunkt«

Domstolens dom:

1) Artikel 30, stk. 2, litra a) og b), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at en medlemsstats toldmyndighed ved fastsættelsen af toldværdien i overensstemmelse med denne bestemmelse kan begrænse sig til at anvende de oplysninger, der er indeholdt i den nationale database, som denne myndighed opdaterer og fører, uden at myndigheden - når disse oplysninger er tilstrækkelige hertil - skal tilgå oplysninger, som toldmyndighederne i andre medlemsstater eller EU’s institutioner eller tjenestegrene er i besiddelse af, dog med forbehold for muligheden for, når dette ikke er tilfældet, at rette henvendelse til disse myndigheder eller disse institutioner eller tjenestegrene for at få supplerende oplysninger med henblik på denne fastsættelse.

2) Artikel 30, stk. 2, litra a) og b), i forordning nr. 2913/92 skal fortolkes således, at en medlemsstats toldmyndighed ved fastsættelsen af toldværdien kan udelukke transaktionsværdierne vedrørende andre transaktioner foretaget af den, der har anmodet om toldklarering, selv om hverken den nationale toldmyndighed eller andre medlemsstaters nationale myndigheder har rejst tvivl om disse værdier, forudsat - for så vidt angår transaktionsværdier vedrørende andre indførsler foretaget til den pågældende medlemsstat - at den pågældende myndighed forinden anfægter dem i henhold til artikel 78, stk. 1 og 2, i forordning nr. 2913/92 i overensstemmelse med de tidsmæssige rammer i forordningens artikel 221 og i henhold til proceduren i artikel 181a i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 3254/94 af 19. december 1994, og - for så vidt angår transaktionsværdier vedrørende indførsler foretaget til andre medlemsstater - at denne toldmyndighed begrunder denne udelukkelse på en måde, der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i forordning nr. 2913/92 med henvisning til de forhold, der påvirker troværdigheden af de pågældende transaktionsværdier.

3) Udtrykket varer, som udføres »på samme tidspunkt eller næsten samme tidspunkt« som de varer, der skal værdiansættes, som omhandlet i artikel 30, stk. 2, litra a) og b), i forordning nr. 2913/92 skal fortolkes således, at toldmyndigheden ved fastsættelsen af toldværdien i overensstemmelse med denne bestemmelse kan begrænse sig til at anvende oplysninger om transaktionsværdier, der vedrører en periode på 90 dage, bestående af 45 dage før og 45 dage efter toldklareringen af varerne, der skal værdiansættes, når udførelsestransaktionerne til EU af varer, der er identiske med eller lignende de varer, der skal værdiansættes, foretaget inden for denne periode gør det muligt at fastsætte toldværdien af sidstnævnte varer i overensstemmelse med denne bestemmelse.


C-599/20 Baltic Master

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29 - fastsættelse af toldværdien - transaktionsværdi - artikel 29, stk. 1, litra d) - begrebet »indbyrdes afhængige personer« - artikel 31 - hensyntagen til oplysninger fra en national database med henblik på fastsættelse af toldværdien - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 143, stk. 1, litra b), e) og f) - situationer, hvor personer anses for at være indbyrdes afhængige - artikel 181a - grund til at betvivle sandheden af den angivne pris

Domstolens dom:

1) Artikel 29, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 82/97 af 19. december 1996, og artikel 143, stk. 1, litra b), e) og f), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 46/1999 af 8. januar 1999, skal fortolkes således:

- Køberen og sælgeren kan ikke juridisk set anses for interessenter eller kompagnoner eller for værende indbyrdes afhængige som følge af et direkte eller indirekte forhold med retlig kontrol i en situation, hvor der ikke foreligger noget dokument, som gør det muligt at fastslå en sådan forbindelse.

- Køberen og sælgeren kan anses for værende indbyrdes afhængige som følge af et forhold med direkte eller indirekte faktisk kontrol i en situation, hvor de betingelser for indgåelsen af de pågældende transaktioner, som er godtgjort ved objektive forhold, ikke alene kan anses for at tyde på, at der består et tæt tillidsforhold mellem denne køber og denne sælger, men at en af dem er i stand til at pålægge forpligtelser eller udstede retningslinjer over for den anden, eller at en tredjemand er i stand til at udøve en sådan beføjelse over for dem.

2) Artikel 31, stk. 1, i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 82/97, skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at toldværdien af en indført vare, når den ikke har kunnet fastsættes i overensstemmelse med forordningens artikel 29 og 30, bliver fastsat på grundlag af oplysninger, som er indeholdt i en national database vedrørende én toldværdi af varer, der har samme oprindelse, og som - skønt de ikke er »lignende« som omhandlet i artikel 142, stk. 1, litra d), i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 46/1999 - er henført under samme Taric-kode.

Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens delegerede forordning (eu) 2022/887 af 28. marts 2022 om ændring af delegeret forordning (eu) 2019/625 for så vidt angår koder i den kombinerede nomenklatur og det harmoniserede system og importbetingelser for visse sammensatte produkter, om ændring af delegeret forordning (eu) 2019/2122 for så vidt angår visse varer og fugle holdt som selskabsdyr, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af delegeret forordning (eu) 2021/630 for så vidt angår krav til sammensatte produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne

rådets direktiv (eu) 2022/890 af 3. juni 2022 om ændring af direktiv 2006/112/ef for så vidt angår forlængelse af anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og ydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/894 af 7. juni 2022 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2017/141 over for importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, med oprindelse i folkerepublikken kina, ved import af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, afsendt fra malaysia, uanset om de er angivet med oprindelse i malaysia eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/788 af 16. maj 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2019/310 om tilladelse til polen til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), LBK nr 820 af 30/05/2022. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 176 Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.).
Vedtaget den 7. juni 2022

L 196 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af rentekompensation og udvidelse af anvendelsesområdet for forrentning m.v. i sager om refusion af udbytteskat m.v., harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter i visse situationer samt ændring af reglerne om regulering som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent for delvis fradragsret for moms m.v.).
Vedtaget den 9. juni 2022

L 200 Forslag til lov on afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven. (Nedsættelse af den almindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag).
Vedtaget den 9. juni 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 240

Henvendelse af 7/6-22 fra Biogas Danmark om præsentation til foretræde den 8. juni 2022 vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas

Bilag 242

Publikation: Toldere tilbageholder millioner af cigaretter, fra skatteministeren

Bilag 243

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 17. juni 2022, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 244

Publikation fra Toldstyrelsen: 10.000 sager på det samfundsbeskyttende område i 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 545

Vil ministeren oplyse antallet af personer i arbejde, der har oplevet en negativ effekt på deres disponible indkomst som følge af skatte- og afgiftsstigninger indført af regeringen siden regeringsskiftet i 2019?  Svar  

Spm. 546

Vil ministeren opgøre andelen af virksomheder i hver kommune, som vil opnå den største ekstra afgiftsbyrde som følge af regeringens udspil til en grøn skattereform? Ministeren bedes opgøre andelen af virksomheder for hver kommune som andel virksomheder i afgiftsbyrdens øverste kvartil.  Svar  

Spm. 547

Vil ministeren opgøre provenueffekten af den grønne skattereform i umiddelbar virkning og virkning efter tilbageløb og adfærd, opdelt på brancher, af regeringens forslag til en CO2-afgift? Effekten bedes opgjort for alle år frem mod 2030.  Svar  

Spm. 548

Vil ministeren redegøre for, om regeringen også vil kompensere husholdningerne for stigende priser som følge af CO2-afgiften, eftersom regeringen vil kompensere danske husholdninger for stigende priser blandt andet som følge af krigen i Ukraine?  Svar  

Spm. 550

Vil ministeren oplyse, hvilke krav regeringen vil opstille for at modtage omstillingsstøtten i den grønne skattereform?  Svar  

Spm. 551

Vil ministeren oplyse om virksomheder, hvor der ikke er teknologiske muligheder til omstilling, kan få omstillingsstøtte i den grønne skattereform, eller om virksomheder må betale afgiften og derefter tage det fulde økonomiske tab som følge af manglende omstillingsmuligheder og afgift?  Svar  

Spm. 552

Vil ministeren oplyse, hvordan regeringen vil udmønte omstillingsstøtten i den grønne skattereform, herunder administration, ansøgning og udvælgelse af støttemodtagere?  Svar  

Spm. 553

Vil ministeren oplyse, hvordan regeringen vil sikre, at omstillingsstøtten i den grønne skattereform går til de virksomheder, der har brug for hjælp til omstilling?  Svar  

Spm. 554

Hvordan vil ministeren mindske bureaukratiet og de administrative konsekvenser for erhvervslivet, når omstillingsstøtten i den grønne skattereform skal uddeles?  Svar  

Spm. 555

Hvor stor en andel af den samlede omstillingsstøtte i den grønne skattereform forventes at blive brugt på administration?  Svar  

Spm. 556

Er ministeren enig i, at der på nuværende tidspunkt ikke er reelle omstillingsmuligheder i den grønne skattereform for anvendelse af diesel til landbrugsmaskiner?  Svar  

Spm. 557

Vil ministeren redegøre for, hvornår ministeriet forventer, at der vil eksistere reelle omstillingsmuligheder til fossil diesel i landbrugsmaskiner, som ikke vil forringe konkurrenceevnen?  Svar  

Spm. 560

Vil ministeren redegøre for, i hvor høj grad de kvoteomfattede virksomheder i Danmark er i direkte konkurrence med andre virksomheder i EU?  Svar  

Spm. 561

Vil ministeren redegøre for, hvorfor skønnet for CO2-udledningen i regeringens udspil på 3,7 mio. tons afviger fra ekspertgruppens skøn på 3,5 mio. tons?  Svar  

Spm. 563

Vil ministeren redegøre for, hvorfor aftalen om en grøn skattereform skal genbesøges i 2026, når afgiften indføres fra 2025, og der dermed ikke findes data for afgiftens effekt i 2026?  Svar  

Spm. 564

Vil ministeren redegøre for konsekvenserne for den finansielle sektor og dansk økonomi, hvis landbrugets værditab er på 274 mia. kr. ved en CO2e-afgift på 1.200 kr./ton CO2, som det fremgår af en følsomhedsberegning i ”Økonomi og Miljø 2020”?  Svar  

Spm. 624

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7/6-22 fra Biogas Danmark om præsentation til foretræde den 8. juni 2022 vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas, jf. SAU alm. del - bilag 240.  Svar  

Spm. 625

Er ministeren enig i, at alternative, grønne brændstoffer endnu ikke er til rådighed for fiskeriet, hvorfor den såkaldte adfærdseffekt ifm. CO2-afgiften i forhold til dansk fiskeri vil være, at fiskerne enten bliver tvunget i land eller til at hente deres brændstof i andre lande?  Svar  

Spm. 626

Er ministeren enig i, at grønt brændstof som alternativt drivmiddel i fiskeriet ikke er til rådighed i de mængder, der er brug for til at forsyne den danske fiskeflåde?  Svar  

Spm. 627

Anerkender ministeren, at det vil føre til markant CO2-lækage, hvis danske fiskere pålægges en CO2-afgift på kort sigt?  Svar  

Spm. 628

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i rentabiliteten i dansk fiskeri, hvis man indfører en CO2-afgift, som den regeringen lægger op til?  Svar  

Spm. 629

Hvornår vurderer ministeren, at det vil være muligt for hele dansk fiskeris flåde at anvende alternative brændstoffer som eksempelvis ethanol fremstillet gennem power-to-x-teknologi?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse