MomsMail 2021, uge 23

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Virksomheder med både momspligtige og momsfrie aktiviteter

Udkast til styresignal
Investeringsinstitutter og betingelsen om risikospredning ved investering i fast ejendom - præcisering af praksis - udkast til styresignal
Foreløbig fastsættelse sendt med Digital Post til afmeldte virksomheder - udkast til styresignal - genoptagelse

System teknisk
Hæftelse for registreringsafgift - flexleasing - realitet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Virksomheder med både momspligtige og momsfrie aktiviteter

Alle virksomheder med blandede aktiviteter er i princippet forpligtet til én gang om året at opgøre deres fradragsprocent for fællesomkostninger. Der gælder særlige regler for regulering af moms af investeringsgoder


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Investeringsinstitutter og betingelsen om risikospredning ved investering i fast ejendom - præcisering af praksis - udkast til styresignal

20-1162385

Styresignalet præciserer, at ejendomsinvesteringsfonde m.v. i relation til fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f), ikke investerer ud fra princippet om risikospredning, når fonden m.v. investerer de indskudte midler i én enkelt ejendom. Det forhold, at investeringsejendommen eventuelt er opdelt i ejerlejligheder, og at der eventuelt tillige udlejes parkeringspladser til ejendommens lejere, ændrer ikke herved. Det præciseres endvidere, at i koncernstrukturer skal vurderingen af, hvorvidt betingelsen om risikospredning er opfyldt, ske på selskabsniveau og ikke på koncernniveau.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Foreløbig fastsættelse sendt med Digital Post til afmeldte virksomheder - udkast til styresignal - genoptagelse

21-0045377

Styresignalet beskriver, at der er tale om en særlig omstændighed, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, hvis en foreløbig fastsættelse er sendt med Digital Post til en virksomheds e-Boks i stedet for til indehaverens private e-Boks efter det tidspunkt, hvor virksomheden er afmeldt hos Erhvervsstyrelsen.


Indholdsfortegnelse 

System teknisk: Hæftelse for registreringsafgift - flexleasing - realitet

SKM2021.310.BR

Retten fandt, at leasingforholdet var uden realitet, og at ejendomsretten til køretøjet ikke reelt blev overdraget til leasingvirksomheden.På baggrund af sagens omstændigheder fandt retten, at leasingtageren indgik leasingaftalen med viden om, at der ikke blev betalt korrekt registreringsafgift af køretøjet. Leasingtageren hæftede derfor for afgiften, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5.Skatteministeriet fik på den baggrund medhold i sin betalingspåstand.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0061399
Elforbrug, telefon og internet- privat
Klagen vedrører nægtet momsfradrag og elafgiftsgodtgørelse på forbrug der er anset for at vedrøre privatboligen samt nægtet momsfradrag på udgifter til telefon og internet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 17/0991015
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-05-2021

Journalnr: 17/0988800
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. marts 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 13/0177951
Eksport/brugtmoms
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har anset virksomhedens salg af 7 biler for omfattet af reglerne om momsfritagelse, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, eller brugtmomsreglerne, jf. momslovens §§ 69-71. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 17/0992633
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om nedsættelse af momstilsvaret idet virksomheden ikke er anset for erhvervsmæssig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2021

Journalnr: 19/0105742
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører yderligere salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 21-05-2021

Journalnr: 20/0011645
Momsrefusion
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse med den begrundelse, at de ansøgte momsgodtgørelser udgør finansielle ydelser, som er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 18/0005242
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 15/2325159
Udgifter i privat interesse
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har imødekommet virksomhedens fradrag for indgående moms i forbindelse med hestehold, der er anset for udelukkende at ske i privat interesse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 19/0042673
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af salgsmoms ved uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 17/0991233
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar primært fra nægtede momsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 18/0010766
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret primært med baggrund i, at dele af virksomheden ikke anses for selvstændig økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 17/0988825
Økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. SKAT anser ikke virksomheden for at drive økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 17/0018499
Forrentning af depositum
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har ikke imødekommet en anmodning om, at forrentning af et depositum, der blev indbetalt i forbindelse med afgiftsberigtigelse af biler, skal ske fra indbetalings- til udbetalingstidspunktet. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at forrentningen af depositummet skal ske fra indbetalings- til udbetalingstidspunktet.
Afsagt: 19-05-2021

Journalnr: 18/0003507
Skønsmæssig forhøjelse af omsætning
Klagen vedrører yderligere lønsumsafgift efter skønsmæssig forhøjelse af omsætningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2021

Journalnr: 15/2984526
Tarifering af terrasseplanker
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told for indførsel af 46 partier terrasseplanker. Kravet mod selskabet er opstået som følge af, at SKAT i forbindelse med en efterkontrol har ændret varekoden på terrasseplankerne. SKAT har ændret selskabets tarifering fra position 4418 90 80 00 med tarifmæssig told på 0 % til position 3918 90 00 med tarifmæssig told på 6,5 %. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-06-2021 - 13-07-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-58/20 K DBKAG
Dato: 17-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1 - fritagelser - forvaltning af investeringsforeninger - outsourcing - tjenesteydelser leveret af tredjemand

Tidligere dokument: C-58/20 K DBKAG - Dom

Indstilling C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs)
Dato: 01-07-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - afgifter - moms - levering af ydelser - engangsydelser - ratebetalinger - direktiv 2006/112/EF - artikel 63 - afgiftens forfald - artikel 64, stk. 1 - aftaler om ratebetaling - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - begrebet »ikke-betaling«

Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Dom
Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Indstilling

Dom C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Dato: 01-07-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - skatte- og afgiftskontrol - tjenesteydelser i forbindelse med virksomhed som kunstnerisk agent - momspligtige transaktioner - transaktioner, der ikke er indberettet til afgiftsmyndigheden, og som ikke har givet anledning til udstedelse af en faktura - svig - berigtigelse af beskatningsgrundlaget for indkomstskatten - princippet om momsens neutralitet - medtagelse af moms i det berigtigede afgiftsgrundlag

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling

Dom C-695/19 Rádio Popular
Dato: 08-07-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra a) - begreberne »forsikringstransaktioner« og »ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner« - artikel 174, stk. 2 - ret til fradrag - pro rata-satsen for fradraget - udvidelse af garantien for husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation - begrebet »finansielle transaktioner«

Tidligere dokument: C-695/19 Rádio Popular - Dom


Domme
C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - generel ordning for punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 33, stk. 3 - varer, der er »overgået til forbrug« i en medlemsstat og oplægges til erhvervsmæssige formål i en anden medlemsstat - den person, der hæfter for betalingen af den forfaldne punktafgift for disse varer - person, der er i besiddelse af varer, som er bestemt til levering i en anden medlemsstat - transportør af varer

Domstolens dom:

Artikel 33, stk. 3, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF skal fortolkes således, at en person, der for fremmed regning transporterer punktafgiftspligtige varer til en anden medlemsstat, og som fysisk er i besiddelse af disse varer på det tidspunkt, hvor punktafgiften herfor forfalder, er pligtig at betale disse afgifter i henhold til denne bestemmelse, selv om vedkommende hverken har ret til eller interesse i disse varer og ikke er bekendt med, at varerne er punktafgiftspligtige, eller, såfremt vedkommende er bekendt hermed, ikke ved, at punktafgifterne er forfaldne til betaling.

Tidligere dokument: C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax - Policy debate

Customs Union Working Party

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) – Rådets konklusioner = Godkendelse

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelser ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse – Orienterende debat

Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatning – Godkendelse

 

Nyt fra Kommissionen

Planning and management documents. Secretariat-general. Annual activity report 2020 - Taxation and Customs Union

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/909 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/910 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/911 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/921 af 7. juni 2021 om tilladelse til nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/922 af 7. juni 2021 om tilladelse til danmark til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/939 af 10. juni 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af monoethylenglycol med oprindelse i amerikas forenede stater og kongeriget saudi-arabien

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/940 af 10. juni 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af birkekrydsfiner med oprindelse i rusland

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/922 af 7. juni 2021 om tilladelse til danmark til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/921 af 7. juni 2021 om tilladelse til nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is, LBK nr 1148 af 02/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 1147 af 31/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), LBK nr 1194 af 02/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak), LOV nr 1183 af 08/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.), LOV nr 1182 af 08/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Implementering af det omarbejdede cirkulationsdirektiv, direktivet om militær mobilitet og ændringer i alkoholstrukturdirektivet, justering af reglerne om adgang til virksomheders bevillings- og registreringsforhold, præcisering af bagatelgrænsereglen i en række afgiftslove, justering af momsreglerne for udlejningsvirksomheder og køreskolers salg af motorkøretøjer og tilpasning til EU-regler af tidspunktet for momsfradragsrettens indtræden m.v.), LOV nr 1240 af 11/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteforvaltningsloven og dødsboskatteloven (Ændringer med henblik på at understøtte overførsel af fordringer til nyt inddrivelsessystem, automatiseret modregning og håndtering af indbetalinger på gæld med retskrafttvivl eller mistanke om datafejl m.v.), LOV nr 1239 af 11/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 260

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 18. juni 2021, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 261

Beretning nr. 16/2020 fra Rigsrevisionen om Skatteministeriet behandling af straffesager

Bilag 262

Henvendelse af 11/6-21 fra Akademiraadet om udtalelse vedrørende momslovens kunstdefinition

Spørgsmål og svar

Spm. 514

Vil ministeren oplyse, hvor lang ventetid der er på at få fat i en medarbejder, når man ringer til henholdsvis Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen?  Svar  

Spm. 519

Ministeren bedes redegøre for det samlede omfang af 0-moms for medier de seneste 10 år opgjort på årsbasis og på medier.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse