MomsMail 2020, uge 23

Kære læser !

MomsMail i denne uge indeholder primært nyheder fra EU, bl.a. to indstillinger fra EU-Domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skærpet indsats mod skattesvindel i EU
Pas på moms og afgifter, når I udbyder konkurrencer

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Skærpet indsats mod skattesvindel i EU

En række initiativer skal gøre det lettere og hurtigere at rapportere oplysninger og dele mistanker om skattesvindel på tværs af alle EU’s medlemslande.


Deloitte

Pas på moms og afgifter, når I udbyder konkurrencer

Konkurrencer i apps, på Facebook eller Instagram er effektiv markedsføring, men udlodning af præmier kan betyde moms- og afgiftsmæssige konsekvenser for virksomheder. Ny afgørelse fra Skatterådet lader til at indskrænke denne risiko, når der er tale om en særlig slags præmier.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-06-2020 - 07-07-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 76/308/EØF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - direktiv 2008/55/EF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - den bistandssøgende medlemsstats skattefordring inddrives af den bistandssøgte medlemsstat - denne fordrings status - begrebet »fortrinsstilling« - modregning af den nævnte fordring i en skattegæld til den bistandssøgte medlemsstat

Tidligere dokument: C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim - Dom

Dom C-43/19 Vodafone Portugal
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af tjenesteydelser, som foretages mod vederlag - godtgørelse, der betales i tilfælde af kundernes manglende overholdelse af en aftalemæssig minimumsbindingsperiode - kvalificering

Tidligere dokument: C-43/19 Vodafone Portugal - Dom

Dom C-146/19 SCT
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og 273 - beskatningsgrundlag - nedsættelse - nægtelse - manglende betaling - afgiftspligtig, der ikke har anmeldt sin fordring under den konkursbehandling, der er indledt over for debitor - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - direkte virkning

Tidligere dokument: C-146/19 SCT - Dom

Dom C-242/19 CHEP Equipment Pooling
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 17, stk. 2, litra g) - overførsel af løsøregenstande inden for Den Europæiske Union med henblik på levering af ydelser - artikel 170 og 171 - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - begrebet »en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten« - afgiftspligtig person, der ikke er momsregistreret i tilbagebetalingsmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-242/19 CHEP Equipment Pooling - Dom

Dom C-276/18 KrakVet Marek Batko
Dato: 18-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 33 - fastsættelse af stedet for afgiftspligtige transaktioner - levering af varer med transport - levering af varer, der forsendes eller transporteres af leverandøren eller for hans regning - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 7, 13 og 28-30 - samarbejde mellem medlemsstaterne - udveksling af oplysninger

Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Dom
Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Indstilling
Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Ny sag

Indstilling C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)
Dato: 18-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - direktiv 1999/62/EF - direktiv 2006/38/EF - beregning af vejafgifter - artikel 7, stk. 9 - princippet om dækning af infrastrukturomkostninger - omkostninger til færdselspoliti - omkostninger til drift - eksterne omkostninger - omkostninger i forbindelse med afkast af kapital - artikel 7a, stk. 1, 2 og 3 - direkte virkning - ringe overskridelse af omkostningerne - efterfølgende beregning - begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger

Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Dom
Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Indstilling

Dom C-340/19 Hydro Energo
Dato: 18-06-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - toldposition 7407 - stænger og profiler, af kobber - varmvalsede rektangulære ingots af kobber eller af kobberlegering

Tidligere dokument: C-340/19 Hydro Energo - Dom

Indstilling C-459/19 Wellcome Trust
Dato: 25-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift - direktiv 2006/112 - artikel 43, 44 og 45 - leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab - leveringsstedet for investeringsforvaltningsydelser erhvervet af en velgørende organisation, som driver ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed, fra leverandører, der er etableret uden for Unionen

Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Dom
Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Indstilling

Dom C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af tjenesteydelser - artikel 135, stk. 1, litra l) - momsfritagelse - udlejning af fast ejendom - begrebet »fast ejendom« - ikke omfattet - artikel 47 - stedet for afgiftspligtige transaktioner - tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 13b og 31a - kabinetter - datacentertjenesteydelser

Tidligere dokument: C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données) - Dom

Indstilling C-245/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDFTidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont

Dom C-231/19 Blackrock Investment Management (UK)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra g) - fritagelser af transaktioner bestående i forvaltning af investeringsforeninger - én enkelt ydelse, der anvendes til forvaltning af investeringsforeninger og andre fonde

Tidligere dokument: C-231/19 Blackrock Investment Management (UK) - Dom
Tidligere dokument: C-231/19 Blackrock Investment Management (UK) - Indstilling

Dom C-835/18 Terracult
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - berigtigelse af en faktura - fejlagtigt faktureret afgift - tilbagebetaling af uretmæssigt betalt afgift - ordning for omvendt betalingspligt af moms - transaktioner, der vedrører en afgiftsperiode, som allerede har været genstand for en afgiftskontrol - afgiftsmæssig neutralitet - effektivitetsprincippet - proportionalitet

Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Dom
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Indstilling
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Ny sag


Indstillinger
C-276/18 KrakVet Marek Batko

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 33 - fastlæggelsen af stedet for afgiftspligtige transaktioner - varer, der af leverandøren eller for hans regning forsendes eller transporteres - misbrug - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 7, 13 og 28-30 - administrativt samarbejde - dobbelt påligning af afgift

Generaladvokatens indstilling:

Med forbehold af de svar, som Domstolen måtte give på det første, det andet og det tredje præjudicielle spørgsmål fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (forvaltnings- og arbejdsretten i Budapest, Ungarn), foreslår jeg, at Domstolen besvarer det fjerde og det femte præjudicielle spørgsmål som følger:

Det fjerde spørgsmål:

Artikel 33, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at denne bestemmelse kun omfatter situationer, hvor varerne forsendes eller transporteres af leverandøren eller for hans regning. Bestemmelsen tager ikke stilling til situationer, hvor leverandøren kun medvirker indirekte ved forsendelsen eller transporten af varerne.

Såfremt leverandøren på eget initiativ og efter eget valg træffer de fleste eller samtlige af de afgørende skridt, der er nødvendige for at forberede varerne til transport, træffer foranstaltninger til afhentning af varerne, sender dem af sted og opgiver besiddelsen af og kontrollen over varerne, »forsendes« varerne af leverandøren.

Såfremt leverandøren enten selv eller gennem andre fysisk foretager transporten eller ejer eller kontrollerer den juridiske enhed, der gør dette, »transporteres« varerne af leverandøren.

Varer forsendes eller transporteres »for leverandørens regning«, såfremt leverandøren frem for kunden reelt træffer beslutningen om, hvordan disse varer skal forsendes eller transporteres.

Det femte spørgsmål:

Såfremt en afgiftspligtig person, der har anmodet de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person er momsregistreret, om at foretage den korrekte retlige momsmæssige klassificering af en påtænkt virksomhed (der detaljeret beskriver de ordninger, som den afgiftspligtige person foreslår sættes i værk), modtager et svar, der er retligt bindende for vedkommende og disse skattemyndigheder, og derefter driver sin virksomhed under streng iagttagelse af den fremgangsmåde, som er beskrevet i vedkommendes anmodning (hvilket det tilkommer den nationale domstol at efterprøve), er de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat i henhold til princippet om loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, TEU og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning afskåret fra at anse disse handlinger for misbrug af rettigheder i henhold til de kriterier, der er fastsat i Halifax-dommen (sag C-255/02), og at sanktionere denne adfærd i overensstemmelse hermed.


C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og artikel 185 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - ikke-betaling eller kun delvis betaling af prisen - krav om, at kunden ikke er under insolvensbehandling eller likvidation - tilsvarende regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - tidspunkt for reguleringen

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem tillader ikke medlemsstaterne at udelukke en regulering af den leverende afgiftspligtiges afgiftstilsvar, fordi kunden på tidspunktet for udførelsen af ydelsen eller tidspunktet for reguleringen allerede er under insolvensbehandling eller likvidation. Dette direktivs artikel 185, stk. 2, tillader til gengæld medlemsstaterne at kræve en regulering af fradraget allerede i den næste afgiftsperiode.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

council conclusions on the future evolution of administrative cooperation in the field of taxation in the eu

council conclusions concerning the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco

rådets konklusioner om den fremtidige udvikling i det administrative samarbejde på beskatningsområdet i eu

ecofin report to the european council on tax issues

rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/724 af 15. maj 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/725 af 26. maj 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/738 af 2. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2019/1286 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat (pet) med oprindelse i indien

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 199 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lemeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).
Fremsat den 2. juni 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 199 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lemeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).

Bilag

Bilag 1

Brev fra statsministeren til Folketingets formand med ønske om yderligere hastebehandling28-05-2020 Brev til Folketingets formand vedr. hastelovforslag
SKM notits maj 2020.

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 3/6-20 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger vedrørende de midlertidige lempelser for fysiske personer

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/6-20 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger vedrørende de midlertidige lempelser for fysiske personer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at garantere, at udlandsdanskere, der vælger at blive begrænset skattepligtig til Danmark, ikke bliver beskattet af den samme indkomst i deres bopælsland, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at begrunde, at ministeren har valgt at slutte perioden netop den 30. juni 2020 og ikke senere, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 452

Ministeren bedes kommentere sagsforløbet som fremstillet i SAU alm. del – bilag 348, herunder oplyse, om ministeren finder det rimeligt, at en borger ikke kan få klar besked på, hvad der kræves af dokumentation for at få et køretøj godkendt hos Motorstyrelsen.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse