MomsMail 2022, uge 22

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Slut med momsfritagelse på udlejning af bolig
Covid-19: Slut med at bruge skattekontoen til opsparing

Bindende svar
Moms goodwillgodtgørelse efter handelsagentloven - ML § 4, stk. 1.

Domme
Momslovens § 37, stk. 1 - ikke fradrag for momsen ved købet af en fast ejendom, da ejendomshandlen var uden realitet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Slut med momsfritagelse på udlejning af bolig

Måske du er en af de mange, der udlejer en form for lejlighed til andres ferie i din bolig via platforme som eksempelvis Airbnb? Ved denne type udlejning Her har hovedreglen i momsloven været, at indtægter ved udlejning af fast ejendom er fritaget for moms. Det ser ud til at ændre sig. Der er efterhånden mange danskere, der har fået øjnene op for en lille, ekstra indtægt ved at udleje dele af deres privat bolig til andre i en midlertidig periode. Måske du også selv har prøvet at holde ferie på den måde?

Dansk Revision

Covid-19: Slut med at bruge skattekontoen til opsparing

Efter kort tid med Covid-19 vedtog Folketinget, at udbetalingsgrænsen på skattekontoen skulle hæves fra de altid gældende 200.000 kroner til 100 milliarder kroner og senere 350 millioner kroner. Ordningen med de relativt store indskud skulle oprindeligt have løbet frem til 1. maj 2023, men det er formentlig slut inden for kort tid, da regeringen, med et nyt lovforslag, vil føre beløbsgrænsen tilbage til tiden fra før Corona-lovgivningen.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms goodwillgodtgørelse efter handelsagentloven - ML § 4, stk. 1.

SKM2022.281.SR

Spørger ønsker afklaret, om betaling af en goodwillgodtgørelse i forbindelse med et retsforlig er momspligtig, fordi der er tale om betaling for levering af en ydelse eller om betalingen skal anses for at være en erstatning, som falder udenfor momslovens anvendelsesområde, og som dermed er momsfri.

Imod Spørgers ønske kan Skatterådet ikke bekræfte, at betaling af goodwillgodtgørelsen efter han-delsagentlovens § 25 ikke er momspligtig, da der er tale om betaling for levering af en momspligtig ydelse, jf. momslovens § 4, stk. 1.

 

Dom: Momslovens § 37, stk. 1 - ikke fradrag for momsen ved købet af en fast ejendom, da ejendomshandlen var uden realitet

SKM2022.286.BR

Sagen angik, om sagsøgeren havde ret til fradrag for momsen ved købet af en fast ejendom. Retten fandt med henvisning til en række omstændigheder ved transaktionerne angående ejendommen, at der ikke var realitet i ejendomshandlen, hvorfor sagsøgeren ikke havde fradragsret for momsen af købesummen.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0991686
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar i form af nedsættelse af købsmoms (vedrørende private udgifter) og salgsmoms (ikke afregnet salgsmoms af omsætning). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2022

Journalnr: 19/0089048
Moms af udeholdt omsætning
Klagen vedrører opkrævning af salgsmoms af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-04-2022

Journalnr: 21/0077097
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms vedr. underleverandører. Landsskatteretten finder at Skattestyrelsens afgørelse er ugyldig.
Afsagt: 27-04-2022

Journalnr: 21/0087951
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen skyldes nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2022

Journalnr: 17/0992363
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen vedrører nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-04-2022

Journalnr: 18/0001136
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomheden for ikke at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. SKAT har derfor foretaget en nedsættelse af købsmoms til 0 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-04-2022

Journalnr: 20/0080006
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-04-2022

Journalnr: 18/0002282
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms og købsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen af købsmomsen til nul og skærper dermed afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2022

Journalnr: 20/0053559
Modregning
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens kreditsaldo fra skattekontoen til dækning af gæld vedrørende inddrivelsesrenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-05-2022

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-06-2022 - 05-07-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 09-06-2022 dom i C-55/21 Imperial Tobacco Bulgaria
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 11 - godtgørelse af punktafgifter på punktafgiftspligtige varer, som er overgået til forbrug - direktiv 2011/64/EU - artikel 17, stk. 1, litra b) - tilbagebetaling af punktafgift, der allerede er blevet erlagt ved hjælp af toldbanderoler på forarbejdet tobak, som er blevet destrueret under administrativt tilsyn - medlemsstaternes forpligtelse til at vedtage bestemmelser om tilbagebetaling af punktafgift på forarbejdet tobak, der er overgået til forbrug, og som er blevet destrueret under tilsyn af en toldmyndighed - foreligger ikke

Tidligere dokument: C-55/21 Imperial Tobacco Bulgaria - Dom

Den 09-06-2022 dom i C-187/21 FAWKES
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - artikel 30, stk. 2, litra a) og b) - toldværdi - fastlæggelse af lignende varers transaktionsværdi - database, der er oprettet og ført af den nationale toldmyndighed - databaser, der er oprettet og ført af toldmyndighederne i de øvrige medlemsstater og af EU’s tjenestegrene - identiske eller lignende varer, der udføres til EU »på samme eller næsten samme tidspunkt«

Tidligere dokument: C-187/21 FAWKES - Dom

Den 09-06-2022 dom i C-599/20 Baltic Master
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29 - fastsættelse af toldværdien - transaktionsværdi - artikel 29, stk. 1, litra d) - begrebet »indbyrdes afhængige personer« - artikel 31 - hensyntagen til oplysninger fra en national database med henblik på fastsættelse af toldværdien - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 143, stk. 1, litra b), e) og f) - situationer, hvor personer anses for at være indbyrdes afhængige - artikel 181a - grund til at betvivle sandheden af den angivne pris

Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Dom
Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Indstilling

Den 16-06-2022 dom i C-596/20 DuoDecad
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, 24 og 43 - stedet for levering af ydelser - tekniske supporttjenesteydelser leveret til et selskab med hjemsted i en anden medlemsstat - misbrug af rettighed - bedømmelse af de faktiske omstændigheder - inkompetence

Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Dom
Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Indstilling

Den 30-06-2022 dom i C-146/21 DGRFP Bucuresti
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - gennemførelsesafgørelse 2010/583/EU og 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien til at fravige nævnte direktivs artikel 193 - ordning for omvendt betalingspligt - leverancer af træprodukter - national lovgivning, der fastsætter en betingelse om momsregistrering for anvendelsen af nævnte mekanisme - princip om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-146/21 DGRFP Bucuresti - Dom

Den 30-06-2022 dom i C-56/21 ARVI ir ko
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 137 - ordning om valgfri momsregistrering - betingelser - national lovgivning, hvorefter en afgiftspligtig persons ret til at vælge at pålægge moms af salget af en fast ejendom er betinget af, at denne ejendom overdrages til en afgiftspligtig person, der er momsregistreret - forpligtelse til regulering af momsfradrag i tilfælde af manglende overholdelse af denne betingelse - princippet om afgiftsneutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-56/21 ARVI ir ko - Dom
Tidligere dokument: C-56/21 ARVI ir ko - Indstilling

 

Indstillinger
C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftslovgivning - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - national lovgivning, der fastsætter solidarisk hæftelse for en virksomheds ledelse, som på uredelig vis har trukket formueaktiver ud af virksomheden, således at virksomheden ikke har kunnet betale sine skatter og afgifter (herunder moms) - også hæftelse for virksomhedens skyldige renter - EU-rettens anvendelsesområde - proportionalitetsprincippet«

Generaladvokatens indstilling:

Et virksomhedsorgans (en ikke-afgiftspligtig person som omhandlet i momsdirektivet) almindelige solidariske hæftelse på grund af virksomhedsskadelig adfærd (i den foreliggende sag: en urimeligt høj løn), som har været årsag til virksomhedens manglende betaling af forfalden moms, er ikke omfattet af momsdirektivet og henhører ikke under EU-rettens anvendelsesområde. Dermed har Domstolen ikke kompetence til at besvare de stillede spørgsmål.


Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

GFV 124 - Minutes 38th GFV meeting 06-05-2022 - EN.pdf

 

Nyt fra Kommissionen

Planning and management documents. Annual activity report 2021 - Taxation and Customs Union

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/829 af 25. maj 2022 om ændring af forordning (ef) nr. 31/96 for så vidt angår de institutioner, der kan fritages for punktafgift

meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og det schweiziske forbund i forbindelse med forhandlingerne i henhold til artikel xxviii i gatt 1994 om ændring af schweiz' wto-indrømmelser for krydret kød

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/859 af 24. maj 2022 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/865 af 24. maj 2022 om at give den tjekkiske republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af finland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres til visse varmepumper, elkedler og recirkulationsvandpumper i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/865 af 24. maj 2022 om at give den tjekkiske republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, LBK nr 786 af 24/05/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), LBK nr 785 af 24/05/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., LBK nr 784 af 24/05/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 236

Henvendelse af 31/5-22 fra Biogas Danmark om foretræde vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas

Spørgsmål og svar

Spm. 426

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, iværksætte den under ekspertmødet omtalte dataetiske konsekvensanalyse af hjemlen til at indhente og samkøre data med henblik på at udvikle både machine-learning og analytiske modeller til brug for Skatteforvaltningens kontrol, jf. lovforslag nr. L 73 som vedtaget. Analysen bedes tage udgangspunkt i Dataetisk Råds vurderingsskema og dataetisk konsekvensanalyse. Analysen beder derudover bl.a. belyse-om hjemlen er nødvendig og proportionel med formålet, herunder særlig i forhold til borgernes rettigheder,-om der kan udarbejdes en mere konkret afgrænsning for indhentelse af data, som det f.eks. blev gjort ved lovforslag nr. L 149 om Erhvervsstyrelsens behandling af data (folketingsåret 2017-18),-om andre myndigheder, som i dag har hjemmel til at kunne samkøre data, som Skatteforvaltningen har indhentet, vil kunne få adgang til data indhentet efter den nye hjemmel,-hvordan det vil blive sikret, at data er valide, og hvad der vil ske, hvis data ikke er valide, -hvordan oplysningspligten vil kunne opfyldes, -hvordan der kan sikres forklarlighed i forhold til algoritmens funktion,-hvordan systemet vil blive testet, således at det bl.a. sikres, at der ikke er fejl i den anvendte algoritme,-hvordan de indhentede data vil skulle indgå i en kontrolsag og-hvordan det sikres, at de medarbejdere, der skal anvende værktøjet som grundlag for kontrol, har den rette uddannelse.Analysen bedes forelagt Dataetisk Råd til udtalelse inden den oversendes til Skatteudvalget med henblik på en efterfølgende teknisk gennemgang.  Svar  

Spm. 427

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, redegøre for, hvilke oplysninger borgere, som udvælges til kontrol på baggrund af samkøring af data, får oplyst, herunder om de oplyses om, at de er udvalgt til kontrol pba. en algoritme?  Svar  

Spm. 453

Vil ministeren redegøre for, hvor mange virksomheder i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100, der er gået konkurs med gæld til staten i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022, og vil ministeren ligeledes oplyse størrelsen på deres lån fordelt på CVR-nummer?  Svar  

Spm. 528

Vil ministeren redegøre for, hvor mange ukrainske biler der er i Danmark, samt for hvor længe de har været her?  Svar  

Spm. 529

Vil ministeren gøre rede for, hvilke løsningsmuligheder regeringen arbejder på for at sikre bedst mulige rammer for de fordrevne ukrainere, der ønsker at beholde deres ukrainsk indregistrerede bil?  Svar  

Spm. 531

Er ministeren bekendt med den svenske finansministers nylige svar til Riksdagen om, at tobak og nikotin beskattes ud fra sundhedsfare i Sverige, således at produkter, der anses for at være mere sundhedsskadelige, bliver beskattet højere end produkter, som anses for at være mindre sundhedsskadelige – hvilket medfører at røgtobak beskattes mere end andre tobaks- og nikotinprodukter?  Svar  

Spm. 532

I hvilken udstrækning finder ministeren det relevant - i forbindelse med en revision af EU’s tobaksbeskatningsdirektiv - at strukturere beskatningen af tobaks- og nikotinprodukter ud fra deres negative eksternaliteter i form af sundhedsfare?  Svar  

Spm. 536

Ifølge Energinets opgørelse for biogas tilført gasnettet, eksporteres over 80 pct. til virksomheder i vores nabolande med Sverige som det største aftagerland. Vil ministeren ? Ministeren bedes ligeledes oplyse det tilsvarende for Danmark for hhv. 2022 og i 2030 efter fuld indfasning af regeringens forslag til Grøn Skattereform.  Svar  

Spm. 537

Kan ministeren bekræfte, at hvis der lægges et separat nyt biogasnet fra biogasanlæggene parallelt med det nuværende gasnet ud til industrivirksomhederne, så belastes virksomhederne ikke af de nye CO2-afgifter?  Svar  

Spm. 538

Finder ministeren anledning til at udjævne konkurrenceforskellene mellem Danmark og Sverige ved at give mulighed for, at danske virksomheder også kan få afgiftsrefusion for CO2-afgift, når de vælger at købe et dyrere og klimaneutralt brændstof?  Svar  

Spm. 539

Vil ministeren oplyse den samlede afgiftsforskel mellem biogas og den fødevarebaserede biodiesel, når disse anvendes til at opfylde CO2-fortrængningskravet i transportsektoren? Oplysningerne bedes givet for hhv. 2022 og 2030 efter fuld indfasning af CO2-afgifterne foreslået i regeringens Grøn Skattereform.  Svar  

Spm. 540

Vil ministeren oplyse afgiftsforskellene, herunder kvoteomkostningerne, på biogas anvendt til transport i hhv. Tyskland og Danmark?  Svar  

Spm. 541

Vil ministeren redegøre for, hvorfor der kun foreslås en lavere sats for mineralogiske processer, når der også er andre lækageudsatte erhverv med energitunge processer i Danmark?  Svar  

Spm. 542

Vil ministeren redegøre for energiintensiteten for mineralogiske processer og for andre energiintensive erhverv såsom visse dele af fødevareerhvervet?  Svar  

Spm. 549

Vil ministeren redegøre for finansieringen af regeringens udspil til en grøn skattereform, hvoraf det fremgår, at hotellers rumvarme skal bidrage med 50 mio. kr. årligt til finansieringen?  Svar  

Spm. 558

Vil ministeren oplyse, på hvilket grundlag regeringen har ændret holdning til dobbeltregulering, siden regeringen i 2013 stemte for at afskaffe en del af dobbeltreguleringen og som en del af SR-regeringen foreslog at afskaffe dobbeltreguleringen på fjernvarme?  Svar  

Spm. 559

Vil ministeren opgøre, hvilke andre EU-lande der har dobbeltregulering af kvoteomfattede virksomheder?  Svar  

Spm. 562

Vil ministeren redegøre for, hvordan en bundpris skal fungere, og ved hvilket niveau for kvoteprisen bundprisen skal indføres?  Svar  

Spm. 602

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt reparationsgrænsen for elbiler, der er indregistreret efter den 1. januar 2016, ændres til henholdsvis 80, 85, 90, 95 og 100 pct.  Svar  

Spm. 603

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt reparationsgrænsen for elbiler og plug-in-hybridbiler, der er indregistreret efter den 1. januar 2016, ændres til henholdsvis 80, 85, 90, 95 og 100 pct.  Svar  

Spm. 604

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt bundgrænsen for afgiftsfritagne reparationer hæves med 5.000 kr.  Svar  

Spm. 605

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt bundgrænsen for afgiftsfritagne reparationer indekseres, så den fremover følger den generelle prisudvikling.  Svar  

Spm. 606

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt der indføres en differentieret reparationsgrænse, hvor biler med den bedste euronorm tildeles en 10 pct. højere reparationsgrænse, mens biler med den næstbedste euronorm tildeles en 5 pct. højere reparationsgrænse.  Svar  

Spm. 607

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt der indføres en differentieret reparationsgrænse, hvor biler med den bedste euronorm tildeles en 20 pct. højere reparationsgrænse, biler med den næstbedste euronorm tildeles en 15 pct. højere reparationsgrænse, biler med den tredjebedste euronorm tildeles en 10 pct. højere reparationsgrænse, og biler med den fjerdebedste euronorm tildeles en 5 pct. højere reparationsgrænse.  Svar  

Spm. 608

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser, såfremt registreringsafgiftslovens § 7 ændres, så prisen for reparationer kan opgøres med brugte reservedele.  Svar  

Spm. 609

Hvilken effekt forventer regeringen, at en afskaffelse af bundfradraget vil få på gartnerierhvervet, herunder med baggrund i, at bundfradraget blev indført for at kompensere gartnerierhvervet, og hvad påtænker regeringen at gøre for at kompensere gartnerier for virkningerne af afskaffelsen af bundfradraget?  Svar  

Spm. 610

Hvordan påtænker regeringen, at man med den nye CO2-afgift skaber et præcist grundlag for målingen og dermed opkrævningen af CO2e, således at virksomhederne kan være sikre på, at de bliver opkrævet det korrekte afgiftsbeløb?  Svar  

Spm. 611

Hvordan hænger statsministerens udmelding i Folketinget sammen med, at regeringen med sit udspil til grøn skattereform lægger op til at indføre en CO2-afgift, der kraftigt sætter afgiftsbelastningen af virksomhederne, herunder gartnerierne, i vejret, samtidig med, at bundfradraget i afgiften fjernes, og at de nuværende tilskudsordninger ikke i tilstrækkeligt omfang kan bruges af gartnerierne til at omstille deres produktion?  Svar  

Spm. 612

Med aftalen fra december 2021 om fangst, transport, lagring (CSS) og anvendelse af CO2 i Danmark ønsker man at fremme indfangelse og lagring af CO2. Der er afsat 16 mia. kr. til at udvikle markedet i tillæg til de 3 mia., som regeringen lægger op til med udspillet til grøn skattereform. Hvordan forestiller regeringen sig, at midlerne afsat til at fremme og udvikle markedet for CCS skal fordeles mellem de enheder, som kunne drage nytte af investeringer i CCS?  Svar  

Spm. 614

Vil ministeren oplyse, hvad de økonomiske konsekvenser er i Danmark i form af øget grænsehandel og deraf mindre dansk moms- og afgiftsprovenu af den tyske beslutning om en midlertidig tysk sænkelse af afgiften for både benzin og diesel?  Svar  

Spm. 615

I forlængelse af ministerens besvarelse af SAU alm. del – spørgsmål 478 bedes ministeren uddybe, hvor det konkret fremgår i EU’s momssystemdirektiv, at det vil være i strid med direktivet at undtage eksempelvis skins, som er en elektronisk leveret ydelse? Ministeren bedes ligeledes besvare, om der er faldet domme, som understøtter, at det vil være i strid med direktivet at undtage elektronisk leverede ydelser?  Svar  

Spm. 616

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. maj 2022 fra Biogas Danmark om foretræde vedrørende uhensigtsmæssige konsekvenser af grøn skattereforms forslag om stigende CO2-afgift på biogas, jf. SAU alm. del - bilag 236.  Svar  

Spm. 622

Hvad vil det koste at give virksomheder skattefradrag for bankgebyrer for erhvervskonto, således at gebyret kan fratrækkes for kontoen i det skattemæssige regnskab?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 995

Om svartider på spørgsmål til forhandlingerne om en grøn skattereform.

Samrådsspørgsmål

Spm. Q

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 17. juni 2022, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren