MomsMail 2021, uge 22

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Der er åbnet for ansøgning om rentefrit momslån
I dag afskaffes kravet om originalitet for alle veterankøretøjer
Tobaksreguleringer på ca. 110 mio. kr. efter kontrol med tobaksbranchen

Udkast til styresignal
Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
5 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Der er åbnet for ansøgning om rentefrit momslån

Der er nu åbnet for, at små- og mellemstore virksomheder kan søge om et rentefrit momslån. Denne gang er der tale om, at virksomhederne kan låne et beløb svarende til den samlede moms, som havde indberetningsfrist 1. juni 2021.


TVC Advokatfirma

I dag afskaffes kravet om originalitet for alle veterankøretøjer

Vigtig lovændring for bilentusiaster og veteranbilsejere mv., idet originalitetskravet afskaffes ved en ny lov, der i sin helhed træder i kraft i dag den 1. juni 2021.


TVC Advokatfirma

Tobaksreguleringer på ca. 110 mio. kr. efter kontrol med tobaksbranchen

Regulering af tobaksafgifter på ca. 110 mio. kr. som følge af, at Skattestyrelsen har intensiveret sin kontrolindsats i forbindelse med afgiftsforhøjelserne på tobak, der trådte i kraft den 1. april 2020.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer

19-0479946

Styresignalet omhandler genoptagelse og den fremtidige administration af transportomkostninger og registreringsudgifter i forbindelse med værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Der har ikke været en fast og definerbar administrativ praksis blandt selvanmeldere og Motorstyrelsen ift. håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer ud fra annoncepriser for sammenlignelige køretøjer, har Motorstyrelsen samt selvanmeldere taget udgangspunkt i de fremsøgte annoncepriser. Annoncepriserne har været angivet både med og uden transportomkostninger og/eller registreringsudgifter. Værdifastsættelsen kan være foretaget uden, at der er korrigeret for, om transportomkostninger og registreringsudgifter har været medregnet i annonceprisen eller ej.

Indtil prismærkningsbekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2018, har annoncepriser for brugte køretøjer som udgangspunkt været angivet eksklusive transportomkostninger og registreringsudgifter. Siden 1. april 2018 har størstedelen af alle annoncepriser været inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter grundet ændringer i reglerne om prismærkning, som hører under Erhvervsministeriets ressort.

Da der ikke har været en fast og ensartet praksis, er der et behov for fastlæggelse af, hvordan transportomkostninger og registreringsudgifter skal håndteres.

Styresignalet fastlægger, at der ved værdifastsættelse af brugte køretøjer, som udgangspunkt skal fratrækkes kr. 1.180 fra annonceprisen, såfremt der ikke anvendes niveaulister eller annoncer fra private salg.

Styresignalet har virkning fra offentliggørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0992581
Indsætninger på bankkonto
KVforhøjelse af udgående moms vedrørende virksomheden baseret på indsætninger på bankkonto samt nægtet fradrag for indgående afgift vedrørende vippekursus. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-05-2021

Journalnr: 19/0108037
Moms - rådgivning om nikkelallergi
Klagen skyldes, at at Skattestyrelsen har svaret benægtende til spørgsmål om, om rådgivning omkring nikkelallergi kan momsfritages efter momslovens § 13, stk. 1, nr.1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2021

Journalnr: 18/0019382
Forholdsmæssig registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen (tidligere SKAT) har opkrævet fuld registreringsafgift for 6 køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse.
Afsagt: 10-05-2021

Journalnr: 18/0008618
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren, der er er kørestolsbruger, ikke længere er fritaget for registreringsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-06-2021 - 06-07-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-47/19 Statsstøtte Dansk Erhverv mod Kommissionen
Dato: 09-06-2021
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent)
Dato: 10-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - generel ordning for punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 33, stk. 3 - varer, der er »overgået til forbrug« i en medlemsstat og oplægges til erhvervsmæssige formål i en anden medlemsstat - den person, der hæfter for betalingen af den forfaldne punktafgift for disse varer - person, der er i besiddelse af varer, som er bestemt til levering i en anden medlemsstat - transportør af varer

Tidligere dokument: C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent) - Dom
Tidligere dokument: C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent) - Indstilling

Dom C-58/20 K DBKAG
Dato: 17-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1 - fritagelser - forvaltning af investeringsforeninger - outsourcing - tjenesteydelser leveret af tredjemand

Tidligere dokument: C-58/20 K DBKAG - Dom

Dom C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Dato: 01-07-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - skatte- og afgiftskontrol - tjenesteydelser i forbindelse med virksomhed som kunstnerisk agent - momspligtige transaktioner - transaktioner, der ikke er indberettet til afgiftsmyndigheden, og som ikke har givet anledning til udstedelse af en faktura - svig - berigtigelse af beskatningsgrundlaget for indkomstskatten - princippet om momsens neutralitet - medtagelse af moms i det berigtigede afgiftsgrundlag

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling


Indstillinger
C-90/20 Apcoa Parking Danmark

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - levering af ydelser mod vederlag - afgift opkrævet for overtrædelse af forskrifter for parkering på privat grund - kvalificering

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de kontrolgebyrer, som en økonomisk aktør opkræver som modydelse for parkering af køretøjer, og hvis størrelse fastsættes af denne på grundlag af forskrifterne for benyttelse af denne parkering, skal betragtes som en godtgørelse for en levering af en ydelse mod vederlag, således at der foreligger en merværdiafgiftspligtig transaktion.


C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1, stk. 1 - artikel 5 - artikel 20 - anmodning om oplysninger fra skattemyndigheden i en anden medlemsstat - den bistandssøgte skattemyndigheds oplysningspåbud - forventet relevans af de ønskede oplysninger - anmodning om oplysninger om gruppe af personer - identificeret eller identificerbar person - minimumsoplysninger - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - adgang til effektive retsmidler for en domstol - begrundelse af oplysningspåbud - kendskab til minimumsoplysningerne

Generaladvokatens indstilling:

1. Artikel 1, stk. 1, og artikel 5, sammenholdt med artikel 20, stk. 2, i direktiv 2011/16, skal fortolkes således, at en anmodning om udveksling af oplysninger fra en myndighed i en bistandssøgende medlemsstat, som blot definerer de skattepligtige, der er omfattet af anmodningen om udveksling i deres egenskab af aktionærer og nydelsesberettigede i relation til en juridisk person, uden at disse skattepligtige først er blevet identificeret individuelt af den bistandssøgende myndighed ved navn, overholder det krav om angivelse af identiteten, der er fastsat i denne bestemmelse.

Overholdelsen af normen om »forventet relevans« er imidlertid betinget af, at den bistandssøgende stats myndighed i anmodningen om oplysninger (i) beskriver gruppen så konkret og detaljeret som muligt, (ii) redegør for, hvilke skattemæssige forpligtelser der påhviler gruppen af skattepligtige i den bistandssøgende stat, og hvilke faktiske omstændigheder der ligger til grund for anmodningen, og (iii) redegør for, hvorfor der er grund til at antage, at gruppen ikke har handlet i overensstemmelse med loven.

2. Artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at de oplysninger, der er anført i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2011/16, skal gøres tilgængelige for adressaten for påbuddet om at afgive oplysninger enten samtidig med dette påbud, eller at adressaten procesretligt set i det mindste skal have mulighed for inden for en rimelig frist at gennemgå og efterkomme påbuddet om at afgive oplysninger efter at have modtaget disse oplysninger uden at blive pålagt omkostninger eller sanktioner. I så fald er en yderligere udsættelse af betalingen overflødig.


C-825/19 Beeren-, Wild-, Feinfrucht

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunionen - forordning (EU) nr. 952/2013 - procedure vedrørende anvendelse til særlige formål - supplerende bevilling med tilbagevirkende kraft - tidsmæssigt anvendelsesområde - betingelser

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 211, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen finder, som en materiel regel, kun anvendelse på ansøgninger, hvis bevillingsperiode med tilbagevirkende kraft ville gælde fra den 1. maj 2016.


Domme
C-182/20 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava m.fl.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag - regulering af fradrag - konkursbehandling - national lovgivning, hvorefter der automatisk nægtes fradrag for moms af afgiftspligtige transaktioner, som er blevet udført før indledningen af konkursbehandlingen

Domstolens dom:

Artikel 184-186 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning eller praksis, hvorefter indledningen af en konkursbehandling over for en erhvervsdrivende, som indebærer en likvidation af dennes aktiver til fordel for dennes kreditorer, automatisk medfører en forpligtelse for den erhvervsdrivende til at regulere de momsfradrag, som denne har foretaget for goder og tjenesteydelser, der blev erhvervet inden konkursen, når indledningen af konkursbehandlingen ikke er af en sådan art, at den er til hinder for, at nævnte erhvervsdrivende fortsætter sin økonomiske virksomhed som omhandlet i dette direktivs artikel 9 navnlig med henblik på den pågældende virksomheds likvidation.


C-931/19 Titanium

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 43 og 45 - direktiv 2006/112/EF, som ændret ved direktiv 2008/8/EF - artikel 44, 45 og 47 - tjenesteydelser - det afgiftsmæssige tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - udlejning af fast ejendom i en medlemsstat - ejer af en fast ejendom, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted på øen Jersey

Domstolens dom:

En ejendom, der er udlejet i en medlemsstat, udgør ikke et fast forretningssted som omhandlet i artikel 43 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og artikel 44 og 45 i direktiv 2006/112, som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, under omstændigheder, hvor ejeren af denne ejendom ikke råder over eget personale til at udføre tjenesteydelsen i forbindelse med udlejningen.


C-76/20 BalevBio

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - varer, der består af forskellige materialer - vegetabilske fibre - melaminplast - position 3924 og 4419 - varer beskrevet som »bambusbægre«

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016, skal fortolkes således, at varer, der er beskrevet som »bambusbægre« og består af 72,33% vegetabilske fibre og 25,2% melaminplast, med forbehold af den forelæggende rets bedømmelse af samtlige de faktiske omstændigheder, som den råder over, skal tariferes i denne nomenklaturs pos. 3924, i særdeleshed i dennes underposition 3924 10 00.


C-822/19 Flavourstream

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - underposition 1702 90 95, 2912 49 00 og 3824 90 92 - vandig opløsning

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen, og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014, skal fortolkes således, at en vandig opløsning, opnået ved termisk nedbrydning af dextrose, og som navnlig består af vandopløselige aldehyder og ketoner, hverken skal tariferes i KN-underposition 1702 90 95, som bl.a. omfatter invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose, som ikke er tariferet i andre underpositioner omfattet af KN’s pos. 1702, eller i underposition 2912 49 00 heri, som omfatter »andre« aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper, men i underposition 3824 90 92 i samme kombinerede nomenklatur, som omfatter »Kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, ikke andetsteds tariferet«, »[i] flydende form ved 20°C«, forudsat at denne opløsnings eventuelle næringsværdi kun er ubetydelig i forhold til opløsningens funktion som organisk kemikalie og fødevaretilsætningsstof.


C-39/20 Jumbocarry Trading

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - artikel 22, stk. 6, første afsnit, sammenholdt med artikel 29 - meddelelse til den pågældende person af grundene, inden der træffes en afgørelse, som kan få negative følger for vedkommende - artikel 103, stk. 1, og artikel 103, stk. 3, litra b) - forældelse af toldskylden - frist for meddelelse af toldskyld - suspension af fristen - artikel 124, stk. 1, litra a) - toldskyldens ophør ved forældelse - tidsmæssig anvendelse af den retsforskrift, der regulerer suspensionsgrundene - retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning

Domstolens dom:

Artikel 103, stk. 3, litra b), og artikel 124, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen, sammenholdt med retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, skal fortolkes således, at disse bestemmelser finder anvendelse på en toldskyld, der er opstået før den 1. maj 2016, og som endnu ikke er forældet på dette tidspunkt.

Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Danmark til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning – Vedtaget af Rådet den 27. maj 2021

Customs Union Working Party

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning – Rådets begrundelse – Vedtaget af Rådet den 27. maj 2021

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning med henblik på vedtagelse af en forordning om et instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr

Rådets gennemførelsesafgørelse om tilladelse til Nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF – Vedtagelse

Rådets gennemførelsesafgørelse om tilladelse til Danmark til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF – Vedtagelse

Customs Union Working Party

Rådets afgørelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Cuba i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) af 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union – Vedtagelse

Customs Union Working Party

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax - Policy debate

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards exemptions on importations and on certain supplies, in respect of Union measures in the public interest - Policy debate

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/864 af 28. maj 2021 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2020/492 over for importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i folkerepublikken kina og egypten, ved import af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber afsendt fra marokko, uanset om varen er angivet med oprindelse i marokko, og om at gøre denne import til genstand for registrering

meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og kongeriget norge i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) af 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

 

Nyt fra EUR_LEX

europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2021/847 af 20. maj 2021 om fastlæggelse af »fiscalisprogrammet« for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (eu) nr. 1286/2013

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, BEK nr 1044 af 27/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse om toldbehandling, BEK nr 1080 af 01/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og forholdet mellem VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive elforsyningsvirksomheder, BEK nr 1069 af 30/05/2021. Udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Lov om ændring af toldloven (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.), LOV nr 1061 af 01/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., LBK nr 1107 af 02/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).
Vedtaget den 3. juni 2021

L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).
Vedtaget den 3. juni 2021

Almindelig del

Bilag

Bilag 253

Henvendelse af 31/5-21 fra 4 borgmestre om forslag om Ladeinfrastrukturpulje

Bilag 255

Publikation fra Skattestyrelsen - Status på momslån, maj 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 403

Ministeren bedes oplyse, hvad det samlede årlige provenu fra tinglysning udgør for perioden 2007 til 2020, herunder fordelingen på det faste element og det variable element. Ministeren bedes samtidig redegøre for de samlede årlige omkostninger i forbindelse med statens behandling af tinglysning i samme periode. Omkostningerne bedes opgjort i såvel kroner og ører, herunder opdelt på lønomkostninger og andre driftsomkostninger, som i antal årsværk.  Svar  

Spm. 504

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt de kommende initiativer, som ministeren påtænker skal ”regulere markedsføringen af spil”, jf. ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 367, skal forhandles i forligskredsen, som det var tilfældet, da man indførte loftet over bonusser og gennemspilskrav?  Svar  

Spm. 505

Vil ministeren redegøre for, om ministeren forventer at inddrage forligspartierne i den kommende udarbejdelse af tiltag på spilmarkedet, som ministeren har oplyst vil finde sted i løbet af 2021 og 2022, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 367? I så fald ønskes det endvidere oplyst, hvornår ministeren forventer at indkalde forligspartierne til forhandlinger.  Svar  

Spm. 506

Ministeren bedes redegøre for de antagelser om danskernes rygevaner, som ligger til grund for ministeriets vurdering af fordelingseffekterne af højere tobaksafgifter, og hvilket vidensgrundlag disse antagelser baserer sig på.  Svar  

Spm. 507

Ministeren bedes oversende følsomhedsberegninger af fordelingskonsekvenser af den vedtagne forhøjelse af tobaksafgifterne, der afspejler de adfærdsændringer, som nedenstående undersøgelser viser. Ministeren bedes derudover kommentere på, hvorvidt de estimerede fordelingseffekter af forhøjelsen af tobaksafgifterne skal opdateres i lyset af de nye resultater.- Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Danskernes Rygevaner 2020 – Delrapport 1: Nikotinafhængighed” offentliggjort den 5. marts 2021, der konkluderer, at andelen af personer, der ryger dagligt eller lejlighedsvist er faldet fra 20 pct. i 2019 til 18 pct. i 2020.- Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Danskernes Rygevaner 2020 – Delrapport 2: Rygestop og rygestopadfærd” offentliggjort den 23. april 2021, der konkluderer, at andelen af 15-29 årige, som ryger dagligt eller lejlighedsvist, der angiver økonomi som medvirkende faktor for seneste rygestopforsøg, er steget til 26 pct. i 2020. Blandt rygere generelt er andelen, der peger på økonomi som en medvirkende faktor til et rygestopforsøg steget fra 13 pct. i 2019 til 20 pct. i 2020. - Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens udgivelse ”Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse” fra januar 2021, der konkluderer, at andelen af unge, der ryger enten dagligt eller lejlighedsvist er faldet fra 26 pct. til 16 pct. i 2020. For danske 18-19-årige er andelen faldet fra 12 pct. i 2017 til 6 pct. i 2020.  Svar  

Spm. 515

Vil ministeren oplyse, om det er muligt for rådgivere at sende e-mails til Gældsstyrelsen?  Svar  

Spm. 520

Ministeren bedes redegøre for problemerne med it-systemet, der skal implementere nye EU-regler for moms i dansk lovgivning, herunder hvorfor det er blevet meget dyrere. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvornår Folketinget er blevet involveret i den pågældende sag, jf. artiklen ”Ny it-krise i SKAT: Budgettet eksploderer i kriseramt moms-system" bragt den 19. maj 2021 i Version2.dk.  Svar  

Spm. 544

Vil ministeren oplyse, hvilke kontrolindsatser og kontrolprojekter der er igangsat for at kontrollere manglende betaling af skat og moms i restaurationsbranchen, kiosker og frisører?  Svar  

Spm. 545

Vil ministeren redegøre for, under hvilke forudsætninger Skatteforvaltningen kan afvise at moms registrere en virksomhed, som er tildelt CVR-nummer? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvilken betydning en manglende momsregistrering får for en kunde, der har modtaget fakturaer fra et firma uden momsregistrering, og hvor kunden har betalt både faktura og moms, herunder om sælgers manglende momsregistrering vil have betydning for kundens ret til momsfradrag.  Svar  

Spm. 546

Vil ministeren oplyse, hvor meget salget af diesel til tung landtransport forventes at falde, hvis Danmark indførte samme afgift på diesel som i Tyskland, og hvilken fiskal og CO2-mæssig effekt dette ville, og hvor stor en del af dette fald, der vil skyldes mindre køb fra udenlandske erhvervskøretøjer, der i stedet vil tanke uden for Danmark? Ministeren bedes endvidere oplyse de samme effekter, hvis Danmark øger dieselafgiften med 5 kr./l frem mod 2030.  Svar  

Spm. 547

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste helt eller delvist at tilbagerulle emballageafgiften på engangsservice og bæreposer, som blev tredoblet pr. 1. januar 2020, jf. Finanslovsaftale 2020?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse