MomsMail 2020, uge 22

Kære læser !

MomsMail i denne uge indeholder lidt af det hele af både danske bidrag og bidrag fra EU.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms af erstatninger for kontraktbrud
Kør godt hjem fra udlandet uden ekstra afgift
Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser for særlige grupper

SKM-meddelelse
Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser omfattet af delvis fritagelse - Praktisk tilrettelæggelse af forholdsmæssig fordeling - Tvivl om kundens status

Styresignaler
Styresignal - fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - forbrug både til proces og til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling (rumvarme m.v.) - manglende måling - genoptagelse

Bindende svar
Elafgift - varme fra transformering og konvertering af elektricitet

Domme
Afvisning af ankesag - advokat havde ikke møderet for landsret

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms af erstatninger for kontraktbrud

Normalt skal der ikke betales moms af erstatninger for opsigelse af en kontrakt, men det er kun en tommelfingerregel. Det afhænger nemlig af de konkrete forhold. I en nylig dom nåede retten frem til det modsatte resultat


Dansk Revision

Kør godt hjem fra udlandet uden ekstra afgift

Danskerne kan bruge deres udenlandske bil til at komme hjem i yderligere to måneder


PwC

Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser for særlige grupper

Regeringen foreslår, at betalingsfrister for a-skat, am-bidrag og moms udskydes. Derudover foreslår regeringen en midlertidig lempelse for særlige grupper, der...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser omfattet af delvis fritagelse - Praktisk tilrettelæggelse af forholdsmæssig fordeling - Tvivl om kundens status

SKM2020.213.SKTST

Skattestyrelsen udtaler sig om den praktiske tilrettelæggelse af forholdsmæssig fordeling i tilfælde af ydelser omfattet af delvis fritagelse for forvaltning af investeringsforeninger. Leverandøren af forvaltningsydelsen kan indhente oplysninger om fordelingsgrundlaget hos kunden. Disse oplysninger kan lægges til grund ved fordelingen, medmindre leverandøren har grund til at antage, at oplysningerne er åbenbart urigtige. Kunden har som udgangspunkt metodefrihed, men kunden skal dog på forlangende over for Skattestyrelsen kunne dokumentere, hvilken konkret metode der er anvendt, og at metoden er retvisende.

Hvis leverandøren er i tvivl om, hvorvidt kunden er en investeringsforening i fritagelsens forstand, kan leverandøren indhente oplysning fra kunden. Denne oplysning kan tilsvarende lægges til grund, medmindre leverandøren har grund til at antage, at oplysningerne er åbenbart urigtige.

Denne meddelelse finder ikke anvendelse på anmodninger om genoptagelse eller om tilbagebetaling efter styresignalet SKM2015.734.SKAT. Meddelelsen omhandler alene den fremadrettede levering af ydelser.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal - fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - forbrug både til proces og til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling (rumvarme m.v.) - manglende måling - genoptagelse

SKM2020.215.SKTST

Styresignalet fastlægger praksis for godtgørelse af afgift på elektricitet, der anvendes til både proces og rumvarme m.v. (blandet forbrug), når virksomheden ikke har foretaget fordeling af blandet forbrug af elektricitet til proces og til rumvarme m.v. efter måling af elektricitet. Reglerne for genoptagelse er beskrevet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - varme fra transformering og konvertering af elektricitet

SKM2020.216.SR

Spørger var et el-transmissionsselskab. Skatterådet kunne bekræfte, at nyttiggørelsen af varmen opstået ved spørgers transformering og konvertering af elektricitet ikke var omfattet af reglerne om betaling af overskudsvarmeafgift. Transformeringen og konvertering skete inden, at elektriciteten overgik til forbrug efter elafgiftsloven, hvorfor ledningstabet heller ikke var omfattet af afgiftspligten efter elafgiftsloven, og således heller ikke af reglerne om overskudsvarme.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Afvisning af ankesag - advokat havde ikke møderet for landsret

SKM2020.217.ØLR

En byretsdom af 23. marts 2020 blev anket til landsretten på domstolenes sagsportal ved anvendelse af portalens appelfunktion. Den advokat, der førte sagen for byretten, og som ikke har møderet for landsret, blev angivet som partsrepræsentant i den systemgenererede ankestævning og i et særskilt dokument ("Suppl. sagsoplysninger"). Den 28. april 2020 - dvs. efter ankefristens udløb - blev indgivet en ny ankestævning, hvori en advokat med møderet for Højesteret blev angivet som partsrepræsentant. Landsretten lagde til grund, at såvel ankestævningen, der blev oprettet på sagsportalen, som ankestævningen, der samtidig blev uploadet i form af et processkrift, hidrørte fra advokaten, der ikke har møderet for landsret. Derfor afviste landsretten anken, jf. retsplejelovens § 261, stk. 2. Det forhold, at en advokat med møderet for Højesteret - efter henvendelse fra en medarbejder i landsrettens journal indgav ny ankestævning, kunne ikke føre til et andet resultat, da denne ankestævning var indleveret efter ankefristens udløb, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.218.ØLR

Straf - momssvig - kildeskat - flere selskaber - underleverandører reelt lønmodtagere i selskabet - opgørelse af A-skat af sort løn - rette ansvarssubjekt

T var tiltalt for som faktisk og ansvarlig leder i S1 (G1) og S2 (G2), for momssvig af særlig grov karakter samt svig med kildeskat vedrørende perioden 01.01.2011-30.04.2012. Der blev blandt andet angivet en indgående moms vedrørende udgifter til underleverandører, selvom de reelt var lønmodtagere i selskaberne. Der blev ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag i lønmodtagernes løn. T havde derved unddraget for i alt 7.190.506 kr. i moms, 7.142.612 kr. i A-skat og 1.129.314 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T forklarede, at han havde opsagt sin stilling og var stoppet i S1 (G1) den 1. marts 2010 og han havde lavet alt muligt forskelligt hos S1 (G1). Det var en anden, der var direktør og han gik ud fra at det var ham, der ansatte folk. T ansatte ikke selv folk. Endvidere forklarede T at han ikke havde nogen rolle i S2 (G2). Han havde sit eget firma. S2 (G2) var fysisk nabo til S1 (G1). Han vidste ikke hvem der stod for bogføringen og angav skat og moms samt hvordan lønnen blev udbetalt i S2 (G2).

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 3 års fængsel og en tillægsbøde på 13.975.000 kr. Retten lagde til grund, at S1 (G1) og S2 (G2) har været arbejdsgivere for en lang række personer som de har udlejet til et firma, og at aktiviteterne i S1 (G1) og S2 (G2) har været identiske med samme kundekreds, til dels samme arbejdskraft og til dels samme personer, der har drevet selskabet. Den lagde til grund, at der i vidt omfang er udbetalt sort løn til ansatte i S1 (G1) og S2 (G2). T vurderes at være reel ansvarlige leder og der henvises udover vidneforklaringer til at han havde fuldmagt og netadgang til selskabskonto. Retten nedsatte beregningen af unddraget A-skat så det blev opgjort ens for de to selskaber, idet aktiviteterne reelt har været identiske.

Landsretten stadfæstede byretsdommen med den ændring at tillægsbøden blev nedsat til 13.300.000 kr.

SKM2020.212.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - colasag - førstegangsovertrædelse - udeblivelsesdom

T var tiltalt for ved som indehaver af en virksomhed, som konstateret ved told- og skatteforvaltningens kontrolbesøg den 26. februar 2019 med forsæt eller grov uagtsomhed, at have indkøbt og importeret i alt 10,92 kg chokolade- og sukkerafgiftspligtige varer fra Sverige, beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen fra et andet EU-land blev begyndt, at have registreret sig som midlertidig registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, anmeldt varetransporten til told- og skatteforvaltningen og betalt afgiften af varerne, der er er afgiftspligtige her i landet.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en ordensbøde på 10.000 kr. Retten henviste til anklageskriftet hvorefter der idømmes en førstegangsbøde på 10.000 kr. for forholdet der var begået i 2019.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/5254926
Passiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fritagelse for importafgifter for nav, der var udført under proceduren for passiv forædling. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 14/5254286
Tarifering og passiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har ændret varekoden for selskabets import af batterier til el-cykler fra KN positionskode 8507 80 00 90, som omfatter batterier, til samme KN position som el-cyklerne, KN positionskode 8711 90 10 00. Derudover har SKAT nægtet fritagelse for importafgifter for nav, der var udført under proceduren for passiv forædling. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende tarifering, men ændrer SKATs afgørelse vedrørende anvendelse af proceduren for passiv forædling.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 14/5254961
Tarifering og passiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har ændret varekoden for selskabets import af batterier til el-cykler fra KN positionskode 8507 80 00 90, som omfatter batterier, til samme KN position som el-cyklerne, KN positionskode 8711 90 10 00. Derudover har SKAT nægtet fritagelse for importafgifter for nav, der var udført under proceduren for passiv forædling. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende tarifering, men ændrer SKATs afgørelse vedrørende anvendelse af proceduren for passiv forædling.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 15/2367386
Momsfradrag - køb af ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabets køb af en grund med en bygning som en momsfritaget levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-06-2020 - 30-06-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Dato: 04-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og artikel 185 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - ikke-betaling eller kun delvis betaling af prisen - krav om, at kunden ikke er under insolvensbehandling eller likvidation - tilsvarende regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - tidspunkt for reguleringen

Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Dom
Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Indstilling

Dom C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 76/308/EØF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - direktiv 2008/55/EF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - den bistandssøgende medlemsstats skattefordring inddrives af den bistandssøgte medlemsstat - denne fordrings status - begrebet »fortrinsstilling« - modregning af den nævnte fordring i en skattegæld til den bistandssøgte medlemsstat

Tidligere dokument: C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim - Dom

Dom C-43/19 Vodafone Portugal
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af tjenesteydelser, som foretages mod vederlag - godtgørelse, der betales i tilfælde af kundernes manglende overholdelse af en aftalemæssig minimumsbindingsperiode - kvalificering

Tidligere dokument: C-43/19 Vodafone Portugal - Dom

Dom C-146/19 SCT
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og 273 - beskatningsgrundlag - nedsættelse - nægtelse - manglende betaling - afgiftspligtig, der ikke har anmeldt sin fordring under den konkursbehandling, der er indledt over for debitor - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - direkte virkning

Tidligere dokument: C-146/19 SCT - Dom

Dom C-242/19 CHEP Equipment Pooling
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 17, stk. 2, litra g) - overførsel af løsøregenstande inden for Den Europæiske Union med henblik på levering af ydelser - artikel 170 og 171 - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - begrebet »en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten« - afgiftspligtig person, der ikke er momsregistreret i tilbagebetalingsmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-242/19 CHEP Equipment Pooling - Dom

Dom C-276/18 KrakVet Marek Batko
Dato: 18-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 33 - fastsættelse af stedet for afgiftspligtige transaktioner - levering af varer med transport - levering af varer, der forsendes eller transporteres af leverandøren eller for hans regning - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 7, 13 og 28-30 - samarbejde mellem medlemsstaterne - udveksling af oplysninger

Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Dom
Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Indstilling
Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Ny sag

Indstilling C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)
Dato: 18-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - direktiv 1999/62/EF - direktiv 2006/38/EF - beregning af vejafgifter - artikel 7, stk. 9 - princippet om dækning af infrastrukturomkostninger - omkostninger til færdselspoliti - omkostninger til drift - eksterne omkostninger - omkostninger i forbindelse med afkast af kapital - artikel 7a, stk. 1, 2 og 3 - direkte virkning - ringe overskridelse af omkostningerne - efterfølgende beregning - begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger

Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Dom
Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Indstilling

Dom C-340/19 Hydro Energo
Dato: 18-06-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - toldposition 7407 - stænger og profiler, af kobber - varmvalsede rektangulære ingots af kobber eller af kobberlegering

Tidligere dokument: C-340/19 Hydro Energo - Dom

Indstilling C-459/19 Wellcome Trust
Dato: 25-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift - direktiv 2006/112 - artikel 43, 44 og 45 - leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab - leveringsstedet for investeringsforvaltningsydelser erhvervet af en velgørende organisation, som driver ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed, fra leverandører, der er etableret uden for Unionen

Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Dom
Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Indstilling

Indstilling C-245/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDFTidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont


Domme
C-684/18 World Comm Trading Gfz

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - artikel 184-186 - princippet om momsens neutralitet - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - rabatter på leveringer af varer inden for Fællesskabet og interne leveringer af varer

Domstolens dom:

1) Artikel 185 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at nationale skattemyndigheder kan pålægge en afgiftspligtig person en regulering af det oprindeligt foretagne fradrag af merværdiafgift, når disse myndigheder som følge af den afgiftspligtige persons opnåelse af rabatter på interne leveringer af varer finder, at det oprindeligt foretagne fradrag var større end det, som den afgiftspligtige person var berettiget til at foretage.

2) Artikel 185 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at der skal ske regulering af et oprindeligt foretaget fradrag af merværdiafgift (moms) for så vidt angår en afgiftspligtig person, der er etableret i en medlemsstat, selv når denne afgiftspligtige persons leverandør har bragt sine aktiviteter i denne medlemsstat til ophør, og den nævnte leverandør derfor ikke længere kan anmode om tilbagebetaling af en del af den moms, som denne har betalt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

council directive (eu) 2015/2376 of 8 december 2015 amending directive 2011/16/eu as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

council implementing decision authorising the republic of finland to apply a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

council directive (eu) 2019/1995 of 21 november 2019 amending directive 2006/112/ec as regards provisions relating to distance sales of goods and certain domestic supplies of goods

rådets gennemførelsesafgørelse om at give republikken finland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse om at give republikken finland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem - beslutning om, at der skal anvendes skriftlig procedure med henblik på vedtagelse

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/693 af 15. maj 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/705 af 26. maj 2020 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer tungt termopapir med oprindelse i republikken korea

berigtigelse til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/194 af 12. februar 2020 om nærmere regler for anvendelsen af rådets forordning (eu) nr. 904/2010 for så vidt angår særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer ( eut l 40 af 13.2.2020 )

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/712 af 25. maj 2020 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/622 af 29. april 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).
Vedtaget den 28. maj 2020

L 155 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love. (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.).
Vedtaget den 28. maj 2020

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).
Vedtaget den 28. maj 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Bilag

Bilag 6

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema - dataoprydning m.v.
Høringssvar fra Danske Advokater
Høringsskema

Almindelig del

Bilag

Bilag 340

Rigsrevisionens notat om beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Bilag 341

Henvendelse af 27/5-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til lempelse af momsfradragsreglerne for restaurationsudgifter

Bilag 344

Orientering om ændring af EU-forordning med kobling til EU-toldkodeks

Bilag 345

Orienterende notat om ændring af EU-forordning med kobling til EU-toldkodeks

Spørgsmål og svar

Spm. 430

Vil ministeren på baggrund af svar af på SAU alm. del – spørgsmål 267 oplyse, hvad kontrol af tredjepartsindberetningerne fra Airbnb for anden halvdel af 2019 har vist – herunder hvor mange Airbnb-udlejere skattemyndighederne har kontrolleret, samt om ministeren vil iværksætte nye tiltag på baggrund af resultaterne?

Spm. 431

Vil ministeren oplyse, hvor langt Skatteministeriet er med at implementere API’en, der skal understøtte indberetningerne fra deleøkonomiske platforme fra den 1. januar 2021, og redegøre for, hvordan API’en implementeres – herunder om deleøkonomiske platforme er gearede til at anvende API’en, om det kræver investeringer ude i virksomhederne, og om virksomhederne skal tilmelde sig API’en og i forlængelse heraf, hvor mange virksomheder, der kommer til at anvende API’en?

Spm. 432

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 266 oplyse, hvor mange kontroller af deleøkonomiske platforme skattemyndighederne forventer at udføre i 2020?

Spm. 433

Vil ministeren på baggrund af sin besvarelse af SAU alm. del – spørgsmål 269 oversende resultaterne af kontrolprojektet ”Kontrol ved hjælp af nye betalingsformer”, når analyserne er færdiggjort i primo 2021 og i den forbindelse redegøre for, hvad ministeren agter at iværksætte af initiativer som opfølgning?

Spm. 448

Ministeren bedes fremsende beregninger af konsekvenserne af den i finansloven 2020 vedtagne forhøjelse af afgiften på spil. Ministeren bedes i den forbindelse oversende beregninger lig dem, der foretages på andre afgiftsbelagte områder, hvor de samlede konsekvenser for eksempelvis - men ikke begrænset til - statens provenu, stigning i illegal aktivitet (spil uden for det regulerede spilleområde), reduktion af markedets størrelse og konsekvenser for spilafhængighed, hvis der forudses konsekvenser for øget spil på ikke-licenserede sider.

Spm. 450

Vil ministeren oversende en oversigt over covid-19-tiltag på skatteområdet, der er ved at udløbe, og samtidig oplyse, hvor meget de har været benyttet af virksomhederne?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse