MomsMail 2022, uge 21

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Udfordringer med de nye afdragsordninger for momslån
Depechen-artikel: Slut med at bruge SKAT som bank
Nyt lovforslag om renteberegning ved korrektion af momsangivelsen
Statsministeriet har fortsat udfordringer med sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager
Danskerne kan se frem til lavere elafgift

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Ændring af praksis for beregning af vægtafgift på registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer
Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver - udkast til styresignal
Veteranbiler og luftfartøjer - Samlerobjekter i momslovens § 69, stk. 5 - genoptagelse - udkast til styresignal.

Bindende svar
Non-recourse finance - momspligtig inddrivelse af fordringer
Supply Chain Finance - momspligtig inddrivelse af fordringer

Domme
Spiludbyders udbud af væddemål på ungdomssport
Spil - udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater efter tilbagekaldelse af tilladelse
Spilsted karakteriseret som værende en spillebutik
Spil - udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse.

System teknisk
Spil - udbud på spil på pokerautomat samt fortolkning af begrebet gevinstgivende

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Udfordringer med de nye afdragsordninger for momslån

Virksomheder, der har etableret en afdragsordning for deres momslån, kommer direkte fra asken til ilden, hvis de i perioden får en positiv saldo på deres skattekonto, fx fordi de bruger eksportmomsordningen.


BDO

Depechen-artikel: Slut med at bruge SKAT som bank

Virksomheder med store indeståender på deres skattekonto kan godt begynde at overveje, hvor de fremover skal placere pengene. Den 15. juni 2022 tvangsudbetaler Skattestyrelsen nemlig beløb over 200.000 kr.


EY

Nyt lovforslag om renteberegning ved korrektion af momsangivelsen

Skatteministeriet har netop udsendt nyt lovforslag, der varsler rentebetaling på efterangivelser og korrektioner til tidligere indberettet moms.


Folketingets Ombudsmand

Statsministeriet har fortsat udfordringer med sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager

Folketingets Ombudsmand har fulgt udviklingen i Statsministeriets sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt.


PwC

Danskerne kan se frem til lavere elafgift

Danmark skal være grønnere! Regeringen har netop fremsat en aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi, som medfører, at danskerne kan se frem til lavere...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Ændring af praksis for beregning af vægtafgift på registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer

17-1646902

Styresignalet ændrer praksis for beregning af vægtafgift af registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver - udkast til styresignal

21-0230131

Styresignalet beskriver praksisændring og genoptagelse af tinglysningsafgift som følge af Højesterets dom, SKM2021.110.HR.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Veteranbiler og luftfartøjer - Samlerobjekter i momslovens § 69, stk. 5 - genoptagelse - udkast til styresignal.

22-0109697

Praksisændringen består i, at Skattestyrelsen ændrer betingelserne for, hvornår veteranbiler momsretligt kan anses for samlerobjekter i henhold til momslovens § 69, stk. 5, nr. 2. Skattestyrelsen anerkender endvidere, at også luftfartøjer, som opfylder nærmere angivne kriterier momsretligt skal anses for et samlerobjekt omfattet af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Non-recourse finance - momspligtig inddrivelse af fordringer

SKM2022.280.SR

Spørger tilbyder finansieringsproduktet "non-recourse finance", som retter sig mod virksomheder, der ønsker at finansiere sine fordringer mod debitorer. Finansieringen sker på den måde, at Spørger indgår en aftale med en kreditor om, at Spørger køber en portefølje af udvalgte fordringer af kreditoren, mod betaling af et "discount fee". Kreditor får herved betaling af fordringerne på et langt tidligere tidspunkt end betalingsfristen overfor debitor. Det er fortsat kreditoren, der gennemfører opkrævning hos debitor, idet kreditoren i de fleste situationer kan modtage betaling fra debitor på vegne af Spørger og herefter overdrage betalingerne til Spørger.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at produktet er en finansiel ydelse, som er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11. Skatterådet fandt ikke, at der er tale om ydelse af lån, da transaktionerne mellem Spørger og kreditor gennemføres som køb af fordringer. Skatterådet fandt, at Spørgers ydelser til kreditor i forbindelse med købet af fordringerne, er omfattet af begrebet "inddrivelse af fordringer", som er momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c, sidste punktum.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Supply Chain Finance - momspligtig inddrivelse af fordringer

SKM2022.279.SR

Spørger tilbyder finansieringsproduktet, "Supply Chain Finance", som er et alternativ til et traditionelt banklån. Produktet etableres på foranledning af debitor, men gennemføres ved, at Spørger køber en kreditors fordringer mod debitor med en betalingsfrist på eksempelvis 120 dage. Herved får kreditor betaling af fordringen på købstidspunktet, og Spørger overtager fordringen mod debitor, der betaler fakturabeløbet direkte til Spørger på forfaldsdagen. Spørger finansierer således debitor indirekte i den aftalte kredittid.

I forbindelse med købet af fordringen, opkræver Spørger et diskonteringsgebyr hos kreditor. Det er således de transaktioner, der gennemføres mellem Spørger og kreditor, Spørger modtager vederlag for, selvom det reelt er debitor, der opnår finansiering.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at produktet er en finansiel ydelse, som er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1 nr. 11. Skatterådet fandt ikke, at der er tale om ydelse af lån, da transaktionerne mellem Spørger og kreditor gennemføres som køb af fordringer. Skatterådet fandt, at Spørgers ydelser til kreditor består i overtagelse af tabsrisikoen på fordringerne, og dermed er omfattet af begrebet "inddrivelse af fordringer", som er momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c, sidste punktum.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Spiludbyders udbud af væddemål på ungdomssport

SKM2022.278.BR

Sagen omhandler en spiludbyder, som i strid med bekendtgørelse om onlinevæddemål § 27, udbød væddemål på kampe under EM i U17 damehåndbold.

Spiludbyderen begrundede overtrædelsen med at der var tale om en fejl hos deres leverandør af væddemål. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om bødestraf, da der var tale om et gentagelsestilfælde, således begik spiludbyderen en tilsvarende overtrædelse i 2016.

I sagen fra 2016 oplyste spiludbyderen, at der i løbet af få måneder ville blive iværksat procedurer, der ville forhindre tilsvarende overtrædelser i fremtiden. Spillemyndigheden afsluttede sagen i 2016 med at indskærpe reglerne overfor spiludbyderen. Spiludbyderen oplyste at have instrueret deres leverandør i hvilke kampe, der måtte udbydes væddemål på, men de vidste ikke hvordan fejlen er opstået i denne sag.

Retten fandt at spiludbyderen havde handlet groft uagtsom, og ligger til grund, at der er tale om gentagelsestilfælde og at spiludbyderen endnu ikke havde iværksat procedurer, der forhindrede overtrædelsen. Retten fastsatte en bøde på 350.000 kr. Retten lagde til grund for bødens størrelse, at den skulle udmåles under hensyn til virksomhedens omsætning, således der opnås en præventiv effekt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Spil - udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater efter tilbagekaldelse af tilladelse

SKM2022.277.BR

Sagen vedrørte udbud af spil på samlet 17 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Udbuddet af spil uden tilladelse foregik over en periode på seks måneder.

Tiltaltes tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater var blevet tilbagekaldt af Spillemyndighed på grund af forfalden gæld til offentlige. Retten fandt, at tiltalte ved at fortsætte udbuddet af spil på gevinstgivende spilleautomater havde handlet groft uagtsomt.

Retten fandt, at det måtte have været klart for tiltalte, at tilladelsen til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater var blevet tilbagekaldt.

Tiltalte blev idømt en bøde på 255.000 kr. svarende til 15.000 kr. pr. gevinstgivende spilleautomat. Retten konfiskerede samtidig den økonomiske fortjeneste på 264.030,66 kr.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Spilsted karakteriseret som værende en spillebutik

SKM2022.276.BR

Sagen angik, om en tilladelsesindehaver havde overtrådt vilkår i tilladelsen ved at udbyde væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder på et spilsted, som ikke kan karakteriseres som en spillebutik, og om tilladelsesindehaver havde overtrådt vilkår i tilladelsen ved ikke at have frit udsyn til selvbetjeningsterminalerne for personalet bag kassen.

På baggrund af bevisførelsen af spilstedets indretning, facader, sortiment af kioskvarer og omsætning hidrørende fra henholdsvis spil og fra salg af kioskvarer, fandt Retten, at spilstedet måtte karakterises som en spillebutik.

Tilladelsesindehaver blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Spil - udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse.

SKM2022.275.BR

Sagen vedrørte udbud af spil på 12 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Udbuddet af spil uden tilladelse foregik over en periode på seks måneder.

Retten lagde til grund, at ejeren havde overladt driften af spilstedet til sin ægtefælle. Retten lagde endvidere til grund, at Spillemyndigheden i flere tilfælde havde orienteret ejeren om, at tilladelsen til at drive spil på gevinstgivende spilleautomater var ved at udløbe.

Ejeren af spilstedet, blev idømt en bøde på det dobbelte af den økonomiske fordel (bruttospilleindtægten minus den indbetalte spilafgift).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Spil - udbud på spil på pokerautomat samt fortolkning af begrebet gevinstgivende

SKM2022.273.BR

Sagen vedrørte spil på pokerautomat og vurderingen af om pokerautomaten kunne anses for gevinstgivende.

Retten fandt, at pokerautomaten ikke havde en udbetalingsenhed og, at de på maskinen optjente point udelukkende kunne anvendes til videre spil på pokerautomaten.

Retten fandt, at det ikke var bevist, at den i sagen omhandlede pokerautomat var gevinstgivende, hvorfor tiltalte blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0020376
Indsætninger på bankkonto
Klagen skyldes, at indsætninger på klagers private bankkonto er anset for at vedrøre klagers virksomhed og dermed momspligtig omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2022

Journalnr: 18/0003472
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift vedrørende en Jeep Grand Cherokee da det er SKATs opfattelse, at køretøjet er anvendt i Danmark i strid med bestemmelserne i registreringsafgiftsloven samt registreringsbekendtgørelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-03-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-05-2022 - 28-06-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“
Dato: 02-06-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftslovgivning - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - national lovgivning, der fastsætter solidarisk hæftelse for en virksomheds ledelse, som på uredelig vis har trukket formueaktiver ud af virksomheden, således at virksomheden ikke har kunnet betale sine skatter og afgifter (herunder moms) - også hæftelse for virksomhedens skyldige renter - EU-rettens anvendelsesområde - proportionalitetsprincippet«

Tidligere dokument: C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Dom
Tidligere dokument: C-1/21 Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Indstilling

Dom C-55/21 Imperial Tobacco Bulgaria
Dato: 09-06-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 11 - godtgørelse af punktafgifter på punktafgiftspligtige varer, som er overgået til forbrug - direktiv 2011/64/EU - artikel 17, stk. 1, litra b) - tilbagebetaling af punktafgift, der allerede er blevet erlagt ved hjælp af toldbanderoler på forarbejdet tobak, som er blevet destrueret under administrativt tilsyn - medlemsstaternes forpligtelse til at vedtage bestemmelser om tilbagebetaling af punktafgift på forarbejdet tobak, der er overgået til forbrug, og som er blevet destrueret under tilsyn af en toldmyndighed - foreligger ikke

Tidligere dokument: C-55/21 Imperial Tobacco Bulgaria - Dom

Dom C-187/21 FAWKES
Dato: 09-06-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - artikel 30, stk. 2, litra a) og b) - toldværdi - fastlæggelse af lignende varers transaktionsværdi - database, der er oprettet og ført af den nationale toldmyndighed - databaser, der er oprettet og ført af toldmyndighederne i de øvrige medlemsstater og af EU’s tjenestegrene - identiske eller lignende varer, der udføres til EU »på samme eller næsten samme tidspunkt«

Tidligere dokument: C-187/21 FAWKES - Dom

Dom C-599/20 Baltic Master
Dato: 09-06-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29 - fastsættelse af toldværdien - transaktionsværdi - artikel 29, stk. 1, litra d) - begrebet »indbyrdes afhængige personer« - artikel 31 - hensyntagen til oplysninger fra en national database med henblik på fastsættelse af toldværdien - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 143, stk. 1, litra b), e) og f) - situationer, hvor personer anses for at være indbyrdes afhængige - artikel 181a - grund til at betvivle sandheden af den angivne pris

Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Dom
Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Indstilling

Dom C-596/20 DuoDecad
Dato: 16-06-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, 24 og 43 - stedet for levering af ydelser - tekniske supporttjenesteydelser leveret til et selskab med hjemsted i en anden medlemsstat - misbrug af rettighed - bedømmelse af de faktiske omstændigheder - inkompetence

Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Dom
Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/802 af 20. maj 2022 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af chromstålprodukter med elektrolytisk overfladebehandling med oprindelse i folkerepublikken kina og brasilien

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/806 af 23. maj 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i folkerepublikken kina og egypten og om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/776 om indførelse af endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i folkerepublikken kina og egypten og indførelse af endelig antidumpingtold og endelig udligningstold på import af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i folkerepublikken kina og egypten, som føres til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller enhver anden struktur på en medlemsstats kontinentalsokkel eller i dens eksklusive økonomiske zone, der er angivet af en medlemsstat i henhold til unclos

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/807 af 23. maj 2022 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (eu) 2022/191 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i folkerepublikken kina

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om online væddemål, BEK nr 721 af 24/05/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om onlinekasino, BEK nr 720 af 24/05/2022. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 225

Kopi af FIU alm. del - svar på MFU spm. 283 om at redegøre for den årlige økonomiske udgift for en arbejderfamilie, som følge af de skatte- og afgiftsinitiativer, der er gennemført, aftalt eller foreslået siden regeringsskiftet i 2019, fra finansministeren

Bilag 226

Prævalensundersøgelse af pengespil og pengespilsproblemeri Danmark 2021

Bilag 227

Endelige rapport om den aktivitetsbaserede måling af virksomhedernes administrative byrder (AMVAB-måling)

Spørgsmål og svar

Spm. 357

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 369 og 370 (folketingsåret 2013-14) med de seneste tilgængelige oplysninger vedrørende skyggepriser, under forudsætning af at aftalte og vedtagne energi- og bilafgiftsændringer er henholdsvis de gældende og fuldt gennemført og under anvendelse af samme eksterne omkostninger som brugt af Eldrup-kommissionen?  Svar  

Spm. 397

Vil ministeren redegøre for den forventede effekt på de offentlige finanser og på grænsehandlen af at indføre et totalforbud på køb af tobaksprodukter for borgere født efter år 2009, som foreslået af regeringen? Der bedes endvidere foretaget en beregning, hvor det i stedet antages, at regeringen indfører forbuddet for alle borgere født efter år 1990. Der bedes oplyst effekt på de offentlige finanser og grænsehandelseffekt.  Svar  

Spm. 470

Vil ministeren i forlængelse Skatteudvalget alm. del – svar på spørgsmål 444 den 28. marts 2022 redegøre for, hvilke overvejelser ekspertgruppen har gjort sig om, hvordan en afgift kan indrettes, så den ikke medfører kompensation i henhold til Nordsøaftalen?  Svar  

Spm. 513

Vil ministeren foretage udregninger af provenuændringerne efter tilbageløb og adfærd ved at ændre afgiften på en pakke cigaretter, således at en pakke cigaretter koster henholdsvis 80, 85, 90 og 100 kr.? Skatteministeriet bedes i beregningerne medregne en substitutionseffekt ud fra ministeriets estimat af, hvor mange procent af dem, som enten vil stoppe deres tobakskøb eller nedsætte det, der i stedet vil købe andre tilsvarende tobaks- eller nikotinafgiftspålagte varer.  Svar  

Spm. 515

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 30/11-22 fra Casper Nielsen, Herning om vinafgifternes tilstand i Danmark og opkrævning af samme, jf. SAU alm. del - bilag 209?  Svar  

Spm. 519

Vil ministrene kommentere på artiklen »Direktør om grøn skattereform: - Vi har opfyldt alle klimamål og straffes nu med ekstra afgift« den 21. april på www.tvsyd.dk?  Svar  

Spm. 520

Hvordan vil ministrene sikre, at den foreslåede CO2-afgift i forbindelse med regeringens forslag til en grøn skattereform ikke ender med at svække danske virksomheders konkurrenceevne, jf. artiklen »Direktør om grøn skattereform: - Vi har opfyldt alle klimamål og straffes nu med ekstra afgift« den 21. april på www.tvsyd.dk?  Svar  

Spm. 521

Hvordan vi ministrene sikre, at den foreslåede CO2-afgift i forbindelse med regeringens forslag til en grøn skattereform matches af tiltag, der sikrer at virksomhederne fortsat har råderum til at omstille produktionen og investere i grøn teknologi, jf. artiklen »Direktør om grøn skattereform: - Vi har opfyldt alle klimamål og straffes nu med ekstra afgift« den 21. april på www.tvsyd.dk?  Svar  

Spm. 527

Der er aktuelt ikke lovhjemmel til, at en skatteyder, som har fået fuldt medhold i en klage behandlet ved Landsskatteretten eller Skatteankenævn, og som Skatteministeriet har indbragt for domstolene, kan indbetale det omtvistede skatte- eller afgiftskrav til skatteforvaltningen imens, at sagen er verserende ved domstolene. Der er ligeledes ikke lovhjemmel til, at det omtvistede krav kan indbetales, såfremt at skatteyderen har vundet sagen ved en domstol og Skatteministeriet derefter vælger at anke dommen til en højere instans. Ministeren bedes på den baggrund besvare følgende spørgsmål:A.Er ministeren enig i, at den manglende adgang til at betale, udgør en væsentlig forskel fra civile sager, hvor en debitor altid kan vælge at betale et krav under protest for at undgå rentetilskrivninger, mens sagen verserer?B.Er ministeren enig i, at den manglende adgang til at betale indebærer, at der flyttes en renterisiko fra Skatteministeriet som kreditor til skatteyderen som debitor, hvorved det bemærkes, at i civile sager kan en kreditor ikke nægte at modtage betaling fra debitor, og må finde sig i at skulle tilbagebetale med renter, hvis det krav, som kreditor selv har rejst, viser sig ikke at eksistere?C.Er ministeren enig i, at den manglende renterisiko for Skatteministeriet indebærer en risiko for, at flere sager vil blive ført, end hvis det kostede Skatteministeriet renter at tabe sagen i igen i næste instans?D.Er ministeren enig i, at skatteyderen rentemæssigt stilles dårligere i situationer, hvor skatteyderen har tabt sagen og indbringer den i forhold til sager, hvor skatteyderen har vundet og ministeriet indbringer den?E.Er ministeren enig eller uenig i, at det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt såfremt, at staten opkræver renter efter, at skatteyderen har tilbudt at indbetale det omtvistede krav til skatteforvaltningen imens, sagen er verserende ved domstolene?F.Vil ministeren oplyse, om ministeren har tænkt sig at fremsætte lovforslag, der gør det muligt at betale den skat, som skatteministeriet mener, skatteyderen skal betale?  Svar  

Spm. 577

Vil ministeren redegøre for, om gebyr for anmodning om eksportgodtgørelse pr. dags dato er et fiskalt eller et omkostningsdækkende gebyr? Dette bedes uddybet, da gebyret, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 206 (folketingsåret 2020-2021), pr. 15. april 2021 fremgår som fiskalt gebyr, mens det af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 490 (folketingsåret 2021-22) fremgår, at ”Siden den 1. juli 2020 har gebyret været et omkostningsdækkende gebyr”.  Svar  

Spm. 578

En egenproducent af el er en elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug. Ministeren bedes redegøre for, hvilken betydning forslaget til revision af energibeskatningsdirektivet har for de danske energi- og miljøafgifter på energi anvendt til eller produceret af egenproducenter af el. Herunder om de nuværende danske afgiftsregler er i overensstemmelse med forslaget, eller om de derimod må ændres, såfremt forslaget til revision af energibeskatningsdirektivet vedtages.  Svar  

Spm. 579

Vil ministeren redegøre for de forslag, der foreligger, om at øge EU’s egenindtægter, herunder bl.a. med indtægter fra CO2-kvotesalget, og desuden oplyse ministerens holdning til forslagene?  Svar  

Spm. 580

Vil ministeren uddybe, i hvilken artikel i EUs Toldkodeks om den delegerede fortoldning eller i gennemførelsesforordningen det fremgår, at det ”er et EU-retligt krav, at der skal stilles sikkerhed for den potentielle toldskyld, der kan opstå for varer, der angives til særlige procedurer, fx toldoplag eller aktiv forædling”, jf. ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 517?  Svar  

Spm. 582

Vil ministeren redegøre principielt for, hvordan økonomisk støtte til et område (f.eks. dansk produceret tv-indhold) kan siges ikke at være finansieret af en skat, når finansieringen kommer fra en økonomisk belastning af et erhverv og dets forbrugere?  Svar  

Spm. 583

Mener ministeren, at en omfordeling ved opkrævning af et ”bidrag” og en samtidig uddeling af de opkrævede midler principielt adskiller sig fra sammenhængen mellem skatter og afgifter og tilbageførsel til borgere og virksomheder? Og gælder dette generelt, eller kun på kulturområdet?  Svar  

Spm. 584

Vil ministeren kommentere artiklen ”Renter af skattekrav” udgivet i Revision & Regnskabsvæsen, nr. 5 - maj 2022 p. 46, herunder den afsluttende bemærkning om at man burde ”sætte et analysearbejde i gang med henblik på at skabe en lovgivning, som er til at forstå.”  Svar  

Spm. 586

Vil ministeren oplyse, hvilke undersøgelser og konklusioner, der ligger forud for denne drastiske ændring afvæddemålsmarkedet, og redegøre for den bagvedliggende bevæggrund?  Svar  

Spm. 587

Vil ministeren oplyse, om salg af væddemål på virtuelle sportsspil vil være omfattet af krav om spilkort, hvis det forbliver kategoriseret som væddemål?  Svar  

Spm. 588

I dag er væddemål på de elektroniske simulerede sportsspil omfattet af væddemålskapitlet i lov om spil. Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at, hvis væddemålsterminalen i stedet for klassificeres som en spilleautomat, vil det betyde, at der maksimalt kan placeres væddemål på kr. 1 pr. spil?  Svar  

Spm. 589

’Væddemål på virtuelle sportsbegivenheder’ afvikles hvert 4. minut - derfor vil aftalen betyde, at en spiller maksimalt kan vædde for kr. 15 i timen. På ’spilleautomater’ afviklesspillet hvert 2. sekund. Endelig kan ’Danske Spil sælge virtuelle væddemål’ for kr. 200. Vil ministeren redegøre for, hvordan dette tænkes løst?  Svar  

Spm. 590

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at der ikke foreslås en ændring af indsatser og maksimumgevinst for Danske Spil?  Svar  

Spm. 591

Spilbranchen udtaler, at væddemål på hhv. simulerede og rigtige sportsbegivenheder henvender sig til samme typer af kunder. De akkrediterede testvirksomheder og Spillemyndigheden kræver, at virtuelle spil skal simulere/ligne sportsbegivenheder og ikkemå ligne lotteri. Vil ministeren oplyse, hvad den politiske motivation er for at gå imod markedet og specialister på området?  Svar  

Spm. 592

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at forslaget vil betyde, at afgiften for væddemål på virtuelle sportsspil stiger fra 28 % til 41 %, og at afgifterne dermed siden 2021 samlet er steget fra 20 % til 41 %?  Svar  

Spm. 593

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at der ikke foreslås en tilsvarende stigning i afgifter for Danske Spils indtægter på væddemål på virtuelle sportsspil?  Svar  

Spm. 594

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at der med de nye regler kun kan sælges væddemål på virtuelle sportsspil i spillehaller for spilleautomater, men at dette ikke gælder de øvrige væddemål?  Svar  

Spm. 595

Vil ministeren oplyse, om der er foretaget vurdering af konsekvenserne for markedet, inden aftalen blev præsenteret for partierne?  Svar  

Spm. 596

Vil ministeren oplyse, hvor mange virksomheder, der har betalt for en licens, som giver adgang til salg af væddemål på virtuelle sportsbegivenheder, og kan disse have en berettiget forventning i licensperioden?  Svar  

Spm. 597

Kan ministeren oplyse, hvor stort markedet er for væddemål på virtuelle spil?  Svar  

Spm. 598

Vil ministeren oplyse, om det er tanken, at virtuelle spil skal kunne tilbydes online under en spillicens?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 973

Om stigende grænsehandel.

Spm. S 974

Om der er behov for at tage konkrete initiativer, som følge af at Tyskland sænker afgifterne på benzin og diesel den 1. juni 2022.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse